Навигација

ОА19АУСВ - Архитектура и умјетност Старог вијека

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивАрхитектура и умјетност Старог вијека
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА19АУСВобавезан13П + 0В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  нема условљеностиНема.
  Циљеви изучавања предмета
  Проучавање и савладавање развоја архитектонског и умјетничког стваралаштва током Старог вијека и упознавање са основним принципима естетике цивилизација Блиског истока и античког Медитерана. Упознавање са основним друштвеним, историјским и општим дешавањима као и факторима који су довели до формирања првих цивилизација и њиховог стваралаштва. Упознавање са естетиком древних цивилизација и указивање на значај симболизма у умjетности.
  Исходи учења (стечена знања)
  Исходи учења су стечена знања о првим цивилизацијама на Блиском истоку и Медитерану, као фокусу развоја културе Западних цивилизација. Разумијевање друштвеног и историјског контекста у којем су се налазиле поменуте цивилизације и услова који су довели до појаве архитектуре и умјетности на њиховом тлу. Савладавање принципа формирања првих градова и елементарних урбанистичких система. Стицање знања о појави и развоју архитектонског и умјетничког стваралаштва у одређеним друштвеним контекстима, о законитостима формирања и типовима насеља, просторној организацији, конструктивним склоповима и техникама грађења, стилским одликама и њиховој трансформацији у складу са естетским и техничким развојем друштвене свијести. Указивање на значај познавања темељних философско-естеских појмова код првих философа за развој умjетности и архитектуре. Моћи ће да препознаје из којих периода датирају урбане форме и врши анализу урбаног простора према конститутивним елементима. Разумијевање употребе појединачних материјала и конструктивних система као и основних облика објеката који су имали далекосежан утицај на каснији ток развоја архитектуре и умјетности. Усвајање знања о принципима естетике античког доба. Интегрално сагледавање стваралаштва Старог вијека, кроз схватање законитости и нераскидиве везе у свим доменима стваралаштва.
  Садржај предмета
  Архитектонско и умјетничко стваралаштво Старог вијека. Изучавање развоја грађене средине и умјетничког стваралаштва у Старом вијеку. Изучавање естетике и философије Старог вијека, као исходишта умјетничког стварања у каснијим временским епохама. Естетски осврт на античко схватање мјере, пропорције, хармоније и златног пресјека у архитектонским умјетничким дјелима. Увод у историју архитектуре и умјетности. Праисторија. Месопотамија. Персија. Египат. Егејске архитектуре. Грчка. Рим.
  Методе извођења наставе
  Предавања, семестрални задаци (графички радови, макете, есеји), екскурзије, консултације
  Литература
  1. Redžić, H. Istorija arhitekture-stari vijek, Sarajevo, 1969.
  2. Traktenberg, M. Hajman, I. Arhitektura od preistorije do postmodernizma, Građevinska knjiga, Beograd, 2006.
  3. Fletcher, B. i Musgrove, Ј. Sir Banister Fletcher's a History of Architecture. London: Butterworths, 1987.
  4. Janson H. V. Istorija umjetnosti. Beograd, 2016. Гилберт. К./Кун.Х.
  5. Историја естетике. Култура/Завод за издавање уџбеника. Београд/Сарајево, 1969.
  Облици провере знања и оцењивање
  Усмени испит
  Посебна назнака
  Нема.