Navigation

prof. dr Saša Vučenović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-037
Katedre
 • Ekonomski fakultet-Katedra za poslovnu ekonomiju, menadžment i marketing
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Menadžment vanredni profesor February 27, 2018

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2I14JUPJ Upravljanje projektima u javnom sektoru
2I14PUMP Upravljanje međunarodnim projektima
2I18TMDT Menadžment događaja u turizmu
2I19KPMT Projektni menadžment u kulturnom turizmu
2O14PUPP Upravljanje preduzetničkim projektima
Akademske studije prvog ciklusa
1MI Menadžment investicija
I17PKME Krizni menadžment
O14PMPR Menadžment projekata
Akademske studije trećeg ciklusa
3I14PIJS Inovativnost javnog sektora
3I14PURM Upravljanje razvojem malih i srednjih preduzeća i preduzetničke strategije
3O14PSTP Savremene teorije preduzetništva

Mašinski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M1UI Upravljanje investicijama

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Business Growth Management in Republic of Srpska

  DOI 10.7251/ACE2134045V
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2021
  Autori Saša Vučenović, Branka Zolak Poljašević, and Igor Mišić
  Volumen 19
  Broj 34
  Strana od 45
  Strana do 64
  Veb adresa http://ae.ef.unibl.org/index.php/ae/article/view/392

  Menadžersko rangiranje i selekcija projekata

  DOI 107251/ACE172625
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2017
  Autori Saša Vučenović, Dragan Milovanović, and Igor Mišić
  Broj 26
  Strana od 255
  Strana do 275

  Finansijska konkurentnost privrede Republike Srpske

  DOI 10.7251/ASE1523049V
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2015
  Autori Saša Vučenović, Dragan Milovanović, and Milan Grahovac
  Broj 23
  Strana od 49
  Strana do 68

  Upravljanje investicionim projektima u Republici Srpskoj

  Časopis Acta Economica
  Godina 2014
  Autori Saša Vučenović and Dragan Milovanović
  Volumen 20
  Broj 1512-858X
  Strana od 171
  Strana do 191

  Finansijska konkurentnost prerađivačke industrije Republike Srpske

  DOI 10.7251/ACE13191227V
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2013
  Autori Saša Vučenović and Milan Grahovac
  Broj 19
  Strana od 127
  Strana do 150

  Analiza odnosa između kompenzacionih praksi i poslovnih rezultata

  DOI 10.7215/ACE1217031I
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2012
  Autori Gordana Ilić, Branka Zolak-Poljašević, and Saša Vučenović
  Volumen 10
  Broj 17
  Strana od 31
  Strana do 50
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/acta_economica_17/

  Računovodstveno finansijska analiza bankarskog sektora u Republici Srpskoj u svjetlu izlaska iz finansijske krize

  Časopis Industrija
  Godina 2011
  Autori Nikola Vukmirović and Saša Vučenović
  Broj 4
  Strana od 1
  Strana do 14

  Finansijska ocjena investicionih projekata

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2009
  Autori Nikola Vukmirović and Saša Vučenović
  Broj 11
  Strana od 37
  Strana do 55

  Finansijska analiza i rejting banaka u Republici Srpskoj u svijetlu finansijske krize

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2009
  Autori Saša Vučenović
  Broj 10
  Strana od 337
  Strana do 354

Radovi sa skupova

  Menadžerska procjena vrijednosti preduzeća

  Naučni skup Inovacije i preduzetništvo-pokretači razvoja
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne konferencije, ISBN 978-99938-46-67-3
  Godina 2017
  Autori Saša Vučenović, Dragan Milovanović, and Igor Mišić
  Strana od 108
  Strana do 124

  Novi izazovi za menadžere u procesima restruktuiranja

  Naučni skup Inovacije i preduzetništvo-pokretači razvoja
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne konferencije, ISBN 978-99938-46-67-3
  Godina 2017
  Autori Dragan Milovanović, Saša Vučenović, and Igor Mišić
  Strana od 56
  Strana do 67

  Montekarlo simulacija u investicionom odlučivanju

  Naučni skup Inovacije i preduzetništvo-pokretači razvoja
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne konferencije, ISBN: 978-99938-46-65-9
  Godina 2016
  Autori Saša Vučenović and Igor Mišić
  Strana od 142
  Strana do 152

  Entrepreneurial activity in the function of business restructuring of companies

  Naučni skup Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies REDETE
  Publikacija ,,Redete 2016". (Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies). ISBN 978-99938-46-54-3
  Godina 2016
  Autori Saša Vučenović and Dragan Milovanović
  Strana od 535
  Strana do 547

  Teorijsko metodološki koncept analiziranja, ocjene i pripreme (preduzetničkih) investicionih projekata

  Naučni skup Inovacije i preduzetništvo-pokretači razvoja
  Publikacija Zbornik radova sa konferencije ISBN 977-99938-46-62-8
  Godina 2015
  Autori Saša Vučenović
  Strana od 96
  Strana do 112

  Financial restructuring in the function of recovery of companies

  Naučni skup Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies REDETE
  Publikacija ,,Redete 2015". (Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies). ISBN 978-99938-46-54-3
  Godina 2015
  Autori Saša Vučenović and Dragan Milovanović
  Strana od 445
  Strana do 459

  Systemic risk evaluation of investing in electric sector of the Republic of Srpska.

  Naučni skup Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies REDETE
  Publikacija ,,Redete 2014". (Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies). ISBN 978-99938-46-54-3.
  Godina 2014
  Autori Saša Vučenović and Dragan Milovanović
  Strana od 134
  Strana do 145

Ostali radovi

  Uticaj finansijske konkurentnosti privrede na ekonomski razvoj Republike Srpske

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Saša Vučenović, Saša Petković, Željana Jovičić, Dalibor Tomaš, Dragan Milovanović, Milutin Dobrilović, Miodrag Čoprka, and Milan Grahovac

Knjige

  Upravljanje investicionim projektima

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-46-74-1
  Godina 2017
  Autori Saša Vučenović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 355