Navigation

P-61 - Osnove medjunarodnog prava

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
Acronym Status Semester Number of classes ESPB
P-61 3 P + V 6.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
Condition Oblik uslovljenosti
Upisan treći semestar Uslovi pohađanja predmeta i polaganja ispita iz predmeta bliže su definisani u Odluci o praćenju i vrednovanju rada studenata u školskoj 2013/2014. godini Fakulteta političkih nauka.
The goal
Predmet se bavi osnovnim principima i odlikama međunarodnog prava, pri čemu je stavljen akcenat na izučavanje međunarodnog javnog prava i njegovih podgrana. Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa osnovama međunarodnog prava kao razvijene i značajne pravne grane. U okviru nastavnih časova posebna pažnja će se obratiti na sistemske odlike međunarodnog prava i njegovu korelaciju prema međunarodnoj politici i međunarodnim odnosima uopšte. Sadržinski, predmet obuhvata fundamentalne cjeline međunarodnog javnog prava koje se izučavaju u okviru nastavnih jedinica.
The outcome
Ishod predmeta je sticanje znanja iz oblasti međunarodnog javnog prava. Studenti treba da se upoznaju sa pojmom i prirodom međunarodnopravnog poretka i međunarodnog prava, izvorima međunarodnog prava, pojmom i strukturom međunarodne zajednice, opštim karakteristikama međunarodnopravnog subjektiviteta, položajem država i međunarodnih organizacija, sistemom Organizacije Ujedinjenih nacija (mir i bezbjednost, rješavanje sporova i problemi rata u međunarodnom pravu) sa oblicima odgovornosti u međunarodnom pravu, opštim pitanjima zaštite ljudskih prava, kao i sa međunarodnopravnim teorijama i posebnim doktrinarnim pitanjima. Jedan od bitnih ishoda je i savladavanje pravnog i sociološkog metodološkog pristupa, te interdisciplinarnog pristupa u izučavanju predmeta uopšte.
Contents
Predmet Osnove međunarodnog prava se izučava aktivno u toku semestra u okviru petnaest nastavnih jedinica koje su klasifikovane na sljedeći način: 1.Pojam i karakteristike međunarodnog prava 2.Međunarodna zajednica; stvaranje i evolucija 3.Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava 4.Izvori međunarodnog prava 5.Teritorija u međunarodnom pravu 6.Država u međunarodnom pravu, vrste država i elementi države 7.Prava i dužnosti država i problemi suverenosti 8.Priznanje države, priznanje vlade, sukcesija država 9.Predstavljanje država u međunarodnom pravu 10.Subjekti slični državama u međunarodnom pravu 11.Međunarodne organizacije – pojam, priroda, elementi i vrste 12.Organizacija ujedinjenih nacija 13.Evropska unija i Savjet Evrope 14.Čovjek i međunarodno pravo 15.Fenomen rata i međunarodno pravo
Methods of teaching
Nastava i vježbe u okviru predmeta će se izvoditi predstavljanjem tema i interaktivnom komunikacijom sa studentima, u okviru pitanja iz materije, prema nastavnom planu i programu. Izlaganje zadanih materijala, pisanje kolokvijuma te realizacija konkretnih tema, obuhvatajući predispitne obaveze, biće objedinjeno fondom časova. Obaveze studenata su određene prema cilju predemeta i obuhvataju: redovno pohađanje nastave, učestvovanje u predviđenim diskusijama, realizovanje radova shodno zadatoj temi kao i pristupanje opštim testovima znanja. Da bi stekao uslov za ovjeru urednog pohađanja predmeta, student(ica/kinja) može ukupno izostati najviše tri nedjelje, odnosno 20% nastave iz predmeta. Za studente koji kasne na čas više od deset minuta ili koji čas napuste deset i više minuta ranije smatraće se da nisu prisustvovali tom času. Radna disciplina se mora održavati u toku izvođenja nastave i vježbi. Mobilni telefoni uvijek moraju biti isključeni u toku izvođenja radnog časa. Odgovorni nastavnik ili saradnik obavezni su udaljiti sa časa studente koji se ne pridržavaju pravila studiranja propisanih aktima Fakulteta i Univerziteta.
Literature
  1. Lj. Mijović, Osnove međunarodnog prava 1, Comesgrafika, Banja Luka, 2019. (Original title)
  2. Lj. Mijović, Osnove međunarodnog prava 2, Comesgrafika, Banja Luka, 2019. (Original title)
  3. B. Krivokapić, Aktuelni problemi međunarodnog prava, Beograd, 2011. (Original title)
  4. M. Savić, Diplomatsko-konzularno pravo i međunarodnopravni poredak – razvojni put međudržavnih odnosa, Comesgrafika, Banja Luka, 2016. (Original title)
  5. V. Dimitrijević, O. Račić i drugi, Osnovi međunarodnog javnog prava, Beograd, 2007. (Original title)
Knowledge check forms and grading
Studentski rad će se vrednovati u toku semestra ocjenjivanjem: 1. kolokvijuma, 2. izrađenih seminarskih radova, te praćenjem 3. aktivnog pohađanja nastave, a na osnovu čega će student/kinja dobijati predispitne bodove. Jedan kolokvijum nosi maksimalno 20 bodova, izrada seminarskog rada maksimalno 5 bodova i aktivno pohađanje nastave maksimalno 5 bodova. Po završetku semestra student/kinja će biti konačno ocijenjeni u okviru završnog usmenog ispita, u vrijeme redovnih ispitnih rokova. Završni ispit obavlja se usmeno i na njemu se provjerava znanje iz cijelog gradiva. Završni ispit nosi najviše 50 bodova. Konačna ocjena iz predmeta se izvodi sabiranjem uspjeha postignutog na svim elementima provjere znanja, odnosno sabiranjem bodova iz predispitnih obaveza (maksimalno 50) i bodova iz ispita (maksimalno 50). Za uspješno ispunjenje predmetnih obaveza, odnosno za sticanje minimalne prolazne ocjene (6), student mora ukupno osvojiti najmanje 51 bod iz predispitnih i ispitnih obaveza na predmetu. Ocjena sedam (7) odražava uspjeh od 61 do 70 bodova, ocjena osam (8) od 71 do 80 bodova, ocjena devet (9) od 81 do 90 bodova, a ocjena deset (10) od 91 do 100 bodova. Bodovi iz predispitnih obaveza vrijede na svim ispitnim terminima u tekućoj školskoj godini. Ako student ponovo pohađa predmet u narednoj školskoj godini, tad mora (ponovo) raditi i pismene testove.