Navigation

MP-7 - Politicki odnosi u BiH

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
Acronym Status Semester Number of classes ESPB
MP-7 2 P + V 8.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
Condition Oblik uslovljenosti
Upisan drugi semestar Uslovi pohađanja predmeta i polaganja ispita iz predmeta bliže su definisani u Odluci o praćenju i vrednovanju rada studenata u školskoj 2013/2014. godini Fakulteta političkih nauka.
The goal
Predmet izučava složene političke odnose i procese u podijeljenom i konfliktnom društvu Bosne i Hercegovine. U okviru ovog predmeta analiziraju se osnovne linije društvenih rascjepa u Bosni i Hercegovini, prije svega njihov kulturno-istorijski kontekst. Riječ je o primarno vjerskom i nacionalnom segmentiranju. Ove podjele oblikuju partijski sistem, a posljedično tome i najvažnije političke odnose, procese i institucije. Predmet objašnjava političke odnose i procese, kao i politički sistem Bosne i Hercegovine, od srednjovjekovne države Bosne do savremene dejtonske Bosne i Hercegovine. Poseban fokus je na odnosima, procesima i političko-sistemskim rješenjima nastalim u protekla dva vijeka. Na primjeru Bosne i Hercegovine, predmet otvara brojna aktuelna naučna i društvena pitanja vezana za podijeljena i konfliktna društva, prije svega mogućnosti njihovog opstanka, njihove liberalizacije i demokratizacije, i uopšteno njihove političke specifičnosti.
The outcome
Studentima je omogućeno da kroz aktivno slušanje nastave usvoje odgovarajuće znanje o političkim odnosima i procesima u Bosni i Hercegovini kao primjeru savremenog podijeljenog društva. Očekuje se da studenti po završetku slušanja i polaganja ovog predmeta steknu znanje neophodno za dalje istraživanje Bosne i Hercegovine i njoj sličnih društava.
Contents
1. Politički odnosi, mehanizmi vladanja i praktična politika – teorijski uvod 2. Društvo u Bosni i Hercegovini – vjerske, nacionalne i teritorijalne linije rascjepa 3. Srednjovjekovna Bosna i Hercegovina i Bosna i Hercegovina u Osmanskom carstvu 4. Istočno pitanje, Velika istočna kriza i Austrougarska okupacija Bosne i Hercegovine 5. Nacije i nacionalizam – teorijski uvod 6. Bosna i Hercegovina u vrijeme Austrougarske vladavine 7. Bosna i Hercegovina u dvije Jugoslavije 8. Prvi kolokvijum 9. Disolucija Jugoslavije 10. Obnova višestranačja u Bosni i Hercegovini i izbori 1990. godine 11. Konstitutivni akti u Bosni i Hercegovini (1990-1992) i rat (1992-1995) 12. Konsocijacijska demokratija, unitarizam, federalizam, konfederalizam – teorijski uvod 13. Dejtonski mirovni sporazum i državno uređenje savremene Bosne i Hercegovine 14. Konsocijacijska demokratija u Bosni i Hercegovini i njeni nedostatci 15. Drugi kolokvijum
Methods of teaching
Predviđeno je da se nastava izvodi kroz časove nastave i časove vježbi u skladu sa usvojenim akademskim kalendarom i rasporedom održavanja nastave i vježbi za aktuelni semestar u kojem se oni izvode.
Literature
  1. Literatura je navedena u posebnim naznakama za predmet
Knowledge check forms and grading
Provjera znanja će da se vrši tokom semestra, u vidu predispitnih obaveza, kao i na kraju semestra, kroz usmeno ispitivanje u vrijeme ispitnih rokova. Predispitne obaveze se sastoje iz: dva kolokvijuma (po 20 bodova), jednog seminarskog rada na zadanu temu (5 bodova) i urednog i aktivnog pohađanja predmeta (5 bodova). Kroz predispitne obaveze student može da se osvoji najviše 50 bodova. Završni ispit se obavlja usmeno i na njemu se provjerava znanje iz cijelog gradiva. Na završnom ispitu je moguće ostvariti najviše 50 bodova. Konačna ocjena iz predmeta se izvodi sabiranjem uspjeha postignutog u okviru svih elemenata provjere znanja, odnosno sabiranjem bodova iz predispitnih obaveza (maksimalno 50) i bodova iz završnog ispita (maksimalno 50). Za uspješno ispunjenje predmetnih obaveza, odnosno za sticanje minimalne prolazne ocjene (6), student mora ukupno osvojiti najmanje 51 bod iz predispitnih i ispitnih obaveza na predmetu. Ocjena sedam (7) odražava uspjeh od 61 do 70 bodova, ocjena osam (8) od 71 do 80 bodova, ocjena devet (9) od 81 do 90 bodova, a ocjena deset (10) od 91 do 100 bodova.
Special indication
1. Antić, Čedomir, Kecmanović, Nenad (2016) „Istorija Republike Srpske“, Nedeljnik, Banja Luka 2. Dejtonski mirovni sporazum 3. Ekmečić, Milorad (2010) „Dugo kretanje između klanja i oranja“, Evro-giunti, Beograd 4. Imamović, Mustafa (2007) „Pravni položaj i unutrašnjo –politički razvitak Bosne i Hercegovine od 1978. do 1914“, „Magistrat“ i Pravni fakultet, Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 5. Kasapović, Mirjana (2005) „Bosna i Hercegovina: podjeljeno društvo i nestabilna država“, Politička kultura, Zagreb 6. Kecmanović, Nenad (2017) „Hronika nemoguće države“, Catena mundi, Beograd 7. Kecmanović, Nenad (2007) „Nemoguća država“, Glas Srpske, Banja Luka 8. Marković, Goran (2012) „Bosanskohercegovački federalizam“, Službeni glasnik, Beograd i Magistrat, Sarajevo 9. Radomir, Nešković (2017) „Nedovršena država – Politički sistem Bosne i Hercegovine“, Fridrih Ebert Štiftung, Sarajevo 10. Simović, Vlade (2011) „Političke partije u Bosni i Hercegovini“, u Zbornik radova „Država, društvo i politika u Bosni i Hercegovini“, Sarajevski otvoreni centar, Sarajevo 11. Ćorović, Vladimir (1997) „Istorija srpskog naroda I-III“, Glas Srpski, Banja Luka 12. Hejvud, Endru (2004) „Politika“, Klio, Beograd