Navigation

Bosiljka Čubrilović Stamenić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Pravni fakultet
051/339-027
lokal 127
Katedre
 • Pravni fakultet - Katedra za građansko i poslovno pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Građansko pravo i građansko procesno pravo viši asistent January 28, 2021

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa Prvi ciklus

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Načelo ekstenzivnosti hipoteke kod zgrade i posebnih dijelova nepokretnosti u izgradnji

  DOI 10.5937/gakv95-40642
  Časopis Glasnik Advokatske komore Vojvodine
  Godina 2023
  Autori Radenko Jotanović and Bosiljka Čubrilović Stamenić
  Broj 1/2023.
  Strana od 5
  Strana do 24
  Veb adresa https://www.glasnik.edu.rs/wp-content/uploads/2023/05/Glasnik-AKV-broj-1-za-2023.pdf

  Vode kao predmet koncesije u pravu Republike Srpske

  DOI 10.5937/zrpfn1-44616
  Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
  Godina 2023
  Autori Bosiljka Čubrilović Stamenić
  Volumen LXII
  Broj 98
  Strana od 215
  Strana do 235
  Veb adresa http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/ZFull/PF_Zbornik_2023_98.pdf

  Komparativna analiza instituta floating charge i sličnih vrsta registrovane zaloge na zbiru pokretnih stvari u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji

  DOI 10.5937/zrpfns56-40670
  Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
  Godina 2022
  Autori Bosiljka Čubrilović Stamenić
  Volumen 56
  Broj 3
  Strana od 903
  Strana do 926
  Veb adresa https://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=0550-21792203903Q

  PRIMJENA NAČELA POUZDANJA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI NA REŽIM (VAN)BRAČNE TEKOVINE U NACRTU PORODIČNOG ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE

  Časopis Harmonius - Journal of Legal and Social Studies in South East Europe
  Godina 2022
  Autori Bosiljka Čubrilović Stamenić
  Broj XI
  Strana od 50
  Strana do 70
  Veb adresa https://www.harmonius.org/wp-content/uploads/2023/03/Pages-from-HARMONIUS-2022-03.pdf

  Prikaz - "GRAĐANSKO PRAVO, KNJIGA 2 - STVARNO PRAVO", prof. dr Ilija Babić, prof. dr Radenko Jotanović

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2022
  Autori Bosiljka Čubrilović Stamenić
  Volumen 28
  Broj 55
  Strana od 107
  Strana do 110

  PRIKAZ - "Građansko pravo, Knjiga 1 - Uvod u građansko pravo" (prvo izdanje), prof. dr Ilija Babić, prof. dr Radenko Jotanović

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2019
  Autori Bosiljka Čubrilović
  Volumen 25
  Broj 52
  Strana od 217
  Strana do 221
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/wp-content/uploads/2019/12/Srpska-Pravna-Misao.pdf

  "PRAVNI ZNAČAJ UPISA PROMJENE SADRŽAJA HIPOTEKE"

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2019
  Autori Radenko Jotanović and Bosiljka Čubrilović
  Volumen 41
  Broj 41
  Strana od 101
  Strana do 117
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/wp-content/uploads/2019/12/Godisnjak-Ver2.pdf

  Pravo na dostojanstvo u umiranju (eutanaziju)

  DOI 10.7251/SPMSR1851117C
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2018
  Autori Bosiljka Čubrilović
  Volumen 24
  Broj 51
  Strana od 117
  Strana do 137
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/wp-content/uploads/2018/07/SPM%20-%202018%20-%20ispravljena%20verzija.compressed.pdf

  Predmet zajedničke imovine bračnih supružnika

  DOI doi: 10.7251/SPMSR1750239Č
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2017
  Autori Bosiljka Čubrilović
  Volumen 23
  Broj 50
  Strana od 239
  Strana do 259
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/wp-content/uploads/2017/02/SRPSKA-PRAVNA-MISAO-2017.pdf

  Sticanje svojine održajem (usucapio)

  DOI doi: 10.7251/SPM162249010C
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2016
  Autori Bosiljka Čubrilović
  Volumen 22
  Broj 49
  Strana od 245
  Strana do 271

Radovi sa skupova

  PRAVNI REŽIM NA OBJEKTU U IZGRADNJI U PRAVU REPUBLIKE SRPSKE

  Naučni skup IZAZOVI PRAVNOM SISTEMU
  Publikacija Zbornik radova „Izazovi pravnom sistemu“
  Godina 2021
  Autori Bosiljka Čubrilović
  Strana od 392
  Strana do 407

  PRAVNI STATUS AUTONOMNIH ROBOTA

  Naučni skup International Scientific Conference: "Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century"
  DOI 10.7251/NSTT2001613C
  Publikacija Conference of Proceedings, International Scientific Conference: "Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century"
  Godina 2020
  Autori Bosiljka Čubrilović
  Strana od 597
  Strana do 612

  Ništave odredbe u ugovoru o kreditu

  Naučni skup Međunarodni naučni skup „Nauka i praksa poslovnih studija“
  Publikacija Zbornik radova sa 7. Međunarodnog naučnog skupa „Nauka i praksa poslovnih studija“
  Godina 2019
  Autori Radenko Jotanović and Bosiljka Čubrilović
  Strana od 134
  Strana do 148

  PRAVNO DEJSTVO HIPOTEKE U SLUČAJU PRENOSA PUTEM CESIJE

  Naučni skup XIII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava
  Publikacija Zbornik radova sa XIII Savjetovanja iz oblasti građanskog prava
  Godina 2018
  Autori Radenko Jotanović and Bosiljka Čubrilović
  Strana od 23
  Strana do 38

  KONSTITUTIVNO VERSUS DEKLARATIVNO DEJSTVO UPISA U JEDINSTVENU EVIDENCIJU (KATASTAR) NEPOKRETNOSTI

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  DOI 10.7251/PR5518215J
  Publikacija Pravna riječ - Časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2018
  Autori Radenko Jotanović and Bosiljka Čubrilović
  Strana od 215
  Strana do 231

  Hipoteka na pravu građenja

  Naučni skup Univerzalno i osobeno u pravu
  Publikacija Univerzalno i osobeno u pravu - Zbornik radova naučnog skupa sa međunarodnim učešćem, Tom II, Kosovska Mitrovica
  Godina 2018
  Autori Radenko Jotanović and Bosiljka Čubrilović
  Strana od 357
  Strana do 376

  Odgovornost za nematerijalnu štetu kod povrede ugovora o organizovanju putovanja

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ - Časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2016
  Autori Bosiljka Čubrilović
  Strana od 317
  Strana do 338

Ostali radovi

  Publikacija „Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije“

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99976-54-10-6 340
  Godina 2021
  Autori Bosiljka Čubrilović Stamenić, Zoran Vasiljević, Radenko Jotanović, Nevenko Vranješ, Bojan Vlaški, Irena Radić, Darko Radić, Mirjana Rađenović, and Stojana Petrović
  Strana od 1
  Strana do 84

  HIPOTEKA NA OBJEKTIMA U IZGRADNJI (master rad)

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  Godina 2019
  Autori Bosiljka Čubrilović

Projekti

Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

Project Number 1258002
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Pravni fakultet
Head prof. dr Zoran Vasiljevic
Participants prof. dr Darko Radic
prof. dr Mirjana Radjenovic
doc. dr Bojan Vlaski
Irena Radic, ma
prof. dr Nevenko Vranjes
prof. dr Radenko Jotanovic
Bosiljka Cubrilovic Stamenic, ma
Nikola Aleksic
doc. dr Stojana Petrovic
Business Partner Ministarstvo za evropske integracije i medjonarodnu saradnju Republike Srpske
Beginning of realization 2020-02-01
End of the project 2022-11-18
Project value 23902.25 BAM