Navigation

prof. dr Ljiljana Ševo
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
051/240-110
Katedre
 • Akademija umjetnosti - Katedra za istoriju i teorija likovnih umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Istorija i teorija likovnih umjetnosti redovni profesor January 25, 2012

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa

Akademija umjetnosti

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  OD NEOGOTIČKOG KA NEORAŠKOM. Nekoliko potpisanih projekata za gradnju srpskih pravoslavnih crkava u doba austrougarske uprave

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2019
  Autori Ljiljana Ševo
  Broj 11
  Strana od 145
  Strana do 166

  PORUČIOCI I PROJEKTANTI - NACRTI ZA PRAVOSLAVNE CRKVE U VIŠEGRADU, ZENICI, BLAŽUJU, TRNOVCU I VOĐENICI

  DOI Doi: 10.7251/AGGPLUS1907002S
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2019
  Autori Ljiljana Ševo
  Volumen 7
  Strana od 2
  Strana do 20

  CRKVA SVETOG GEORGIJA U PRNJAVORU I NJEN IKONOSTAS (CHURCH OF THE ST GEORGE IN PRNJAVOR AND ITS ICONOSTASIS)

  Časopis SVAROG
  Godina 2018
  Autori Ljiljana Ševo
  Volumen 17
  Strana od 22
  Strana do 42
  Veb adresa http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-LJiljana-%C5%A0evo-CRKVA-SVETOG-GEORGIJA-U-PRNJAVORU.pdf

  O graditeljima pravoslavnih crkava u Bosni i Hercegovini u vrijeme austro-ugarske uprave/About the Architects of Orthodox Churches in Bosnia and Herzegovina during the Austro-Hungarian Administration

  Islamic Influences on Serbian Art during Ottoman Rule

  Časopis Byzantine Heritage and Serbian Art, Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages, Belgrade
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Ševo
  Volumen II
  Strana od 575
  Strana do 579
  Veb adresa https://www.academia.edu/28051361/Islamic_Influences_on_Serbian_Art_During_Ottoman_Rule_Byzantine_Heritage_and_Serbian_Art_II_Sacral_Art_of_the_Serbian_Lands_in_the_Middle_Ages_Belgrade_2016

  Postanak, arhitektura i ikone pravoslavne crkve Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarcu

  Pravoslavni manastiri Sjeverne Bosne - obnove u 19. vijeku

  Pravoslavna crkva u Travniku i njen ikonostas

  Bogosalići – dubrovački klesari 15. vijeka porijeklom iz Bosne

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj 4-5, Banjaluka
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 361
  Strana do 378

  Zidno slikarstvo u paraklisu Svetih apostola u Hilandaru

  Kameni nadgrobnici srednjovjekovne Bosne i Huma – stećci

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2011
  Autori Ljiljana Ševo
  Volumen H
  Broj 37
  Strana od 181
  Strana do 199

  Majstori iz okoline Moshopolja u srpskom živopisu XVIII vijeka

  Časopis Niš i Vizantija VIII, Niš
  Godina 2010
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 401
  Strana do 416

  Neke posebnosti u programu i ikonografiji živopisa u Vraćevšnici

  Časopis Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograd
  Godina 2010
  Autori Ljiljana Ševo
  Broj XLII
  Strana od 131
  Strana do 147

  Osvrt na istorijske uslove u kojima je nastajala srpska umjetnost u 18. vijeku u oblastima pod osmanskom upravom

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2010
  Autori Ljiljana Ševo
  Volumen H
  Broj 35-36
  Strana od 185
  Strana do 208

  Jedna neubičajena tema u srpskom slikarstvu – Bogorodica između Joakima i Ane u crkvi Uspenja Bogorodice u Srpskom Kovinu

  Časopis Niš i Vizantija VI, Niš
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 281
  Strana do 295

  Motiv kola na reljefima stećaka – ikonografska i stilska razmatranja

  Časopis Zbornik radova o Pavi Anđeliću, Sarajevo
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 427
  Strana do 451

  Jajce u narodnoj tradiciji, putopisima i umjetnosti/Jajce in Folk Tradition, Travelogues and the Arts

  Časopis Baština - godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
  Godina 2007
  Autori Ljiljana Ševo
  Broj III
  Strana od 307
  Strana do 340

  Jajce, svjedočanstvo o sukcesiji ljudskih pregnuća/Jajce – A Testimony to Successive Human Endeavours

  Časopis Baština - godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
  Godina 2007
  Autori Ljiljana Ševo
  Broj III
  Strana od 361
  Strana do 375

  Stari višegradski most u narodnoj tradiciji, putopisima i umjetnosti/The Old Visegrad Bridge in Folk Tradition Travelogues and Art

  Časopis Baština - godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
  Godina 2006
  Autori Ljiljana Ševo
  Broj II
  Strana od 173
  Strana do 191

  O temama i ikonografiji zidnih slika u crkvi Svete Petke u Mrkovi

  Časopis Spomenica Milana Vasića, ANURS, Spomenica knj. II, Odjeljenje društvenih nauka knj. 14
  Godina 2005
  Autori Ljiljana Ševo
  Volumen II
  Broj 14
  Strana od 225
  Strana do 245

  Umjetnički značaj stare srpske grafike

  Časopis Slovesa
  Godina 1994
  Autori Ljiljana Ševo
  Broj 1-2
  Strana od 271
  Strana do 279

  Gomioničko zidno slikarstvo iz XIX vijeka

  Časopis putevi
  Godina 1990
  Autori Ljiljana Ševo
  Volumen XXXV
  Broj 1
  Strana od 122
  Strana do 137

  Motiv jelena na reljefima stećaka

  Časopis putevi
  Godina 1989
  Autori Ljiljana Ševo
  Volumen XLII
  Broj 3
  Strana od 70
  Strana do 74

Radovi sa skupova

  Two Pieces of News about Pavao Cvjetković, a Little Known Painter/Dve novini za malko izvestniя hudožnik Pavel Cvetkovič

  Bosna – zemlja koja se povija ali ne mijenja? Osvrt na arhitekturu pravoslavnih crkava u Bosni i Hercegovini od 1851. do 1875. godine

  Pravoslavna crkva u Travniku i njen ikonostas

  Šta su nama Dečani danas? Uloga tradicije u savremenom srpskom crkvenom graditeljstvu

  Naučni skup Tradicija i identitet
  Publikacija Tradicija i identitet/Zbornik radova sa "okruglog stola" o temi Funkcija tradicije u oblikovanju nacionalnog identiteta Srba, Banja Luka 2014
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 155
  Strana do 175

  Nasljeđe kao faktor unapređenja kvaliteta života

  Naučni skup Republika Srpska dvadeset godina razvoja
  Publikacija Republika Srpska dvadeset godina razvoja, dostignuća, izazovi i perspektive, ANURS, Naučni skupovi knj. XXIII, Odjeljenje društvenih nauka knj. 27, Banja Luka 2012
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 663
  Strana do 674

  Majstori iz okoline Moshopolja u srpskom živopisu XVIII vijeka

  O temama i ikonografiji zidnih slika u srpskoj crkvi u Stonom Beogradu

  Naučni skup Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne konferencije Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja
  Godina 2009
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 1
  Strana do 27

  Legal and Policy Framework

  Naučni skup Sustainable development strategies in Europe
  Publikacija Sustainable development strategies in Europe
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Ševo, Slobodanka Lalić, and Azra Korać

  Jedna neuobičajena tema u srpskom slikarstvu – Bogorodica između Joakima i Ane u crkvi Uspenja Bogorodice u Srpskom Kovinu

  Zaštita nasljeđa u Republici Srpskoj u okvirima Dejtonskog mirovnog sporazuma

  Naučni skup Republika Srpska - petnaest godina postojanja i razvoja
  Godina 2007
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 781
  Strana do 792

  Motiv kola na reljefima stećaka – ikonografska i stilska razmatranja

  Naučni skup Međunarodni znanstveni skup posvećen Pavi Anđeliću
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa posvećenog Pavi Anđeliću, Sarajevo 2008
  Godina 2005
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 427
  Strana do 451
  Veb adresa https://www.academia.edu/16265588/Motiv_kola_na_reljefima_ste%C4%87aka_-_ikonografska_i_stilska_razmatranja_Zbornik_o_Pavlu_An%C4%91eli%C4%87u_Sarajevo_2008_421-457

  Crkveno graditeljstvo u zemljama Pavlovića

  Naučni skup Zemlja Pavlovića
  Publikacija Zemlja Pavlovića
  Godina 2002
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 417
  Strana do 453

  Zadužbine kralja Dragutina zapadno od Drine – istorija i legenda

  Naučni skup Kralj Dragutin u istoriji i umetnosti
  Publikacija Račanski zbornik 3, Bajina Bašta 1998
  Godina 1997
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 37
  Strana do 48

Ostali radovi

  Avtovac, Arheološki lokalitet Crkvina

  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 31

  Busnovi, Crkva Hristovog Vaznesenja

  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 776

  Bratač, Srednjovjekovne nekropole

  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 675
  Strana do 676

  Bosna i Hercegovina, Arhitektura i likovna umjetnost

  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 631-636

  Bitunja, Arheološko područje Zakuk

  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 418

  Bijela Rudina, Srednjovjekovne nekropole

  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 359

  Bahori, Srednjovjekovne nekropole

  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 311

  Baljci, Istorijsko područje Bunčići

  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 213

  Aranđelovo, Crkva Svetog arhanđela Mihaila

  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 116

  Anđelić, Šćepan

  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 98

  Andrejević, Andrej

  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 91

  Aleksina međa, Crkva Svetog Pantelejmona

  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 70

  Prikaz knjige: Zoran Rakić, Srpska minijatura XVI i XVII veka

  Godina 2013
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 208-209

  Bosna i Hercegovina, Umetnost

  ISSN/ISBN 978-86-7946-097-4
  Godina 2011
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 432-435

  Prikaz knjige: Siniša Vidaković, Novi vizuelni dijalog

  Godina 2011
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 304
  Strana do 305

  prikaz knjige: Zoran Rakić, Crkve Svetog Dimitrija i Svetog Save Srpskog u Hilandaru

  Godina 2010
  Autori Ljiljana Ševo
  Strana od 448
  Strana do 452

  Bibliografija 2000-2005

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2005
  Autori Dragoljub Mirjanić, R. Grujić, Ljiljana Ševo, Jelena Božić, R. Kravarušić, Milorad Božić, M. Đuđurović, M. Kalušević, Mile Dardić, Mile Dmičić, Vladimir Jovanović, Zoran Kukrić, Igor Simanović, Predrag Miletić, and Petar Pavlović

Knjige

  Spomeničko blago Republike Srpske - Heritage Sites in the Republic of Srpska

  Izdavač Pravoslavna reč - Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISBN 978-86-83903-87-0
  Godina 2018
  Autori Ljiljana Ševo
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 422

  Srpske ikone XVI-XVIII vijeka iz crkava i manastira sa prostora BiH (katalog izložbe)

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISBN 978-99938-21-84-7
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Ševo, Dragan Davidović, and Milivoje Unković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 80
  Veb adresa https://www.academia.edu/33249825/Srpske_ikone_16-18._vijeka_iz_crkava_i_manastira_sa_prostora_Bosne_i_Hercegovine_Serbian_Icons_of_the_16-18_Century_from_the_Churches_and_Monasteries_at_the_Bosnia_and_Herzegovina_Territory_Banjaluka_2017

  Crkva Rođenja svetog Jovana Preteče u Stonom Beogradu/The Church of the St. John the Forerunner`s Birth in Syekesfehervar

  Izdavač Art print Banjaluka
  ISBN 978-99955-84-19-1
  Godina 2011
  Autori Ljiljana Ševo
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 254

  Jajce u narodnoj predaji

  Izdavač JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca
  ISBN 978-9958-1911-0-7
  Godina 2010
  Autori Ljiljana Ševo and Aiša Softić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 98

  Srpsko zidno slikarstvo 18. vijeka u vizantijskoj tradiciji

  Izdavač Art print Banjaluka
  ISBN 978-99955-51-53-7
  Godina 2010
  Autori Ljiljana Ševo
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 432

  Kulturna baština Republike Srpske

  Izdavač Pravoslavna reč Novi Sad
  ISBN 86-83903-06-0
  Godina 2003
  Autori Ljiljana Ševo
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 202

  Manastir Gomionica

  Izdavač Srpska pravoslavna eparhija banjalučka
  ISBN 99938-607-8-6
  Godina 2002
  Autori Ljiljana Ševo
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 103

  Pravoslavne crkve i manastiri u Bosni i Hercegovini do 1878. godine

  Izdavač Grad Banja Luka; Glas srpski Banja Luka
  ISBN 99938-37-00-8
  Godina 2002
  Autori Ljiljana Ševo
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 286

  Manastir Lomnica

  Izdavač Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd
  ISBN 86-80879-13-4
  Godina 1999
  Autori Ljiljana Ševo
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 299

  Urbanistički razvoj Banje Luke

  Izdavač Opština Banja Luka; Zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Banja Luka
  ISBN 8682897016, 978868289701
  Godina 1996
  Autori Ljiljana Ševo, Ljubica Srdić, Zoran Padežanin, Milijana Okilj, Jelena Kadić, Dubravka Stupar, and Mile Gvozdenović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 171

  Manastiri i crkve brvnare Banjolučke eparhije

  Izdavač Opština Banja Luka, JNIGP Glas srpski Banja Luka
  ISBN 86-7119-071-4
  Godina 1996
  Autori Ljiljana Ševo
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 120

Projekti

Jacanje kapaciteta za promjene u sektoru turizma na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za jacanje upravljanja kvalitetom u sektoru turizma zasnovanom na naslijedju i kulturi

Project Number 8300404
Status Neaktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Ekonomski fakultet
Head prof. dr Stevo Pucar
Participants Jelena Rozic, ma
prof. dr Igor Todorovic
prof. dr Gordana Ilic
prof. dr Jovo Ateljevic
prof. dr Ljiljana Sevo
prof. dr Branka Zolak Poljasevic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2016-10-01
End of the project 2024-04-11
Project value 151263.0 BAM