Navigation

SR-60 - Socijalna pedagogija

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
SR-606П + В4.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
Нема услова
The goal
Циљ изучавања предмета је упознавање студената са ширим појмовима и подручјима дјеловања социјалне педагогије, са дисоцијалним педагошким појавама, њиховим третманом и превенцијом, оспособљавање за разумјевање холистичке социјалне условљености педагошких појава, као и оспособљавање за рад и истраживање у области социјалне педагогије.
The outcome
Након одслушаног предмета студенти би требали стећи слиједеће компетенције: познавања (темељних знања о социјалној педагогији као научној дисциплини), разумијевања (различитих облика поремећаја у понашању дјеце и младих, процеса њихове стигматизације, маргинализације и искључивања, као и могућности социјалнопедагошког рада с њима), процјењивања (утицаја социјалног окружења на појаву појединих поремећаја у понашању дјеце и младих, као и практичног социјалнопедагошког дјеловања у погледу ране интервенције и детекције таквих поремећаја, те третмана и накнадне подршке за такве појединце, групе и заједнице).
Contents
1. Појам, значење, предмет и савремена одређења социјалне педагогије 2. Основни појмови у социјалној педагогији 3. Социјална педагогија у систему друштвених наука, однос педагогије и других сродних наука 4. Историјски развој социјалне педагогије у Европи 5. Савремено схватање социјалне педагогије 6. Теорије социјалне педагогије 7. Савремено схватање етиологије поремећаја у понашању 8. Однос друштва према особама с поремећајима у понашању кроз историју 9. Приказ различитих врста поремећаја у понашању и њихово разумјевање 10. Социјално окружење и поремећаји у понашању 11. Друштвени контект дисоцијалног понашања младих у транзицијским друштвима 12. Упознавање са васпитним и другим приступима којима се нежељено понашање дјеце и младих усмјерава ка друштвено прихватљивим моделима понашања 13. Вриједносне компоненете социјалнопедагошког позива 14. Компетенције, функције и подручја практичног дјеловања социјалних педагога 15. Практична ограничења и даљи развој социјалне педагогије
Methods of teaching
- Настава на предмету ће се изводити представљањем тема и разговором о питањима из наставне материје, као и читањем заданих материјала и писањем колоквија и радова из предиспитних обавеза. - Темељна предметна обавеза за све студенте је редовно похађање наставе, читање наставних материјала и писање предиспитних обавеза у току семестра. - Да би стекао услов за овјеру уредног похађања предмета, студент(ица/киња) може укупно изостати највише три недјеље, односно 20% наставе из предмета. За студенте који касне на час више од десет минута или који час напусте десет и више минута раније сматраће се да нису присуствовали том часу. - Мобилни телефони увијек морају бити искључени у току извођења наставе на предмету.
Knowledge check forms and grading
Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), активног учешћа у истраживачком раду (до 5 бодова) и присуства настави и вјежбама (до 5 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. Колоквиј Колоквиј је писмени тест који се изводи у току семестра. Наставник или сарадник ће на почетку семестра ближе објаснити начин извођења и термине колоквија. Студенти су обавезни писати колоквије и за оне који, из било ког разлога, не приступе колоквију, сматраће се да га нису положили и добиће нула (0) бодова, у складу са Одлуком о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години. Активност Бодове на активност студент може стећи на основу учешћа у исраживању које ће бити спроведено у току семестра. На основу учешћа и урађених анализа и извјештаја може стећи од 0 до 5 бодова на активност. Завршни испит Завршни испит обавља се усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. Завршни испит носи највише 50 бодова.