Навигација

Н-18 - Упоредни политички системи

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмНовинарство и комуникологија
НазивУпоредни политички системи
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Н-18обавезан33П + 1В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Уписан трећи семестар.
  Циљеви изучавања предмета
  Кроз изучавање овога предмета студенти продубљавају знања која су стекли на претходној години и науче да из другачијег угла сагледавају концепте и институте које су упознали кроз неке друге предмете; такође се науче употреби компаративне методе. Конкретни наставни циљеви су: - упознавање студената са цјелином политичког система и процесā који се у њему одвијају као и детаљно знање о најважнијим појмовима из ове области; - развијање способности за критичко размишљање о актуелним политичким процесима; - анализа политичког процеса и поступака како се долази до проведивих политикā у појединим областима.
  Исходи учења (стечена знања)
  Послије успјешно завршеног студија студенти би требали да имају - знања о најважнијим теоријским категоријама политичког система и политичког процеса, те - способност да теоријска знања примијене на политичку праксу тј. да самостално анализирају функционисање актуелних политичких система, да вреднују савремене идеологије и разумијевају одвијање политичког процеса те доносе закључке о томе.
  Садржај предмета
  1.Појам политичког система, његова структура и елементи те структуре; политички систем и политика; 2.Методе проучавања политичких система; 3.Политички систем и религија; држава и црква; 4.Политичке идеологије; 5.Демократија; 6.Политичка култура; 7.Држава и политички систем; проблеми савремене државе; 8.Политичке партије: њихове функције у пол. систему, развој, класификација, организација, финансирање; 9.Јавно мнијење; интересне групе; лобирање и заговарање (advokacy); NGO; 10. Политичко представљање и представничка тијела; 11.Избори, изборно понашање грађана и изборни системи; 12. Парламентаризам; предсједнички и семипредсједнички системи; скупштински систем; политички системи земаља у развоју; 13. Транзиција и глобализација; 14. Проблеми политичког развоја; 15.Примјери компаративне анализе политичких система:Велика Британија и САД
  Методе извођења наставе
  Будући да је предмет теоријске нарави настава се изводи једним дијелом кроз предавања али и кроз дебате и разговор те кроз јавни заговор одређених проблема.
  Литература
  1. 1. Е. Хејвуд, Политика, Clio, Београд, 2004. 2. R.Hague/M.Harrop/S.Breslin: Компаративна владавина и политика, Загреб (посљедње издање) 3. Д. Битем/К. Бојл: Увод у демократију , Креативни центар, Београд, 1997. За вјежбе и семинарске радове препоручује се и друга литература, зависно од проблема, занимања студената и објављивања нових дјела.
  2. 1. Е. Хејвуд, Политика, Clio, Београд, 2004. 2. R.Hague/M.Harrop/S.Breslin: Компаративна владавина и политика, Загреб (посљедње издање) 3. Д. Битем/К. Бојл: Увод у демократију , Креативни центар, Београд, 1997. За вјежбе и семинарске радове препоручује се и друга литература, зависно од проблема, занимања студената и објављивања нових дјела.
  Облици провере знања и оцењивање
  Током семестра врши се провјера знања кроз два писана колоквија (по двадесет бодова) и кроз разговоре са студентима током предавања и вјежби. Завршни испит је усмени и покрива читаво градиво. Преко предиспитних обавеза студент може да оствари максимално педесет бодова (два колоквија по 20 + присуство предавањима 5 + семинарски рад или активност на вјежбама 5) и још толико на усменом испиту.