Navigation

prof. dr Drago Tešanović
redovni profesor

051/340-121
lokal 121
Katedre
 • Filološki fakultet - Katedra za srbistiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifični jezici – srpski jezik redovni profesor December 27, 2018

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Govornojezičke poteškoće kod djece u osnovnoj školi,

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2017
  Autori Drago Tešanović and D Lazić
  Broj III / 2
  Strana od 351
  Strana do 368

  Sličnosti i razlike srpskog jezika danas i u Vukovo vrijeme

  Časopis NOVA ŠKOLA
  Godina 2016
  Autori Drago Tešanović
  Strana od 52
  Strana do 63

  Jezik Gavrila Stefanovića Venclovića

  Časopis Evropska revija
  Godina 2016
  Autori Drago Tešanović
  Volumen II/2
  Broj 1(3)
  Strana od 60
  Strana do 69

  Ocjeljivanje i vrednovalje vještina (likovnih, muzičkih i fizičkih) u osnovnoj školi, u odnosu na ocjeljivanje matematike i materljeg jezika, a u cilju motivisalja i napredovalja učenika

  Časopis Sportski Logos
  Godina 2016
  Autori Drago Tešanović, S Geratović,, D Panić,, and Lj Mitrović,
  Broj 14/26
  Strana od 20
  Strana do 32

  Jezik u sportu

  Časopis Sportski Logos
  Godina 2016
  Autori Drago Tešanović and D Lazić
  Broj 14/26
  Strana od 12
  Strana do 19

  Sava Mrkalj, duhovni preteča Vuka Karadžića

  Časopis Evropska revija
  Godina 2015
  Autori Drago Tešanović
  Volumen I/1
  Broj 1
  Strana od 114
  Strana do 123

  Tvorba i značenje deminutivnih i humorističkih imenica sa suf iksom -ica u jeziku Branka Ćopića

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2000
  Autori Drago Tešanović
  Broj II / 2
  Strana od 15
  Strana do 23

  Tvorba imenica sufiksima -ak i -jak Branka Ćonića

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 1999
  Autori Drago Tešanović
  Broj 1-2
  Strana od 73
  Strana do 81

  Geneza tvorbe riječi u srpskom jeziku

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 1998
  Autori Drago Tešanović
  Broj I / 1
  Strana od 41
  Strana do 47

  Uvođelje u tehniku pisanja (pisani sastavi)

  Časopis SRPSKA VILA
  Godina 1998
  Autori Drago Tešanović
  Strana od 172
  Strana do 173

  Dileme i sukobi oko jezika Srba,

  Časopis Nastava
  Godina 1990
  Autori Drago Tešanović
  Broj VII / 13-14
  Strana od 113
  Strana do 118

Radovi sa skupova

  Antroponimi u jeziku Branka Ćopića

  Naučni skup Ćopićeva poetika prostora -Ćopics Poetik des Raumes
  Godina 2018
  Autori Drago Tešanović
  Strana od 299
  Strana do 310

  Imenice subjektivne ocjene u Gospođici Ive Andrića

  Naučni skup Andriceva Gospodica - Andrics Fraulein,
  Godina 2017
  Autori Drago Tešanović
  Strana od 721
  Strana do 732

  Jezičko stvaralaštvo u osnovnoj školi

  Naučni skup Rad i stvaralastvo i XXI vijeku
  Godina 2017
  Autori Drago Tešanović
  Strana od 375
  Strana do 384

  Termini centralnih i perifernih sufiksa u derivatologiji

  Naučni skup Slovenska terminologija danas
  Godina 2017
  Autori Drago Tešanović
  Strana od 197
  Strana do 212

  Uloga i odgovornost nastavnika srpskog jezika u unaprijeđenju vaspitno-obrazovnog procesa i cjeloživotnog obrazovanja

  Naučni skup Kvalitet savremenog vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2016
  Autori Drago Tešanović and D Lazić
  Strana od 258
  Strana do 271

  Jezik i jezici u okviru migracionih procesa

  Naučni skup Migracije i XXI vijeku
  Godina 2016
  Autori Drago Tešanović
  Strana od 1
  Strana do 7

  Tvorba i značenje imenica subjektivne ocjene u jeziku Skendera Kulenovića

  Naučni skup Jezik, um i samobitnost
  Godina 2011
  Autori Drago Tešanović
  Strana od 73
  Strana do 85

  Raslojavalje srpskog jezika u dvadesetom vijeku

  Naučni skup Jezik, um i samobitnost
  Godina 2011
  Autori Drago Tešanović
  Strana od 39
  Strana do 47

  Sličnosti i razlike nominacije srpskog i njemačkog jezika na područjima gdje se govore

  Naučni skup Jezučka/e politika/e u Bosni i Hercegovini i njemačkom govornom području /Sprache(ep)politik ip Vospiep ipd Hercegowipa ipd it Deutschespracigep Raum
  Godina 2011
  Autori Drago Tešanović
  Strana od 55
  Strana do 59

  Upotreba rodno senzitivnog jezika

  Naučni skup Ona je rekla,
  Godina 2006
  Autori Drago Tešanović
  Strana od 88
  Strana do 90

  Ćirilično pismo u očima svjetskih moćnika, Benjamina Kalaja i visokih predstavnika u Republici Srpskoj

  Naučni skup Srbi gube svoj smisao
  Godina 2005
  Autori Drago Tešanović
  Strana od 89
  Strana do 97

  O načinu tvorbe i frekvenciji imenica subjektivne ocjene u srpskom narodnom stvaralaštvu

  Naučni skup Яzыk i poэtika folьююra, Doklad Meždunarodnoi konf
  Godina 2001
  Autori Drago Tešanović
  Strana od 24
  Strana do 35

  Elementi humora u pripovjedačkoj prozi Branka Ćopića

  Naučni skup Swiat Humoru
  Godina 2000
  Autori Drago Tešanović
  Strana od 485
  Strana do 495

Knjige

  Scenska umjetnost i filmska kultura u nastavi

  Izdavač Primaprom
  ISBN 978-99976-29-04-3
  Godina 2017
  Autori Drago Tešanović and D Lazić
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Uvod u opštu linrvistiku,

  Izdavač Evropski univerzitet,
  ISBN 978-999555-99-21-8
  Godina 2016
  Autori Drago Tešanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 147

  Perspektive mladih u Republici Srpskoj: istraživački projekt

  Izdavač Pravni fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 99938-50-24-1
  Godina 2007
  Autori Lazo Ristić, Pejo Đurašinović, Drago Tešanović, Živana Gavrić, Ostoja Đukić, Mirko Banjac, Predrag Dragosavljević, and Milenko Radević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 200

  Tvorbene kategorije i potkategorije u jeziku Branka Ćopića,

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-34-11-4
  Godina 2003
  Autori Drago Tešanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 231

  Srpski jezik i kultura izražavanja za četvrti razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
  ISBN 99938-32-85-5
  Godina 2002
  Autori Drago Tešanović and M Kovačević
  Tip knjige ostale nastavne publikacije