Навигација

П-41 - Политичка култура

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПолитикологија
НазивПолитичка култура
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
П-41обавезан63П + 1В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписан шести семестар политикологије
Циљеви изучавања предмета
Политичка култура један је од најпопуларнијих и најпривлачнијих, истовремено и један од најконтроверзнијих појмова у политичким наукама. Његова све учесталија употреба у рјечнику политиколога, социолога, политичара и новинара свједочи колико је синтегма вишезначна. Политичку културу неки називају и софтвером политичког система, мрежом специфичних когнитивних и афективних политичких оријентација која обухвата област знања и осјећања, ставова и увјерења који дају облик, садржај и предвидљивост политичким процесима. Бави се идејама, вјеровањима, митовима и уобразиљама. Производ је колективне историје народа и појединачних "историја" његових припадника. Сродни појмови су национални менталитет, колективна свијест, друштвени карактер, политички стил, референтни оквир политичког и социјалног дјеловања, народна религија, политички идентитет,... Говорити о политичкој култури обавезује на истицање политичке толеранције и свијести о људским правима, посебно у масовним медијима и јавним дебатама
Исходи учења (стечена знања)
Након похађања наставе из овог предмета очекује се да студенти са више предзнања, вјештине и ентузијазма моћи да тумаче и разумијевају политичке феномене, облике политичког понашања и дјеловања, политичке односе и процесе у држави, непосредном и ширем окружењу, који су утемељени на културним обрасцима и политичким идентитетима. Кроз интерактивну наставу учесницима треба да буде уприличена могућност његовања и оплемењивања критичке свијести, као охрабрења у академском сазријевању, оспособљавању и подстицању да успјешно, аутономно и слободоумно анализирају политичке процесе и односе, димензије и облике политичке културе.
Садржај предмета
1/Појам и настанак појма политичке културе. 2/Политичка култура и сродни појмови 3/Политичко јавно мњење, национални и политички идентитет, колективна свијест 4/ Политички митови 5/Политички симболи 6/Димензије политичке културе 7/Типови политичке културе 8/ Политичка партиципација 9/Апстиненти 10/ Популизам, обиљежја и облици 11/Политичка традиција 12/ Култура сјећања и улога масовних медија 13/Политичка социјализација, агенси и двије школе: примарности и рецентности 14/ Политички идеали 15/ Карактери и менталитети, међузависност политике и културе
Методе извођења наставе
Настава на овом предмету изводи се излагањем одабраних тема, представљањем и анализом садржаја из задатог градива, компаративном анализом, презентацијом и дебатовањем о темама из наставног програма, уз обавезно писање колоквијума и ангажмана студената на изради реферата, семинарских радова или тимских истраживачких задаћа.
Облици провере знања и оцењивање
Предиспитне обавезе састоје се из: два (2) колоквијума (0-20 бодова), једног (1) семинарског рада по слободном избору (5 бодова) и активног похађања настава (5 бодова). У случају допунског рада који је претходно договорен са наставником (писања, истраживања, излагања или анализе задате теме) студент може да надокнади мањак предиспитних бодова (максимално 10). Ова могућност се користи у случају да је студент из оправданих разлога изостао са дијела наставе или колоквијума. На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. Коначна оцјена из предмета изводи се сабирањем бодова из предиспитних обавеза (максимално 50) и бодова са завршног испита (максимално 50). - За успјешно полагање испита неопходно је да студент у коначном збиру освоји 51 или више бодова. Најмања пролазна оцјена шест (6) обухвата од 51 до 60 бодова. Оцјена седам (7) одражава успјех од 61 до 70 бодова, оцјена осам (8) од 71 до 80 бодова, оцјена девет (9) од 81 до 90 бодова, а највиша оцјена десет (10) од 91 до максималних 100 бодова. - Бодови из предиспитних обавеза вриједе једну школску годину.
Посебна назнака
П-41