Navigation

prof. dr Matej Savić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-029
lokal 410
Katedre
 • Pravni fakultet - Katedra za međunarodno pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Međunarodno pravo vanredni profesor May 28, 2020

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The European Union’s Legal Personality in International Law – Character, Structure, and Scope

  DOI 10.33067/SE.2.2023.3
  Časopis Studia Europejskie – Studies in European Affairs
  Godina 2023
  Autori Matej Savić
  Volumen 27/2023
  Broj 2
  Strana od 45
  Strana do 64
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1161238

  (Ne)ustavnost u Bosni i Hercegovini i politički voluntarizam

  DOI DOI 10.7251/GOD2244009S
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2022
  Autori Matej Savić
  Volumen 44
  Broj 44
  Strana od 9
  Strana do 23

  Međunarodnopravno regulisanje kosmosa i morskog prostranstva - Osvrt na pojedine aspekte pravnog subjektiviteta čovječanstva

  DOI 10.5937/politeia0-33679
  Časopis POLITEIA
  Godina 2021
  Autori Matej Savić
  Volumen XI
  Broj 22
  Strana od 115
  Strana do 130
  Veb adresa https://politeia.fpn.unibl.org/

  Vanredno stanje i vanredna situacija u Republici Srpskoj (kratki uporedni prikaz)

  DOI 10.7251/SPMSR2053037S
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2020
  Autori Matej Savić
  Volumen 26
  Broj 53
  Strana od 37
  Strana do 55
  Veb adresa http://www.spmisao.rs

  Međunarodnopravni status Bosne i Hercegovine

  Časopis Pravni život
  Godina 2019
  Autori Matej Savić
  Volumen LXVIII
  Broj 12
  Strana od 303
  Strana do 320
  Veb adresa http://www.kopaonikschool.org

  Jedan pogled na teorijske koncepcije međunarodnopravnog subjektiviteta

  Časopis Pravni život
  Godina 2018
  Autori Matej Savić
  Volumen LXVII
  Broj 15/2018
  Strana od /
  Strana do /
  Veb adresa http://www.kopaonikschool.org

  Aktualna pitanja međunarodnopravnog subjektiviteta

  Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
  Godina 2018
  Autori Vesna Kazazić and Matej Savić
  Volumen XXVI
  Broj 26
  Strana od 92
  Strana do 110
  Veb adresa http://pf.sum.ba/index.php

  Načelo samoopredjeljenja naroda - savremeno značenje i aktuelni problemi

  Časopis Pravni život
  Godina 2017
  Autori Matej Savić
  Volumen LXVI
  Broj 12/2017
  Strana od 355
  Strana do 365
  Veb adresa http://www.kopaonikschool.org

  Uticaj međunarodnih aktera na unutrašnje uređenje, političke partije i procese u Bosni i Hercegovini od 1908. do 1995. godine

  DOI doi 10.7251/PR5217093S
  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2017
  Autori Matej Savić and Vlade Simović
  Volumen XIV
  Broj 52
  Strana od 93
  Strana do 119

  Fundamental structure of international legal order - contemporary issues of normative, factual and axiological elements

  Časopis Yearbook of Faculty of Law, Goce Delcev University - Stip
  Godina 2017
  Autori Matej Savić
  Volumen VII
  Broj 7
  Strana od 174
  Strana do 183
  Veb adresa http://pf.ugd.edu.mk/index.php/mk/

  Contemporary issues of legal personality in international law. Factual and normative problems

  DOI http://dx.doi.org/10.20534/EJLPS-16-4-32-36
  Časopis European Journal of Law and Political Sciences
  Godina 2016
  Autori Matej Savić
  Volumen 16
  Broj 4
  Strana od 31
  Strana do 38
  Veb adresa https://ew-a.org/journals/405/issue/1063/articles/

  Razvojni put međunarodnog prava predstavljanja

  DOI 10.7251/GMS1301221S
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2016
  Autori Matej Savić
  Volumen VI
  Broj 6
  Strana od 221
  Strana do 247

  Pravna ličnost međunarodnih organizacija u međunarodnom pravu

  DOI 10.7251/POL1611167S
  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Matej Savić
  Volumen VI
  Broj 11
  Strana od 169
  Strana do 191
  Veb adresa https://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/

  Bečka konvencija o diplomatskim odnosima - temelj savremenog međunarodnog prava predstavljanja

  DOI 10.7251/GPF163838004S
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2016
  Autori Matej Savić
  Volumen 38
  Broj 38
  Strana od 93
  Strana do 125

  Međunarodno pravo na početku XXI vijeka - teorijski pogled na savremenu doktrinu, procese i probleme međunarodnog pravnog poretka

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2015
  Autori Matej Savić
  Volumen 12
  Broj 44
  Strana od 155
  Strana do 183

  Suverenost, nezavisnost i jednakost u kontekstu osnovnih prava (i dužnosti) država u savremenim izazovima međunarodnog prava

  DOI 10.7251/GPF1537203S
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2015
  Autori Matej Savić
  Volumen 37
  Broj 37
  Strana od 203
  Strana do 233
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs

  Suverenost država između krize međunarodnog prava i savremene političke realnosti

  DOI 10.7251/POLI1408069S
  Časopis POLITEIA
  Godina 2014
  Autori Matej Savić
  Volumen 4
  Broj 8
  Strana od 69
  Strana do 96
  Veb adresa http://www.fpnbl.org/naucni-casopis-poiteia

  Pravna lica slična državama kao subjekt međunarodnog javnog prava

  DOI 10.7251/GPF1404047S
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2014
  Autori Matej Savić
  Volumen 36
  Broj 36
  Strana od 47
  Strana do 74
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs

  Međunarodno javno pravo i njegovi subjekti - neka od teorijskih određenja međunarodnopravnog subjektiviteta

  DOI /
  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2013
  Autori Matej Savić
  Volumen 10
  Broj 37
  Strana od 155
  Strana do 171
  Veb adresa http://www.udruzenjepravnika.org

  Zakonodavna i izvršna vlast u postupku zaključenja međunarodnih ugovora

  DOI /
  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2012
  Autori Matej Savić and Nevenko Vranješ
  Volumen 9
  Broj 33
  Strana od 173
  Strana do 192
  Veb adresa http://www.udruzenjepravnika.org

  Ujedinjene nacije i međunarodno pravo

  DOI /
  Časopis POLITEIA
  Godina 2012
  Autori Matej Savić
  Volumen 2
  Broj 3
  Strana od 237
  Strana do 255
  Veb adresa https://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/

  Zakonodavna i izvršna vlast u postupku zaključenja međunarodnih ugovora

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2012
  Autori Nevenko Vranješ and Matej Savić
  Strana od 173
  Strana do 192

  Država i diplomatija

  DOI /
  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2011
  Autori Matej Savić
  Volumen 8
  Broj 29
  Strana od 231
  Strana do 251
  Veb adresa http://www.udruzenjepravnika.org/

  Diplomatsko - konzularno pravo (pojam i kodifikacija)

  DOI /
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2011
  Autori Matej Savić
  Volumen 33
  Broj 33
  Strana od 327
  Strana do 340
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs

  Regionalna saradnja u kontekstu evropskih integracija iz ugla Bosne i Hercegovine i Republike Srpske

  Časopis Nova srpska politička misao
  Godina 2010
  Autori Matej Savić
  Volumen XVIII
  Broj 3-4
  Strana od 103
  Strana do 116
  Veb adresa http://www.nspm.rs/redovni-brojevi/broj-3-4/2010-tema-bih-i-republika-srpska-petnaest-godina-nakon-dejtonskog-sporazuma.html

Radovi sa skupova

  Podjela nadležnosti u Bosni i Hercegovini između slova i duha Dejtonskog mirovnog sporazuma - javnopravni i privatnopravni aspekt -

  Naučni skup Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta
  Publikacija Zbornik radova sa XI Naučnog skupa: "Pravo između stvaranja i tumačenja"
  Godina 2023
  Autori Matej Savić and Zoran Vasiljević
  Strana od 227
  Strana do 252
  Veb adresa https://www.pravni.ues.rs.ba/naucni-skup

  Međunarodnopravni poredak u 21. vijeku: neka od teorijskih pitanja odnosa države i međunarodnog prava

  Naučni skup IZAZOVI I PERSPEKTIVE RAZVOJA PRAVNIH SISTEMA U XXI VIJEKU
  DOI 10.7251/NSTT12301145S
  Publikacija IZAZOVI I PERSPEKTIVE RAZVOJA PRAVNIH SISTEMA U XXI VIJEKU - ZBORNIK RADOVA
  Godina 2023
  Autori Matej Savić
  Strana od 145
  Strana do 166
  Veb adresa https://pf.unibl.org/

  Uloga Narodne skupštine u međunarodnoj saradnji i predstavljanju Republike Srpske u inostranstvu

  Naučni skup Trideset godina Republike Srpske (1992-2022) Iskustva prošlosti i izazovi budućnosti
  DOI 10.7251/TGRS2201155S
  Publikacija Trideset godina Republike Srpske (1992-2022) Iskustva prošlosti i izazovi budućnosti, Zbornik radova sa naučnog skupa
  Godina 2023
  Autori Matej Savić
  Strana od 155
  Strana do 167

  Odgovornost država u međunarodnom pravu - Osvrt na savremene izazove i nedostatke

  Naučni skup Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta
  Publikacija Zbornik radova sa H Naučnog skupa: "Protvrječja savremenog prava"
  Godina 2022
  Autori Matej Savić
  Strana od 122
  Strana do 149
  Veb adresa https://www.pravni.ues.rs.ba/naucni-skup

  Aktuelna pitanja secesije u svjetlu prava na samoopredjeljenje naroda - Međunarodnopravni aspekt

  Naučni skup Secesija sa stanovišta unutrašnjeg i međunarodnog prava i njene političke posledice
  Publikacija Secesija sa stanovišta unutrašnjeg i međunarodnog prava i njene političke posljedice; zbornik radova, SANU
  Godina 2020
  Autori Matej Savić
  Strana od 421
  Strana do 457
  Veb adresa https://www.sanu.ac.rs

  Jednostrana secesija kao instrument za ostvarenje prava na samoopredjeljenje naroda

  Naučni skup (Re)konstrukcija društvene stvarnosti
  Godina 2018
  Autori Matej Savić
  Strana od 117
  Strana do 141
  Veb adresa www.konferencija.fpn.unibl.org

  International Legal Order and the Problems of State Sovereignty in the 21st Century

  Naučni skup ICES'17 6th International Conference on European Studies Local, Regional and Global Governance
  Publikacija 6th International Conference on European Studies Local, Regional and Global Governance Proceedings Book
  Godina 2017
  Autori Matej Savić
  Strana od 179
  Strana do 199

  Položaj i uloga međunarodnih institucija u BiH - od prevazilaženja do stvaranja krize

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  Godina 2017
  Autori Matej Savić
  Strana od 471
  Strana do 493
  Veb adresa www.ff.ues.rs.ba

  Bosna i Hercegovina - država ili neoprotektorat?

  Naučni skup Dejtonski sporazum, dve decenije mira i pouke za svet
  Publikacija Zbornik radova: Dejtonski sporazum, dve decenije mira i pouke za svet
  Godina 2016
  Autori Matej Savić
  Strana od 173
  Strana do 192

  Pravo na suverenost država i politička realnost

  Naučni skup Globalizacija i suverenost - sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
  DOI /
  Publikacija Zbornik radova: Globalizacija i Suverenost
  Godina 2014
  Autori Matej Savić
  Strana od 347
  Strana do 363

  Sporazum o specijalnim paralelnim odnosima - Dejtonski temelj odnosa Republike Srpske i Republike Srbije

  Naučni skup Republika Srbija i Republika Srpska - stari i novi politički izazovi
  DOI /
  Publikacija Zbornik radova: Republika Srbija i Republika Srpska - stari i novi politički izazovi
  Godina 2014
  Autori Matej Savić
  Strana od 186
  Strana do 199
  Veb adresa http://www.diplomacy.bg.ac.rs

  BiH i primjena Sporazuma o pitanjima sukcesije SFR Jugoslavije (iz ugla Republike Srpske)

  Naučni skup Regulisanje otvorenih pitanja između država sukcesora SFRJ
  DOI /
  Publikacija Zbornik radova: Regulisanje otvorenih pitanja između država sukcesora SFRJ
  Godina 2013
  Autori Matej Savić
  Strana od 275
  Strana do 292
  Veb adresa http://www.diplomacy.bg.ac.rs/

Ostali radovi

  Trideset godina međunarodne saradnje i predstavljanja Srpske u inostranstvu

  Izdavač Narodna skupština Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-962-0-5
  Godina 2021
  Autori Matej Savić
  Strana od 105
  Strana do 113
  Veb adresa narodnaskupstinars.net

  Ljudska prava i socijalna pravda

  Godina 2018
  Autori Matej Savić

  Voljom naroda do države - savremeno značenje prava na samoopredjeljenje

  Izdavač Društvo članova Matice Srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2017
  Autori Matej Savić

  Migrantska kriza i sloboda kretanja ljudi u kontekstu ljudskih prava

  Godina 2016
  Autori Matej Savić

Knjige

  Narodna skupština kao temelj državotvornosti Republike Srpske

  Izdavač Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-943-7-9
  Godina 2022
  Autori Matej Savić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 104
  Veb adresa https://fpn.unibl.org/sr/

  Bosna i Hercegovina između državnopravnih i međunarodnopravnih problema

  Izdavač Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-943-4-8
  Godina 2022
  Autori Matej Savić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 236

  Teorija države i prava

  Izdavač Comesgrafika, Banja Luka
  ISBN 978-99938-59-68-0
  Godina 2017
  Autori Snežana Savić and Matej Savić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 574
  Veb adresa http://comesgrafika.com

  Diplomatsko-konzularno pravo i međunarodnopravni poredak - razvojni put međudržavnih odnosa

  Izdavač Comesgrafika, Banja Luka
  ISBN 978-99938-59-62-8
  Godina 2016
  Autori Matej Savić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 285

Projekti

Obrazovanje mladih kao mehanizam zastite ljudskih prava-Razvoj zajednickog kurikuluma

Project Number 1251705
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Fakultet politickih nauka
Head prof. dr Nevenko Vranjes
Participants Saska Tepavcevic
prof. dr Matej Savic
Mirjana Damjenic Bratic
Business Partner AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST
Beginning of realization 2023-03-01
End of the project 2024-03-31
Project value 4918.0 BAM

Bosna i Hercegovina, Ustav i pristupanje EU. Akademska platforma za diskusiju o opcijama

Project Number 1258004
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Pravni fakultet
Head doc. dr Bojan Vlaski
Participants prof. dr Matej Savic
prof. dr Igor Milinkovic
prof. dr Nevenko Vranjes
Business Partner CENTRALNOEVROPSKA INICIJATIVA -CEI
Beginning of realization 2021-11-01
End of the project 2023-12-31
Project value 977.0 BAM