Navigation

S-60 - Metodika nastave sociologije sa hospitovanjem

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
S-608П + В6.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
уписан осми семестарУслови похађања предмета и полагања испита из предмета ближе су дефинисани у Одлуци о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години Факултета политичких наука.
The goal
У предмету се изучава методика извођења наставе социологије. Анализирају се методе, облици, средства рада итд., као и начин израде припреме часа. У предмету се такође анализирају типови часова као и израда наставних планова и програма. Предмет посебно ставља акценат на практичне вјештине извођења наставе социологије уз теоријски приступ и практичну примјену истог.
The outcome
Студенти ће бити оспособљени за самостално извођење наставе социологије у школама. Биће оспособљени педагошко-психолошким и методичко-дидактичким вјештинама и знањима неопходним за реализацју наставе социологије. Такође стећи ће кроз практичан рад и одређене вјештине у извођењу наставе како би били припремљени за наставни процес.
Contents
1. Упознавање са садржајем предмета и обавезама током студија 2. Дидактичко-методске основе васпитно-образовног рада 3. Методика наставе социологије као научна и наставна дисциплина 4. Организациони облици наставе социологије 5. Однос ученика и наставника у настави социологије 6. Наставни час 7. Методе у настави социологије (први колоквијум) 8. Средства рада у настави социологије 9. Типови часова у социологији 10. Објашњење, класификација и практична примјена метода у настави социологије 11. Планирање и израда писмених припрема у настави социологије 12. Наставни час: врсте организација и структура - демонстрација различитих облика 13. Планирање, припремање и практична пројекција традиционалног модела наставног часа социологије 14. Планирање, припремање и практична пројекција иновативних модела наставног часа социологије (други колоквијум) 15. Наставни планови и програми
Methods of teaching
Користе се вербалне методе и то монолошка, дијалошка и метода дискусије. Такође се користе метода илустрације и демонастрације. Кроз вјежбе изводе се оглдени, односно показни часови
Literature
  1. Ivković, M. (1995): Metodika nastave sociologije. Niš: Prosveta (Original title)
  2. Kovačević, B. (2001). Sociologija za srednje škole. Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike. (Original title)
Knowledge check forms and grading
Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), активног учешћа у истраживачком раду (до 5 бодова) и присуства настави и вјежбама (до 5 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. Колоквиј Колоквиј је писмени тест који се изводи у току семестра. Наставник или сарадник ће на почетку семестра ближе објаснити начин извођења и термине колоквија. Студенти су обавезни писати колоквије и за оне који, из било ког разлога, не приступе колоквију, сматраће се да га нису положили и добиће нула (0) бодова, у складу са Одлуком о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години. Активност Бодове на активност студент може стећи на основу учешћа у исраживању које ће бити спроведено у току семестра. На основу учешћа и урађених анализа и извјештаја може стећи од 0 до 5 бодова на активност. Завршни испит Завршни испит обавља се усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. Завршни испит носи највише 50 бодова
Special indication
нема