Navigacija

N20-26 - Istraživački metodi u novinarstvu i komunikologiji

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Novinarstvo i komunikologija
Naziv Istraživački metodi u novinarstvu i komunikologiji
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
N20-26 obavezan 5 2P + 2V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Upisan peti semestar Nema
Ciljevi izučavanja predmeta
Predmet tematizuje ulogu, vrste i tehnike komunikoloških istraživanja. Izučava se sadržaj i oblikovanje istraživanja – od zadataka, pitanja i pretpostavki, preko konceptualizacije i operacionalizacije, do prikupljanja podataka i predstavljanja i tumačenja rezultata. Student se upoznaje sa različitim teorijskim pristupima (društveno-naučnim, kritičko-analitičkim, interpretativnim) i njima odgovarajućim načinima spoznaje i obrazlaganja (deduktivno-empirijsko-statistički, induktivno-kvalitativni, logičko-teorijski, istorijsko-teorijski), kao i sa načinima prikupljanja i analize podataka. Posebno se razmatraju biliotečko i elektronsko istraživanje izvora, eksperiment, pregledno ispitivanje, analiza sadržaja i diskursa, intervju i fokusne grupe. Usvajaju se i osnovni statistički pojmovi i načela koja se koriste u pripremi i tumačenju kvantitativnih istraživanja, od operacionalizacije promjenljivih, povezivanja vrste pretpostavki i promjenljivih sa tehnikom istraživanja i odgovarajućim statističkim testom, izrade uzorka i prikupljanja podataka, do obrade podataka i njihovog statističkog tumačenja. Razmatraju se i pristupi oblikovanju i dokumentovanju istraživačkih radova, a studenti vježbaju da kritički tumače istraživanja, kao i da istražuju medijske sadržaje i pišu i dokumentuju vlastite radove.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Nakon pohađanja predmeta, studentima su jasna osnovna načela, pristupi i problemi u istraživanjima u novinarstvu i komunikologiji. Student je sposoban da samostalno analizira i kritički vrednuje naučno-istraživačke radove, da istražuje i koristi bibliotečke izvore, kao i da izvede jednostavnija istraživanja. Takođe, student stiče sposobnost da oblikuje i dokumentuje istraživačke radove.
Sadržaj predmeta
(1) Uvodno razmatranje; Upoznavanje sa predmetom i nastavnim programom; Istraživačke oblasti u novinarstvu komunikologiji; (2) Teorijski pristupi i istraživački metodi; (3) Istraživački metodi ̶ kvalitativni i kvantitativni; (4) Plan istraživanja i faze istraživačkog procesa; (5) Bibliotečko istraživanje i pretraživanje baza podataka i interneta; (6) Eksperiment; (7) Pregledno (anketno) ispitivanje; (8) Analiza sadržaja i diskursa; (9) Posmatranje i etnografski metod; (10) Intervju i fokusna grupa; (11) Statistika i statistička argumentacija; (12) Sadržaj i stil istraživačkog rada ̶ izvještaja o istraživanju; (13) Etička pitanja u istraživanjima; (14) Kritičko tumačenje istraživanja; (15) Zaključna rasprava
Metode izvođenja nastave
Nastava na predmetu će se izvoditi predstavljanjem tema i razgovorom o pitanjima iz nastavne materije, čitanjem zadanih materijala, izradom i predajom radova i kolokvija iz predispitnih i ispitnih obaveza. Najvažnija predmetna obaveza za sve studente je redovno pohađanje nastave, čitanje nastavnih materijala, te ispunjavanje predispitnih i ispitnih praktičnih i pismenih obaveza.
Literatura
  1. Fajgelj S. (2010). Metode istraživanja ponašanja. Centar za primenjenu psihologiju.
  2. Davis C. S., Lachlan K. A. & Westerfelhaus R. (2017). Straight talk about communication research methods. Kendall Hunt.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Provjera znanja će se vršiti tokom semestra, u vidu predispitnih obaveza, kao i na kraju semestra, iz ispita, u vrijeme redovnih ispitnih rokova. Predispitne obaveze se sastoje iz: dva (2) kolokvija (do po 20 bodova), kratkih radova (do 10 bodova) i redovnog pohađanja predmeta (do 5 bodova). Kolokvij je pismeni rad koji se izvodi u toku semestra. Na predispitnim obavezama može se ukupno osvojiti najviše 50 bodova. Završni ispit nosi najviše 50 bodova.