Navigation

Vukosava Čolić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za planiranje životne sredine
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Zaštita životne sredine viši asistent September 07, 2017

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C21EUE Urbana ekologija
Akademske studije prvog ciklusa
1C13EOS1082 Nivoi planiranja u životnoj sredini
1C13POS1025 Osnovi životne sredine
1C13POS1030 Planiranje životne sredine
1C13POS1031 Pejzažna arhitektura
1C13POS1037 Urbana i ruralna ekologija
1C13POS576 Uvod u prostorno planiranje
1C13POS721 Osnovi geoekologije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  First record of round goby Neogobius melanostomus Pallas, 1814 (Pisces: Gobiidae) in Bosnia and Herzegovina

  Časopis Ecologica montenegrina
  Godina 2018
  Autori Srećko Čolić, Goran Šukalo, Vukosava Čolić, and Vlado Kerkez
  Volumen 16
  Strana od 108
  Strana do 110
  Veb adresa https://www.biotaxa.org/em/article/view/37162/31851

Radovi sa skupova

  Ograničavajući faktori u planiranju ruralnog turizma Banjalučke regije

  Naučni skup „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: Geneze i perspektive prostornog razvoja“
  Publikacija Sedmi naučno-stručni skup sa međunarodnom učešćem „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: Geneze i perspektive prostornog razvoja“,
  Godina 2018
  Autori Tanja Mišlicki Tomić, Aleksandra Petrašević, and Vukosava Čolić
  Strana od 185
  Strana do 193

  Stanje populacije i konzervacioni status Mrgude (Umbra krameri) u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup 9.Naučno-stručna konferencija,,Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2016
  Autori Vukosava Čolić and Srećko Čolić
  Strana od 80
  Strana do 81

  Mineralni resursi kao faktor regionalnog razvoja zapadnog Potkozarja

  Naučni skup Srpski etno-nacionalni prostor-geoprostorne determinante , geopolitički, istorijski, etnodemografski, kulturološki, ekonomski, socijalno-geografski, naseobinski i regionalno-geografski procesi i problemi razvoja, vrednovanje i zaštita prirodne sredine i prirodnih potencijala
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Tanja Mišlicki Tomić and Vukosava Čolić
  Strana od 349
  Strana do 356

  Održivi razvoj ljekovitog bilja na području opštine Bileća

  Naučni skup Treći kongres srpskih geografa sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Vukosava Čolić and Srećko Čolić
  Strana od 305
  Strana do 310

  Stanje kvaliteta i aspekti narušavanja životne sredine područja opštine Mrkonjić Grad

  Naučni skup I Simpozijum ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2010
  Autori Zoran Kovačević, Ivica Radović, Maja Manojlović, Dejan Radović, Vukosava Čolić, Željka Ostojić, and Miroslav Ostojić
  Strana od 42
  Strana do 43

Ostali radovi

  Management of protected areas – at the example of the Republic of Srpska- izvod rada

  Izdavač eLIBRARY ID: 35466145
  Godina 2018
  Autori Tanja Mišlicki Tomić, Vukosava Čolić, and Aleksandra Petrašević
  Strana od 90

Projekti

Dinamika klimatskih promjena i mogucnosti prilagodjavanja u Republici Srpskoj

Project Number 1259047
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Goran Trbic
Participants prof. dr Igor Zekanovic
dr Stevan Savic
Vukosava Colic, ma
doc. dr Tatjana Popov
mr Dragan Milosevic
dr Vladimir Djurdjevic
Mirjana Markovic, ma
mr Marko Ivanisevic
dr Jelena Lukovic
prof. dr Davorin Bajic
Slobodan Gnjato, ma
Novica Lovric, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-09-01
End of the project 2021-09-30
Project value 24000.0 BAM

Osavremenjavanje sistema upravljanja otpadom na Prirodno-matematickom fakultetu u Banjoj Luci-nabavka prese za tretiranje otpada

Project Number 1259011
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Goran Trbic
Participants prof. dr Rajko Gnjato
prof. dr Dusica Pesevic
Damjan Vojnovic
Mirjana Markovic, ma
prof. dr Radoslav Dekic
Vukosava Colic, ma
Sasa Kremenovic
Business Partner Fond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Beginning of realization 2018-08-01
End of the project 2020-10-14
Project value 20000.0 BAM