Navigation

S-42 - Metodologija nauke

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
S-42П + В5.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
Уписана трећа година
The goal
На предмету се обрађујуодабрани проблеми методологије наука с циљем да се студенти упознају са методолошким категоријама које су битне у науци. Предмет у уводном дијелу обухвата размарање одређења науке и њеног односа са другим облицима друштвене свијести. Потом се разматрају основне теорије истине и основни процеси и облици научног мишљења. У средишњем дијелу наставног предмета се разматра научно доказивање и оповргавање. У завршном дијелу се разматрају основни методи научног мишљења.
The outcome
Студенти ће савладати основне методолошке појмове. Разумјеће везу између теорије, метода и искуства, те импликације различитих истраживачких стратегија. Унаприједиће своју способност критичког мишљења и тумачења стручне литературе. Биће у стању да дефинишу истраживачке проблеме и укажу на њихову теоријску и практичну релевантност, те да формирају концептуални оквир истраживања. Тиме ће се остварити претпоставке за усвајање знања о кључним методима истраживања.
Contents
1. Одређење науке и научног метода 2. Унутрашњи и спољашњи чиниоци развоја науке 3. Наука и идеологија 4. Теорија истине 5. Основни процеси научног мишљења 6. Основни облици научног мишљења (појам, исказ, став, суд, закључак) 7. Научно доказивање 8. Научно оповргавање 9. Основни методи научног мишљења (аналитички и синтетички) 10. Хипотетичко-дедуктивни метод 11. Статистички метод 12. Општенаучни метод моделовања 13. Аксиоматски метод 14. Аналитичко-дедуктивни метод 15. компаративни метод
Methods of teaching
Настава ће се изводити представљањем тема и разговором о питањима из наставне материје, као и читањем задатих материјала и писањем колоквијума и радова из предиспитних обавеза. Основна предметна обавеза студената је редовно похађање наставе, читање наставних материјала и писање предиспитних обавеза у току семестра. Да би се стекао услов за овјеру уредног похађања предмета студент може изостати највише три седмице. Студенти који касне на час више од десет минута или који напусте час прије завршетка, сматраће се да нису присуствовали часу.
Literature
  1. Zaječaranović G. 1974. Osnovi metodologije nauke, Institut za političke studije, Beograd (Original title)
  2. Milosavljević S., Radosavljević I. 2013. Osnovi metodologije političkih nauka, Službeni glasnik, Beograd (Original title)
  3. Nejgel Ernest 1974. Struktura nauke, Nolit, Beograd (Original title)
  4. Koen M., Nejgel E. 2004. Logika i naučni metod, jasen, Beograd (Original title)
Knowledge check forms and grading
Предиспитне обавезе се састоје из првог кололоквијума (0-20 бодова), другог колоквијума (0-20 бодова), семинарског рада на задату тему 0-5 бодова, присуство 0-5 бодова. На предиспитним обавезама се може освојити највише 50 бодова. Усмени испит носи 0-50 бодова. Бодови из предиспитних обавеза вриједе на свим испитним роковима у текућој школској години.