Navigation

prof. dr Radana Đuđić
redovni profesor

051/438-143
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Organska hemija redovni profesor April 19, 2009

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj strukture ceftazidima na dobijanje biološki aktivnog celuloznog zavoja

  DOI 10.2298/HEMIND151214015R
  Časopis HEMIJSKA INDUSTRIJA
  Godina 2017
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Radana Đuđić, and Pero Sailović
  Volumen 1
  Broj 71
  Strana od 35
  Strana do 40
  Veb adresa www.ache.org.rs/HI

  Uticaj koncentracije rastvora cefaleksina na sorpciju na modifikovano celulozno vlakno

  DOI DOI:10.7251GHTE1511091Dj
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Radana Đuđić, Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac, and Boro Rudić
  Broj 11
  Strana od 19
  Strana do 23
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org

  Obtaining of materials with antibacterial activity by bonding of cefazoline on modified cellulosic bandage

  DOI 10.7251/COMEN1402222G
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2014
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Radana Đuđić, and Pero Sailović
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 222
  Strana do 227
  Veb adresa www.savremenimaterijali.info

  Antimikrobno djelovanje modifikovanog celuloznog vlakna sa vezanim cefaleksin monohidratom

  Časopis GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2012
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Radana Đuđić, Ljiljana Topalić-Trivunović, and Milica Balaban
  Broj 6
  Strana od 1
  Strana do 9

  Istraživanje laboratorijskog procesa proizvodnje biodizela

  Časopis Technologica Acta
  Godina 2010
  Autori Novak Damjanović, Mihajilo Ristić, Radana Đuđić, and Borislav Malinović
  Volumen 3
  Broj 2
  Strana od 15
  Strana do 26

  Dobijanje oksidiranog celuloznog vlakna sa anestezijskim i antimikrobnim djelovanjem

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2008
  Autori Branka Rodić-Grabovac and Radana Đuđić
  Broj 47
  Strana od 55
  Strana do 59

  Vezivanje anestetika i antibiotika na karboksimetilcelulozu

  Časopis HEMIJSKA INDUSTRIJA
  Godina 2007
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Radana Đuđić, and Nadežda Ilišković
  Broj 61
  Strana od 203
  Strana do 207

  Ispitivanje uslova bojenja domaće vune kiselom bojom

  Časopis Tekstilna industrija
  Godina 2005
  Autori Radana Đuđić and Svjetlana Janjić
  Volumen 53
  Broj 7-9
  Strana od 50
  Strana do 55
  Veb adresa https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0040-23890509050D

  Synthesis of dialkylaminocarbonyl N-chlorocarbonyl-N-phenyl-4-aminobenzo-a-pyrone derivatives

  Časopis Acta Periodica Technologica
  Godina 2004
  Autori Radana Đuđić and Branka Rodić-Grabovac
  Broj 35
  Strana od 187
  Strana do 191

  Sinteza benzpiranodiazocina i benzpiranodiazonina

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Radana Đuđić and Branka Rodić-Grabovac
  Broj 44
  Strana od 342
  Strana do 347

  Reakcije 4-hidroksibenzo-a-pirona sa dibrometanom

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Radana Đuđić and Branka Rodić-Grabovac
  Broj 45
  Strana od 57
  Strana do 59

  Sinteza novih amida 3-etoksikarbonilbenzo-a-pirona

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Branka Rodić-Grabovac and Radana Đuđić
  Broj 45
  Strana od 53
  Strana do 55

  ISPITIVANJE USLOVA BOJENJA DOMAĆE VUNE METALKOMPLEKSNOM BOJOM

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Radana Đuđić and Svjetlana Janjić
  Broj 44
  Strana od 659
  Strana do 666

  Sinteza novih piridinbezpirona

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 1997
  Autori Radana Đuđić, Mladen Trkovnik, and Branka Rodić-Grabovac
  Broj 39
  Strana od 15
  Strana do 18

Radovi sa skupova

  Influence of temperature on obtaining biologically active cellulosic fibers with bound cephalexin

  Naučni skup "ECOLOGICAL TRUTH" ECO-IST 16
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac, and Radana Đuđić
  Strana od 856
  Strana do 861

  VEZIVANJE CEFTRIAKSONA NA OKSIDOVANI CELULOZNI ZAVOJ U CILJU DOBIJANJA BIOLOŠKI AKTIVNOG ANTIMIKROBNOG MATERIJALA

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Branka Rodić Grabovac, Radana Đuđić, and Pero Sailović
  Strana od 111
  Strana do 119

  UTICAJ KONCENTRACIJE CEFAZOLINA NA DOBIJANJE BIOLOŠKI AKTIVNOG CELULOZNOG VLAKNA

  Naučni skup XI simpozijum „Savremene tehnologije i privredni razvoj“
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2015
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Pero Sailović, and Radana Đuđić
  Strana od 139
  Strana do 146

  Dobijanje biološki aktivnog celuloznog vlakna sa anestezijskim djelovanjem

  Naučni skup Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova Prvog međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad sport"
  Godina 2006
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Radana Đuđić, and Nadežda Ilišković
  Strana od 226
  Strana do 232

  Ispitivanje uticaja stepena supstitucije karboksimetilceluloze na vezivanje gentamicin sulfata

  Naučni skup 6th Symposium "Novel technologies and economic development"
  Publikacija Book of abstracts 6th Symposium "Novel technologies and economic development"
  Godina 2005
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Radana Đuđić, and Nadežda Ilišković
  Strana od 229
  Strana do 229

  Investigation of the Possibility of Binding the Anaesthetic on Carboxymethylcellulose

  Naučni skup 1st South East European Congress of Chemical Engineering
  Publikacija Book of abstracts 1st South East European Congress of Chemical Engineering
  Godina 2005
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Radana Đuđić, and Nadežda Ilišković
  Strana od 212
  Strana do 212
  Veb adresa www.ache.org.yu/SEECChE1/

  Metode sinteze fiziološki aktivnih jedinjenja iz reda psihotika

  Naučni skup VI Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik izvoda radova VI Savjetovanja hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 1998
  Autori Radana Đuđić and Branka Rodić-Grabovac
  Strana od 47
  Strana do 47

  Uticaj uslova eterifikacije na stepen supstitucije karboksimetilceluloze

  Naučni skup INOST
  Godina 1994
  Autori Nadežda Ilišković, Radana Đuđić, Snežana Uletilović, and Ladislav Vasilišin

Knjige

  50 godina Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci, 1963-2013.

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka
  ISBN 978-99938-54-47-0
  Godina 2013
  Autori Miloš Sorak, LJiljana Vukić, Radana Đuđić, Slavica Grujić, Branka Rodić-Grabovac, Zora Levi, Mladen Stančić, and Jovanka Todić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 227

  Praktikum iz organske hemije

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerzitet u Banjaluci
  ISBN 978-99938-54-43-2
  Godina 2012
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Milica Balaban, and Radana Đuđić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 141

  Organska hemija: nomenklatura, problemi i rješenja

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerzitet u Banjaluci
  ISBN 86-82741-28-8
  Godina 2002
  Autori Radana Đuđić and Branka Rodić-Grabovac
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 119