Navigation

mr Darko Ratković
viši asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Učiteljski studij
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Metodika razredne nastave viši asistent September 28, 2017

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
MK147-15 Metodika nastave muzičke kulture
PVMMV136 Metodika muzičkog vaspitanja
UMNMK Uvod u metodiku nastave muzičke kulture

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Vklučevanje umetniških izraznih sredstev v učno okolje predškolsih otrok. Integration of Artistic Expressive Means into Preschool Children s Learning Environment

  Časopis Didactica Slovenica
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Šindić, Tamara Pribišev-Beleslin, and Darko Ratković
  Volumen 34
  Broj 3-4
  Strana od 80
  Strana do 91

  Integracija muzičkih aktivnosti u razrednoj nastavi

  DOI 10.7251/NSK1802051R
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2018
  Autori Darko Ratković
  Volumen XXIV
  Broj 2
  Strana od 51
  Strana do 69

  Orf muzikoterapija u inkluzivnoj razrednoj nastavi muzičke kulture

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2016
  Autori Darko Ratković and Želimir Dragić
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 365
  Strana do 378
  Veb adresa http://www.klettobrazovanje.org/?page_id=33

  Muzičke aktivnosti u NTC programu i razvoj fine motorike djece predškolskog uzrasta

  DOI DOI 10.7251/NSK1312008R
  Časopis NOVA ŠKOLA
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Šindić, Ranko Rajović, and Darko Ratković
  Volumen 8
  Broj (2)
  Strana od 103
  Strana do 116
  Veb adresa http://www.pfb.unssa.rs.ba/Casopis/Broj12/CasopisBr12.php

  Primjena instrumenata u prvoj trijadi osnovne škole

  Časopis Riječ prosvjete
  Godina 2011
  Autori Darko Ratković
  Broj 1
  Strana od 137
  Strana do 152

Radovi sa skupova

  Glazbeno-metodičke kompetencije učitelja/Teacher Musical and Teaching Competence

  Naučni skup Šesti medjunarodni simpozij glazbenih pedagoga
  Publikacija Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 6
  Godina 2020
  Autori Darko Ratković and Naira Jusufović
  Strana od 249
  Strana do 261

  Stavovi učitelja o muzičko metodičkim kompetencijama i vidovima stručnog usavršavanja

  Naučni skup Improving the quality of life of children and youth
  Publikacija Tematski zbornik "Unapređenje kvaliteta života djece i mladih", I tom
  Godina 2019
  Autori Darko Ratković
  Strana od 575
  Strana do 588

  Muzičko metodičke kompetencije odgajatelja

  Naučni skup Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih
  Publikacija Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih /El. zbornik/. Pedagoški fakultet, Sarajevo
  Godina 2019
  Autori Naira Jusufović and Darko Ratković
  Strana od 134
  Strana do 148
  Veb adresa http://pf.unsa.ba/images/izdanja/Zbornik_radova_PFUNSA_Prozor_u_svijet_obrazovanja.pdf.

  Integrisanje umjetničke aktivnosti kao kontekst učenja za predškolsku djecu

  Naučni skup Savremeni pristupi u profesionalnom razvoju i radu vaspitača i učitelja
  Publikacija Zbornik rezimea. Međunarodni naučni skup 2018 „Savremeni pristupi u profesionalnom razvoju i radu vaspitača i učitelja“
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Šindić-Radić, Tamara Pribišev-Beleslin, and Darko Ratković
  Strana od 97
  Strana do 98

  Stavovi nastavnika o preprekama u integrisanju muzičkih aktivnosti u razrednoj nastavi

  Naučni skup EDUvision 2016 "Modern Approaches to Teaching the Coming Generations"
  Publikacija EDUvision 2016 "Modern Approaches to Teaching the Coming Generations"
  Godina 2016
  Autori Darko Ratković
  Strana od 1118
  Strana do 1131
  Veb adresa http://www.eduvision.si/Slo

  Stavovi nastavnika o interakciji u učenju i poučavanju u nastavi muzičke kulture

  Naučni skup Doprinos nauke razvoju društava u tranziciji
  Publikacija Nauka-društvo-tranzicija
  Godina 2015
  Autori Darko Ratković
  Strana od 167
  Strana do 185
  Veb adresa www.defendologija.com

  Ritmičke i vokalne sposobnosti učenika mleđeg školskog uzrasta seoskih i gradskih područja grada Banjaluka

  Naučni skup Nauka-društvo-tranzicija
  Publikacija Nauka-društvo-tranzicija
  Godina 2015
  Autori Darko Ratković and Želimir Dragić
  Strana od 149
  Strana do 166

  Muzičke aktivnosti u NTC programu i razvoj fine motorike djece predškolskog uzrasta

  Naučni skup Savremena škola - izazovi i dileme
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Šindić-Radić, Ranko Rajović, and Darko Ratković
  Strana od 103
  Strana do 116

  Refleksija društveno neprihvatljivih stavova mladih na izbor muzike koju slušaju

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti
  Godina 2013
  Autori Nebojša Macanović, Slaviša Jenjić, and Darko Ratković
  Strana od 251
  Strana do 268

  Integrativna vježba - inovativni model u metodičkom obrazovanju budućih učitelja

  Naučni skup Nauka i tradicija
  DOI DOI 10.7251/NSFF13011035R
  Publikacija Nauka i tradicija, knjiga 7, tom 2/2
  Godina 2013
  Autori Darko Ratković
  Strana od 1035
  Strana do 1044

  The Piano Book: positive example of interactive multimedia application in music education

  Naučni skup Treći mađunarodni simpozij glazbenih pedagoga.Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena-3-
  Publikacija Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena-3-
  Godina 2013
  Autori Darko Ratković
  Strana od 159
  Strana do 184

  Značaj sticanja muzičko-metodičkih komptencija za rad učitelja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Zbornik radova Filozofskog fakulteta
  Godina 2010
  Autori Darko Ratković
  Strana od 765
  Strana do 775

Ostali radovi

  Stvaralačke aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta u svijetu lutkarstva i muzike

  Izdavač Filozofski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99976-38-48-9
  Godina 2020
  Autori Aleksandra Šindić-Radić, Tamara Pribišev-Beleslin, and Darko Ratković
  Strana od 155
  Strana do 177

  Informacija o održanom Didaktičkom koncertu u Banjoj Luci

  Izdavač Časopis Naša škola . Društvo pedagoga RS
  ISSN/ISBN 2303-7091
  DOI 10.7251/NSK1802157R
  Godina 2018
  Autori Darko Ratković, Tanja Stanković - Janković, and Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 155
  Strana do 156

  Integrisane umjetničke aktivnosti kao kontekst učenja za predškolsku djecu

  Izdavač Učiteljski fakultet
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Šindić-Radić, Tamara Pribišev-Beleslin, and Darko Ratković
  Strana do 97

Umjetnički radovi

  Inost mladih 2018

  Izdavač Savez inovatora Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje Dva dana; 18 i 19.04.2018.god.
  Godina 2018
  Autori Darko Ratković

  Porodica udaračkih instrumenata

  Izdavač Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka
  Tip Pozorišna predstava
  Trajanje 30 min
  Godina 2017
  Autori Darko Ratković