Navigation

Zoran Kovačević

Laborant/viši laborant - II-31
Prirodno-matematički fakultet

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Analiza kvaliteta vode izvora na području planine Manjača

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2010
  Autori Svjetlana Lolić, Mirela Boroja, Radoslav Dekić, Zoran Kovačević, Maja Manojlović, and Biljana Kukavica
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 287
  Strana do 294

Radovi sa skupova

  Zoobentos izvora međuvođa Vrbasa i donjeg toka Vrbanje

  Naučni skup III Simpozijuma biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015)
  DOI 10.7251/PMFSKUP1607206D
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Dejan Dmitrović, Nevenka Pavlović, Ivica Radović, Zoran Kovačević, and Dario Čolić
  Strana od 205
  Strana do 217

  Dendroflora parka „Narodni heroji“ u Doboju

  Naučni skup I međunarodni kongres ekologa
  Godina 2012
  Autori Dragana Ristić, Nada Šumatić, Biljana Lubarda, Mirjana Delić Jović, Danijela Knežević, and Zoran Kovačević
  Strana od 351
  Strana do 360

Ostali radovi

  Procjena prirodnih potencijala opština jugozapadnog dijela Republike Srpske sa posebnim osvrtom na vodene ekosisteme

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Nina Janjić, Aleksandar Ivanc, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda, Maja Manojlović, Sanja Karajlić, and Zoran Kovačević