Navigation

P-41 - POLITIČKA KULTURA

Course specification
Type of study Bachelor academic studies
Study programme
Course title POLITIČKA KULTURA
Acronym Status Semester Number of classes ECTS
P-41 mandatory 6 3L + 1E 6.0
Lecturers
Lecturer
Lecturer/Associate (practicals)
Prerequisite Form of prerequisites
Upisan šesti semestar politikologije
Learning objectives
Politička kultura jedan je od najpopularnijih i najprivlačnijih, istovremeno i jedan od najkontroverznijih pojmova u političkim naukama. Njegova sve učestalija upotreba u rječniku politikologa, sociologa, političara i novinara svjedoči koliko je sintegma višeznačna. Političku kulturu neki nazivaju i softverom političkog sistema, mrežom specifičnih kognitivnih i afektivnih političkih orijentacija koja obuhvata oblast znanja i osjećanja, stavova i uvjerenja koji daju oblik, sadržaj i predvidljivost političkim procesima. Bavi se idejama, vjerovanjima, mitovima i uobraziljama. Proizvod je kolektivne istorije naroda i pojedinačnih "istorija" njegovih pripadnika. Srodni pojmovi su nacionalni mentalitet, kolektivna svijest, društveni karakter, politički stil, referentni okvir političkog i socijalnog djelovanja, narodna religija, politički identitet,... Govoriti o političkoj kulturi obavezuje na isticanje političke tolerancije i svijesti o ljudskim pravima, posebno u masovnim medijima i javnim debatama
Learning outcomes
Nakon pohađanja nastave iz ovog predmeta očekuje se da studenti sa više predznanja, vještine i entuzijazma moći da tumače i razumijevaju političke fenomene, oblike političkog ponašanja i djelovanja, političke odnose i procese u državi, neposrednom i širem okruženju, koji su utemeljeni na kulturnim obrascima i političkim identitetima. Kroz interaktivnu nastavu učesnicima treba da bude upriličena mogućnost njegovanja i oplemenjivanja kritičke svijesti, kao ohrabrenja u akademskom sazrijevanju, osposobljavanju i podsticanju da uspješno, autonomno i slobodoumno analiziraju političke procese i odnose, dimenzije i oblike političke kulture.
Content
1/Pojam i nastanak pojma političke kulture. 2/Politička kultura i srodni pojmovi 3/Političko javno mnjenje, nacionalni i politički identitet, kolektivna svijest 4/ Politički mitovi 5/Politički simboli 6/Dimenzije političke kulture 7/Tipovi političke kulture 8/ Politička participacija 9/Apstinenti 10/ Populizam, obilježja i oblici 11/Politička tradicija 12/ Kultura sjećanja i uloga masovnih medija 13/Politička socijalizacija, agensi i dvije škole: primarnosti i recentnosti 14/ Politički ideali 15/ Karakteri i mentaliteti, međuzavisnost politike i kulture
Teaching Methods
Nastava na ovom predmetu izvodi se izlaganjem odabranih tema, predstavljanjem i analizom sadržaja iz zadatog gradiva, komparativnom analizom, prezentacijom i debatovanjem o temama iz nastavnog programa, uz obavezno pisanje kolokvijuma i angažmana studenata na izradi referata, seminarskih radova ili timskih istraživačkih zadaća.
Evaluation and grading
Predispitne obaveze sastoje se iz: dva (2) kolokvijuma (0-20 bodova), jednog (1) seminarskog rada po slobodnom izboru (5 bodova) i aktivnog pohađanja nastava (5 bodova). U slučaju dopunskog rada koji je prethodno dogovoren sa nastavnikom (pisanja, istraživanja, izlaganja ili analize zadate teme) student može da nadoknadi manjak predispitnih bodova (maksimalno 10). Ova mogućnost se koristi u slučaju da je student iz opravdanih razloga izostao sa dijela nastave ili kolokvijuma. Na predispitnim obavezama može se ukupno osvojiti najviše 50 bodova. Konačna ocjena iz predmeta izvodi se sabiranjem bodova iz predispitnih obaveza (maksimalno 50) i bodova sa završnog ispita (maksimalno 50). - Za uspješno polaganje ispita neophodno je da student u konačnom zbiru osvoji 51 ili više bodova. Najmanja prolazna ocjena šest (6) obuhvata od 51 do 60 bodova. Ocjena sedam (7) odražava uspjeh od 61 do 70 bodova, ocjena osam (8) od 71 do 80 bodova, ocjena devet (9) od 81 do 90 bodova, a najviša ocjena deset (10) od 91 do maksimalnih 100 bodova. - Bodovi iz predispitnih obaveza vrijede jednu školsku godinu.
Specific remarks
P-41