Navigation

mr Radojka Pajčin

Laborant/viši laborant - II-31
Prirodno-matematički fakultet

Bibliografija

Radovi u časopisima

  COMPARATIVE ANALYSIS OF SELECTED TISSUES OF BROWN TROUT FROM THE FISH POND AND RIVER PLIVA, BOSNIA AND HERZEGOVINA

  DOI 10.2478/cjf-2022-0016
  Časopis Croatian Journal of Fisheries
  Godina 2022
  Autori Radojka Pajčin, Rajko Roljić, Zoran Ružić, Vera Nikolić, Zoran Marković, and Smiljana Paraš
  Volumen 80
  Broj 4
  Strana od 151
  Strana do 164
  Veb adresa https://ribarstvo.agr.hr/articles/1358_Comparative_analysis_of_selected_tissues_of_brown_trout_(Salmo_trutta_m_fario)_from_the_fish_pond_and_river_Pliva_Bosnia_a_en.pdf

  Stanje taksocena zoobentosa izvora Pliva i Ribnik

  Časopis Glasnik Republičkog zavoda za zaštitu prirode u Podgorici
  Godina 2011
  Autori Nevenka Pavlović, Boro Pavlović, Slaven Filipović, Radojka Pajčin, and Dejan Dmitrović
  Volumen 31-32
  Strana od 163
  Strana do 178

Radovi sa skupova

  HISTOLOGICAL ANALYSIS OF GILLS OF BROWN TROUT (Salmo trutta morpha fario) FROM THE RIVER PLIVA AND TROUT FISH FARM

  Naučni skup 8th INTERNATIONAL CONFERENCE "WATER & FISH"
  Godina 2018
  Autori Radojka Pajčin, Smiljana Paraš, Sonja Nikolić, and Emilija Jelić
  Strana od 338
  Strana do 345
  Veb adresa http://www.cefah.agrif.bg.ac.rs/conference/conference.html

  Comparative analisys morphometric parameters brown trout (Salmo trutta m. fario) from localitiew of rivers Pliva and Vrbanja

  Naučni skup VII International Conference "WATER&FISH"
  Publikacija Conference proceedings
  Godina 2015
  Autori Radojka Pajčin, Smiljana Paraš, Nebojša Savić, Ivica Radović, Slaven Filipović, and Dragan Mikavica
  Strana od 396
  Strana do 401
  Veb adresa http://www.cefah.agrif.bg.ac.rs/download/Water%20&%20Fish%202015.pdf

  Zoobentos izvora gornjeg dijela sliva Vrbanje

  Naučni skup II Simpozijum Biologa Republike Srpske i I Simpozijum ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Nevenka Pavlović, Boro Pavlović, Dejan Dmitrović, Radojka Pajčin, and Slaven Filipović
  Strana od 13
  Strana do 23
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/10/skup4.pdf

  Zoobentos Vrbanje u uslovima rada malih hidroelektrana

  Naučni skup II Simpozijum Biologa Republike Srpske i I Simpozijum ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Nevenka Pavlović, Boro Pavlović, Boris Pavlović, Dejan Dmitrović, Radojka Pajčin, and Slaven Filipović
  Strana od 197
  Strana do 208
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/10/skup4.pdf

  Procjene stanja krenonskih populacija nekih endemičnih predstavnika roda Drusus

  Naučni skup II Simpozijum Biologa Republike Srpske
  Publikacija Program rada i zbornik sažetaka
  Godina 2010
  Autori Boro Pavlović, Nevenka Pavlović, Slaven Filipović, Dejan Dmitrović, and Radojka Pajčin
  Strana od 44
  Strana do 45

  Endemične vrste i podvrste životinja značajne za čuvanje biotičkog diverziteta Republike Srpske

  Naučni skup Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Boro Pavlović, Nevenka Pavlović, Stojko Vidović, Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Slaven Filipović, Smiljana Paraš, Radojka Pajčin, Goran Šukalo, and Dejan Dmitrović
  Strana od 501
  Strana do 517

  Stanje taksocena zoobentosa krenona u slivu Sutjeske

  Naučni skup Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Publikacija Zborinik radova
  Godina 2009
  Autori Nevenka Pavlović, Boro Pavlović, Radojka Pajčin, Slaven Filipović, Dejan Dmitrović, and Marina Mršić
  Strana od 427
  Strana do 440