Navigation

prof. dr Biljana Babić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet
051/340-124
lokal 124
Katedre
 • Filološki fakultet - Katedra za srbistiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifični jezici – srpski jezik redovni profesor December 27, 2018

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  O grafiji ćiriličnih zapisa i natpisa jereja jošavačkih Gavrila i Dimitrija

  DOI 930.2:003.071(497.15)"17"
  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2018
  Autori Biljana Panić Babić
  Volumen XXIII
  Broj 1
  Strana od 665
  Strana do 675

  Napomene o grafiji lepavinskih zapisa

  DOI 10.21618/fil1817242b
  Časopis Filolog
  Godina 2018
  Autori Biljana Panić Babić
  Broj 17
  Strana od 242
  Strana do 253

  Sistem naziva za boje u djelima Dositeja Obradovića

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2017
  Autori Biljana Panić Babić
  Strana od 113
  Strana do 120

  Obilježja jezika u pripovijetkama Sime i Georgine Stojanović

  DOI 821.163.41.09-32.811.163.41
  Časopis Filolog
  Godina 2017
  Autori Biljana Panić Babić and Dragomir Kozomara
  Broj 16
  Strana od 57
  Strana do 66

  Prevod sa ruskog jezika: Početak slovenske pismenosti, Irina A. Šušarina

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2016
  Autori Biljana Panić Babić
  Broj 7
  Strana od 350
  Strana do 360

  Izražavanje prostora u govoru djece, Simona Kranjc (sa slovenačkog prevela Biljana Babić)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Biljana Panić Babić
  Broj 23
  Strana od 153
  Strana do 165

  Sipaju iz klasa zrna ili ka etimologiji slov. *tok (gumno), Tatjana V. Šalaeva (sa ruskog prevela Biljana Babić)

  DOI 10.21618/fil1613228s
  Časopis Filolog
  Godina 2016
  Autori Biljana Panić Babić
  Broj 13
  Strana od 228
  Strana do 235
  Veb adresa https://doi.org/10.21618/fil1613228s

  Sadašnje vrijeme – forma i značenje u staroslovenskom jeziku i makedonskoj recenziji crkvenoslovenskog jezika, Elka Jačeva-Ulčar (sa makedonskog prevela Biljana Babić)

  DOI 10.7251/fil1409174j
  Časopis Filolog
  Godina 2014
  Autori Biljana Panić Babić
  Broj 9
  Strana od 174
  Strana do 180
  Veb adresa https://dx.doi.org/10.7251/fil1409174j

  Svetoje jevanđelje po Ostromirovu spisku (Prag, 1853) /u koautorstvu sa Jelenom Janjić

  DOI 10.7251/GMS1301479BJ
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2014
  Autori Biljana Panić Babić
  Volumen 4-5
  Strana od 479
  Strana do 485

  Morfološki sistem u Slovima (Besjedama) svetih otaca u nedjelje Četrdesetnice i Pedesetnice

  DOI 10.7251/GMS1301271B
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2014
  Autori Biljana Panić Babić
  Volumen 4-5
  Strana od 271
  Strana do 281

  Poimeničeni pridjevi u Srpskim narodnim poslovicama Vuka Karadžića

  Časopis RADOVI
  Godina 2012
  Autori Biljana Panić Babić
  Volumen XVI
  Strana od 179
  Strana do 194

  Adjektivni sufiks -ьnii u Miroslavljevom jevanđelju

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2012
  Autori Biljana Panić Babić
  Volumen VI
  Strana od 318
  Strana do 328

  Napomene o prezimenima italijanskog porijekla u banjalučkoj regiji

  DOI 10.7251/FIL1205285B
  Časopis FILOLOG
  Godina 2012
  Autori Biljana Panić Babić
  Broj 5
  Strana od 285
  Strana do 289

  Značajan prilog o našoj jezičkoj prošlosti (prikaz knjige: Božo Ćorić, Povelja bana Kulina. Grafemika. Fonemika. Morfemika, Čigoja štampa, Beograd, 2011)

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2011
  Autori Biljana Panić Babić
  Broj 1
  Strana od 373
  Strana do 375

  Napomene o pisanju jeri u Slovima (Besjedama) svetih otaca iz manastira Gomionice

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2009
  Autori Biljana Panić Babić
  Volumen IV
  Strana od 11
  Strana do 18

  Solarićeve misli o jeziku i pravopisu

  Časopis Srbistika
  Godina 2007
  Autori Biljana Panić Babić
  Strana od 459
  Strana do 477

  Jezici u Evropi” (prikaz knjige: Miquel Siguan: Jezici u Europi, Školska knjiga, Zagreb, 2004)

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2006
  Autori Biljana Panić Babić
  Broj 3-4
  Strana od 193
  Strana do 194

  Savršena slova (od a do z: čudesna istorija alfabeta)” (prikaz knjige: Dejvid Saks: Savršena slova od a do z: Čudesna istorija alfabeta, Portalibris, Beograd, 2006)

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2006
  Autori Biljana Panić Babić
  Broj 3-4
  Strana od 193
  Strana do 194

  Osnovna područja rada savjetodavne službe u gimnazijama, srednjim stručnim školama i đačkim domovima” (prevod sa slovenačkog jezika).

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2004
  Autori Biljana Panić Babić
  Broj 1-2
  Strana od 121
  Strana do 127

  Osvrt na pisanje tankog jera u Slovima (Besjedama) svetih otaca

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2004
  Autori Biljana Panić Babić
  Broj IX
  Strana od 439
  Strana do 445

  Osnovna područja rada savjetodavne službe u gimnazijama, srednjim stručnim školama i đačkim domovima” (prevod sa slovenačkog jezika)

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2003
  Autori Biljana Panić Babić
  Broj 1-2
  Strana od 59
  Strana do 71

  Pismenost starija i od Nemanjića” (Prikaz knjige: Đorđe Trifunović, Ka počecima slovenske pismenosti, Beograd, 2001)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2002
  Autori Biljana Panić Babić
  Broj 2
  Strana od 191
  Strana do 194

  Jezik Pavla Papića” (prikaz knjige: Brankica B. Čigoja, Jezik Pavla Papića, bosanskog franjevca iz prve polovine XVII veka. Institut za srpski jezik SANU, Beograd, 2001)

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2002
  Autori Biljana Panić Babić
  Volumen VII
  Strana od 431
  Strana do 433

  Staroslovenska čitanka u novom ruhu” (prikaz knjige)

  Časopis RADOVI
  Godina 2001
  Autori Biljana Panić Babić
  Volumen 4
  Strana od 245
  Strana do 249

  Slavistika 1–4 (prikaz knjige: Slavistika 1–4, Slavističko društvo Srbije, Beograd, 1997-2000)

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2000
  Autori Biljana Panić Babić
  Broj 1-2
  Strana od 170
  Strana do 172

  Staroslovenske studije” (prikaz knjige)

  Časopis RADOVI
  Godina 2000
  Autori Biljana Panić Babić
  Volumen 2
  Strana od 207
  Strana do 209

  Posesivni sufiks -ьnь u Miroslavljevom jevanđelju

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2000
  Autori Biljana Panić Babić
  Broj II
  Strana od 23
  Strana do 37

  Srpski jezik. Studije srpske i slovenske 1–3”. (prikaz knjige: Srpski jezik. Studije srpske i slovenske 1–3, Beograd, 1998-2000)

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 1999
  Autori Biljana Panić Babić
  Strana od 173
  Strana do 175

  Ijekavski govori Potkozarja” (prikaz knjige: Stevo Dalmacija, Ijekavski govori Potkozarja, NUB Banja Luka, 1997)

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 1999
  Autori Biljana Panić Babić
  Broj 1-2
  Strana od 151
  Strana do 152

  Studiozno opisan materijal” (prikaz knjige Staroslavяnskый slovarь, RAN Moskva, 1998)

  Časopis RADOVI
  Godina 1998
  Autori Biljana Panić Babić
  Volumen 1
  Strana od 322
  Strana do 325

Radovi sa skupova

  O pejorativnoj leksici u imenovanju osobe u dnevnim listovima Glas Srpske i Nezavisne novine

  Naučni skup Ne nasilju – jedinstven društveni odgovor
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa "Ne nasilju – jedinstven društveni odgovor"
  Godina 2018
  Autori Biljana Babić
  Strana od 531
  Strana do 537

  Slika slovenskih naroda u Starim srpskim zapisima i natpisima

  Naučni skup Sekretы slavяnskoй pisьmennosti
  Publikacija Sbornik materialov Meždunarodnaя naučno-praktičeskaя konferenciя, Ohrid 2016.
  Godina 2017
  Autori Biljana Panić Babić and Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 56
  Strana do 66

  Upotreba društvenih mreža u komunikaciji Univerziteta u Banjoj Luci

  Naučni skup Nove tehnologije u nastavi“ – TREND (XXII skup Trendovi razvoja)
  Publikacija Elektronski zbornik radova sa naučnog skupa „Nove tehnologije u nastavi“ – TREND (XXII skup Trendovi razvoja)
  Godina 2016
  Autori Biljana Panić Babić
  Veb adresa http://www.trend.uns.ac.rs/stskup/trend_2016/radovi/T3.2/T3.2-3.pdf.

  Stari srpski zapisi u evropskom kontekstu

  Naučni skup Nauka i evrointegracije
  Publikacija Naučni skupovi, knjiga 10 tom 2, Zbornik radova sa naučnog skupa Pale 2016.
  Godina 2015
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić and Biljana Panić Babić
  Strana od 39
  Strana do 46

  Pregled prevoda na ruski i sa ruskog jezika prema NUB RS

  Naučni skup Novo i tradicionalno u translatologiji i nastavi ruskog jezika kao stranog
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa 2015
  Godina 2015
  Autori Biljana Babić
  Strana od 395
  Strana do 401

  Ratovi i njihove posljedice u starim srpskim zapisima i natpisima

  Naučni skup Prvi svjetski rat, odraz u jeziku, književnosti i kulturi
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa 2015.
  Godina 2014
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić and Biljana Panić Babić
  Strana od 59
  Strana do 67

  Upotreba određenog i neodređenog pridjevskog vida u djelu Orlovi rano lete Branka Ćopića

  Naučni skup Poetika, stilistika i lingvistika Ćopićevog pripovijedanja – Poetik, Stilistik und Linguistik des Erzählens von Branko Ćopić
  Publikacija Poetika, stilistika i lingvistika Ćopićevog pripovijedanja / Poetik, Stilistik und Linguistik des Erzählens von B. Ćopić. Lirski, humoristički i satirički svijet B. Ćopića / Die lyrische, humoristische und satirische Welt von B. Ćopić
  Godina 2012
  Autori Biljana Babić
  Strana od 177
  Strana do 184

  O upotrebi latinizama u jeziku dnevne štampe

  Naučni skup Nauka i politika, Filološke nauke
  Godina 2011
  Autori Sanja Ljubišić and Biljana Panić Babić
  Strana od 231
  Strana do 237

  Učitelj u balkanskim kulturama kroz vijekove

  Naučni skup Međunarodnog naučnog skupa
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa
  Godina 2011
  Autori Biljana Panić Babić
  Strana od 390
  Strana do 398

  Učitelj u balkanskim kulturama kroz vjekove

  Naučni skup Učitelj u balkanskim kulturama
  Godina 2011
  Autori Sanja Ljubišić and Biljana Panić Babić
  Strana od 390
  Strana do 398

  Imenice izvedene sufiksima turskog porijekla u Andrićevim pripovijetkama – grački opus

  Naučni skup Das Grazer Opus von Ivo Andrić: kulturell-historische, literarische und sprachliche Aspekte – Andrićev grački opus: kulturnoistorijski, književni i jezički aspekti
  Publikacija Das Grazer Opus von Ivo Andrić (1923–1924) – Grački opus Iva Andrića (1923–1924)
  Godina 2010
  Autori Biljana Babić
  Strana od 311
  Strana do 318

  Solarićev doprinos razvoju srpske lingvistike

  Naučni skup Nauka i nastava na univerzitetu
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa „Nauka i nastava na univerzitetu“
  Godina 2008
  Autori Biljana Panić Babić
  Strana od 85
  Strana do 93

  Slojevitost Kočićeve leksike

  Naučni skup Naučni skup povodom 130 godina od rođenja Petra Kočić
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa održanog povodom 130 godina od rođenja Petra Kočića
  Godina 2007
  Autori Biljana Panić Babić
  Strana od 185
  Strana do 191

  O gramatičkoj terminologiji Pavla Solarića

  Naučni skup Naučni skup Filozofski fakultet Banja Luka
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa, Filozofski fakultet
  Godina 2003
  Autori Biljana Panić Babić
  Strana od 169
  Strana do 177

  Onomastička istraživanja u Republici Srpskoj na početku 21. vijeka

  Naučni skup Filozofsko-filološke nauke na početku 21. vijeka
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa „Filozofsko-filološke nauke na početku 21. vijeka
  Godina 2001
  Autori Biljana Panić Babić
  Strana od 173
  Strana do 179

Ostali radovi

  Po receptu književnika – vodič kroz književno-kulinarsku radionicu 1

  Godina 2018
  Autori Biljana Panić Babić

  Leksikografska jedinica - Glagoljica

  Godina 2018
  Autori Biljana Panić Babić
  Strana od 475
  Strana do 476

  O jeziku epskih pjesama koje je zabilježio Petar Kočić

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet, Banja Luka
  Godina 2018
  Autori Biljana Panić Babić
  Strana od 117
  Strana do 127

  „Hadži Staka Skenderova i srpska kultura u Bosni i Hercegovini” (uređivanje tematskog zbornika)

  Godina 2017
  Autori Biljana Panić Babić and Jelena Janjić

  Leksika epskih stihova Hadži Stake Skenderove

  Godina 2017
  Autori Biljana Panić Babić
  Strana od 81
  Strana do 90

  Psihičko zdravlje – nije samo medicinski, već i socijalni problem, Galina V. Kozlovska (sa ruskog prevela Biljana Babić)

  Lahor sa ognjišta (redakcija prevoda na slovenački jezik)

  Godina 2015
  Autori Biljana Panić Babić

  Rječnik izabranih pojmova slovenske filologije, I. Šušarina, sa ruskog jezika prevela Biljana Babić

  Izdavač Grafomark Laktaši
  ISSN/ISBN 978-99955-92-02-8
  Godina 2013
  Autori Biljana Panić Babić

  Babić, B. Marija Javornik Krečič: Povezanost profesionalnog razvoja nastavnika i kvaliteta nastave (prevod sa slovenačkog jezika)

  Godina 2010
  Autori Biljana Panić Babić

  Vodič za prijemne ispite

  Izdavač Filološki fakultet
  ISSN/ISBN 978-99955-58-01-7
  Godina 2010
  Autori Biljana Panić Babić, Slavica Vasiljević-Ilić, Željka Babić, Branko Crnogorac, and Jelena Ristanović-Kuprešak

  Babić, B. Gabi Čačinovič Vogrinčič: Socijalni rad s porodicom (prevod sa slovenačkog jezika)

  Godina 2004
  Autori Biljana Panić Babić

  Naučni skup Filozofsko-filološke nauke na početku 21. vijeka (prikaz naučnog događaja)

  Godina 2002
  Autori Biljana Panić Babić

  Prevod: Babić, B. Agroruše, Katalog proizvoda s uputstvima za upotrebu

  Godina 1998
  Autori Biljana Panić Babić

Knjige

  Slavisti. Personalije 100 najznačajnijih slavista

  Izdavač Filološki fakultet
  ISBN 978-99955-58-88-8
  Godina 2023
  Autori Biljana Babić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 120

  Da riječi polete – priručnik za dječije jezičko stvaralaštvo I

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-88-5
  Godina 2017
  Autori Biljana Babić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 50

  Od Zmijanja Rajko – epska biografija i sabrane pjesme

  Izdavač Institut za srpsku kulturu Nikšić
  ISBN 978-9940-720-04-9
  Godina 2017
  Autori Biljana Panić Babić and Ljubomir Milutinović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 191

  Sopronova pečatnja

  Izdavač Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN 978-99938-30-97-9
  Godina 2016
  Autori Biljana Babić and Jelena Janjić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 123

  Banja Luka : znamenite žene u istoriji grada

  Izdavač Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN ISBN 978-99938-30-75-7
  Godina 2014
  Autori Biljana Panić Babić, Milena Karapetrović, Sanja Ljubišić, Željko Savanović, and Ljiljana Potkonjak-Panić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 222

  Ortografske i jezičke karakteristike u štampanim djelima Pavla Solarića

  Izdavač Filološki fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-58-08-6
  Godina 2012
  Autori Biljana Babić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 237

  Marija Javornik Krečič, Povezanost profesionalnog razvoja nastavnika i kvaliteta nastave, sa slovenačkog jezika prevela Biljana Babić

  Izdavač Filozofski fakultet
  ISBN 978-99955-59-08-3
  Godina 2010
  Autori Biljana Panić Babić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 207

Projekti

Resursi srpskog jezika u savremenom medijskom diskursu Republike Srpske

Project Number 1251616
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Sladjana Cukut
Participants mr Goran Milasin
Sonja Lero Maksimovic, ma
prof. dr Biljana Babic
prof. dr Mijana Kuburic Macura
prof. dr Dragomir Kozomara
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-03-01
End of the project 2026-03-31
Project value 5500.0 BAM

Sitnu knjigu pisem

Project Number 1251612
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Biljana Babic
Participants prof. dr Slavica Vasiljevic Ilic
prof. dr Dragomir Kozomara
prof. dr Dijana Crnjak
mr Goran Milasin
Business Partner FOND ZA IZBEGLA ,RASELJENA LICA I ZA SARADNJU SA SRBIMA U REGIONU
Beginning of realization 2021-10-01
End of the project 2022-04-30
Project value 2493.0 BAM

Dabrobosanska mitropolija 1220–2020: (kontinuitet duhovne i nacionalne tradicije Srba u BiH)

Project Number 1251611
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Biljana Babic
Participants
Business Partner MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE
Beginning of realization 2021-04-01
End of the project 2022-04-01
Project value 1912.0 BAM

Potomci slovenackih iseljenika i ocuvanje slovenackog jezika u Bosni i Hercegovini

Project Number 1251610
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Biljana Babic
Participants doc. dr Anja Bundalo
prof. dr Dijana Crnjak
prof. dr Dragomir Kozomara
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-07-01
End of the project 2023-06-30
Project value 1000.0 BAM

Djecije stvaralastvo u predskolskim ustanovama

Project Number 1251304
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin
Participants prof. dr Biljana Babic
prof. dr Miroslav Drljaca
doc. mr Biljana Smailagic
mr Danijel Dojcinovic
prof. dr Brane Mikanovic
prof. dr Sanja Partalo
prof. dr Svetozar Bogojevic
Vladana Gajic
prof. dr Jelenka Pandurevic
Jasmina Becirovic
prof. dr Aleksandra Sindic-Radic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2021-05-17
Project value 4500.0 BAM