Navigation

doc. dr Stojana Petrović
docent

Nastavnik - II-4
Pravni fakultet
051/339-013
lokal 113
Katedre
 • Pravni fakultet - Katedra za građansko i poslovno pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Građansko pravo i građansko procesno pravo docent December 24, 2020

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MS14TVP Teorija vanparničnog procesnog prava
MS14TIP Teorija izvršnog procesnog prava
MS19TVPP Teorija vanparničnog postupka
MS19TIPP Teorija izvršnog procesnog prava
Akademske studije prvog ciklusa
OS07GPP Građansko procesno pravo
Akademske studije trećeg ciklusa
DS19IPP Izvršno procesno pravo
DS19PPP Parnično procesno pravo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Propuštanje i posljedice propuštanja preduzimanja procesnih dužnosti sudskog vještaka u parničnom postupku

  DOI 10.7251/VJE1603167P
  Časopis VJEŠTAK : časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja
  Godina 2016
  Autori Stojana Petrović
  Volumen 2
  Broj 3-4
  Strana od 167
  Strana do 173
  Veb adresa https://www.casopisvjestak.com/

  Vraćanje u pređašnje stanje pojedinih vanparničnih postupaka u Republici Srpskoj

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2015
  Autori Stojana Kopanja
  Broj 37
  Strana od 183
  Strana do 199
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/

  „Načela parničnog postupka pred sudom u privrednim sporovima“,

  Časopis Pravo i privreda
  Godina 2015
  Autori Stojana Kopanja
  Broj 7-9
  Strana od 205
  Strana do 226

  Pravne posljedice stranačkog propuštanja u parničnom postupku Republike Srpske

  DOI 10.7251/GPF1335223K
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2013
  Autori Stojana Kopanja
  Broj 35
  Strana od 223
  Strana do 238
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs

  O reformi zemljišno-knjižne evidencije u Republici Srpskoj

  Časopis Pravni savjetnik
  Godina 2012
  Autori Stojana Kopanja
  Broj 5
  Strana od 65
  Strana do 70

  Nasljednička zajednica i postupak njene diobe

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2011
  Autori Stojana Kopanja
  Broj 44
  Strana od 249
  Strana do 268
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/

Radovi sa skupova

  Elektronski dokaz i/ili elektronska isprava kao dokaz u parničnom postupku

  Naučni skup Istaknuti međunarodni naučni skup "Transformativne tehnologije: pravni i etički izazovi XXI vijeka"
  DOI 10.7251/NSTT2001477P
  Publikacija Međunarodni
  Godina 2020
  Autori Stojana Petrović
  Strana od 461
  Strana do 491

  Civil Procedural Law Effects of the Contract on out of Court Settlement

  Naučni skup 22nd International Scientific Conference on Economic and and Social Development-The Legal Challenges of Modern World
  Publikacija Book of Proceedings od 22th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "The Legal Challenges of Modern World"
  Godina 2017
  Autori Stojana Petrović
  Strana od 221
  Strana do 232
  Veb adresa file:///C:/Users/STOJANA/AppData/Local/Temp/esd_Book_of_Proceedings_Split_2017_doc_Online.pdf

  „Postupak za zaštitu kolektivnih interesa potrošača prema Noveli Zakona o parničnom postupku Republike Srpske (2013)“

  Naučni skup Jedanaesto majsko savetovanje "Usluge i zaštita korisnika"
  Publikacija Usluge i zaštita korisnika
  Godina 2015
  Autori Stojana Kopanja and Jelena Kopanja
  Strana od 1029
  Strana do 1050

  Executio diabolica u Bosni i Hercegovini – pokušaj dejudicijalizacije građanskog izvršnog postupka kroz učešće notara i privatnih izvršilaca

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ
  Godina 2014
  Autori Stojana Petrović
  Strana od 573
  Strana do 590

  Specifičnosti postupka zaštite kolektivnih interesa potrošača pred sudom prema Zakonu o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj

  Naučni skup Međunarodni naučni skup "Uslužni poslovi", Kragujevac, maj 2014.
  Publikacija Uslužni poslovi
  Godina 2014
  Autori Stojana Kopanja
  Strana od 859
  Strana do 878

  Osvrt na institut vraćanja u pređašnje stanje kroz prizmu odredaba Novele Zakona o parničnom postupku Republike Srpske

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ
  Godina 2013
  Autori Stojana Petrović
  Strana od 343
  Strana do 362

  Advokat kao obavezni "voljni" zastupnik stranke prema novom Zakonu o parničnom postupku Srbije (2011) - korak ka pravdi ili prepreka do pravde

  Naučni skup Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Pravne norme u vremenu i prostoru", Kosovska Mitrovica, jun 2012.
  Publikacija Pravne norme u vremenu i prostoru
  Godina 2012
  Autori Stojana Kopanja
  Strana od 253
  Strana do 266

Ostali radovi

  Vodič za praktičnu primjenu novih oralnih antikoagulanasa - za doktore porodične medicine

  Izdavač Udruženje doktora porodične medicne RS, Udruženje kardiologa RS, Udruženje neurologa RS
  Godina 2017
  Autori Siniša Miljković, Draško Kuprešak, Dragan Unčanin, Račić Maja, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Stojana Petrović, Verica Petrović, and Nevena Todorović
  Strana od 1
  Strana do 20

  doc. dr Zoran Vasiljević, Prava i obaveze iz ugovora o kreditu - prikaz knjige

  Izdavač Pravni fakultet Banja Luka
  Godina 2017
  Autori Stojana Petrović
  Strana od 251
  Strana do 254
  Veb adresa www.godisnjakpf.rs

  "doc. dr Zoran Vasiljević, Pravna teorija kredita", prikaz knjige

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
  DOI 10.5937/zrpfns50-12965
  Godina 2016
  Autori Stojana Petrović
  Strana od 1455
  Strana do 1459
  Veb adresa http://zbornik.pf.uns.ac.rs/zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-novom-sadu/zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-novom-sadu-2016/zbornik-4/307-pravna-teorija-kredita

  prof. dr Ranka Račić, Vanparnično procesno pravo - prikaz knjige

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 0350
  Godina 2014
  Autori Stojana Kopanja
  Strana od 287
  Strana do 291
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/

Projekti

Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

Project Number 1258002
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Pravni fakultet
Head prof. dr Zoran Vasiljevic
Participants Bosiljka Cubrilovic Stamenic, ma
Irena Radic, ma
prof. dr Nevenko Vranjes
prof. dr Radenko Jotanovic
doc. dr Stojana Petrovic
prof. dr Mirjana Radjenovic
doc. Bojan Vlaski, ma
prof. dr Darko Radic
Nikola Aleksic
Business Partner Ministarstvo za evropske integracije i medjonarodnu saradnju Republike Srpske
Beginning of realization 2020-02-01
End of the project 2021-02-01
Project value 23902.25 BAM