Navigation

prof. dr Mirjana Gnjatić
vanredni profesor

Medicinski fakultet
051/342-100
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za otorinolaringologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Otorinolaringologija vanredni profesor May 30, 2019

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  iNDIKACIJE I KOMPLIKACIJE NAKON TONZILEKTOMIJE

  DOI 10.7251/SCEPED2001001G
  Časopis Časopis udruženja pedijatara Republike Srpske
  Godina 2021
  Autori Mirjana Gnjatić
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 6
  Veb adresa mgnjatic@gmail.com

  Expression of tumor necrosis factor alpha, interleukin-1 and matrix metalloproteinase-9 and pathomorphological changes in acquired middle ear cholesteatoma

  DOI 10.5937/BII2101029V
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2021
  Autori Dalibor Vranješ, Predrag Špirić, and Mirjana Gnjatić
  Volumen 12
  Broj 1
  Strana od 29
  Strana do 38
  Veb adresa http://biomedicinskaistrazivanja.mef.ues.rs.ba/

  Epidural abscess and sigmoid sinus thrombosis as intracranial complications of the middle ear cholesteatoma

  DOI 10.2478/SJECR-2018-0044
  Časopis Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
  Godina 2020
  Autori Dalibor Vranješ, Aleksandar Gajić, Svjetlana Jefić, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Sanja Špirić, Mirjana Gnjatić, and Predrag Špirić
  Volumen 21
  Broj 2
  Strana od 179
  Strana do 183
  Veb adresa medicus.medf.kg.ac.rs/sjecr

  Functional outcomes of middle ear cholesteatoma surgery

  DOI 10.2298/MPNS1804109V
  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2018
  Autori Dalibor Vranješ, Sanja Špirić, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Predrag Špirić, and Mirjana Gnjatić
  Volumen 71
  Broj 3-4
  Strana od 109
  Strana do 113
  Veb adresa http://dlv.org.rs/casopis-medicinski-pregled/

  Destrukcija kosti kod holesteatoma srednjeg uha

  DOI 10.7251/BII1702113V
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2017
  Autori Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Sanja Špirić, Mirjana Gnjatić, and Siniša Šolaja
  Volumen 2
  Broj 8
  Strana od 113
  Strana do 118
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/

  Alternative approach to supracricoid partial laryngectomy

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2015
  Autori Predrag Špirić, Sanja Špirić, Dmitar Travar, Slobodan Spremo, and Mirjana Gnjatić
  Volumen 21
  Broj 1
  Strana od 38
  Strana do 43
  Veb adresa laryngectomy

  Najčešći uzroci neurogenih paraliza larinksa kod pacijenata srednje životne dobi

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2014
  Autori Mirjana Gnjatić, Danijela Kesić Mijić, Tatjana Barać, and Svjetlana Trifunović
  Volumen 20
  Broj 2
  Strana od 120
  Strana do 123

  Laryngopharyngeal reflux disease- our three year experience

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2013
  Autori Mirjana Gnjatić, Slobodan Spremo, Predrag Špirić, Sanja Špirić, and Dmitar Travar
  Volumen 19
  Broj 4
  Strana od 281
  Strana do 285
  Veb adresa mgnjatic@gmail.com

  Učestalost patohistološki verifikovanih polipa na glasnicama u odnosu na distribuciju lezije na glasnici, naše trogodišnje iskustvo

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2009
  Autori Mirjana Gnjatić
  Volumen 15
  Broj 3
  Strana od 139
  Strana do 142

  Uticaj pušenja i zloupotrebe glasa na pojavu polipa na glasnicama

  Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
  Godina 2009
  Autori Mirjana Gnjatić, Predrag Stanković, and Vojko Đukić
  Volumen LVI
  Broj 2
  Strana od 27
  Strana do 32

  Rehabilitacioni tretman disfonija

  Časopis Acta Clinica
  Godina 2008
  Autori Predrag Stanković, Milan Vukašinović, Mirjana Gnjatić, and Nenad Stevandić
  Volumen 8
  Broj 3
  Strana od 139
  Strana do 139

Radovi sa skupova

  OSTEODESTRUKTIVNE PROMJENE KOD HOLESTEATOMA SREDNJEG UHA

  Naučni skup XXIV SIMPOZIJUM OTORINOLARINGOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2018
  Autori Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Sanja Špirić, Mirjana Gnjatić, and Predrag Špirić
  Strana od 30
  Strana do 30
  Veb adresa http://www.orlrepublikesrpske.org/index.php/publikacije

  LARINGOMIKROSKOPIJA KAO TERAPIJA IZBORA U RJEŠAVANJU DISFONIČNIH TEGOBA KOD PACIJENATA SA HRONIČNIM LARINGITISOM

  Naučni skup XXIV SIMPOZIJUM OTORINOLARINGOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2018
  Autori Mirjana Gnjatić, Aleksandra Aleksić, and Dalibor Vranješ
  Strana od 11
  Strana do 11
  Veb adresa http://www.orlrepublikesrpske.org/index.php/publikacije

  ULOGA I ZNAČAJ PSIHOAKUSTIČKE ANALIZE GLASA POMOĆU GIRBAS SKALE I UPITNIKA ZA SAMOPROCJENU GLASA VHI-10 U PROCJENI KORELACIJE STEPENA DISFONIJE

  Naučni skup XXIII SIMPOZIJUM OTORINOLARINGOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2018
  Autori Mirjana Gnjatić, Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ, Dmitar Travar, Ljiljana Jovanović, and Danijela Radulović
  Strana od 9
  Strana do 9
  Veb adresa http://www.orlrepublikesrpske.org/index.php/publikacije

  The role and significance of psychoacoustic voice analysis using the GIRBAS scale and VHI-10 self-assessment questionnaire in assessing the correlation of the degree of dysphonia

  Naučni skup 12th Congress of the European Laryngological Society
  Publikacija Abstract CD-ROM
  Godina 2018
  Autori Mirjana Gnjatić, Aleksandra Aleksić, and Dalibor Vranješ

  MORFOLOŠKE PROMJENE I FUNKCIONALNI REZULTATI U HIRURŠKOM TRETMENU HRONIČNE UPALE SREDNJEG UHA

  Naučni skup XXIII SIMPOZIJUM OTORINOLARINGOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2017
  Autori Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Sanja Špirić, Predrag Špirić, and Mirjana Gnjatić
  Strana od 30
  Strana do 30
  Veb adresa http://www.orlrepublikesrpske.org/index.php/publikacije

  Results of attic reconstruction or atic and mastoid obliteration for patients with cholesteatoma

  Naučni skup 3rd Congress of European ORL-HNS
  Publikacija The book of abstracts
  Godina 2015
  Autori Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Sanja Špirić, Predrag Špirić, Dalibor Vranješ, Aleksandra Aleksić, and Mirjana Gnjatić

  Presence of comorbidities in patients with allergic rhinitis

  Naučni skup 3rd Congress of European ORL-HNS
  Publikacija The book of abstracts
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ, Mirjana Gnjatić, Dmitar Travar, and Slobodan Spremo

  The morphological and functional outcomes of surgical treatment of middle ear by using open and closed techniques tympanoplasty

  Naučni skup 3rd Congress of European ORL-HNS
  Publikacija The book of abstracts
  Godina 2015
  Autori Dalibor Vranješ, Aleksandra Aleksić, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, and Mirjana Gnjatić

  Importance of "Quality of life questionnaire" as a predictive factor for patients suffering from vocal cord paralysis

  Naučni skup 3rd Congress of European ORL-HNS
  Publikacija The book of abstracts
  Godina 2015
  Autori Mirjana Gnjatić, Aleksandra Aleksić, and Dalibor Vranješ

  Importance of „Quality of Life questionnaire“ as a predictive factor for patients suffering from vocal cord paralysis

  Naučni skup 3rd Congress of European ORL-HNS
  Godina 2015
  Autori Mirjana Gnjatić, Aleksandra Aleksić, and Dalibor Vranješ

  Klinički rezultati rekonstrukcije i obliteracije atika nakon atikoantrotomije kod hroničnog otitisa sa holesteatomom

  Naučni skup II Kongres i XXI simpozijum otorinolaringologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova II Kongresa i XXI simpozijuma otorinolaringologa Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Slobodan Spremo, Sanja Špirić, Dmitar Travar, Predrag Špirić, Mirjana Gnjatić, Dalibor Vranješ, and Aleksandra Aleksić
  Strana od 37
  Strana do 43

  Rezultati kohlearne implantacije u ranom uzrastu

  Naučni skup II Kongres i XXI simpozijum otorinolaringologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova II Kongresa i XXI simpozijuma otorinolaringologa Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Sanja Špirić, Dmitar Travar, Slobodan Spremo, Predrag Špirić, Mirjana Gnjatić, and Dalibor Vranješ
  Strana od 57
  Strana do 64

  Hirurška terapija retrakcije bubne opne

  Naučni skup II Kongres i XXI simpozijum otorinolaringologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova II Kongresa i XXI simpozijuma otorinolaringologa Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Dmitar Travar, Slobodan Spremo, Sanja Špirić, Predrag Špirić, Mirjana Gnjatić, and Dalibor Vranješ
  Strana od 45
  Strana do 50

  Uticaj fonijatrijske rehabilitacije na kvalitet života pacijenata sa neurogenim paralizama glasnica

  Naučni skup Međunarodni ORL Simpozijum ,,Paralize glasnica'' u sklopu obilježavanja Svetskog dana glasa
  Godina 2015
  Autori Mirjana Gnjatić

  Akutna upala srednjeg uha u dječijem uzrastuČ korelacija sa hipertrofijom palatinih tonzila, adenoidektomijom i tonziloadenoidektomijom

  Naučni skup XIX spimpozijum otorinolaringologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Mirjana Gnjatić, Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić, Zorica Novaković, Nenad Stevandić, Nataša Golac Guzina, and Zdenko Stupar

  Perkutana traheotomija

  Naučni skup XIX spimpozijum otorinolaringologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Mirjana Gnjatić, Zorica Novaković, Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ, Nenad Stevandić, Slobodan Spremo, Peđa Kovačević, Jadranka Vidović, Mladen Duronjić, and Nataša Golac Guzina

  Klinički fenotip respiratornih alergijskih oboljenja kod djece

  Naučni skup XIX spimpozijum otorinolaringologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Mirjana Gnjatić, Aleksandra Aleksić, Nenad Stevandić, Zorica Novaković, Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, and Dmitar Travar

  FREQUENCY OF HISTOPATOLOGICALY VERIFIED VOCAL CORD POLYPS IN RELATION TO THE LESION DISTRIBUTION ON THE VOCAL CORDS, OUR THREE YEAR EXPERIENCE

  Naučni skup 2nd meeting of European Academy for ORL HNS
  Godina 2013
  Autori Mirjana Gnjatić, Vojko Đukić, Predrag Stanković, and Aleksandra Aleksić

  Perkutana traheotomija

  Naučni skup XIX Simpozijum-stručni sastanak otorinolaringologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Zorica Novaković, Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Nataša Golac, Nenad Stevandić, Mirjana Gnjatić, Peđa Kovačević, Jadranka Vidović, and M Duronjić

  Akutna upala srednjeg uha u dječijem uzrastu: korelacija sa hipertrofijom palatinalnih tonzila, adenoidektomijom i tonziloadenoidektomijom

  Naučni skup XIX Simpozijum-stručni sastanak otorinolaringologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić, Zorica Novaković, Nenad Stevandić, Mirjana Gnjatić, Zdenko Stupar, and Nataša Golac

  Klinički fenotip respiratornih alergijskih oboljenja kod djece

  Naučni skup XIX Simpozijum-stručni sastanak otorinolaringologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Aleksić, Nenad Stevandić, Dalibor Vranješ, Zorica Novaković, Mirjana Gnjatić, Dmitar Travar, and Slobodan Spremo

  Uticaj fonijatrijske rehabilitacije na kvalitet života pacijenata sa neurogenim paralizama.

  Naučni skup XIX Simpozijum-stručni sastanak otorinolaringologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Mirjana Gnjatić, Slobodan Spremo, Sanja Špirić, Predrag Špirić, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ, and Zorica Novaković

  Frequency of histopatologicaly verified vocal cord polyps in relation to the lesion distribution on the vocal cords, our three year experience.

  Naučni skup 2nd Meeting of European Academy of ORL-HNS and CE of ORL-HNS
  Publikacija Abstract CD-ROM
  Godina 2013
  Autori Mirjana Gnjatić, Vojko Đukić, Predrag Stanković, Aleksandra Aleksić, and Dalibor Vranješ

  Acute otitis media (AOM) in children: correlation to the size of palatine tonsils, adenoidectomy and adenotonsillectomy.

  Naučni skup 2nd Meeting of European Academy of ORL-HNS and CE of ORL-HNS
  Publikacija Abstract CD-ROM
  Godina 2013
  Autori Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić, Zorica Novaković, Nenad Stevandić, Mirjana Gnjatić, and Zdenko Stupar

  Impact of phoniatrical rehabilitation on quality of life of patients suffering from neurogenic larynx paralysis

  Naučni skup 9th ELS Congress, Helsinki, Finland
  Godina 2012
  Autori Mirjana Gnjatić, Predrag Špirić, Sanja Špirić, Ljiljana Matavulj, and Danijela Radulović

  Orbitalne komplikacije rinosinuzitisa – naša iskustva

  Naučni skup XVII Simpozijum otorinolaringologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2012
  Autori Mirjana Gnjatić, Nenad Stevandić, Slobodan Spremo, Zorica Novaković, Dalibor Vranješ, and Biljana Udovčić

  Orbitalne komplikacije rinosinuzitisa-naša iskustva

  Naučni skup XVII stručni sastanak Otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Aleksandra Aleksić, Nenad Stevandić, Dalibor Vranješ, Zorica Novaković, Slobodan Spremo, Mirjana Gnjatić, and Biljana Udovčić

  Correlation between clinical and histopathological features of polyps on the vocal folds

  Naučni skup 1st Congress of CEORL – HNS
  Godina 2011
  Autori Mirjana Gnjatić, Vojko Đukić, and Predrag Stanković

  Bilateral vocal cord paralysis treatment and challenges

  Naučni skup 55th Austrian Oto-Rhino-Laryngology, Head- and Neck Surgery Society Meeting
  Godina 2011
  Autori Predrag Špirić, Sanja Špirić, Mirjana Gnjatić, and Vojnović Vojin

  Etiopatogeneza, kliničke manifestacije i tretman angioedema-naša iskustva

  Naučni skup I kongres i XV Simpozijum Udruženja otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2011
  Autori Aleksandra Aleksić, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Nenad Stevandić, Nataša Golac, Zorica Novaković, Dalibor Vranješ, Zdenko Stupar, Mirjana Gnjatić, Željko Markić, and Biljana Udovčić

  Effects of IPP treatment on quality of life of patients suffering from GERD and LPR

  Naučni skup 8th Congress of the European Laryngological Society
  Godina 2010
  Autori Mirjana Gnjatić, Tatjana Barać, Aleksandar Dobrovoljski, and Danijela Kesić Mijić

  Purulentni rinitis i akutni polisinuzitis kao komorbiditet u sklopu botulizma

  Naučni skup XIII simpozijum Udruženja otorinolaringologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2009
  Autori Mirjana Gnjatić

Knjige

  Etiopatogenetski aspekti kašlja u kliničkoj praksi

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-63-9
  Godina 2020
  Autori Mirjana Gnjatić, Dalibor Vranješ, Mirko Stanetić, Aleksandra Aleksić, Olivera Ljuboja, Nataša Tanasković, Marija Burgić-Radmanović, and Tatjana Barać
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 180

  Pseudotumori larinksa

  Izdavač NNK Internacional, Beograd
  ISBN 987-86-6157-027-8
  Godina 2014
  Autori Vojko Đukić and Mirjana Gnjatić
  Tip knjige naučna knjiga