Navigation

MM-2 - Medjunarodno pravo

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
Acronym Status Semester Number of classes ESPB
MM-2 1 P + V 8.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
Condition Oblik uslovljenosti
Upisan deveti semestar Uslovi pohađanja predmeta i polaganja ispita iz predmeta bliže su definisani u Odluci o praćenju i vrednovanju rada studenata u školskoj 2013/2014. godini Fakulteta političkih nauka.
The goal
Predmet se bavi međunarodnim pravom kao posebnom pravnom oblašću, u okviru koje se stavlja akcenat na izučavanje međunarodnog javnog prava uopšte. Sadržinski, predmet možemo podjeliti u tri oblasti: 1) pravno-teorijsko određenje, priroda, sadržina i izvori međunarodnog prava, međunarodnopravne teorije i posebna doktrinarna pitanja, 2) pojam i struktura međunarodne zajednice, aspekti međunarodnopravnog subjektiviteta, objekti, razgraničenje nadležnosti i odgovornost u međunarodnom pravu i dr.; 3) razmatranje važenja i primjena međunarodnog prava te riješavanje sporova i problemi rata u međunarodnom životu, opšta pitanja zaštite ljudskih prava i dr.. Predmet se bavi teorijskim problemima nauke o međunarodnom pravu, istorijskim razvojem međunarodnih odnosa i međunarodnog javnog prava, kao i njegovih podgrana, te savremenim međunarodnopravnim sistemom i pozitivno-pravnim međunarodnim aktima. Predmet međunarodno pravo objedinjuje teorijsko-pravne, uporedno-pravne, empirijske, istorijske, filosofske, sociološke, politikološke i pravno-političke aspekte izučavanja materije međunarodnog javnog prava.
The outcome
Ishod učenja je sticanje znanja iz oblasti međunarodnog javnog prava i sintetizovanje savladane materije sa predhodnim znanjima iz drugih predmeta koje je student apsolvirao. Takođe, jedan od bitnih ishoda je i izgradnja sopstvenog mišljenja u vezi predmetne materije, kao i savladavanje teorijskih dilema u korespondenciji sa praktičnim pristupom, te savladavanje metodoloških osnova u izučavanju predmeta uopšte, kako bi student mogao koristi stečena znanja i vještine u samostalnom izučavanju ove složene i dinamične cjeline, ali i nauke uopšte.
Contents
1. Pojam, međunarodnog prava i određenje međunarodnopravnog poretka, 2. Evolucija međunarodne zajednice; pravne i političke kontroverze, problemi i procesi, 3. Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava; teorija i praksa, 4. Izvori međunarodnog prava; pojam, klasifikacija i kodifikacija, 5. Međunarodno ugovorno pravo; zaključenje, primjena i revizija međunarodnih ugovora, 6. Teritorija u međunarodnom pravu; državna teritorija, granice, riječna oblast, pomorska oblast, vazdušni prostor, kosmos, 7. Pojam subjekata međunarodnog prava; država u međunarodnom pravu, vrste država i elementi države, 8. Prava i dužnosti država, problemi suverenosti država, priznanje države, priznanje vlade, sukcesija država, 9. Kvazidržave kao subjekti međunarodnog prava; neoprotektorati, državotvorni entiteti, internacionalne teritorije, 10. Pravni subjektivitet međunarodnih organizacija – pojam, priroda, elementi i vrste, 11. Organizacija ujedinjenih nacija. Evropska unija, Savjet Evrope,12. Mirno riješavanje sporova u međunarodnom pravu; diplomatska sredstva i međunarodni sudski organi, 13. Opšta pitanja međunarodne zaštite ljudskih prava, istorijski razvoj, definisanje i klasifikacija, 14. Odgovornost pojedinca u međunarodnom pravu; međunarodno krivično pravo i međunarodno krivično pravosuđe, 15. Međunarodno ratno pravo; oružani sukobi, pravila ratovanja i lica, ustanove i objekti zaštićeni u oružanim sukobima
Methods of teaching
Nastava i vježbe u okviru predmeta će se izvoditi predstavljanjem tema i interaktivnom komunikacijom sa studentima, u okviru pitanja iz materije, prema nastavnom planu i programu. Izlaganje zadanih materijala, pisanje kolokvijuma te realizacija konkretnih tema, obuhvatajući predispitne obaveze, biće objedinjeno fondom časova. Obaveze studenata su određene prema cilju predemeta i obuhvataju: redovno pohađanje nastave, učestvovanje u predviđenim diskusijama, realizovanje radova shodno zadatoj temi kao i pristupanje opštim testovima znanja. Da bi stekao uslov za ovjeru urednog pohađanja predmeta, student(ica/kinja) može ukupno izostati najviše tri nedjelje, odnosno 20% nastave iz predmeta. Za studente koji kasne na čas više od deset minuta ili koji čas napuste deset i više minuta ranije smatraće se da nisu prisustvovali tom času. Radna disciplina se mora održavati u toku izvođenja nastave i vježbi. Mobilni telefoni uvijek moraju biti isključeni u toku izvođenja radnog časa. Odgovorni nastavnik ili saradnik obavezni su udaljiti sa časa studente koji se ne pridržavaju pravila studiranja propisanih aktima Fakulteta i Univerziteta.
Literature
  1. Lj. Mijović, Osnove međunarodnog javnog prava 1, Comesgrafika, Banja Luka 2019. (Original title)
  2. Lj. Mijović, Osnove međunarodnog javnog prava 2, Comesgrafika, Banja Luka, 2019. (Original title)
  3. B. Krivokapić, Međunarodno javno pravo, Beograd, 2017. (Original title)
  4. S. Avramov – M. Kreća, Međunarodno javno pravo, Beograd, 2008. (Original title)
  5. V. Đ. Degan, Međunarodno pravo, Rijeka, 2000. (Original title)
Knowledge check forms and grading
Studentski rad će se vrednovati u toku semestra ocjenjivanjem: 1. kolokvijuma, 2. izrađenih seminarskih radova, te praćenjem 3. aktivnog pohađanja nastave, a na osnovu čega će student/kinja dobijati predispitne bodove. Jedan kolokvijum nosi maksimalno 20 bodova, izrada seminarskog rada maksimalno 5 bodova i aktivno pohađanje nastave maksimalno 5 bodova. Po završetku semestra student/kinja će biti konačno ocijenjeni u okviru završnog usmenog ispita, u vrijeme redovnih ispitnih rokova. Završni ispit obavlja se usmeno i na njemu se provjerava znanje iz cijelog gradiva. Završni ispit nosi najviše 50 bodova. Konačna ocjena iz predmeta se izvodi sabiranjem uspjeha postignutog na svim elementima provjere znanja, odnosno sabiranjem bodova iz predispitnih obaveza (maksimalno 50) i bodova iz ispita (maksimalno 50). Za uspješno ispunjenje predmetnih obaveza, odnosno za sticanje minimalne prolazne ocjene (6), student mora ukupno osvojiti najmanje 51 bod iz predispitnih i ispitnih obaveza na predmetu. Ocjena sedam (7) odražava uspjeh od 61 do 70 bodova, ocjena osam (8) od 71 do 80 bodova, ocjena devet (9) od 81 do 90 bodova, a ocjena deset (10) od 91 do 100 bodova. Bodovi iz predispitnih obaveza vrijede na svim ispitnim terminima u tekućoj školskoj godini. Ako student ponovo pohađa predmet u narednoj školskoj godini, tad mora (ponovo) raditi i pismene testove.