Navigation

mr Aleksandar Majić
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za društvenu geografiju i demografiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Društvena geografija viši asistent March 25, 2021

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Behavioral and Metabolic Risk Factors for Noncommunicable Diseases among Population in the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)

  DOI doi.org/10.3390/healthcare11040483
  Časopis Healthcare
  Godina 2023
  Autori Aleksandar Majić, Daniela Arsenović, and Dimitrije Čvokić
  Volumen 11
  Broj 4
  Strana od 1
  Strana do 21
  Veb adresa https://www.mdpi.com/2227-9032/11/4/483

  Analiza faktora i stavova učenika srednjih škola za nastavak školovanja

  DOI 10.7251/HER2327149M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2023
  Autori Draško Marinković, Aleksandar Majić, and Aleksandra Petrašević
  Broj 27
  Strana od 149
  Strana do 179
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2023/10/8.-Marinkovic-et-al..pdf

  Years of potential life lost among the population: Is YPLL analysis a helpful tool?

  DOI https://doi.org/10.2298/IJGI2201103M
  Časopis Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA
  Godina 2022
  Autori Aleksandar Majić and Draško Marinković
  Volumen 72
  Broj 1
  Strana od 103
  Strana do 110
  Veb adresa https://ojs.gi.sanu.ac.rs/index.php/zbornik/article/view/456

  Socio-demografska analiza stavova porodilja o planiranju porodice i mjerama populacione politike u Republici Srpskoj

  DOI 10.5937/demografija2017055M
  Časopis DEMOGRAFIJA
  Godina 2020
  Autori Draško Marinković, Ranka Perić-Romić, Aleksandra Petrašević, Vladimir Perendija, and Aleksandar Majić
  Broj 17
  Strana od 55
  Strana do 73
  Veb adresa http://demografija.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/12/Dem-17-2020-03_Marinkovic-et-al-online.pdf

  Usklađivanje rada i roditeljstva-stavovi zaposlenih žena u Gradu Banjoj Luci

  DOI 10.7251/HER2024107M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2020
  Autori Draško Marinković, Aleksandra Petrašević, and Aleksandar Majić
  Volumen 24
  Strana od 107
  Strana do 125
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/07/Herald-24-Marinkovic-et-al..pdf

  Promena broja stanovnika Grada Istočno Sarajevo u međupopisnom periodu 1991-2013

  DOI https://doi.org/10.2298/STNV190206001L
  Časopis Stanovništvo
  Godina 2019
  Autori Mariana Lukić-Tanović, Draško Marinković, and Aleksandar Majić
  Volumen 57
  Broj 1
  Strana od 53
  Strana do 69
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0038-982X/2019/0038-982X1900001L.pdf

  Fertilne karakteristike stanovništva Republike Srpske

  DOI 10.2298/ZMSDN1867433M
  Časopis MATICA SRPSKA ODELJENJE ZA DRUŠTVENE NAUKE
  Godina 2018
  Autori Aleksandar Majić and Draško Marinković
  Volumen 167
  Broj 3
  Strana od 433
  Strana do 443
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSDN_167.pdf

  Karakteristike hipsometrijskog razmještaja stanovništva Republike Srpske

  DOI 10.2298/ZMSDN1867701P
  Časopis MATICA SRPSKA ODELJENJE ZA DRUŠTVENE NAUKE
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Petrašević and Aleksandar Majić
  Volumen 167
  Broj 3
  Strana od 701
  Strana do 710
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0352-57321867701P#.XedtKuhKiUk

  Međupopisna promjena broja stanovnika na prostoru Republike Srpske u periodu 1991-2013. godine

  DOI 10.7251/NS1601227M
  Časopis NOVA ŠKOLA
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Majić and Draško Marinković
  Volumen 1
  Broj 11
  Strana od 225
  Strana do 234
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/NSK/article/view/5575/5378

  Hipsometrijski razmještaj stanovništva Republike Srpske

  DOI 10.7251/HER2016057M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Majić and Draško Marinković
  Volumen XX
  Broj 20
  Strana od 57
  Strana do 76
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/01/4_20.pdf

  Pokazatelji razmještaja stanovništva Republike Srpske

  Časopis DEMOGRAFIJA
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Majić and Draško Marinković
  Volumen XIII
  Broj 13
  Strana od 49
  Strana do 67
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1820-4244/2016/1820-42441613049M.pdf

  Determinants of demographic development of the Republic of Srpska at the beginning of the 21th century

  DOI 10.2298/ZMSDN1448619M
  Časopis MATICA SRPSKA ODELJENJE ZA DRUŠTVENE NAUKE
  Godina 2014
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Volumen 148
  Strana od 619
  Strana do 628
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0352-5732/2014/0352-57321448619M.pdf

  Prostorna distribucija učenika osnovnih škola u Republici Srpskoj u periodu 1996-2013. godine

  DOI 10.7251/HER1814071M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2014
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Volumen XVIII
  Broj 18
  Strana od 71
  Strana do 85
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/01/4-RAD.pdf

  Populaciona politika u Republici Srpskoj - stanje i tendencije

  DOI 10.7251/HER1714069M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2013
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Volumen XVII
  Broj 17
  Strana od 69
  Strana do 85
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/01/17-71-87.pdf

  Promjene u mortalitetu stanovništva Republike Srpske u periodu 1996-2010. godine - faktori i posljedice

  Časopis DEMOGRAFIJA
  Godina 2012
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Volumen IX
  Broj 9
  Strana od 27
  Strana do 44
  Veb adresa http://demografija.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/02/Dem92012-2.-Marinkovic-D.-Majic-A..pdf

Radovi sa skupova

  Mortalitet stanovištva Bosne i Hercegovine u kontekstu Pandemije COVID - 19

  Naučni skup COVID - 19 Socio-demografski procesi - izazovi i posledice pandemije
  Publikacija COVID - 19 Socio-demografski procesi - izazovi i posledice pandemije, knjiga sažetaka, Institut društvenih nauka Beograd i Društo demografa Srbije
  Godina 2021
  Autori Aleksandar Majić and Draško Marinković
  Strana od 23
  Strana do 25
  Veb adresa http://idn.org.rs/wp-content/uploads/2021/06/IDN_Knjige_sazetaka_COVID_9_socio_demografski_procesi_final.pdf

  SPATIAL DISTRIBUTION OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA - FACTORS AND INDICATORS

  Naučni skup The 5th Serbian Congress of Geographers "Innovative Approach and Perspectives of the Applied Geography"
  DOI 91(082)
  Publikacija The 5th Serbian Congress of Geographers "Innovative Approach and Perspectives of the Applied Geography" Collection of Papers, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia
  Godina 2021
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Strana od 117
  Strana do 122
  Veb adresa http://www.dgt.uns.ac.rs/dokumentacija/projekti/peti-kongres/collectionof-papers.pdf

  DIFFERENTIATION OF MORTALITY OF THE REPUBLIC OF SRPSKA POPULATION IN LINE WITH THE CAUSE OF DEATH

  Naučni skup The 5th Serbian Congress of Geographers "Innovative Approach and Perspectives of the Applied Geography"
  DOI 91(082)
  Publikacija The 5th Serbian Congress of Geographers "Innovative Approach and Perspectives of the Applied Geography", Collection of Papers, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia
  Godina 2021
  Autori Aleksandar Majić and Draško Marinković
  Strana od 111
  Strana do 116
  Veb adresa http://www.dgt.uns.ac.rs/dokumentacija/projekti/peti-kongres/collectionof-papers.pdf

  Demografsko starenje stanovništva jugoistočne Evrope sa posebnim akcentom na prostor Republike Srpske

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: Geneze i perspektive prostornog razvoja
  Publikacija Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: Geneze i perspektive prostornog razvoja
  Godina 2018
  Autori Aleksandar Majić and Draško Marinković
  Strana od 47
  Strana do 56

  Demografske determinante visokog obrazovanja u Republici Srpskoj

  Naučni skup Visoko obrazovanje - putevi i stramputice
  Publikacija Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Naučni skupovi, Knjiga 41, Odjeljenje društvenih nauka, Knjiga XLV
  Godina 2018
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Strana od 185
  Strana do 199

  Migrational point of view on the demographic development of the Republic of Srpska area

  Naučni skup Contemporary migration in a changing world: New perspectives and challenges
  Publikacija Knjiga apstrakata sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem: Contemporary migration in a changing world: New perspectives and challenges. Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Regional Studies Association, MICaRD
  Godina 2016
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Strana od 88
  Strana do 89

  Depopulacioni procesi na prostoru Republike Srpske na početku XXI vijeka

  Naučni skup Demografski izazovi na prostoru bivše Jugoslavije
  Publikacija Knjiga apstrakata sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem: Demografski izazovi na prostoru bivše Jugoslavije. Društvo demografa Srbije, Institut za demografiju Geografskog fakulteta u Beogradu, Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.
  Godina 2016
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Strana od 39
  Strana do 39
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/337144591_Depopulacioni_procesi_na_prostoru_Republike_Srpske_na_pocetku_XXI_vijeka

  Prostranstvennaя differenciaciя Respubliki Serbskoй kak posledstvie demografičeskogo razvitiя i izmeneniй v sisteme rasseleniя

  Prostorna distribucija stanovništva Republike Srpske prema rezultatima popisa stanovništva 2013. godine

  Naučni skup Dostignuća, aktelnosti i izazovi geografske nauke i prakse
  Publikacija Zbornik radova 4. Srpskog kongresa geografa sa međunarodnim učešćem, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
  Godina 2015
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Strana od 397
  Strana do 402

  Promjene u osnovnoškolskom kontingentu stanovništva Republike Srpske u periodu 1996-2012. godine

  Naučni skup Geografsko obrazovanje, nauka i praksa - razvoj, stanje i perspektive
  Publikacija Zbornik radova naučnog skupa sa međunarodnim učešćem: Geografsko obrazovanje, nauka i praksa - razvoj, stanje i perspektive, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
  Godina 2014
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Strana od 299
  Strana do 304

  Demografske promjene u prirodnom kretanju stanovništva Republike Srpske u periodu 1996-2011. godine

  Naučni skup 20. godišnjica Geografskog društva Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova naučnog skupa povodom obilježavanja 20. godišnjice Geografskog društva Republike Srpske, Geografsko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Strana od 153
  Strana do 164
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/01/Zbornik-20-godina-GDRS.pdf

Knjige

  Stanovništvo Republike Srpske - demografski faktori i pokazatelji

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  ISBN 978-99955-21-74-5
  Godina 2018
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 343
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2019/12/Stanovnistvo-Republike-Srpske-demografski-faktori-i-pokazatelji-2018_compressed.pdf

Projekti

Fertilni kapacitet i stavovi o planiranju porodice porodilja UKC RS Banja Luka

Project Number 1259005
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Drasko Marinkovic
Participants mr Vladimir Perendija
Vanja Mirjana Vujic
prof. dr Aleksandra Petrasevic
mr Aleksandar Majic
Danijela Pisarevic
Sofija Veric
prof. dr Ranka Peric-Romic
Nevena Pavlovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2019-02-01
End of the project 2019-12-13
Project value 9000.0 BAM