Navigation

N20-26 - Istrazivacki metodi u novinarstvu i komunikologiji

Course specification
Type of study Bachelor academic studies
Study programme
Course title
Acronym Status Semester Number of classes ECTS
N20-26 mandatory 5 2L + 2E 6.0
Lecturers
Lecturer
Lecturer/Associate (practicals)
Prerequisite Form of prerequisites
Upisan peti semestar Nema
Learning objectives
Predmet tematizuje ulogu, vrste i tehnike komunikoloških istraživanja. Izučava se sadržaj i oblikovanje istraživanja – od zadataka, pitanja i pretpostavki, preko konceptualizacije i operacionalizacije, do prikupljanja podataka i predstavljanja i tumačenja rezultata. Student se upoznaje sa različitim teorijskim pristupima (društveno-naučnim, kritičko-analitičkim, interpretativnim) i njima odgovarajućim načinima spoznaje i obrazlaganja (deduktivno-empirijsko-statistički, induktivno-kvalitativni, logičko-teorijski, istorijsko-teorijski), kao i sa načinima prikupljanja i analize podataka. Posebno se razmatraju biliotečko i elektronsko istraživanje izvora, eksperiment, pregledno ispitivanje, analiza sadržaja i diskursa, intervju i fokusne grupe. Usvajaju se i osnovni statistički pojmovi i načela koja se koriste u pripremi i tumačenju kvantitativnih istraživanja, od operacionalizacije promjenljivih, povezivanja vrste pretpostavki i promjenljivih sa tehnikom istraživanja i odgovarajućim statističkim testom, izrade uzorka i prikupljanja podataka, do obrade podataka i njihovog statističkog tumačenja. Razmatraju se i pristupi oblikovanju i dokumentovanju istraživačkih radova, a studenti vježbaju da kritički tumače istraživanja, kao i da istražuju medijske sadržaje i pišu i dokumentuju vlastite radove.
Learning outcomes
Nakon pohađanja predmeta, studentima su jasna osnovna načela, pristupi i problemi u istraživanjima u novinarstvu i komunikologiji. Student je sposoban da samostalno analizira i kritički vrednuje naučno-istraživačke radove, da istražuje i koristi bibliotečke izvore, kao i da izvede jednostavnija istraživanja. Takođe, student stiče sposobnost da oblikuje i dokumentuje istraživačke radove.
Content
(1) Uvodno razmatranje; Upoznavanje sa predmetom i nastavnim programom; Istraživačke oblasti u novinarstvu komunikologiji; (2) Teorijski pristupi i istraživački metodi; (3) Istraživački metodi ̶ kvalitativni i kvantitativni; (4) Plan istraživanja i faze istraživačkog procesa; (5) Bibliotečko istraživanje i pretraživanje baza podataka i interneta; (6) Eksperiment; (7) Pregledno (anketno) ispitivanje; (8) Analiza sadržaja i diskursa; (9) Posmatranje i etnografski metod; (10) Intervju i fokusna grupa; (11) Statistika i statistička argumentacija; (12) Sadržaj i stil istraživačkog rada ̶ izvještaja o istraživanju; (13) Etička pitanja u istraživanjima; (14) Kritičko tumačenje istraživanja; (15) Zaključna rasprava
Teaching Methods
Nastava na predmetu će se izvoditi predstavljanjem tema i razgovorom o pitanjima iz nastavne materije, čitanjem zadanih materijala, izradom i predajom radova i kolokvija iz predispitnih i ispitnih obaveza. Najvažnija predmetna obaveza za sve studente je redovno pohađanje nastave, čitanje nastavnih materijala, te ispunjavanje predispitnih i ispitnih praktičnih i pismenih obaveza.
Literature
  1. Fajgelj S. (2010). Metode istraživanja ponašanja. Centar za primenjenu psihologiju. (Original title)
  2. Davis C. S., Lachlan K. A. & Westerfelhaus R. (2017). Straight talk about communication research methods. Kendall Hunt. (Original title)
Evaluation and grading
Provjera znanja će se vršiti tokom semestra, u vidu predispitnih obaveza, kao i na kraju semestra, iz ispita, u vrijeme redovnih ispitnih rokova. Predispitne obaveze se sastoje iz: dva (2) kolokvija (do po 20 bodova), kratkih radova (do 10 bodova) i redovnog pohađanja predmeta (do 5 bodova). Kolokvij je pismeni rad koji se izvodi u toku semestra. Na predispitnim obavezama može se ukupno osvojiti najviše 50 bodova. Završni ispit nosi najviše 50 bodova.