Navigation

dr Jovo Mandić

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj elektrodnog materijala na anodnu oksidaciju cijanidnih otpadnih voda

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Borislav Malinović, Miomir Pavlović, and Jovo Mandić
  Broj 9
  Strana od 21
  Strana do 27

  Smanjenje HPK-vrijednosti otpadnih voda anodnom oksidacijom u industriji poludisperzija i disperzija

  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2013
  Autori Borislav Malinović, Jovo Mandić, Miomir Pavlović, and Milorad Tomić
  Volumen 53
  Broj 1
  Strana od 31
  Strana do 36

  Ekonomska analiza postrojenja za proizvodnju biodizela

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Borislav Malinović, Milorad Maksimović, and Jovo Mandić
  Broj 5
  Strana od 35
  Strana do 44

  Uticaj parametara na iskorištenje bazno katalizovane reakcije transesterifikacije

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Novak Damjanović, Jovo Mandić, Milorad Maksimović, Tatjana Botić, and Borislav Malinović
  Broj 1
  Strana od 63
  Strana do 70
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org/brojevi/G_2009_B_1_Casopis_1_jun_09.pdf

  Flotation Kinetics of Magnesium Hydrokxide sedimented from Sea Water

  DOI ----
  Časopis JOURNAL OF ENGINEERING AND PROCESSING MANAGEMENT
  Godina 2009
  Autori Milorad Maksimović, Ljiljana Vukić, Đorđe Vojinović, and Jovo Mandić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 16
  Strana do 23
  Veb adresa http://www.journalepm.org/

  Upotreba inhibitora u rastvorima za nagrizanje metala na bazi kiselina

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Milorad Maksimović, Jovo Mandić, Borislav Malinović, and Saša Papuga
  Broj 46
  Strana od 105
  Strana do 110

  Uklanjanje štetnih materija iz otpadih voda postupcima reaktiviranja

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2004
  Autori Milorad Maksimović, Jovo Mandić, Saša Papuga, and Đorđe Vojinović
  Volumen 4
  Broj 6
  Strana od 37
  Strana do 47

Radovi sa skupova

  Načela projektovanja elektrohemijskog reaktora za tretman otpadnih voda

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Knjiga radova
  Godina 2015
  Autori Borislav Malinović, Jovo Mandić, and Slobodan Bunić
  Strana od 385
  Strana do 392

  Anodic oxidation of cyanide

  Naučni skup Contemporary Materials
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2012
  Autori Borislav Malinović and Jovo Mandić
  Strana od 91

  Primjena anodne oksidacije u tretmanu otpadnih voda industrije boja

  Naučni skup XIV YUCORR
  Publikacija Knjiga radova
  Godina 2012
  Autori Borislav Malinović, Jovo Mandić, Saša Dunović, and Novak Damjanović
  Strana od 406
  Strana do 413

  Elektrohemijski postupci obrade otpadnih voda

  Naučni skup XIV YUCORR
  Publikacija Knjiga radova
  Godina 2012
  Autori Borislav Malinović, Jovo Mandić, Slobodan Bunić, and Draženko Bjelić
  Strana od 207
  Strana do 214

  Provođenje testova na izluživanje zauljenog opasnog otpada u cilju utvrđivanja adekvatnosti metode termičke desorpcije za obradu ovog otpada, zbornik radova

  Naučni skup Savremeni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, ISBN 978-99938-21-37-3
  Publikacija Zbornik radova, knjiga 13
  Godina 2012
  Autori Nebojša Knežević, Ilija Lajšić, Ljiljana Vukić, and Jovo Mandić
  Strana od 203
  Strana do 218

  Smanjenje hemijske potrošnje kiseonika otpadnih voda anodnom oksidacijom

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Knjiga radova
  Godina 2011
  Autori Borislav Malinović, Miomir Pavlović, and Jovo Mandić
  Strana od 93
  Strana do 101

  Razaranje graditelja kompleksa anodnom oksidacijom

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Knjiga radova
  Godina 2011
  Autori Borislav Malinović, Miomir Pavlović, Jovo Mandić, and Milorad Tomić
  Strana od 85
  Strana do 92

  Primjena postupka tampon galvanizacije pri nanošenju prevlaka cinka

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Knjiga apstrakata
  Godina 2011
  Autori Saša Mićin, Miomir Pavlović, Jovo Mandić, Borislav Malinović, and Slobodan Bunić
  Strana od 138

  Neke mogućnosti korišćenja opasnog otpada (mulja) nakon galvanizacije

  Naučni skup XIII YUCORR
  Publikacija Knjiga radova
  Godina 2011
  Autori Slobodan Bunić, Milena Marković, Jovo Mandić, Milorad Maksimović, Borislav Malinović, and Veljko Đukić
  Strana od 451
  Strana do 456

  Hemijsko taloženje kalaja na aluminijumu i njegovim legurama

  Naučni skup XIII YUCORR
  Publikacija Knjiga radova
  Godina 2011
  Autori Borislav Malinović, Jovo Mandić, and Slobodan Bunić
  Strana od 314
  Strana do 319

  Primjena postupka tampon galvanizacije pri nanošenju prevlaka cinka

  Naučni skup Naučni skup "Savremeni materijali"
  Publikacija Knjiga apstrakata, Naučni skup "Savremeni materijali"
  Godina 2011
  Autori Saša Mićin, Miomir Pavlović, Jovo Mandić, Borislav Malinović, and Slobodan Bunić

  Istraživanja postupka zbrinjavanja opasnog gudronskog otpada iz procesa rafinacije nafte i regeneracije iskorištenih ulja

  Naučni skup Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik izvoda radova
  Godina 2010
  Autori Nebojša Knežević, Jovo Mandić, and Borislav Malinović
  Strana od 38

  Procesna simulacija i analiza profitabilnosti postrojenja za proizvodnu biodizela

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Knjiga radova
  Godina 2010
  Autori Borislav Malinović, Jovo Mandić, Milorad Maksimović, Slobodan Bunić, and Novak Damjanović
  Strana od 493
  Strana do 510

  Uticaj graditelja kompleksa u galvanskim otpadnim vodama na njihovu obradu (dio II)

  Naučni skup XII YUCORR
  Publikacija Knjiga radova
  Godina 2010
  Autori Borislav Malinović, Jovo Mandić, Miloš Sorak, and Pantelija Dakić

  Laboratorijsko istraživanje procesa dobijanja biodizel goriva iz rafinisanog palminog i otpadnog palminog ulja

  Naučni skup Inženjerstvo, materijali i menadžment u procesnoj industriji
  Publikacija Knjiga radova
  Godina 2009
  Autori Borislav Malinović, Jovo Mandić, Slobodan Bunić, and Novak Damjanović

  Biogoriva

  Naučni skup Stručni skup - Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Novak Damjanović, Jovo Todorović, Jovo Mandić, and Borislav Malinović
  Strana od 747
  Strana do 756

  Izrada pilot postrojenja za proizvodnju biodizel goriva i ispitivanje uticaja parametara na iskorištenje reakcije transesterifikacije

  Naučni skup Stručni skup - Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja
  Publikacija Zbornik
  Godina 2008
  Autori Borislav Malinović and Jovo Mandić
  Strana od 129
  Strana do 141

  Uticaj graditelja kompleksa u galvanskim otpadnim vodama na njihovu obradu (dio I)

  Naučni skup X YUCORR
  Publikacija Knjiga radova
  Godina 2008
  Autori Jovo Mandić, Milorad Maksimović, Slobodan Bunić, and Borislav Malinović
  Strana od 106
  Strana do 113

  Termička obrada mulja iz galvanskih otpadnih voda i njegova upotreba kao sekundarne sirovine

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Publikacija Zbornik apstrakata
  Godina 2006
  Autori Milorad Maksimović, Jovo Mandić, Slobodan Bunić, and Borislav Malinović
  Strana od 188
  Strana do 189

  Dvostrano plakiranje čelika sa nerđajućim čelikom te obrada istog valjanjem

  Naučni skup VIII YUCORR
  Publikacija Knjiga radova
  Godina 2006
  Autori Slobodan Bunić, Veljko Đukić, Borislav Malinović, Savo Rističević, Branko Ušćumlić, Ranko Zrilić, Jovo Mandić, Mladen Todić, and Milorad Maksimović
  Strana od 349
  Strana do 355

  Analiza spoja eksplozijom plakiranog aluminijuma sa čelikom

  Naučni skup Metalni i nemetalni anorganski materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Slobodan Bunić, Jovo Mandić, Borislav Malinović, Đurađ Davidović, Ranko Zrilić, and Mladen Todić
  Strana od 125
  Strana do 130

Knjige

  Polimerni materijali - svojstva - upotreba - identifikacija

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, OJ Tehnološki fakultet
  ISBN 978-99938-54-32-6
  Godina 2010
  Autori Jovo Mandić and Borislav Malinović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 87