Navigation

doc. dr Nenad Baroš
docent

Ekonomski fakultet
051/430-010
Katedre
 • Pravni fakultet - Katedra za građansko i poslovno pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Poslovno (trgovinsko) pravo i pravo društava docent October 31, 2019

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Practical Aspects of Applying different legal traditions in international arbitrations

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2019
  Autori Nenad Baroš and Zelić Dragan
  Broj 40
  Strana od 131
  Strana do 147

  Naknada šteta prouzrokovanih od strane nepoznatog, neosiguranog vozila, kao i u slučaju stečaja osiguravača

  Časopis POSLOVNE STUDIJE
  Godina 2018
  Autori Nenad Baroš
  Broj 10
  Strana od 55
  Strana do 63

  Otkaz ugovora o radu prema novom Zakonu o radu Federacije BiH

  Časopis ZiPS
  Godina 2015
  Autori Nenad Baroš and Feđa Bičakčić
  Strana od 16
  Strana do 18

  Manipulacije na tržištu kapitala

  Časopis Finrar
  Godina 2010
  Autori Nenad Baroš
  Strana od 74
  Strana do 80

  Prinudna prodaja i prinudna kupovina akcija

  Časopis Finrar
  Godina 2010
  Autori Nenad Baroš
  Strana od 83
  Strana do 87

  Neprijateljsko preuzimanje akcionarskih društava i načelo stroge neutralnosti uprave ciljnog društva

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2010
  Autori Nenad Baroš
  Strana od 211
  Strana do 223

  Insider Trading sa osvrtom na zakonska rješenja u BiH

  Časopis Pravni život
  Godina 2009
  Autori Nenad Baroš
  Strana od 203
  Strana do 215

  Trgovanje na osnovu povlašćenih informacija na tržištu hartija od vrijednosti

  Časopis Finrar
  Godina 2009
  Autori Nenad Baroš
  Strana od 73
  Strana do 76

Radovi sa skupova

  Cryptocurrency: general challenges of legal regulation and the swiss model of regulation

  Naučni skup International Scientific Conference on Economic and Social Development “Managerial Issues in Modern Business”
  Godina 2018
  Autori Zelić Dragan and Nenad Baroš
  Strana od 168
  Strana do 176

  How to make Capital market a safer place for investments

  Naučni skup 6th Scientific Conference on Economic and Social Development and 3rd Eastern European ESD Conference
  Publikacija Book of Proceedings: 6th Scientific Conference on Economic and Social Development and 3rd Eastern European ESD Conference: Business Continuity
  Godina 2014
  Autori Nenad Baroš and Darko Milunović
  Strana od 229
  Strana do 227

  Uticaj turizma na ekonomski rast zemalja u razvoju u uslovima krize

  Naučni skup Razvoj kompetentnih ljudskih resursa za potrebe turizma u zemljama regiona JIE
  Godina 2012
  Autori Dragan Gligorić, Darko Milunović, and Nenad Baroš
  Strana od 154
  Strana do 167

  Izračunavanje idealnih dijelova u postupku prenosa prava vlasništva na nepokretnostima-softversko rješenje

  Naučni skup Međunarodni naučno-stručni skup INFOTEH
  Godina 2011
  Autori Vojislav Timarac, Nenad Baroš, Predrag Baroš, and Boris Todorović
  Strana od 672
  Strana do 676