Navigation

mr Teodora Talić

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Učestalost sindroma karpalnog kanala kod pacijentica oboljelih od reumatoidnog artritisa

  Časopis Bilten ljekarske komore
  Godina 2017
  Autori Sandra Grubiša Vujasinović, Tatjana Bućma, Igor Sladojević, and Teodora Talić
  Broj 24
  Strana od 14
  Strana do 17
  Veb adresa http://ljkzedo.ba/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Bilten-24.pdf

  Korelacija skora dobijenog upitnikom o nesposobnosti ruke, ramena i šake sa kliničkim parametrima pacijenata na rehabilitaciji poslije traume

  DOI 10.7251/BII1702119T
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2017
  Autori Teodora Talić, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Sandra Grubiša Vujasinović, and Vjeran Saratlić
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 119
  Strana do 127
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2017/12/03-Talic.pdf

  Efekti fizio-rehabilitacionog tretmana kod pacijentice sa izraženom osteoporozom kao posljedice primjene antiepileptika-prikaz slučaja.(apstrakt)

  Časopis ACTA RHEUMATOLOGICA BELGRADENSIA
  Godina 2010
  Autori Rajka Sukalo, Slavica Jandrić, Ljiljana Topić, Biljana Jovanović, Teodora Talić, and Vojo Buzadžija
  Volumen 40
  Broj Suppl 2
  Strana od 140
  Strana do 140
  Veb adresa http://www.reumatologija.org.rs/

  Deep vein thrombosis in sub-acute stroce rehabilitation.

  Časopis Curr Top Neurol Psychiatr Relat Discip
  Godina 2010
  Autori Draško Prtina, Slavica Jandrić, Teodora Talić, Ljiljana Stojković-Topić, and Snježana Novaković-Bursać
  Volumen 18
  Broj 3
  Strana od 21
  Strana do 26
  Veb adresa http://www.aktuelnosti.org/pdf/2011/

  Kategorizacija kumulativnog rizika dijabetesnog stopala. (apstrakt)

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Slavica Jandrić, Alma Prtina, Dobrinka Živanić, Teodora Talić, and Aleksandar Gajić
  Volumen 38
  Broj 1 Suppl 1
  Strana od 159
  Strana do 159

Radovi sa skupova

  Značaj dete kcije ekstra kranija lne stenoze karotida nakon moždanog udara.

  Naučni skup 4. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banjaluka, 19-22. septembar 2012. Banjaluka: 2012
  Publikacija Zbornik radova 4. Kongresa fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banjaluka, 19-22. septembar 2012. Banjaluka: Udruženje fizijatara Republike Srpske, 2012.
  Godina 2012
  Autori Draško Prtina, Slavica Jandrić, Teodora Talić, and Vojo Buzadžija
  Strana od 313

  Efekti rehabilitacionog tretmana kod pacijentice sa transverzalnim mijelitisom - pri kaz slučaja.

  Naučni skup 4. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banjaluka, 19-22. septembar 2012. Banjaluka: 2012.
  Publikacija Zbornik radova 4. Kongresa fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banjaluka, 19-22. septembar 2012. Banjaluka: Udruženje fizijatara Republike Srpske, 2012
  Godina 2012
  Autori Rajka Sukalo, Slavica Jandrić, Ljiljana Stojković-Topić, Teodora Talić, and Vojo Buzadžija
  Strana od 349
  Strana do 350

  Carpal tunnel syndrom and diabetes mellitus.

  Naučni skup The second congress of physical and rehabilitation doctors from Bosnia and Herzegovina with international participants, Fojnica, November, 2007
  Publikacija Proceedings the second congress of physical and rehabilitation doctors from Bosnia and Herzegovina with international participants, Fojnica, November, 2007
  Godina 2007
  Autori Draško Prtina, Slavica Jandrić, Dobrinka Živanić, Teodora Talić, and Biljana Majstorović
  Strana od 93

  Lipids profile in patients with hip and knee osteoarthritis.

  Naučni skup 6th mediterranean Congress of PRM, Congress of the Portuguese Society of PRM, Vilamoura, Algarve, October 18-21 2006.
  Publikacija Abstract Book 6th mediterranean Congress of PRM, Congress of the Portuguese Society of PRM, Vilamoura, Algarve, October 18-21 2006.
  Godina 2006
  Autori Slavica Jandrić, Biljana Krčum, and Teodora Talić
  Strana od 83
  Strana do 84

  Correlation between duration of diabetes mellitus and severity of diabetic polyneuropathy.

  Naučni skup 15th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicne, 44th Congreso Nacional de la sociedad Espanola de Rehabilitacion y Medicina Fisica, Madrid, Spain, may 16-20 2006
  Publikacija Abstract book, 15th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicne, 44th Congreso Nacional de la sociedad Espanola de Rehabilitacion y Medicina Fisica, Madrid, Spain, may 16-20 2006
  Godina 2006
  Autori Draško Prtina, Teodora Talić, Dobrinka Živanić, Ljiljana Stojković-Topić, and Slavica Jandrić
  Strana od 296

  CDPT in treatement of lymphoedema. In: Proceedings

  Naučni skup 4th ISPO Central and Easthern European Conference 5th Congress of Serbia and Montenegro physiatrists
  Godina 2005
  Autori Dobrinka Živanić, Teodora Talić, and Tatjana Nožica-Radulović