Navigation

N-18 - Uporedni politicki sistemi

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
Acronym Status Semester Number of classes ESPB
N-18 3 P + V 5.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
  Condition Oblik uslovljenosti
  Upisan treći semestar.
  The goal
  Kroz izučavanje ovoga predmeta studenti produbljavaju znanja koja su stekli na prethodnoj godini i nauče da iz drugačijeg ugla sagledavaju koncepte i institute koje su upoznali kroz neke druge predmete; takođe se nauče upotrebi komparativne metode. Konkretni nastavni ciljevi su: - upoznavanje studenata sa cjelinom političkog sistema i procesā koji se u njemu odvijaju kao i detaljno znanje o najvažnijim pojmovima iz ove oblasti; - razvijanje sposobnosti za kritičko razmišljanje o aktuelnim političkim procesima; - analiza političkog procesa i postupaka kako se dolazi do provedivih politikā u pojedinim oblastima.
  The outcome
  Poslije uspješno završenog studija studenti bi trebali da imaju - znanja o najvažnijim teorijskim kategorijama političkog sistema i političkog procesa, te - sposobnost da teorijska znanja primijene na političku praksu tj. da samostalno analiziraju funkcionisanje aktuelnih političkih sistema, da vrednuju savremene ideologije i razumijevaju odvijanje političkog procesa te donose zaključke o tome.
  Contents
  1.Pojam političkog sistema, njegova struktura i elementi te strukture; politički sistem i politika; 2.Metode proučavanja političkih sistema; 3.Politički sistem i religija; država i crkva; 4.Političke ideologije; 5.Demokratija; 6.Politička kultura; 7.Država i politički sistem; problemi savremene države; 8.Političke partije: njihove funkcije u pol. sistemu, razvoj, klasifikacija, organizacija, finansiranje; 9.Javno mnijenje; interesne grupe; lobiranje i zagovaranje (advokacy); NGO; 10. Političko predstavljanje i predstavnička tijela; 11.Izbori, izborno ponašanje građana i izborni sistemi; 12. Parlamentarizam; predsjednički i semipredsjednički sistemi; skupštinski sistem; politički sistemi zemalja u razvoju; 13. Tranzicija i globalizacija; 14. Problemi političkog razvoja; 15.Primjeri komparativne analize političkih sistema:Velika Britanija i SAD
  Methods of teaching
  Budući da je predmet teorijske naravi nastava se izvodi jednim dijelom kroz predavanja ali i kroz debate i razgovor te kroz javni zagovor određenih problema.
  Literature
  1. 1. E. Hejvud, Politika, Clio, Beograd, 2004. 2. R.Hague/M.Harrop/S.Breslin: Komparativna vladavina i politika, Zagreb (posljednje izdanje) 3. D. Bitem/K. Bojl: Uvod u demokratiju , Kreativni centar, Beograd, 1997. Za vježbe i seminarske radove preporučuje se i druga literatura, zavisno od problema, zanimanja studenata i objavljivanja novih djela. (Original title)
  2. 1. E. Hejvud, Politika, Clio, Beograd, 2004. 2. R.Hague/M.Harrop/S.Breslin: Komparativna vladavina i politika, Zagreb (posljednje izdanje) 3. D. Bitem/K. Bojl: Uvod u demokratiju , Kreativni centar, Beograd, 1997. Za vježbe i seminarske radove preporučuje se i druga literatura, zavisno od problema, zanimanja studenata i objavljivanja novih djela. (Original title)
  Knowledge check forms and grading
  Tokom semestra vrši se provjera znanja kroz dva pisana kolokvija (po dvadeset bodova) i kroz razgovore sa studentima tokom predavanja i vježbi. Završni ispit je usmeni i pokriva čitavo gradivo. Preko predispitnih obaveza student može da ostvari maksimalno pedeset bodova (dva kolokvija po 20 + prisustvo predavanjima 5 + seminarski rad ili aktivnost na vježbama 5) i još toliko na usmenom ispitu.