Navigation

prof. dr Jelena Poljašević
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-041
Katedre
 • Ekonomski fakultet - Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Računovodstvo i revizija redovni profesor July 06, 2023

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Primjena teorije grafova u cilju diverzifikacije portfolia akcija na banjalučkoj berzi

  DOI 10.7251/FIN2202003V
  Časopis FINANCING
  Godina 2022
  Autori Saša Vujošević, Jelena Poljašević, and Milan Lakićević
  Volumen 13
  Broj 2
  Strana od 3
  Strana do 18
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/17O3w1ZaeYtsLiNVLS6QFjKKBtGpJ6i-Z/view

  The development and impact of performance audits - the case of Croatia, Bosnia and Herzegovina and Slovenia

  DOI 10.13165/VPA-22-21-4-11
  Časopis Public policy and administration
  Godina 2022
  Autori Vesna Vašiček, Jelena Poljašević, and Tatjana Jovanović
  Volumen 21
  Broj 4
  Strana od 487
  Strana do 497
  Veb adresa https://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/18805/VPA%2B2022_11.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Multiple imputations as a method of elimination of missing data in SPSS

  DOI 10.7251/FIN2104031M
  Časopis FINANCING
  Godina 2021
  Autori Elvis Mujkić and Jelena Poljašević
  Volumen 12
  Broj 4
  Strana od 31
  Strana do 47
  Veb adresa https://financingscience.org/wp-content/uploads/2022/02/em_421.pdf

  ASSESSMENT OF TRANSPARENCY OF AUDIT REPORTS BASED ON PRESENTATION OF KEY AUDIT MATTERS – THE CASES OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIA

  DOI 10.51680/ev.34.2.16
  Časopis Ekonomski vijesnik/Econviews
  Godina 2021
  Autori Mirjana Hladika, Jelena Poljašević, and Josipa Grbavac
  Volumen 34
  Broj 2
  Strana od 459
  Strana do 470
  Veb adresa https://doi.org/10.51680/ev.34.2.16

  Public managers’ perception of the usefulness of accounting information in decision-making processes

  DOI 10.1080/09540962.2021.1906534
  Časopis PUBLIC MONEY AND MANAGEMENT
  Godina 2021
  Autori Jelena Poljašević, Vesna Vašiček, and Martina Dragija Kostić
  Volumen 41
  Broj 6
  Strana od 456
  Strana do 465
  Veb adresa https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1906534

  Efekti primjene novog koncepta priznavanja lizinga na finansijske izvještaje i pokazatelje

  DOI 10.7251/FIN2003017P
  Časopis FINANCING
  Godina 2020
  Autori Jelena Poljašević and Maja Radulović
  Volumen 11
  Broj 3
  Strana od 17
  Strana do 25
  Veb adresa https://financingscience.org/wp-content/uploads/2021/03/jp_320.pdf

  Budgetary responses to a global pandemic in Bosnia and Herzegovina

  DOI DOI 10.1108/JPBAFM-07-2020-0114
  Časopis Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management
  Godina 2020
  Autori Jelena Poljašević, Josipa Grbavac, and Dragan Mikerević
  Volumen 32
  Broj 5
  Strana od 949
  Strana do 956
  Veb adresa https://www.emerald.com/insight/1096-3367.htm

  ANALIZA JAVNIH PREDUZEĆA U REPUBLICI SRPKOJ I PROCJENA NJIHOVOG FINANSIJSKOG RIZIKA

  DOI 10.7251/ZREFIS2021037P
  Časopis Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo
  Godina 2020
  Autori Jelena Poljašević and Miloš Grujuć
  Volumen 9
  Broj 21
  Strana od 37
  Strana do 49
  Veb adresa http://zrefis.ekofis.ues.rs.ba/images/zrefis2020-21/37-50_Pol%D1%98asevic_Grujic.pdf

  Comparative review of dual reporting in public sector in three south-east European countries

  DOI 10.1108/JPBAFM-02-2019-0035
  Časopis Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management
  Godina 2019
  Autori Jelena Poljašević, Vesna Vašiček, and Tatjana Jovanović
  Volumen 31
  Broj 3
  Strana od 325
  Strana do 344
  Veb adresa https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2019-0035

  Vođenje poreskih i poslovnih knjiga kod preduzetniika i pravnih lica

  Časopis Finrar
  Godina 2017
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 3/17
  Strana od 38
  Strana do 44

  Nepravilnosti u prezentovanju izvršenja budžeta i budžetskog rezultata u jedinicama lokalnih samouprava u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/FIN1701017P
  Časopis FINANCING
  Godina 2017
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 1/VIII
  Strana od 17
  Strana do 28

  Izvještaj nezavisnog revizora u skaldu sa novim i revidiranim standardima revizije

  Časopis Finrar
  Godina 2017
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 2/17
  Strana od 6
  Strana do 12

  Godišnji izvještaj o poslovanju

  Časopis Finrar
  Godina 2016
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 5/16
  Strana od 24
  Strana do 32

  Definisanje povezanih lica premaporeskim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima

  Časopis Finrar
  Godina 2016
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 2/16
  Strana od 4
  Strana do 10

  Specifičnosti u priznavanju infrastrukturne imovine u javnom sektoru

  Časopis Journal of economy and business
  Godina 2016
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 449
  Strana do 470
  Veb adresa www.ef.sve-mo.ba/ybornik.htm

  The Impact of a Going-Concern Audit Opinion on Board of Directors

  Časopis European Journal of Economics and Management
  Godina 2016
  Autori Igor Todorović and Jelena Poljašević
  Volumen 3
  Broj 1 -Special Issue
  Strana od 94
  Strana do 103
  Veb adresa www.ejemjournal.com

  Comparative profitability analysis of milk production companies to milk processing companies in Serbia

  Časopis CUSTOS E AGRONEGOCIO
  Godina 2015
  Autori Dejan Jakšić, Mijić Kristina, Stanislav Zekić, and Jelena Poljašević
  Volumen 11
  Broj 3
  Strana od 206
  Strana do 226
  Veb adresa www.custosaegronegocioonline.com.br

  Amandmani na međunarodni standard finansijskog izvještavanja zamale i srednje entitete

  Časopis Finrar
  Godina 2015
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 10/15
  Strana od 11
  Strana do 15

  Naknadno vrednovanje i reklasifikacija investicionih nekretnina

  Časopis Finrar
  Godina 2015
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 7/15
  Strana od 38
  Strana do 45

  Čuvanje i arhiviranje poslovne dokumentacije

  Časopis Finrar
  Godina 2015
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 4/15
  Strana od 25
  Strana do 30

  Revizorsko mišljenje o finansijskim izvještjima

  Časopis Finrar
  Godina 2015
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 2/15
  Strana od 5
  Strana do 11

  Uticaj strukture imovine na strukturu kapitala

  DOI 10.7251/ACE1522247P
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2015
  Autori Jelena Poljašević
  Volumen XIII
  Broj 22
  Strana od 247
  Strana do 263
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/e-ActaEconomica-broj22.pdf

  Adekvatnost pitanja koja dovode do skretanja pažnje u revizorskom mišljenju u Republici Srpskoj

  Časopis Journal of economy and business
  Godina 2015
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 174
  Strana do 188
  Veb adresa www.ef.sve-mo.ba/zbornik.htm

  Novi i zimjenjeni MRS/MSFI u 2014. godini

  Časopis Finrar
  Godina 2014
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 11/14
  Strana od 1
  Strana do 8

  Novi standard zapriznavanje prihoda

  Časopis Finrar
  Godina 2014
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 8/14
  Strana od 4
  Strana do 9

  Ostala primanja radnika u skaldu sa opštim i granskimkolektivnim ugovorima

  Časopis Finrar
  Godina 2014
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 7/14
  Strana od 22
  Strana do 30

  Komparativna analiza poreskog tretmana poslovnihjedinica u drugom entitetu

  Časopis Finrar
  Godina 2014
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 5/14
  Strana od 21
  Strana do 28

  Računovodstveni i poreski tretman kala,kvara, rastura i loma

  Časopis Finrar
  Godina 2014
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 3/14
  Strana od 22
  Strana do 28

  Finansijsko izvještaanje i revizija entiteta u javnom sektoru u skladu sa međunarodnim standardima

  Časopis Journal of economy and business
  Godina 2014
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 123
  Strana do 149
  Veb adresa www.ef,sve-mo.ba/ybornik.htm

  Nova očekivanje od revizije

  Časopis Finrar
  Godina 2013
  Autori Novak Kondić and Jelena Poljašević
  Strana od 1
  Strana do 7

  Značajnost dobitaka i gubitaka utvrđenih direktno u kapitalu u analizi bilansa preduzeća

  Časopis FINANCING
  Godina 2013
  Autori Jelena Poljašević and Dražena Vujičić-Radisavljević
  Strana od 19
  Strana do 29

  Finansijska podrška vlade javnim i drugim preduzećima

  Časopis Finrar
  Godina 2013
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 8/13
  Strana od 4
  Strana do 11

  MSFI 11 - Zajednički aranžmani

  Časopis Finrar
  Godina 2013
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 6/13
  Strana od 73
  Strana do 83

  Manipulacje bilansomtokova gotovine

  Časopis Finrar
  Godina 2013
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 4/14
  Strana od 4
  Strana do 10

  IZVJEŠTAVANJE O DUGOROČNOJ FISKALNOJ ODRŽIVOSTI I FINANSIJSKOJ STABILNOSTI ENTITETA JAVNOG SEKTORA

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2012
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 16
  Strana od 127
  Strana do 155

  Mjerenje vlasinog deficita u skladu sa statistikom vladinih finansija (GFS 2001)

  Časopis FINANCING
  Godina 2012
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 1/12
  Strana od 13
  Strana do 20

  Utvrđivanje i održavanje profitabilnost nivoa neto obrtnih sredstava

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2011
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 14/IX
  Strana od 233
  Strana do 263

Radovi sa skupova

  Mjerenje dobiti i održanje kapitala u uslovima inflacije

  Naučni skup 26. Međunarodni kongres računovođa i revizora Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova 26.Kongres "Računovodstvo, revizija i finansije u uslovima nove normalnosti, digitalizacije i "zelene" tranzicije"
  Godina 2022
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 183
  Strana do 200

  Objavljivanje informacija kao preduslov za procjenu korporativnog ulaganja u održivi razvoj

  Naučni skup 16.Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  DOI 502,131,1:005,5
  Publikacija Zbornik radova 16.Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju"Održivi razvoj u uslovima zelene tranzicije"
  Godina 2022
  Autori Jelena Poljašević and Saša Vujošević
  Strana od 229
  Strana do 247

  Računovodstvo u funkciji postizanja održivih javnih finansija u doba krize"

  Naučni skup 25. Međunarodni kongres računovođa i revizora Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova 25.Kongres "Implikacije korona krize na računovodstvo, reviziju i finansije"
  Godina 2021
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 233
  Strana do 247

  Uticaj pandemije virusa korona na finansijsku ranjivost lokalnih zajednica u Republici Srpskoj

  Naučni skup 15.Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Publikacija Zbornik radova 15.Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju"Mogućnost skokovitih promjena malih ekonomija u uslovima pandemije korona virusa"
  Godina 2021
  Autori Jelena Poljašević and Miloš Jokić
  Strana od 271
  Strana do 287
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=993408

  Izaozovi u primjeni koncepta fer vrijednosti u uslovima neizvjesnosti

  Naučni skup 24. Međunarodni kongres računovođa i revizora Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova 24. Kongres "Održivost poslovanja u uslovima virusa korona:izazovi za računovodstvo, reviziju i finansije"
  Godina 2020
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 91
  Strana do 105

  Uloga finansijskih izvještaja u javnom sektoru kao sredstvo za postizanje javne odgovornosti

  Naučni skup 23. Međunarodni kongres računovođa i revizora Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova 23. Međunarodni kongres "Jačanje kredibiliteta računovodstvene profesije kao imperativ zaštite javnog interesa"
  Godina 2019
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 349
  Strana do 365

  Faktori i efekti rasta prihoda od prodaje preduzeća u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji

  Naučni skup 14.Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Publikacija Zbornik radova 14.Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Godina 2019
  Autori Jelena Poljašević and Kristina Mijić
  Strana od 315
  Strana do 331

  Normativni okvir finansijskog izvještavanja privrednih društava zemalja u okruženju

  Naučni skup 22. Međunarodni kongre računovođa i revizora Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova 22. Kongres "Četvrta tehnološka revolucija izazov ili priojetnja za računovodstvenu i revizorsku profesiju"
  Godina 2018
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 81
  Strana do 103

  Faktori rasta preduzeća u Republici Srpskoj i Republici Srbiji

  Naučni skup 13.Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Publikacija Zbornik radova "Digitalna ekonomija - pokretač budućeg ekonomskog rasta"
  Godina 2018
  Autori Jelena Poljašević and Kristina Mijić
  Strana od 353
  Strana do 371

  Prediktivna vrijednost finansijskih pokazatelja u procjeni likvidnsoti preduzeća

  Naučni skup XX Kongres računovdostvene i revizorske profesije u Republici Srpskoj - Finansijsko izvještavanje kao katalizator rasta ekonomije
  Godina 2016
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 291
  Strana do 317

  Kontrola kvaliteta računovdostvene i revizorske profesije - perspektiva unapređenja i povjerenja u profesiju

  Naučni skup 19. Međunarodni simpozij - Izazovi i dileme u računovodstvu, reviziji i porezima u BiH
  Godina 2016
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 193
  Strana do 213

  Javni i privatni dug – teret ili neminovnost

  Naučni skup Ekonomije malih zemalja u uslovima pojačanih globalnih izazova
  Publikacija Zbornik radova sa 11. međunarodnog simpozijuma o korporativnom upravljanju, Finrar d.o.o.
  Godina 2016
  Autori Jelena Poljašević and Jelena Trivić
  Strana od 137
  Strana do 159

  THE IMPACT OF MUNICIPALITY BONDS ON THE FINANCIAL CONDITION AND STABILITY OF MUNICIPALITIES

  Naučni skup REDETE
  Godina 2015
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 905
  Strana do 923
  Veb adresa http://www.redete.org/doc/Fourth-REDETE-Conference_web.pdf

  Skretanje pažnje u revizorskim izvjetšajima kao osnova za donošenje adekvatnih odluka

  Naučni skup XIX Kongres računovodstvene i revizorske profesije - Finansijsko izvještavanje i upravljanje kao determinante uspješnog poslovanja
  Godina 2015
  Autori Novak Kondić and Jelena Poljašević

  Improving government financial reporting in order to increase the transparency and efficiency of public service delivery

  Naučni skup Economy & Business
  Godina 2014
  Autori Jelena Poljašević and Dražena Vujičić-Radisavljević
  Strana od 611
  Strana do 626

  The influence of different normative reporting basics on the quality of the financial statements of micro, small and medium entities

  Naučni skup SME-s development and innovation: building competitive future of South-Eastern Europe
  Godina 2014
  Autori Jelena Poljašević and Dražena Vujičić-Radisavljević

  Analysis of yield position of public companies in the Republic of Srpska

  Naučni skup Economic Development and Enterpreneurship in Transition Economies: Challenges in the Business Environment Barries and Challenges for Economic and Business Development
  Godina 2014
  Autori Jelena Poljašević and Dražena Vujičić-Radisavljević
  Strana od 121
  Strana do 134

  Analiza prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja javnih preduzeća u Republici Srpskoj

  Naučni skup XVII Kongres računovostvo, revizija i poslovne finansije u uslovima odgovornijeg ponašanja uečsnika na tržištu
  Godina 2013
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 393
  Strana do 421

  Približavanje MSFI i US GAAP kroz novi model priznavanja prihoda

  Naučni skup Sedmi međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Godina 2012
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 321
  Strana do 335

  Uticaj MSFI na MSE na finansijske performanse ovih entiteta

  Naučni skup 15. Kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 101
  Strana do 126

  Finansijsko izvještavanje privrednih društava povezanih putem kapitala

  Naučni skup Četvrti simpozijum o korporativnom upravljanju
  Godina 2009
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 263
  Strana do 283

Ostali radovi

  Bosnia and Herzegovina

  Izdavač Routledge
  ISSN/ISBN 9781003274278
  DOI 10.4324/9781003274278
  Godina 2022
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 35
  Strana do 46
  Veb adresa https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781003274278/local-governments-financial-vulnerability-emanuele-padovani-eric-scorsone-silvia-iacuzzi-simone-valle-de-souza

  Portfolio Optimization with Investment in Cryptocurrencies

  Izdavač Springer
  ISSN/ISBN 978-3-030-85799-8
  DOI 10.1007/978-3-030-85799-8_4
  Godina 2021
  Autori Jelena Poljašević and Miloš Grujuć
  Strana od 35
  Strana do 47
  Veb adresa https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-85799-8_4

  Public and Private Debt: Recent Developments in Bosnia and Herzegovina

  Izdavač Springer
  ISSN/ISBN 978-3-319-93665-9
  DOI 10.1007/978-3-319-93665-9_7
  Godina 2018
  Autori Jelena Poljašević and Jelena Trivić
  Strana od 89
  Strana do 97
  Veb adresa https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93665-9_7

  The Comparison of Public Sector Accounting between Croatia and Bosnia and Herzegovina

  Izdavač Springer
  ISSN/ISBN 978-3-319-70377-0
  DOI 10.1007/978-3-319-70377-0_32
  Godina 2018
  Autori Vesna Vašiček, Jelena Poljašević, and Maja Letica
  Strana od 469
  Strana do 484
  Veb adresa https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-70377-0_32

Knjige

  Osnove savremene teorije poreza

  Izdavač Finrar doo
  ISBN 978-99955-83-32-3
  Godina 2023
  Autori Jelena Poljašević, Dejan Popović, Gordana Ilić Popov, Silvije Orsag, Milan Lakićević, Aleksandar Petković, Dragan Mikerević, Lidija Živković, Dinka Antić, Stefan Blagojević, and Bobana Čegar
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 477

  Finansijsko izvještavanje

  Izdavač Ekonomski fakultet i FINRAR doo
  ISBN 978-99976-57-10-7
  Godina 2022
  Autori Jelena Poljašević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 407

  Public Sector Accounting, Auditing and Control in South Eastern Europe

  Izdavač Switzerland: Palgrave Macmillan, Springer Nature Switzerland AG
  ISBN 978-3-030-03352-1
  Godina 2019
  Autori Duško Šnjegota, Jelena Poljašević, Vesna Vašiček, Davor Vašiček, Magdalena Kowalczyk, Adriana Tiron-Tudor, Biljana Josipović, Rodić, Tatjana Jovanović, Jelena Jurić, Maja Letica, Atanasko Atanasovski, Zoran Minovski, Bobana Čegar, and Gorana Roje
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 249
  Veb adresa https://www.palgrave.com/gp/book/9783030033521

  Revizija finansijskih izvještaja

  Izdavač Ekonomski fakultet i FINRAR doo
  ISBN 978-99955-83-23-1
  Godina 2018
  Autori Novak Kondić, Radomir Božić, and Jelena Poljašević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 774

  Računovodstvo, revizija i kontrola javnog sektora u odabranim državama jugoistočne evrope

  Izdavač TIM4PIN
  ISBN 978-953-58899-0-8
  Godina 2016
  Autori Vesna Vašiček, Davor Vašiček, Jelena Ćorić, Jelena Poljašević, Duško Šnjegota, Bobana Čegar, Tanja Jovanović, and Gorana Roje
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 164

  Primjenjena teorija i politike finansijskog izvještavanja

  Izdavač Ekonomski fakulteta Banja Luka i Finrar doo Banja Luka
  ISBN 978-99955-83-10-1
  Godina 2015
  Autori Jelena Poljašević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 176

  Finansijsko izvještavanje u javnom sektoru

  Izdavač Ekonomski fakultet u Banjoj lucii Finrar doo
  ISBN 978-99955-83-13-2
  Godina 2014
  Autori Jelena Poljašević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 299

  Forenzika poslovanja

  Izdavač ''Finrar'' d.o.o. Banja Luka
  ISBN 978-99955-83-09-5
  Godina 2013
  Autori Dragan Mikerević, Novak Kondić, Kata Škarić Jovanović, Branko Krsmanović, Duško Šnjegota, Jelena Poljašević, Goran Radivojac, Miro Džakula, Milan Pucarević, Zoran Škobić, Siniša Radonjić, Zora Vidović, Persa Paić, Nenad Panić, Dejan Rakić, and Siniša Tešanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 544

Projekti

Inovativni izvori finansiranja malih i srednjih preduzeca u cilju postizanja odrzivog razvoja

Project Number 1254007
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Ekonomski fakultet
Head prof. dr Jelena Poljasevic
Participants Nikola Vidovic
prof. dr Branka Topic-Pavkovic
Igor Misic, ma
prof. dr Igor Todorovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-02-01
End of the project 2024-12-01
Project value 3500.0 BAM

Podrska implementaciji COST akcije CA19130, Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry

Project Number 1254003
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Ekonomski fakultet
Head prof. dr Igor Todorovic
Participants Branka Stankovic
prof. dr Jelena Poljasevic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2024-07-16
Project value 9000.0 BAM