Navigacija

OG07GRF - Građevinska fizika

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Građevinska fizika
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OG07GRF obavezan 2 P + V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nema nema
Ciljevi izučavanja predmeta
Namjena i cilj predmeta je utvrđivanje i sticanje fundamentalnih znanja iz fizike neophodnih za kasnije usvajanje sadržaja iz stručnih predmeta građevinske struke kao i osposobljavanje studenata za samostalno rješavanje problema građevinske fizike.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Ishodi učenja predmeta su utvrđivanje i sticanje fundamentalnih znanja iz fizike neophodnih za kasnije usvajanje sadržaja iz stručnih predmeta građevinske struke kao i osposobljavanje studenata za samostalno rješavanje problema građevinske fizike.
Sadržaj predmeta
Fizika i mjerenja. Temperatura. Termičko širenje. Jednačina stanja i zakoni idealnog gasa. Daltonov zakon. Realni gasovi. Toplota. Unutrašnja energija. Toplotni kapacitet. Rad. Molekularni model i interpretacija temperature. Adijabatska promjena. Nulti, prvi i drugi princip termodinamike. Efikasnost mašina. Karnoov ciklus. Entropija. Međumolkulske sile. Fazni prelazi. Isparavanje. Kondenzovanje. Kapilarne pojave. Jednostavno harmonijsko oscilovanje. Energija oscilatornog kretanja. Matematičko i fizičko klatno. Prigušene i prinudne oscilacije. Rezonanca. Talasna jednačina. Prostiranje talasa. Brzina, energija, intenzitet, interferencija i odbijanje talasa. Stojeći talas. Spektar EM talasa. Prenošenje energije i brzina EM talasa. Koherentnost, interferencija, difrakcija i polarizacija svjetlosti. Zvuk, infrazvuk, ultrazvuk. Zvučni izvori. Intenzitet i slabljenje zvuka. Nivo zvuka. Apsorpcija zvuka. Prostiranje zvuka u zatvorenom prostoru. Vrijeme reverberacije. Buka. Izolaciona moć jednostruke pregrade. Prenos toplote. Furijeov zakon provođenja toplote. Prenošenje toplote između zida i fluida. Stacionarno provođenje i prenos toplote kroz jednoslojni i višeslojni ravan zid. Zračenje. Zakoni zračenja. Termalni mostovi. Termografija. Parametri vlažnosti vazduha. Adsorpcija. difuzija i kapilarne pojave. Fikov zakon difuzije. Uslovi kondenzacije vodene pare. Uticaj vlage na građevinske elemente. Osnovne fotometrijske veličine. Vještačko i prirodno osvjetljenje. Bljesak i zaštita.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe, konsultacije.
Literatura
  1. B. Antunović, Fizika zgrade, Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, 2014.
  2. H. D. Young, R. A. Freedman, University physics, Pearson Education, 2012.
  3. V. Georgijević, Tehnička fizika – izabrana poglavlja, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, 2008.
  4. W. Willems, K. Schild, S. Dinter, Praxis Bauphysik -Handbuch Teil I and Teil II, Springer Vieweg, 2013.
  5. M. Rekalić, V. Georgijević, Zbirka zadataka iz tehničke fizike, Naučna knjiga Beograd 1996.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pismeni računski ispit (kolokvijum 1 +kolokvijum 2 + kolokvijum 3) = 50 bodova Završni usmeni ispit = 50 bodova
Posebna naznaka
Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi i da rade sve provjere znanja (testove). Studenti koji prvi put slušaju predmet moraju ostvariti najmanje 80 % prisustva nastavi, kako bi stekli pravo izlaska na završni ispit. Na svakom testu studenti su dužni da ostvare minimum od 51% osvojenih bodova, kako bi stekli pravo izlaska na završni ispit. Testovi se održavaju u toku semestra, a njihovi popravni u ispitnim rokovima. Završni ispit se održava u okviru ispitnih rokova.