Навигација

ОГ07ГРФ - Грађевинска физика

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивГрађевинска физика
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГ07ГРФобавезан2П + В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
неманема
Циљеви изучавања предмета
Намјена и циљ предмета је утврђивање и стицање фундаменталних знања из физике неопходних за касније усвајање садржаја из стручних предмета грађевинске струке као и оспособљавање студената за самостално рјешавање проблема грађевинске физике.
Исходи учења (стечена знања)
Исходи учења предмета су утврђивање и стицање фундаменталних знања из физике неопходних за касније усвајање садржаја из стручних предмета грађевинске струке као и оспособљавање студената за самостално рјешавање проблема грађевинске физике.
Садржај предмета
Физика и мјерења. Температура. Термичко ширење. Једначина стања и закони идеалног гаса. Далтонов закон. Реални гасови. Топлота. Унутрашња енергија. Топлотни капацитет. Рад. Молекуларни модел и интерпретација температуре. Адијабатска промјена. Нулти, први и други принцип термодинамике. Ефикасност машина. Карноов циклус. Ентропија. Mеђумолкулскe силe. Фазни прелази. Испаравање. Кондензовање. Капиларне појаве. Једноставно хармонијско осциловање. Енергија осцилаторног кретања. Математичко и физичко клатно. Пригушене и принудне осцилације. Резонанца. Таласна једначина. Простирање таласа. Брзина, енергија, интензитет, интерференција и одбијање таласа. Стојећи талас. Спектар ЕМ таласа. Преношење енергије и брзина ЕМ таласа. Кохерентност, интерференција, дифракција и поларизација свјетлости. Звук, инфразвук, ултразвук. Звучни извори. Интензитет и слабљење звука. Ниво звука. Апсорпција звука. Простирање звука у затвореном простору. Вријеме реверберације. Бука. Изолациона моћ једноструке преграде. Пренос топлоте. Фуријеов закон провођења топлоте. Преношење топлоте између зида и флуида. Стационарно провођење и пренос топлоте кроз једнослојни и вишеслојни раван зид. Зрачење. Закони зрачења. Термални мостови. Термографија. Параметри влажности ваздуха. Адсорпција. дифузија и капиларне појаве. Фиков закон дифузије. Услови кондензације водене паре. Утицај влаге на грађевинске елементе. Основне фотометријске величине. Вјештачко и природно освјетљење. Бљесак и заштита.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, консултације.
Литература
  1. B. Antunović, Fizika zgrade, Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, 2014.
  2. H. D. Young, R. A. Freedman, University physics, Pearson Education, 2012.
  3. В. Георгијевић, Техничка физика – изабрана поглавља, Универзитет у Београду, Грађевински факултет, 2008.
  4. W. Willems, K. Schild, S. Dinter, Praxis Bauphysik -Handbuch Teil I and Teil II, Springer Vieweg, 2013.
  5. M. Rekalić, V. Georgijević, Zbirka zadataka iz tehničke fizike, Naučna knjiga Beograd 1996.
Облици провере знања и оцењивање
Писмени рачунски испит (колоквијум 1 +колоквијум 2 + колоквијум 3) = 50 бодова Завршни усмени испит = 50 бодова
Посебна назнака
Студенти су обавезни да присуствују настави и да раде све провјере знања (тестове). Студенти који први пут слушају предмет морају остварити најмање 80 % присуства настави, како би стекли право изласка на завршни испит. На сваком тесту студенти су дужни да остваре минимум од 51% освојених бодова, како би стекли право изласка на завршни испит. Тестови се одржавају у току семестра, а њихови поправни у испитним роковима. Завршни испит се одржава у оквиру испитних рокова.