Navigacija

S-60 - Metodika nastave sociologije sa hospitovanjem

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Sociologija
Naziv Metodika nastave sociologije sa hospitovanjem
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
S-60 obavezan 8 P + V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
upisan osmi semastar Uslovi pohađanja predmeta i polaganja ispita iz predmeta bliže su definisani u Odluci o praćenju i vrednovanju rada studenata u školskoj 2013/2014. godini Fakulteta političkih nauka.
Ciljevi izučavanja predmeta
U predmetu se izučava metodika izvođenja nastave sociologije. Analiziraju se metode, oblici, sredstva rada itd., kao i način izrade pripreme časa. U predmetu se takođe analiziraju tipovi časova kao i izrada nastavnih planova i programa. Predmet posebno stavlja akcenat na praktične vještine izvođenja nastave sociologije uz teorijski pristup i praktičnu primjenu istog.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti će biti osposobljeni za samostalno izvođenje nastave sociologije u školama. Biće osposobljeni pedagoško-psihološkim i metodičko-didaktičkim vještinama i znanjima neophodnim za realizacju nastave sociologije. Takođe steći će kroz praktičan rad i određene vještine u izvođenju nastave kako bi bili pripremljeni za nastavni proces.
Sadržaj predmeta
1. Upoznavanje sa sadržajem predmeta i obavezama tokom studija 2. Didaktičko-metodske osnove vaspitno-obrazovnog rada 3. Metodika nastave sociologije kao naučna i nastavna disciplina 4. Organizacioni oblici nastave sociologije 5. Odnos učenika i nastavnika u nastavi sociologije 6. Nastavni čas 7. Metode u nastavi sociologije (prvi kolokvijum) 8. Sredstva rada u nastavi sociologije 9. Tipovi časova u sociologiji 10. Objašnjenje, klasifikacija i praktična primjena metoda u nastavi sociologije 11. Planiranje i izrada pismenih priprema u nastavi sociologije 12. Nastavni čas: vrste organizacija i struktura - demonstracija različitih oblika 13. Planiranje, pripremanje i praktična projekcija tradicionalnog modela nastavnog časa sociologije 14. Planiranje, pripremanje i praktična projekcija inovativnih modela nastavnog časa sociologije (drugi kolokvijum) 15. Nastavni planovi i programi
Metode izvođenja nastave
Koriste se verbalne metode i to monološka, dijaloška i metoda diskusije. Takođe se koriste metoda ilustracije i demonastracije. Kroz vježbe izvode se ogldeni, odnosno pokazni časovi
Literatura
  1. Ivković, M. (1995): Metodika nastave sociologije. Niš: Prosveta
  2. Kovačević, B. (2001). Sociologija za srednje škole. Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Predispitne obaveze se sastoje iz: dva (2) kolokvija (po 20 bodova), aktivnog učešća u istraživačkom radu (do 5 bodova) i prisustva nastavi i vježbama (do 5 bodova). Na predispitnim obavezama može se ukupno osvojiti najviše 50 bodova. Kolokvij je pismeni test koji a.se izvodi u toku semestra. Nastavnik ili saradnik će na početku semestra bliže objasniti način izvođenja i termine kolokvija. Studenti su obavezni pisati kolokvije i za one koji, iz bilo kog razloga, ne pristupe kolokviju, smatraće se da ga nisu položili i dobiće nula (0) bodova, u skladu sa Odlukom o praćenju i vrednovanju rada studenata u školskoj 2013/2014. godini. Završni ispit nosi najviše 50 bodova
Posebna naznaka
nema