Navigation

dr Jovo Miljanović

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Sistematizacija povreda na radu u podzemnim rudnicima uglja u Srbiji u 2013. godini

  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2014
  Autori Mirko Ivković, Jovo Miljanović, Ljubica Figun, and Žarko Kovačević
  Broj 3/2014
  Strana od 26
  Strana do 35
  Veb adresa www.irmbor.co.rs/mining-metallurgy-engineering-bor-br-3-2014

  DEFINING THE BASIC CONDITIONS FOR THE APPLICATION LONGWALL PRINCIPE HORIZONTAL MERGER

  DOI 10.7251/afts.2014.0610.055M
  Časopis Technical Institute of Bijeljina, Archives for Technical Sciences
  Godina 2014
  Autori Jovo Miljanović, Neđo Đurić, Lazar Stojanović, Slobodan Majstorović, and Žarko Kovačević
  Broj 10
  Strana od 55
  Strana do 64
  Veb adresa http://www.arhivzatehnickenauke.com:2095/

  Research of the rock mass influence on the mechanized hydraulic support construction (MHS) for the conditions in the underground mine »Strmosten« RMU »Rembas«

  DOI Impact Factor 0.414
  Časopis TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM
  Godina 2013
  Autori Jovo Miljanović, Slobodan Majstorović, Vladimir Malbašić, and Dražana Tošić
  Volumen 8
  Broj 4
  Strana od 1579
  Strana do 1586
  Veb adresa ttem_bih@yahoo.com,

  USING OF COMBINED TECHNOLOGYS IN ROOF SUPPORTING IN UNDERGROUNG MINE ‘’SOKO’’

  DOI doi:105937/rudrad 1301037P
  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2013
  Autori Jovo Miljanović, Neđo Đurić, Mirko Ivković, and Žarko Kovačević
  Volumen 11
  Broj 2-3
  Strana od 20
  Strana do 30

  Verification of reliability and efficiency of the drainage system on the open pit Buvač

  DOI 10.5937
  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2013
  Autori Jovo Miljanović, Dražana Tošić, Tomislav Miljanović, and Mirko Ivković
  Broj 2-3
  Strana od 31
  Strana do 41
  Veb adresa http://www.irmbor.co.rs/index.php/casopis-rudarski-radovi

  The results of at roofbolting system of support application in soko underground mine

  DOI 10.7251/afts.2013.0509.025M
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2013
  Autori Jovo Miljanović, Žarko Kovačević, and Dražana Tošić
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 25
  Strana do 34
  Veb adresa www.arhivzatehnickenauke.com

  The analysis of use of ANFO explosives in the mine Sase

  Časopis TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM
  Godina 2013
  Autori Slobodan Majstorović, Vladimir Malbašić, Jovo Miljanović, and Dražana Tošić
  Volumen 8
  Broj 3
  Strana od 1144
  Strana do 1154

  The maximum step advancement defiwing with mechanized hydraulic roof supports (MHRS) within conditions of mine "Strmosten"

  DOI 10.5825/afts.2012.0407.035M
  Časopis Technical Institute of Bijeljina, Archives for Technical Sciences
  Godina 2012
  Autori Jovo Miljanović, Slobodan Kokerić, Rade Guberinić, Ivana Živojinović- Miljanović, and Žarko Kovačević
  Broj 7
  Strana od 35
  Strana do 42
  Veb adresa http://www.arhivzatehnickenauke.com:2095/

  Istraživanje uslova radne sredine u jami "Strmosten" RMU "Rembas" u cilju uvođenja mehanizovane hidraulične podgrade (MHP) za otkopavanje uglja

  DOI ISSN 0040 - 2176
  Časopis TEHNIKA: časopis Saveza inženjera i tehničara Srbije
  Godina 2011
  Autori Jovo Miljanović, Jelena Trivan, and Mirko Ivković
  Volumen 8
  Broj 3
  Strana od 223
  Strana do 229
  Veb adresa www.sits.org.rs

Radovi sa skupova

  Procjena stabilnosti podzenih prostorija otvaranja u urudniku sa podzemnom eksploatacijom primjenom FEM

  Naučni skup Rudarsko-geološki kongres o boksitima
  Publikacija Rudarsko-geološki kongres o bokistima, Boksiti Dinarida. stanje istraženosti, iskorištenosti i perspektive sa međunarodnim sudjelovanjem
  Godina 2018
  Autori Dražana Tošić, Slobodan Majstorović, Jovo Miljanović, and Duško Torbica
  Strana od 131
  Strana do 141

  MINING PRODUCTION WITH ENGAGEMENT OF OTHER COMPANIES EQUIPMENT AND MASHINERY - PRAXIS AND PESRPECTIVE IN THE WORLD AND THE REPUBLIC SRPSKA

  Naučni skup 7th Balkan Mining Congress - BALKAN MINING FOR THE FRIENDSHIP AND PROGRESS
  DOI DOI: 10.7251/BMC170701259M
  Publikacija Book of proceedings
  Godina 2017
  Autori Vladimir Malbašić, Lazar Stojanović, Jovo Miljanović, and Dražana Tošić
  Strana od 259
  Strana do 279
  Veb adresa www.balkanmine2017.com

  Izbor podgrade za prostorije otvaranja za rudnik sa podzemnom eksploatacijom

  Naučni skup XV Simpozijum iz inženjerske geologije i geotehnike
  Godina 2016
  Autori Dražana Tošić, Slobodan Majstorović, Vladimir Malbašić, and Jovo Miljanović
  Strana od 387
  Strana do 399

  Dalji pravci razvoja obrazovanja u rudarstvu i geologiji i usaglašavanje sa potrebama tržišta rada, uvodni referat

  Naučni skup I Rudarsko-geološki forum
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Vladimir Malbašić, Jovo Miljanović, and Slobodan Majstorović
  Strana od 41
  Strana do 55

  THE STUDY OF CAUSES AND CONSEQENCES OF WORKER INJURIES I N THE MINES OF RMU “REMBAS” – RESAVICA DURING THE PERIOD 2000 – 2010

  Naučni skup I I International Symposium „ MINING 2011"
  Godina 2011
  Autori Mirko Ivković and Jovo Miljanović
  Strana od 592
  Strana do 599

  SIROVINSKI POTENCIJAL DESPOTOVAČKOG UGLJENOG BASENA I NJEGOVA ULOGA U ENERGETSKOM BILANSA PODZEMNIH RUDNIKA

  Naučni skup III međunarodni simpozijum "ENERGETSKO RUDARSTVO ER 2010" APATIN
  Publikacija III Međunarodni Simpozijum „ENERGETSKO RUDARSTVO 2010“, Apatin,2010
  Godina 2010
  Autori Jovo Miljanović and Mirko Ivković
  Veb adresa www.rgf.bg.ac.rs

  Uticaj podzemne eksploatacije mineralnih sirovina na oštećenje površine terena i izgrađene objekte

  Naučni skup Treća međunarodna konferencija o upravljanju zaštitom okoline ( Elektra III )
  Godina 2004
  Autori Mirko Ivković, Milenko Ljubojev, and Jovo Miljanović
  Strana od 243
  Strana do 249

  „Pravci prestrukruiranja podzemnih rudnika uglja sa posebnim osvrtom na aktiviranje novih ležišta“

  Naučni skup Naučno-stručno savetovanje sa međunarodnim učešćem, Energetika Jugoslavije ENYU 2000
  Godina 2000
  Autori Mirko Ivković and Jovo Miljanović
  Strana od 350
  Strana do 354

  „ Izbor sistema otkopavanja dela ležišta uglja "Ramići" Banja Luka predviđenog za podzemnu eksploataciju“,

  Naučni skup Naučno-stručno savetovanje sa međunarodnim učešćem
  Godina 1999
  Autori Mirko Ivković, Jovo Miljanović, and Vladimir Bijelić
  Strana od 369
  Strana do 375

  „ Sistemska analiza automatizacije i daljinske kontrole sistema transporta u rudnicima uglja“,

  Naučni skup Naučno-stručno savetovanje sa međunarodnim učešćem
  Godina 1999
  Autori Jovo Miljanović, Dragi Marjanović, Mirko Ivković, and Ljiljana Ivković
  Strana od 215
  Strana do 221

  „ Izbor metode otkopavanja u ležištima uglja sa ograničenim rezervama:

  Naučni skup Naučno-stručno savetovanje "Energetika Srpske 98" sa međunarodnim učešćem
  Godina 1998
  Autori Mirko Ivković, Jovo Miljanović, and Dušan Gagić
  Strana od 836
  Strana do 841

  : „Tendencije razvoja netradicionalnih sistema podzemnog otkopavanja ugljenih slojeva“, Naučno-stručno savetovanje "Energetika Srpske 98" sa međunarodnim učešćem, Banja Vrućica

  Naučni skup Naučno-stručno savetovanje "Energetika Srpske 98" sa međunarodnim učešćem
  Godina 1998
  Autori Mirko Ivković, Jovo Miljanović, and Ljiljana Ivković
  Strana od 809
  Strana do 813

  „Mogućnost smanjenja uticaja podzemne eksploata cije na površinu uvođenjem otkopnih metoda sa zapunjavanjem, sa osvrtom na nove zapunjavajuće materijale“, Herceg Novi , 1989. Godine

  Naučni skup Naučno-stručno savetovanje
  Godina 1989
  Autori Sakib Slijepčević, Vladimir Bijelić, Jovo Miljanović, and Slavko Simeunović
  Strana od 171
  Strana do 180

Knjige

  Metode podzemne ekspoatacije

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Rudarski fakultet Prijedor
  ISBN 978-99976-781-0-2
  Godina 2019
  Autori Slobodan Majstorović, Jovo Miljanović, and Dražana Tošić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 365
  Veb adresa www.rf.unibl.org