Navigacija

OA19AUSV - Arhitektura i umjetnost Starog vijeka

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Arhitektura i umjetnost Starog vijeka
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA19AUSV obavezan 1 3P + 0V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  nema uslovljenosti Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Proučavanje i savladavanje razvoja arhitektonskog i umjetničkog stvaralaštva tokom Starog vijeka i upoznavanje sa osnovnim principima estetike civilizacija Bliskog istoka i antičkog Mediterana. Upoznavanje sa osnovnim društvenim, istorijskim i opštim dešavanjima kao i faktorima koji su doveli do formiranja prvih civilizacija i njihovog stvaralaštva. Upoznavanje sa estetikom drevnih civilizacija i ukazivanje na značaj simbolizma u umjetnosti.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Ishodi učenja su stečena znanja o prvim civilizacijama na Bliskom istoku i Mediteranu, kao fokusu razvoja kulture Zapadnih civilizacija. Razumijevanje društvenog i istorijskog konteksta u kojem su se nalazile pomenute civilizacije i uslova koji su doveli do pojave arhitekture i umjetnosti na njihovom tlu. Savladavanje principa formiranja prvih gradova i elementarnih urbanističkih sistema. Sticanje znanja o pojavi i razvoju arhitektonskog i umjetničkog stvaralaštva u određenim društvenim kontekstima, o zakonitostima formiranja i tipovima naselja, prostornoj organizaciji, konstruktivnim sklopovima i tehnikama građenja, stilskim odlikama i njihovoj transformaciji u skladu sa estetskim i tehničkim razvojem društvene svijesti. Ukazivanje na značaj poznavanja temeljnih filosofsko-esteskih pojmova kod prvih filosofa za razvoj umjetnosti i arhitekture. Moći će da prepoznaje iz kojih perioda datiraju urbane forme i vrši analizu urbanog prostora prema konstitutivnim elementima. Razumijevanje upotrebe pojedinačnih materijala i konstruktivnih sistema kao i osnovnih oblika objekata koji su imali dalekosežan uticaj na kasniji tok razvoja arhitekture i umjetnosti. Usvajanje znanja o principima estetike antičkog doba. Integralno sagledavanje stvaralaštva Starog vijeka, kroz shvatanje zakonitosti i neraskidive veze u svim domenima stvaralaštva.
  Sadržaj predmeta
  Arhitektonsko i umjetničko stvaralaštvo Starog vijeka. Izučavanje razvoja građene sredine i umjetničkog stvaralaštva u Starom vijeku. Izučavanje estetike i filosofije Starog vijeka, kao ishodišta umjetničkog stvaranja u kasnijim vremenskim epohama. Estetski osvrt na antičko shvatanje mjere, proporcije, harmonije i zlatnog presjeka u arhitektonskim umjetničkim djelima. Uvod u istoriju arhitekture i umjetnosti. Praistorija. Mesopotamija. Persija. Egipat. Egejske arhitekture. Grčka. Rim.
  Metode izvođenja nastave
  Predavanja, semestralni zadaci (grafički radovi, makete, eseji), ekskurzije, konsultacije
  Literatura
  1. Redžić, H. Istorija arhitekture-stari vijek, Sarajevo, 1969.
  2. Traktenberg, M. Hajman, I. Arhitektura od preistorije do postmodernizma, Građevinska knjiga, Beograd, 2006.
  3. Fletcher, B. i Musgrove, J. Sir Banister Fletcher's a History of Architecture. London: Butterworths, 1987.
  4. Janson H. V. Istorija umjetnosti. Beograd, 2016. Gilbert. K./Kun.H.
  5. Istorija estetike. Kultura/Zavod za izdavanje udžbenika. Beograd/Sarajevo, 1969.
  Oblici provere znanja i ocenjivanje
  Usmeni ispit
  Posebna naznaka
  Nema.