Navigation

OMLD18BMI - Biomedicinska informatika

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
Acronym Status Semester Number of classes ESPB
OMLD18BMI 4 P + V 3.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
Condition Oblik uslovljenosti
nema Prema Pravilima studiranja na I i II ciklusu studija
The goal
Cilj predmeta je da student stekne znanja i vještine za: sprovođenje statističkih istraživanja i njihovu analizu u zdravstvu i medicini, svakodnevnu upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija.
The outcome
Nakon položenog predmeta student će steći znanja iz oblasti deskriptivne statistike i vještine za upotrebu: statističkih alata (SPSS i Excel); samostalno sprovođenje istraživanja i samostalno vršenje analize istih; donosi zaključke i pravi prezentaciju rezultata istraživanja (PowerPoint i Word); primjeni informaciono-komunikacione tehnologije u svim oblastima zdravstva i medicine. Student će samostalno moći da kreira, sprovede, prikupi, analizira i prezentuje podatke koje prikupi kroz istraživanja uz pomoć navedenih alata.
Contents
Uvod u osnovno poznavanje računara (hardver, softver). Osnove računarskih mreža i Interneta. Primjena računara u zdravstvu i medicini (obrada zdravstvenih i medicinskih podataka, medicinski i zdravstveni informacioni sistemi, medicinska i zdravstvena dijagnostika, standardi u zdravstvenoj i medicinskoj informatici, telemedicina i e-zdravstvo). Uvod u opštu i zdravstvenu statistiku. Načini prikupljanja podataka. Deskriptivna statistika. Uzoračke distribucije. Intervali povjerenja. Neparametarski testovi. Korelaciona analiza. Testiranje statističkih hipoteza.
Methods of teaching
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, kolokvijuma, konsultacija i samostalnog rada studenta.
Literature
  1. Lovrić, M, Komić, J, Stević, S. Statistička analiza - metodi i primjena (drugo izdanje), Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, 2017. (Original title)
  2. Preradović, Lj, Đajić, V. Analitičko-statističke tehnike u savremenim istraživanjima, Arhitektonsko-građevinski fakultet, 2011. (Original title)
  3. Nastavni tekstovi sa predavanja i vježbi koji su dostupni na veb sajtu. (Original title)
Knowledge check forms and grading
I kolokvijum (20 bodova), II kolokvijum (20 bodova), seminarski rad (5 bodova), prisustvo nastavi (5 bodova) i završni ispit (50 bodova).
Special indication
nema