Navigacija

Zoran Kovačević

Laborant / Viši laborant - II-29
Prirodno-matematički fakultet

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Analiza kvaliteta vode izvora na području planine Manjača

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2010
  Autori Svjetlana Lolić, Mirela Boroja, Radoslav Dekić, Zoran Kovačević, Maja Manojlović i Biljana Kukavica
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 287
  Strana do 294

Radovi sa skupova

  Zoobentos izvora međuvođa Vrbasa i donjeg toka Vrbanje

  Naučni skup III Simpozijuma biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015)
  DOI 10.7251/PMFSKUP1607206D
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Dejan Dmitrović, Nevenka Pavlović, Ivica Radović, Zoran Kovačević i Dario Čolić
  Strana od 205
  Strana do 217

  Dendroflora parka „Narodni heroji“ u Doboju

  Naučni skup I međunarodni kongres ekologa
  Godina 2012
  Autori Dragana Ristić, Nada Šumatić, Biljana Lubarda, Mirjana Delić Jović, Danijela Knežević i Zoran Kovačević
  Strana od 351
  Strana do 360

Ostali radovi

  Procjena prirodnih potencijala opština jugozapadnog dijela Republike Srpske sa posebnim osvrtom na vodene ekosisteme

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Nina Janjić, Aleksandar Ivanc, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda, Maja Manojlović, Sanja Karajlić i Zoran Kovačević