Navigation

prof. dr Ljubo Lepir
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-006
lokal 407
Katedre
 • Fakultet političkih nauka - Katedra za socijalni rad
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Socijalna politika vanredni profesor November 01, 2018

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Globalni ciljevi održivog razvoja i socijalni rad u vrijeme pandemije

  DOI 10.58527/2303-4033.2023.12.1-2.41
  Časopis Sarajevski žurnal za društvena pitanja
  Godina 2023
  Autori Ljubo Lepir, Vesna Šućur-Janjetović, and Dragana Šćepović
  Volumen 12
  Broj 1-2
  Strana od 41
  Strana do 56
  Veb adresa https://ejournals.fpn.unsa.ba/index.php/sssr/article/view/33

  Global Sustainable Development Goals through the lenses of Social Work Students in Australia and Bosnia and Herzegovina – Comparative Research

  Časopis European Journal of Social Science Education an Research
  Godina 2023
  Autori Vesna Šućur-Janjetović, Ljubo Lepir, and Dragana Šćepović
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 34
  Strana do 52
  Veb adresa https://revistia.com/index.php/ejser/article/view/6973

  Humanitarni rad religijskih zajednica kao osnova prakse socijalnog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini

  DOI 10.51558/2490-3647.2023.8.2.731
  Časopis DHS-Društvene i humanističke studije, časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli
  Godina 2023
  Autori Ljubo Lepir
  Volumen VIII
  Broj 2
  Strana od 731
  Strana do 747
  Veb adresa http://untz.ba/wp-content/uploads/2023/09/DHS-br23-Drustvene_i_humanisticke_studije_FF_septembar2023.pdf

  Vrijednosti u socijalnom radu i profesionalni odnos prema korisnicima

  DOI 10.51558/2490-3647.2023.8.2.791
  Časopis Društvene i humanističke studije
  Godina 2023
  Autori Dragana Šćepović, Ljubo Lepir, and V Šućur - Janjetović
  Broj 2
  Strana od 791
  Strana do 810

  Analiza postojećih modela zapošljavanja osoba s mentalnim teškoćama u BiH

  DOI 10.58527
  Časopis Socijalne studije - časopis Fakulteta političkih nauka u Sarajevu
  Godina 2022
  Autori Ljubo Lepir
  Volumen V
  Broj 5
  Strana od 67
  Strana do 90
  Veb adresa https://socijalnestudije.fpn.unsa.ba/a/wp-content/uploads/2022/12/PRELOM-07-preview.pdf

  Mentorska podrška – inovativni vid podrške profesionalcima koji rade na slučajevima nasilja u porodici

  Časopis Socijalne studije - časopis Fakulteta političkih nauka u Sarajevu
  Godina 2021
  Autori Dragana Šćepović, Ljubo Lepir, Vesna Šućur-Janjetović, and Andrea Rakanović Radonjić
  Volumen 4
  Broj 4
  Strana od 39
  Strana do 60
  Veb adresa https://socijalnestudije.fpn.unsa.ba/a/wp-content/uploads/2021/12/prelom-final.pdf

  Social Work and Social Protection in Crisis Circumstances – Organisation and Activities of Centre for Social Work Banja Luka During The Floods in 2014.

  Časopis EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
  Godina 2021
  Autori Dragana Šćepović, Andrea Rakanović Radonjić, and Ljubo Lepir
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 74
  Strana do 87
  Veb adresa https://revistia.org/index.php/ejss/article/view/5251

  Profesionalne kompetencije zaposlenih u subjektima zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici

  DOI 10.5937/politeia0-28425
  Časopis POLITEIA
  Godina 2020
  Autori Ljubo Lepir and Dragana Šćepović
  Volumen 10
  Broj 20
  Strana od 121
  Strana do 138
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2232-9641/2020/2232-96412020121L.pdf

  Kompetencije socijalnih radnika u radu sa starijim osobama

  Časopis Socijalne studije - časopis Fakulteta političkih nauka u Sarajevu
  Godina 2019
  Autori Ljubo Lepir
  Volumen II
  Broj 2
  Strana od 105
  Strana do 122
  Veb adresa https://socijalnestudije.fpn.unsa.ba/a/wp-content/uploads/2020/01/SOCIJALNE_STUDIJE-II.pdf

  Menadžeri u ustanovama socijalne zaštite

  DOI ISSN 24903640 (štampano izdanje) ISSN 24903647 (elektronsko izdanje)
  Časopis Društvene i humanističke studije (DHS) - časopis Filizofskog fakulteta u Tuzli
  Godina 2018
  Autori Ljubo Lepir
  Volumen 3
  Broj 1 (4)
  Strana od 57
  Strana do 72
  Veb adresa http://www.dhs.ff.untz.ba/index.php/home/article/view/79/77

  Periodizacija razvoja sistema socijalne zaštite - Prilog izučavanja novije istorije socijalne zaštite Republike Srpske

  DOI 10.5937/politeia0-15883
  Časopis POLITEIA
  Godina 2018
  Autori Ljubo Lepir
  Volumen 7
  Broj 14
  Strana od 80
  Strana do 96
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2613642&page=4&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d13642%26lang%3dsr&lang=sr

  Cjeloživotno učenje u kontekstu razvoja profesije socijalnog rada

  Časopis Društvene i humanističke studije
  Godina 2017
  Autori Mira Ćuk, Ana Gavrilović, Draško Gajić, and Ljubo Lepir
  Volumen 2
  Broj 3
  Strana od 361
  Strana do 378
  Veb adresa http://www.ff.untz.ba/uploads/images/Gallery/DHS/DHS%203.pdf

  Social Welfare System of Republic of Srpska in the Function of Developing a Non-Gevernmental Network of Support for Children with Disabilities

  DOI http://dx.doi.org/10.26417/ejser.v11i1
  Časopis European Journal of Social Sciences Education and Research
  Godina 2017
  Autori Ljubo Lepir, Dragana Šćepović, and Andrea Rakanović Radonjić
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 116
  Strana do 124
  Veb adresa http://journals.euser.org/files/articles/ejser_sep_dec_17_nr_1/Ljubo.pdf

  Specialized Foster Care As System Approach, Deinstitutionalization Of Social Protection In Case Of Adults With Developmental Difficulties In The Republic Of Srpska – A Case Study

  Časopis European Journal of Interdisciplinary Studies
  Godina 2017
  Autori Andrea Rakanović Radonjić, Dragana Šćepović, and LJubo Lepir
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 22
  Veb adresa http://journals.euser.org/files/articles/ejis_jan_apr_17_nr_1/Andrea.pdf

  Društvena briga o djeci sa posebnim potrebama - Evidentiranje razvojnih problema kao preduslov

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2006
  Autori Ljubo Lepir
  Broj 50
  Strana od 153
  Strana do 173

  Adolescencija i bolesti zavisnosti

  Časopis Nastava
  Godina 2003
  Autori Ljubo Lepir
  Broj 2-3
  Strana od 203
  Strana do 217

  Povodom prvog broja "Socijalne ekologije", prikaz

  Časopis Društvena istraživanja - časopis Instituta drštvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu
  Godina 1992
  Autori Ljubo Lepir
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 206
  Strana do 206

  Prikaz knjige "Periferijski puls u srcu od grada", knjiga Ivana Rogića

  Časopis Društvena istraživanja - časopis Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu
  Godina 1992
  Autori Ljubo Lepir
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 335
  Strana do 338

  Prikaz knjige "Socijalnaja ekologija" autora Jurija Genadeviča Markova

  Časopis Revija za sociologiju - časopis Hrvatskog sociološkog društva
  Godina 1991
  Autori Ljubo Lepir
  Volumen 22
  Broj 1-2
  Strana od 214
  Strana do 215

  Prikaz knjige "Sociologija vojske", autora Jerzy J. Wiatr

  Časopis Revija za sociologiju - časopis Hrvatskog sociološkog društva
  Godina 1990
  Autori Ljubo Lepir
  Volumen XXI
  Broj 1
  Strana od 183
  Strana do 185

  Prikaz zbornika "U susret ekološkom društvu", urednik Ivan Cifrić

  Časopis Kulturni radnik: organ Saveza kulturno-prosvjetnih društava Hrvatske
  Godina 1990
  Autori Ljubo Lepir
  Volumen XLIII
  Broj 6
  Strana od 245
  Strana do 248

Radovi sa skupova

  Krizni menadžment u socijalnoj zaštiti – slučaj pandemije

  Naučni skup Međunarodni aspekti socijalne politike i socijalnog rada u vreme krize
  DOI ISBN 978–86–6425–115–0
  Publikacija Knjiga sažetaka sa konferencije
  Godina 2023
  Autori Ljubo Lepir and Svetlana Ristić
  Strana od 16
  Strana do 16

  Rizici socijalne države u doba kriza

  Naučni skup ALOPS23 - Vulnerabilnost savremenog doba: pojedinac i porodica
  Publikacija Knjiga sažetaka sa konferencije
  Godina 2023
  Autori Ljubo Lepir

  Protection of children without parental care in the Republic of Srpska

  Naučni skup INTERNACIONAL CONFERENCE "SOCIAL WORK AND SOCIAL POLICY IN TIME OF GLOBAL CRISES"
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2023
  Autori Dragana Šćepović and Ljubo Lepir
  Strana od 34

  Rizici socijalnog razvoja Republike Srpske

  Naučni skup VIII međunarodna naučna konferencija "Pravo na zdravlje i obrazovanje - Centar modernih znanja
  DOI 10.7251/ZCMZ0123255L
  Publikacija Zbornik radova sa VIII međunarodne naučne konferencije "Pravo na zdravlje i obrazovanje"
  Godina 2023
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 255
  Strana do 266
  Veb adresa https://www.centarmodernihznanja.com/zbornici

  Social Work and Global Sustainable Development Goals through the lenses of Social Work Students in Australia and Bosnia and Herzegovina – Comparative Research Project

  Naučni skup ECSWR 12th European Conference for Social Work Research: Social work research through and towards human relationships
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2023
  Autori Vesna Šućur-Janjetović, Ljubo Lepir, and Dragana Šćepović
  Veb adresa https://convegni.unicatt.it/ecswr2023

  Sistemski odgovor na nasilje u porodici tokom pandemije - slučaj Republike Srpske

  Naučni skup Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji, psihologiji i socijalnom radu - ALOPS22
  Publikacija ALOPS22 - Pogled u budućnost: Humanističke nauke i praksa, zbornik radova
  Godina 2022
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 335
  Strana do 349
  Veb adresa https://asp.edu.rs/wp-content/uploads/2022/12/ALOPS22-knjiga-apstrakata.pdf

  Samoprocjena sposobnosti empatije profesionalaca koji rade na slučajevima nasilja u porodici u Republici Srpskoj

  Naučni skup "Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji, psihologiji i socijalnom radu . ALOPS21"
  DOI 364-78(497.6)
  Publikacija Zbornik sa međunarodne konferencije
  Godina 2021
  Autori Dragana Šćepović and Ljubo Lepir
  Strana od 133
  Strana do 150
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/1VJRjxn-_26tSXBkMPXA5tolbuFLs4Wqv/view

  Social Work and Social Protection in Crisis Circumstances – Organisation and Activities of Center for Social Work Banja Luka

  Naučni skup International Congress on Social Sciences was coordinated at Amsterdam Science Park on 30-31. October 2020
  DOI 10.26417/977ros86n
  Publikacija ICSSXXII Presedige Book
  Godina 2020
  Autori Dragana Šćepović, Andrea Rakanović Radonjić, and Ljubo Lepir
  Veb adresa https://journals.euser.org/files/articles/ejss_v3_i3_20/Scepovic.pdf

  Planiranje vlastite starosti-resurs aktivnog starenja u zajednici

  Naučni skup 6. SIMPOZIJUM SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „AKADEMIK BERISLAV BETA BERIĆ” PRIMERI DOBRE PRAKSE U POPULACIONOJ POLITICI I PLANIRANJU PORODICE, 13. novembar 2018.
  DOI doi.org/10.2298/ZMSDN1867515L
  Publikacija Zbornik Matice Srpske za društvene nauke
  Godina 2018
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 515
  Strana do 524

  Opinions, values and competences of service providers in direct support and protection of victims of family violence - experiences of Republic of Srpska“

  Naučni skup Social Work, Education and Social Development - SWSD 2018
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2018
  Autori Vesna Šućur-Janjetović, Ljubo Lepir, Dragana Šćepović, and Andrea Rakanović Radonjić
  Strana od 1173
  Veb adresa https://www.swsd2018.org/wp-content/uploads/2018/06/SWSD2018-Abstract-Book.pdf

  Nasilje nad djecom u porodici - iskustva centara za socijalni rad iz Republike Srpske

  Naučni skup Druga međunarodna naučna konferencija "Društvene i humanističke nauke na raskršću"
  Publikacija Knjiga sažetaka sa konferencije
  Godina 2018
  Autori Dragana Šćepović, Ljubo Lepir, and Andrea Rakanović Radonjić
  Strana od 162
  Veb adresa http://www.ff.untz.ba/uploads/images/Gallery/Fakultet_general/aktuelno/Konferencija%20Dru%C5%A1tvene%20i%20humanisti%C4%8Dke%20nauke%20na%20raskr%C5%A1%C4%87u/Knjiga%20sazetaka%202018.pdf

  Politika unapređenja ranog razvoja dece u Republici Srpskoj

  Naučni skup Eurlyaid Conference 2017 Early Childhood Intervention: For meeting sustainable development goals of the new millennium
  DOI isbn 978-86-6203-101-3
  Publikacija Konferencija Evropske asocijacije za ranu intervenciju 2017 - Intervencije u ranom detnjstvu: u susret ispunjavanju ciljeva održivog razvoja novog milenijuma
  Godina 2017
  Autori Ljubo Lepir and Draško Gajić
  Strana od 229
  Strana do 239
  Veb adresa http://www.fasper.bg.ac.rs/nauka/medjunarodni-skup-doc/2017/Zbornik-radova-2017.pdf

  Social Welfare System of Republic of Srpska in the Function of Developing a Non – Governmental Network of Support for Children with Disabilities.

  Naučni skup ICSS XII International Conference on Social Sciences
  Publikacija Proceedings_Book_Vol 3
  Godina 2017
  Autori Ljubo Lepir, Dragana Šćepović, and Andrea Rakanović Radonjić
  Strana od 784
  Strana do 792
  Veb adresa http://icss.euser.org/prcd/13th_ICSS_2017_Proceedings_Book_Vol3_ISBN_9788890916137.pdf

  Djelovanje centara za socijalni rad u elementarnim nepogodama u sistemu zaštite i spasavanja

  Naučni skup Bezbednost i krizni menadžment – teorija i praksa
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne konferencije Bezbednost i krizni menadžment – teorija i praksa
  Godina 2017
  Autori Mira Ćuk, Ljubo Lepir, and Draško Gajić
  Strana od 48
  Strana do 58

  Planiranje socijalnih usluga za stare osobe u lokalnim zajednicama

  Naučni skup Dnevne usluge u zajednici za stare osobe
  Publikacija Unapređenje kvaliteta života starih lica – dnevne usluge u zajednici
  Godina 2017
  Autori Ljubo Lepir

  Specialized Foster Care as System Approach, Deinstitutionalization of Social Protection in Case of Adults with Developmental Difficulties in the Republic of Srpska - A Case Study

  Naučni skup International Conference on Social Sciences
  Publikacija Conference Proceedings, Volume 2.
  Godina 2017
  Autori Andrea Rakanović Radonjić, Dragana Šćepović, and Ljubo Lepir
  Strana od 296
  Strana do 304
  Veb adresa http://icss11.euser.org/ila/11th_ICSS_2017_Proceedings_Book_Vol_2.pdf

  Planiranje socijalnih usluga za stare osobe u lokalnim zajednicama

  Naučni skup Razvoj dnevnih usluga u zajednici za stare osobe
  Publikacija Zbornik naučnih i stručnih radova sa skupa sa međunarodnim učešćem na teme razvoja dnevnih usluga za stere osobe
  Godina 2017
  Autori Ljubo Lepir

  Challenges of human resource management in the institutions for care of elderly people

  Naučni skup INNOVATIVE IDEAS IN SCIENCE IIS2016,
  DOI 10.1088/1757-899X/200/1/012030
  Publikacija Proceedings of IIS2016 n IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 200, pp. 1-7, May, 2017.
  Godina 2016
  Autori Ljubo Lepir, Dragana Šćepović, and Andrea Rakanović Radonjić
  Strana od 1
  Strana do 7
  Veb adresa http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/200/1/012030/pdf

  Akcioni pristup socijalne zaštite u radu sa djecom ometene u razvoju i njihovim roditeljima

  Naučni skup Internatioanal Scientific Conference Special Education and Rehabilitation - Early Intervention, Subotica, Srbija
  DOI ISSN 0354-8759
  Publikacija Beogradska defektološka škola, br.2/16,Vol 22. - Knjiga sažetaka sa konferencije
  Godina 2016
  Autori Ljubo Lepir and Dragana Šćepović
  Strana od 70
  Strana do 71

  Menadžment socijalne zaštite starih

  Naučni skup Savremeni izazovi u socijalnom radu - problemi i perspektive
  DOI 364.4(497.11)(082)
  Publikacija Socijalni rad - izazovi i dileme, zbornik radova sa konferencije
  Godina 2016
  Autori Ljubo Lepir and Dragana Šćepović
  Strana od 303
  Strana do 319

  Menažment socijalne zaštite starih

  Naučni skup "Savremeni izazovi u socijalnom radu - problemi i perspektive"
  Publikacija Savremeni izazovi u socijalnom radu - knjiga sažetaka
  Godina 2015
  Autori Ljubo Lepir and Dragana Šćepović
  Strana od 33

  Zdravstvena i socijalna zaštita u Republici Srpskoj - sistemski odgovor na posttraumatski stresni poremećaj

  Naučni skup Posttraumatski stresni poremećaj u Republici Srpskoj: posljedice i mogući pravci djelovanja
  Publikacija Zbornik radova sa okruglog stola Posttraumatski stresni poremećaj u Republici Srpskoj: posljedice i mogući pravci djelovanja
  Godina 2015
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 4
  Strana do 14

  Politika unapređenja zdravlja stanovništva Republike Srpske do 2020. godine

  Naučni skup Republika Srpska 20 godina razvoja - dostignuća, izazovi i perspektive
  DOI ISBN 978-99938-21-40-3
  Publikacija Zbornik radova sa naučne konferencije Republika Srpska dvadeset godina razvoja - dostignuća, izazovi i perspektive
  Godina 2012
  Autori Ranko Škrbić, Amela Lolić, Vanda Marković Peković, Ljubo Lepir, Milan Latinović, and Nedeljko Milaković
  Strana od 337
  Strana do 352

  Briga o starim licima u sistemu socijalne zaštite Republike Srpske

  Naučni skup Četvrti regionalni simpozijum o održivom regionalno-demografskom razvoju Akademik Berislav Beta Berić
  Publikacija Zbornik Matice Srpske za društvene nauke, br. 131
  Godina 2010
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 239
  Strana do 253

  Mladi i droga

  Naučni skup Pedagoški razgovori
  Publikacija Pedagoški razgovori - zbornik radova
  Godina 2003
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 128
  Strana do 139

Ostali radovi

  Mira Kesić, enciklopedijska odrednica

  Izdavač Akademija nauke i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2023
  Autori Ljubo Lepir

  Modeli zapošljavanja osoba s mentalnim poteškoćama

  Izdavač Projekat Mentalno zdravlje u BiH
  Godina 2023
  Autori Ljubo Lepir

  Akcioni plan za postupanje subjekata zaštite u slučajevima rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici u uslovima pandemije/vanrednog stanja u Republici Srpskoj

  Izdavač Gender centar Vlade Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99955-82-35-7
  Godina 2021
  Autori Ljubo Lepir
  Veb adresa https://www.vladars.net/sr-sp-cyrl/vlada/centri/gendercentarrs/Pages/default.aspx

  Procjena uticaja pandemije na odgovor institucija na rodno zasnovano nasilje u Republici Srpskoj - analiza stanja i djelovanja

  Izdavač Gender centar Vlade Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99955-82-41-8
  Godina 2021
  Autori Ljubo Lepir
  Veb adresa https://www.vladars.net/sr-sp-cyrl/vlada/centri/gendercentarrs/Pages/default.aspx

  Strategija socijalnog uključivanja Republike Srpske

  Metodologija za procjenu uticaja pandemije i donesenih mjera za vrijeme wenog trajanja, na rodno zasnovano nasilje

  Analiza potreba za usklađivanjem pravnog i institucionalnog okvira u Republici Srpskoj sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i u porodici

  Izdavač Gender centar Vlade Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99955-82-38-8
  Godina 2020
  Autori Ljubo Lepir
  Veb adresa https://www.vladars.net/sr-sp-cyrl/vlada/centri/gendercentarrs/Pages/default.aspx#collapsible1

  Profesionalne kompetencije u radu sa starim osobama

  Izdavač Gerentološki centar Banja Luka
  Godina 2018
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 13
  Strana do 19

  Elementi za procjenu i utvrđivanje najboljeg interesa djeteta u oblasti porodične i socijalne zaštite - Djeca žrtve nasilja; Postupci ostvarivanja novčanih davanja u sistemima sociajlne i dječije zaštite

  Izdavač Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
  Godina 2018
  Autori Ljubo Lepir
  Veb adresa https://www.unicef.org/bih/izvje%C5%A1taji/smjernice-za-procjenu-i-utvr%C4%91ivanje-najboljeg-interesa-djeteta

  Civilno društvo i nevladine organizacije - subjekti podrške žrtvama nasilja u porodici

  Izdavač Gender centar Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99955-82-28-9
  Godina 2018
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 126
  Strana do 141

  Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u BiH

  Izdavač Fondacija za socijalno uključivanje - FSU
  Godina 2017
  Autori Ljubo Lepir and Nerin Dizdar
  Veb adresa http://www.sif.ba/dok/1491989715.pdf

  Strategija unapređenja socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja sa planom akcije za period 2015-2020.

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, UNICEF
  Godina 2015
  Autori Ljubo Lepir, Dragana Šćepović, and Anka Šeranić i dr.

  Bilten socijalne, porodične i dječije zaštite 2014

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 1
  Strana do 38

  Procjena stanja sistema podrške osobama s invaliditetom u Republici Srpskoj

  Izdavač Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini
  ISSN/ISBN 987-9958-069-00-0
  Godina 2014
  Autori Ranka Ninković Papić, Ljubo Lepir, Dobrica Jonjić, Elvira Bešlija, and Dubravka Halepović
  Strana od 54
  Strana do 66
  Veb adresa https://ravnopravnorazliciti.org/wp-content/uploads/2019/03/MI-SMO-TU.pdf

  Bilten socijalne, porodične i dječije zaštite za godine 2011-2014

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Ljubo Lepir
  Veb adresa https://vladars.rs/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Publikacije/Pages/Socijalna_zastita.aspx

  Socijalna zaštita starih u Republici Srpskoj

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Fakultet političkih nauka
  Godina 2013
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 1
  Strana do 372

  Politika unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Republici Srpskoj za period 2011-2016. godine

  Izdavač UNICEF, Vlada RS
  Godina 2011
  Autori Amela Lolić, Ljubo Lepir, and Dragana Šćepović

  Zakonska regulativa i pružanje adekvatne socio-zdravstvene usluge u ustanovama socio-zdravstvenog zbrinjavanja u Republici Srpskoj

  Izdavač Ustanova "Drin" - Fojnica
  Godina 2011
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 103
  Strana do 105

  Minimalni standardi u dječijoj zaštiti u BiH

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Save the Children
  Godina 2010
  Autori Ljubo Lepir, Dragana Šćepović, and Draško Gajić

  Socijalna, porodična i dječija zaštita u Republici Srpskoj

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Ljubo Lepir, Dragana Šćepović, and Draško Gajić
  Strana od 1
  Strana do 129

  Procjena potreba za daljnju profesionalizaciju NVO-a

  Izdavač Nezavisni biro za humanitarna pitanja - IBHI
  Godina 2009
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 9
  Strana do 34

  Porodica, intimni i seksualni život osoba sa invaliditetom

  Izdavač Nezavisni biro za humanitarna pitanja - IBHI
  Godina 2009
  Autori Ljubo Lepir, Gordana Ilić, and Esma Palić
  Strana od 1
  Strana do 20

  Procjena kapaciteta institucija i organizacija koje se bave pružanjem pomoći osobama sa invaliditetom u Republici Srpskoj

  Izdavač Nezavisni biro za humanitarna pitanja - IBHI
  Godina 2009
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 57
  Strana do 67

  Uloga menadžmenta u sistemu socijalne zaštite starih lica u Republici Srpskoj

  Izdavač Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka
  Godina 2009
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 1
  Strana do 145

  Mladi i droga

  Izdavač Društvo pedagoga Republike Srpske
  ISSN/ISBN 99938-705-1-H
  Godina 2003
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 128
  Strana do 139

Knjige

  Nasilje u porodici

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99976-195-0-1
  Godina 2023
  Autori Dragana Šćepović and Ljubo Lepir
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 295

  Planiranje socijalne zaštite starih

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99976-720-1-8
  Godina 2018
  Autori Ljubo Lepir
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 320

  U susret standardima socijalnog rada u školi

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99976-651-4-0
  Godina 2016
  Autori Ana Gavrilović, Vesna Šućur-Janjetović, and Ljubo Lepir
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 229

  Socijalna uključenost - diskurs ili novi koncept

  Izdavač Besjeda
  ISBN 978-99938-1-219-7
  Godina 2014
  Autori Nikola Novaković, Ljubo Lepir, Mira Ćuk, and Draško Gajić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 169

  Socijalni rad u školi

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99955-701-3-2
  Godina 2013
  Autori Ana Gavrilović, Aleksandar Jugović, and Ljubo Lepir
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 271

  Socijalni izazovi i menadžment u socijalnoj zaštiti

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99938-806-5-3
  Godina 2010
  Autori Ana Gavrilović, Ljubo Lepir, Aleksandar Jugović, Miroslav Brkić, and Mira Ćuk
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 299