Navigation

N-37-17 - Sociologija kulture

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
N-37-175П + В4.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
Уписан пети семестар
The goal
У оквиру предмета биће обрађени појам културе, однос културе и друштва, функције културе у друштву, културне потребе и вриједности, однос личности и културе, однос религије и културе, етнонационализам и културни релативизам, мултикултурализам, интеркултурализам, транскултурализам, културни конфликти, култура толеранције, глобализација у култури, култура нових друштвених покрета, поткултура и противкултура.
The outcome
Студенти ће моћи разумјети и самостално анализирати основне појмове из културе и цивилизације, самостално пратити основне теоријске домашаје у оквиру различитих теоријских приступа, с посебним освртом на савремене теорије и друштва, развијати цјеловит и критички приступ културним феноменима, самостално просуђивати о савременим дилемама и питањима из ове области.
Contents
1. Појам, предмет и задаци социологије културе 2. Дихотомни модели као пукотине културе 3. Теоријски правци 4. Мапе културе 5. Култура и језик 6. Друштво и култура 7. Културни релативизам и етноцентризам 8. Мултикултурализам, културни плурализам и транскултурализам 9. Културне промјене у културни развој 10. Функције културе 11. Стилови живота 12. Медијска култура и масовне комуникације 13. Масовна култура 14. Култура, модернизација, транзиција 15. Постмодерна и виртуелна култура
Methods of teaching
Предавања и вјежбе са инетрактивним приступом. Семинарски радови студената уз заједничку анализу и критичко промишљање. Презентација погодних видео материјала и разговор након презентације.
Literature
  1. Koković Dragan (2005) Pukotine kulture, Prometej, Novi Sad (Original title)
  2. Kloskovska Antoljina (2001) Sociologija kulture, Čigoja štampa, Beograd (Original title)
  3. Eliot Tomas (1995) Ka definiciji kulture, Prosveta, Niš (Original title)
  4. Iglton Teri (2002) Ideja kulture, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb (Original title)
  5. Ilić Miloš (1991) Sociologija kulture i umetnosti, Naučna knjiga, Beograd (Original title)
Knowledge check forms and grading