Navigation

mr Goran Milašin
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet
051/340-127
lokal 127
Katedre
 • Filološki fakultet - Katedra za srbistiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifični jezici – srpski jezik viši asistent March 26, 2020

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Odnos forme i značenja jezičkih izraza u svjetlu savremenih lingvističkih pravaca [Alanović, Milivoj (2020), Zapisi iz srpske sintakse: Uzajamne veze forme i značenja, Novi Sad: Filozofski fakultet] (prikaz)

  Časopis Filolog
  Godina 2022
  Autori Goran Milašin
  Volumen 13
  Broj 26
  Strana od 440
  Strana do 448

  Gramatička i leksička organizacija srpskog jezika iz semantičkog aspekta [Rajna Dragićević. Gramatika u ogledalu semantike. Beograd: Čigoja štampa, 2020, 236 str.] (prikaz)

  Časopis Zbornik Matice srpske za slavistiku
  Godina 2022
  Autori Goran Milašin
  Broj 102
  Strana od 498
  Strana do 503

  Stilistika u Republici Srpskoj na razmeđu XH i XXI vijeka

  Časopis Aktualьnыe problemы stilistiki
  Godina 2022
  Autori Goran Milašin
  Broj 8
  Strana od 83
  Strana do 94

  O komplementizaciji u srpskom jeziku iz ugla dependencijalne gramatike i teorije valentnosti [Milivoj Alanović, O dopunama i dopunjavanju u srpskom jeziku, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2019, 267. str.] (prikaz)

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2021
  Autori Goran Milašin
  Broj XXVI
  Strana od 689
  Strana do 695

  Jezička slika svijeta u digitalno doba

  Časopis Aktualьnыe problemы stilistiki
  Godina 2021
  Autori Goran Milašin
  Broj 7
  Strana od 187
  Strana do 195

  O odlikama reklamnog stila

  Časopis Aktualьnыe problemы stilistiki
  Godina 2020
  Autori Goran Milašin
  Broj 6
  Strana od 58
  Strana do 66

  O složenoj rečenici u savremenom srpskom jeziku (Predrag Piper, Milivoj Alanović, Slobodan Pavlović, Ivana Antonić, Marina Nikolić, Dojčil Vojvodić, Ljudmila Popović, Sreto Tanasić, Biljana Marić. Sintaksa složene rečenice u savremenom srpskom jeziku, u redakciji Predraga Pipera. Novi Sad: Matica srpska — Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2018, 766 str.)

  Časopis Zbornik Matice srpske za slavistiku
  Godina 2020
  Autori Goran Milašin
  Broj 98
  Strana od 232
  Strana do 240
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSZS_98.pdf

  Milena Ivanović. Akcionalnost – semantika i forma: u savremenom ukrajinskom i srpskom jeziku. – Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2016, 357 str. (prikaz)

  Časopis Južnoslovenski filolog
  Godina 2018
  Autori Goran Milašin
  Volumen LXXIV
  Broj 2
  Strana od 258
  Strana do 269

  Univerbizacija iz ugla srpske derivatologije

  DOI https://doi.org/10.2298/JFI1802199M
  Časopis Južnoslovenski filolog
  Godina 2018
  Autori Goran Milašin
  Volumen LXXIV
  Broj 2
  Strana od 199
  Strana do 215

  Birokratizacija i žargon kao antipodi u jeziku štampe

  Časopis Aktualьnыe problemы stilistiki
  Godina 2018
  Autori Goran Milašin
  Broj 4
  Strana od 170
  Strana do 175
  Veb adresa https://www.stylistic-mks.com/zhurnal-aktualnye-problemy-stilisti

  Prilog stilističkoj analizi jednog renesansnog prepjeva biblijskih stihova (Poređenja u prepjevu 3. psalma Nikole Dimitrovića)

  DOI 10.18485/godisnjak.2017.12.7
  Časopis Godišnjak katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima
  Godina 2017
  Autori Mirjana Arežina and Goran Milašin
  Volumen XII
  Strana od 87
  Strana do 101
  Veb adresa http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/godisnjak/2017/godisnjak-2017-12-7.pdf

  Fonometaplazme u zbirci „Planinci” Branka Ćopića

  DOI 10.7251/fil1512054m
  Časopis Filolog
  Godina 2015
  Autori Goran Milašin
  Volumen VI
  Broj 12
  Strana od 54
  Strana do 68

  O složenoj rečenici sa stanovišta savremenih lingvističkih usmjerenja (Nikolić, Marina (2014), „Kategorija stepena u srpskom jeziku: složena rečenica”, Monografije, knj. 21, Beograd: Institut za srpski jezik SANU.)

  DOI 10.7251/fil1512305m
  Časopis Filolog
  Godina 2015
  Autori Goran Milašin
  Volumen VI
  Broj 12
  Strana od 305
  Strana do 308

  Dijalog Danila Kiša sa biblijskim tekstom u „Enciklopediji mrtvih”

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2011
  Autori Goran Milašin
  Broj 38-39
  Strana od 100
  Strana do 116

Radovi sa skupova

  O stilsko-jezičkim osobenostima pripovijetke „Bife ’Titanik’” Ive Andrića

  Naučni skup Andrićeva pripovijetka
  Publikacija Tošović, B. (ur.). Andrićeva pripovijetka. Grac: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Beograd: Svet knjige – Nmlibris – Sokobanja: Narodna biblioteka „Stevan Sremac”.
  Godina 2022
  Autori Goran Milašin
  Strana od 597
  Strana do 631

  O ekstragramatičnim leksičkim spojevima u srpskom jeziku

  Naučni skup Stilь – kommunikaciя – kulьtura
  Godina 2021
  Autori Goran Milašin

  O novijim žargonizmima u srpskom jeziku

  Naučni skup Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia
  Godina 2021
  Autori Goran Milašin

  O prijedlogu po u savremenom srpskom jeziku

  Naučni skup Philologia Serbica: Kategorija prostora i prostorni odnosi u srpskom jeziku, književnosti i kulturi
  Godina 2021
  Autori Goran Milašin

  Individualizmi u jeziku Tvitera

  Naučni skup Leksikografija i leksikologija u svetlu aktuelnih problema
  Publikacija Ristić, S., Lazić Konjik, I., i Ivanović N (ur.). Leksikografija i leksikologija u svetlu aktuelnih problema. Zbornik naučnih radova. Beograd: Institut za srpski jezik SANU
  Godina 2021
  Autori Goran Milašin
  Strana od 725
  Strana do 744

  Jezik između jutjubera i bumera: o nekim tendencijama, novim riječima i izrazima u srpskom jeziku

  Naučni skup Philologia Serbica: Porodica i porodični odnosi u srpskom jeziku, književnosti i kulturi
  Publikacija Šmulja, S. (ur.). Philologia Serbica. Porodica i porodični odnosi u srpskom jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik naučnih radova, god. I, br. 1
  Godina 2021
  Autori Goran Milašin
  Strana od 60
  Strana do 94

  Tvorbeni resursi reklamnog diskursa u srpskom jeziku

  Naučni skup Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej
  Publikacija Kowalski, P. (ur.). Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
  Godina 2021
  Autori Goran Milašin
  Strana od 231
  Strana do 249

  Birokratizacija i žargon kao antipodi u jeziku štampe

  Naučni skup XVI Međunarodni kongres slavista 2018.
  Godina 2018
  Autori Goran Milašin

  Multimedijalnost u reklamnom stilu

  Naučni skup Multimedijalna stilistika
  Godina 2017
  Autori Goran Milašin
  Veb adresa http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Kommissionen/kommissionen_stilistik_2017.html

  Jezička sredstva u funkciji karakterizacije glavnog lika u Andrićevoj „Gocpođici”

  Naučni skup Andrićeva Gospođica
  Godina 2016
  Autori Goran Milašin
  Veb adresa http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Andric/Symposium9.html

  Izražavanje semantičke kategorije prostora u „Delijama na Bihaću” Branka Ćopića

  Naučni skup Ćopićeva poetika prostora
  Godina 2016
  Autori Goran Milašin and Marina Nikolić
  Veb adresa http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Copic/Symposium6.html

  Svijet teksta iz stilističkog ugla

  Naučni skup Stilistika segodnя i zavtra IV
  Publikacija Stilistika segodnя i zavtra: materialы IV Meždunarodnoй naučnoй konferencii. – M.: F-t žurn. MGU, 2016. – 639 s.
  Godina 2016
  Autori Goran Milašin
  Strana od 401
  Strana do 404

  Jezik Tvitera iz stilističkog ugla

  Naučni skup Interakcija interneta i stilistike, interneta i stilova
  Godina 2016
  Autori Goran Milašin
  Strana od 163
  Strana do 193

  O jeziku Tvitera sa derivatološkog stanovišta

  Naučni skup Wortbildung un Internet / Slovoobrazovanie i internet / Tvorba riječi i internet
  Publikacija Wortbildung und Internet / Slovoobrazovanie i internet / Tvorba riječi i internet
  Godina 2016
  Autori Goran Milašin
  Strana od 225
  Strana do 253
  Veb adresa http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Wonisch_Wortbildung_und_Internet_2016.pdf

  Ekspresivna leksika u Ćopićevoj poeziji za djecu

  Naučni skup Djetinjstvo, mladost i starost u Ćopićevom stvaralaštvu
  Godina 2015
  Autori Goran Milašin
  Veb adresa http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Copic/Symposium5.html

  O postupcima osamostaljivanja u Andrićevim „Znakovima pored puta”

  Naučni skup Andrićevi Znakovi: Ivo Andrić kao mislilac, filozof, psiholog, logičar i estet(a)
  Godina 2015
  Autori Goran Milašin
  Veb adresa http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Andric/Symposium8.html

  Dijalozi u „Prokletoj avliji”

  Naučni skup Ivo Andrić: „Prokleta avlija”
  Godina 2015
  Autori Goran Milašin
  Strana od 745
  Strana do 760

  Govorni činovi ženskih likova u ranoj prozi Branka Ćopića

  Naučni skup Žena - muškarac: dva svijeta, dva motiva, dva izraza u djelima Branka Ćopića
  Godina 2015
  Autori Goran Milašin
  Strana od 283
  Strana do 299

  O glagolskom prefiksu po- u savremenom srpskom jeziku

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet 4
  Godina 2014
  Autori Goran Milašin

  Dijalozi kao sredstvo karakterizacije likova u romanu „Travnička hronika” Ive Andrića (stilistička analiza)

  Naučni skup Stilistika segodnя i zavtra
  Godina 2014
  Autori Goran Milašin
  Strana od 228
  Strana do 231

  Jezičke osobenosti humora kao važnog čionioca u oblikovanju lika Martina Peulića (lingvostilistička analiza)

  Naučni skup Ćopićevsko modelovanje realnosti kroz humor i satiru
  Godina 2014
  Autori Goran Milašin
  Strana od 315
  Strana do 328

  Modeli prenošenja tuđeg govora u romanu „Travnička hronika”

  Naučni skup Travnička hronika
  Godina 2014
  Autori Goran Milašin
  Strana od 787
  Strana do 805

  O tipovima i funkcijama prenošenja tuđeg govora u dnevnim novinama u Republici Srpskoj

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet 3
  Godina 2014
  Autori Goran Milašin
  Strana od 26
  Strana do 39

  O nekim stilskim osobenostima Ćopićeve zbirke „Pod Grmečom” (prilog proučavanju Ćopićevog proznog podstila)

  Naučni skup Lirski doživljaj svijeta u Ćopićevim djelima
  Godina 2013
  Autori Goran Milašin
  Strana od 377
  Strana do 391

  Andrić i „naraštaj pobunjenih anđela” (stilistička analiza dijalogâ u jednom poglavlju romana „Na Drini ćuprija”)

  Naučni skup Na Drini ćuprija
  Godina 2013
  Autori Goran Milašin
  Strana od 403
  Strana do 418

  Govorna karakterizacija likova u „Bojovnicima i bjeguncima” Branka Ćopića

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet 2
  Godina 2013
  Autori Goran Milašin
  Strana od 405
  Strana do 417

  Ktitorstvo u srpskim srednjovjekovnim žitijima

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet 1
  Godina 2012
  Autori Goran Milašin
  Strana od 895
  Strana do 913

  Novelistički elementi u „Bojovnicima i bjeguncima” Branka Ćopića

  Naučni skup Poetika, stilistika i lingvistika Ćopićevog pripovijedanja
  Godina 2012
  Autori Goran Milašin
  Strana od 83
  Strana do 96

Ostali radovi

  O jeziku Tvitera

  Izdavač Prometej
  ISSN/ISBN 978-86-515-1541-8
  Godina 2019
  Autori Goran Milašin
  Strana od 49
  Strana do 51

  Teritorijalna uraznoličenost jezika i stilistika

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet
  ISSN/ISBN 978-99955-58-44-4
  Godina 2018
  Autori Goran Milašin
  Strana od 244
  Strana do 268
  Veb adresa http://flf.unibl.org/wp-content/uploads/2018/07/zbornik-dragicevic.pdf

Projekti

Resursi srpskog jezika u savremenom medijskom diskursu Republike Srpske

Project Number 1251616
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Sladjana Cukut
Participants mr Goran Milasin
Sonja Lero Maksimovic, ma
prof. dr Biljana Babic
prof. dr Mijana Kuburic Macura
prof. dr Dragomir Kozomara
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-03-01
End of the project 2026-03-31
Project value 5500.0 BAM

Sitnu knjigu pisem

Project Number 1251612
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Biljana Babic
Participants prof. dr Slavica Vasiljevic Ilic
prof. dr Dragomir Kozomara
prof. dr Dijana Crnjak
mr Goran Milasin
Business Partner FOND ZA IZBEGLA ,RASELJENA LICA I ZA SARADNJU SA SRBIMA U REGIONU
Beginning of realization 2021-10-01
End of the project 2022-04-30
Project value 2493.0 BAM