Navigation

prof. dr Ranka Perić-Romić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-001
Katedre
 • Fakultet političkih nauka - Katedra za sociologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Posebne sociologije vanredni profesor May 07, 2019

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Socio-demografska analiza stavova porodilja o planiranju porodice i mjerama populacione politike u Republici Srpskoj

  DOI 10.5937/demografija2017055M
  Časopis DEMOGRAFIJA
  Godina 2020
  Autori Draško Marinković, Ranka Perić-Romić, Aleksandra Petrašević, Vladimir Perendija, and Aleksandar Majić
  Broj 17
  Strana od 55
  Strana do 73
  Veb adresa http://demografija.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/12/Dem-17-2020-03_Marinkovic-et-al-online.pdf

  Divided Brothers: Ex-Double Towns Brod and Slavonski Brod

  DOI https://doi.org/10.5817/SOC2017-1-31
  Časopis Sociální studia / Social Studies
  Godina 2017
  Autori Ranka Perić-Romić, Duško Trninić, and Dalibor Savić
  Volumen 14
  Broj 1
  Strana od 31
  Strana do 53
  Veb adresa https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/8703

  Potreba održivosti društvenih i humanističkih nauka u svjetlu društvenih promjena: ostvrt na sociologiju

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2017
  Autori Ranka Perić-Romić
  Volumen 12
  Broj 1840-1538
  Strana od 5
  Strana do 19

  Izazovi održivog razvoja sela Republike Srpske

  DOI 10.5937/pol1612109P
  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Ranka Perić-Romić
  Volumen 6
  Broj 12
  Strana od 109
  Strana do 123
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/issue.aspx?issue=13228&lang=sr

  Pokazatelji urbanizacije-siromaštvo i društveni razvoj

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2015
  Autori Ranka Perić-Romić
  Broj 10
  Strana od 347
  Strana do 361

  Post-socialist urban transformation of Banja Luka

  Časopis Contemporary European Studies
  Godina 2015
  Autori Ranka Perić-Romić
  Volumen 2
  Strana od 33
  Strana do 45
  Veb adresa http://www.ces.upol.cz

  Uzroci osiromašivanja gradova i gradskog stanovništva

  Časopis POLITEIA
  Godina 2012
  Autori Ranka Perić-Romić
  Broj 3
  Strana od 47
  Strana do 59

  Specifičnosti naših gradova na putu modernizacije

  DOI 10.7251/GMS1301139P
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2012
  Autori Ranka Perić-Romić
  Volumen 2
  Strana od 143
  Strana do 158

  Društveno oblikovanje javnog prostora u urbanim sredinama

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2011
  Autori Ranka Perić-Romić
  Broj 6
  Strana od 181
  Strana do 193

  Džentrifikacija - od uzroka nastanka do konačnih ishoda

  Časopis RADOVI
  Godina 2011
  Autori Ranka Perić-Romić
  Broj 13/2
  Strana od 257
  Strana do 269

Radovi sa skupova

  Socio-political changes in mode of living of and social relationships between citizens of the Republic of Srpska during COVID-19 pandemic

  Naučni skup Political Consequences of the Pandemic
  Publikacija Political Consequences of the Pandemic
  Godina 2021
  Autori Duško Trninić, Aleksandar Janković, and Ranka Perić-Romić
  Strana od 109
  Strana do 128
  Veb adresa http://www.upns.rs/

  Moderni koncepti razvoja Banje Luke pod uticajem tranzicijskih procesa

  Naučni skup Novi koncept urbanog razvoja Banjaluke
  DOI 316.334.2:330.342(497.6Banja Luka)
  Publikacija Zbornik radova sa okruglog stola
  Godina 2018
  Autori Ranka Perić-Romić
  Strana od 57
  Strana do 81

  Uticaj transformacije javnog i privatnog prostora na život stanovnika u urbanim sredinama

  Naučni skup Društvo i prostor
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Ranka Perić-Romić
  Strana od 15
  Strana do 26

  Odnos globalnih gradova i suvereniteta u doba globalizacije

  Naučni skup Globalizacija i suverenost-sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Ranka Perić-Romić
  Strana od 453
  Strana do 459

  Svjetske ekonomske organizacije i institucionalizacija siromaštva

  Naučni skup Siromaštvo i globalna bezbjednost
  Godina 2012
  Autori Ranka Perić-Romić
  Strana od 67
  Strana do 76

  Politička kultura nacionalizma

  Naučni skup Politička kultura, dijalog, tolerancija i demokratizacija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini
  DOI 32:316.7(497.6)(082) 324:316.7(497.6)(082)
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Braco Kovačević and Ranka Perić-Romić
  Strana od 246
  Strana do 253

  Uticaj medija na društvenu svijest

  Naučni skup Nauka, kultura i ideologija
  Publikacija Nauka kulktura i ideologija
  Godina 2009
  Autori Ranka Perić-Romić
  Strana od 41
  Strana do 51

Knjige

  Banja Luka u urbanoj transformaciji

  Izdavač Fakultet političkih nauka Banja Luka
  ISBN 987-99976-720-6-3
  Godina 2018
  Autori Ranka Perić-Romić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 128

  Socijalna patologija

  Izdavač Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 978-99938-30-30-7
  Godina 2009
  Autori Braco Kovačević and Ranka Perić-Romić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 165

Projekti

Fertilni kapacitet i stavovi o planiranju porodice porodilja UKC RS Banja Luka

Project Number 1259005
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Drasko Marinkovic
Participants mr Vladimir Perendija
Vanja Mirjana Vujic
prof. dr Aleksandra Petrasevic
mr Aleksandar Majic
Danijela Pisarevic
Sofija Veric
prof. dr Ranka Peric-Romic
Nevena Pavlovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2019-02-01
End of the project 2019-12-13
Project value 9000.0 BAM