Navigacija

N-37-17 - Sociologija kulture

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Novinarstvo i komunikologija
Naziv Sociologija kulture
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
N-37-17 izborni 5 P + V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Upisan peti semestar
Ciljevi izučavanja predmeta
U okviru predmeta biće obrađeni pojam kulture, odnos kulture i društva, funkcije kulture u društvu, kulturne potrebe i vrijednosti, odnos ličnosti i kulture, odnos religije i kulture, etnonacionalizam i kulturni relativizam, multikulturalizam, interkulturalizam, transkulturalizam, kulturni konflikti, kultura tolerancije, globalizacija u kulturi, kultura novih društvenih pokreta, potkultura i protivkultura.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti će moći razumjeti i samostalno analizirati osnovne pojmove iz kulture i civilizacije, samostalno pratiti osnovne teorijske domašaje u okviru različitih teorijskih pristupa, s posebnim osvrtom na savremene teorije i društva, razvijati cjelovit i kritički pristup kulturnim fenomenima, samostalno prosuđivati o savremenim dilemama i pitanjima iz ove oblasti.
Sadržaj predmeta
1. Pojam, predmet i zadaci sociologije kulture 2. Dihotomni modeli kao pukotine kulture 3. Teorijski pravci 4. Mape kulture 5. Kultura i jezik 6. Društvo i kultura 7. Kulturni relativizam i etnocentrizam 8. Multikulturalizam, kulturni pluralizam i transkulturalizam 9. Kulturne promjene u kulturni razvoj 10. Funkcije kulture 11. Stilovi života 12. Medijska kultura i masovne komunikacije 13. Masovna kultura 14. Kultura, modernizacija, tranzicija 15. Postmoderna i virtuelna kultura
Metode izvođenja nastave
Predavanja i vježbe sa inetraktivnim pristupom. Seminarski radovi studenata uz zajedničku analizu i kritičko promišljanje. Prezentacija pogodnih video materijala i razgovor nakon prezentacije.
Literatura
  1. Koković Dragan (2005) Pukotine kulture, Prometej, Novi Sad
  2. Kloskovska Antoljina (2001) Sociologija kulture, Čigoja štampa, Beograd
  3. Eliot Tomas (1995) Ka definiciji kulture, Prosveta, Niš
  4. Iglton Teri (2002) Ideja kulture, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb
  5. Ilić Miloš (1991) Sociologija kulture i umetnosti, Naučna knjiga, Beograd
Oblici provere znanja i ocenjivanje