Navigation

doc. Bojan Vlaški, ma
docent

Prodekan - II-3
Pravni fakultet
051/339-039
lokal 139
Katedre
 • Pravni fakultet-Katedra za upravno pravo, radno i socijalno pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Upravno pravo i uprava docent December 26, 2019

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MS19OUP Opšte upravno pravo
MS19PUP Posebno upravno pravo
Akademske studije prvog ciklusa
OS07UPP Upravno pravo (opšti i posebni dio)
OS11JAU Javna uprava

Fakultet bezbjednosnih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
OBK09UPP Upravno pravo
OBK12POP Policijsko pravo
OBK17OUPBP Osnove upravnog i policijsko-bezbjednosnog prava

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Oblici i modeli zaštite konkurencije u uporednom pravu

  DOI 10.5937/zrpfns50-10462
  Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu
  Godina 2016
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen L
  Broj 1/2016
  Strana od 291
  Strana do 310
  Veb adresa http://www.pf.uns.ac.rs/component/content/article/73-izdavastvo/zbornik/598-2014-01-09-09-41-15

  Upravne mjere upravljene prema privrednim subjektima-odabrana pitanja

  Časopis Pravo i privreda
  Godina 2016
  Autori Bojan Vlaški
  Broj 4-6/2106
  Strana od 584
  Strana do 597
  Veb adresa http://www.pravniciuprivredi.org.rs/casopis.htm

  Neki aspekti nadzora nad radom sektora bezbjednosti u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/BPG1601239V
  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2016
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen XII
  Broj 1-2/2016
  Strana od 239
  Strana do 258
  Veb adresa http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2016/04/06-BEZBJEDNOST-3-4-od-strucnih-radova-za-pregled.pdf

  Upravnopravni aspekti zaštite konkurencije u Bosni i Hercegovini

  DOI 10.7251/SPM162249002V
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2016
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen 22
  Broj 49/2016
  Strana od 45
  Strana do 69
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/bojan-vlaski/

  Sadržina i prav(n)a priroda koncepta dobre uprave

  Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
  Godina 2015
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen LIV
  Broj 71/2015
  Strana od 277
  Strana do 292
  Veb adresa http://www.prafak.ni.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=2069&Itemid=1621&lang=cir

  Organizacija i položaj uprave na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu vladavine Osmanskog carstva

  Časopis Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici
  Godina 2013
  Autori Nevenko Vranješ and Bojan Vlaški
  Volumen 6
  Broj 12
  Strana od 91
  Strana do 109
  Veb adresa http://www.prf.unze.ba/anali_tekst.html

  O prisustvu i primjeni evropskih načela dobre uprave u pozitivnom pravu Republike Srpske

  Časopis MODERNA UPRAVA
  Godina 2013
  Autori Bojan Vlaški
  Broj 9/10
  Strana od 131
  Strana do 145
  Veb adresa http://adu.vladars.net/cyrl/?page=74

  Sloboda pristupa informacijama - zašto je potrebna reforma pravnog okvira u Republici Srpskoj?

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2013
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen 10
  Broj 35
  Strana od 493
  Strana do 507
  Veb adresa http://udruzenjepravnika.org/Bibliografija.pdf

  Neki elementi razvojne dimenzije koncepta dobre uprave

  DOI 10.7251/GPF1335165V
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2013
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen 35
  Broj 35
  Strana od 165
  Strana do 166
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/?page_id=7

Radovi sa skupova

  Upravnopravni aspekti autonomnih poslova crkve

  Naučni skup Državno-crkveno pravo kroz vekove
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije
  Godina 2019
  Autori Nevenko Vranješ and Bojan Vlaški
  Strana od 393
  Strana do 429

  Švajcarski federalizam – paradigma za Bosnu i Hercegovinu?

  Naučni skup Ustav i izazovi ustavnog razvoja u složenim državama
  Godina 2017
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 265
  Strana do 282

  Standardi uslužnosti javne uprave u svjetlu dobre i loše uprave

  Naučni skup Usluge i zaštita korisnika
  Publikacija Usluge i zaštita korisnika, Zbornik referata sa Međunarodnog naučnog skupa održanog 8. maja 2015. godine, na Pravnom fakultetu u Kragujevcu
  Godina 2015
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 879
  Strana do 899

  Organizacija i položaj uprave na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu vladavine osmanskog carstva

  Naučni skup Međunarodna naučno-stručna konferencija: „Bosanskohercegovačke pravne tradicije u procesu prilagodbe pravnim tekovinama Evropske unije“
  Publikacija Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici
  Godina 2013
  Autori Nevenko Vranješ and Bojan Vlaški
  Strana od 91
  Strana do 109
  Veb adresa http://www.prf.unze.ba/Arhiva_Anali.html

Ostali radovi

  Prikaz: „Prof. dr Mirjana O. Rađenović, Pravo opšteg upravnog postupka i upravnog spora (Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2016, str. 365)

  Godina 2017
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 237
  Strana do 241

  Prikaz: „Prof. dr Petar Kunić, Promjene Ustava Bosne i Hercegovine – pro et contra: kritičke opaske na pojedina institucionalna rješenja: dosadašnja iskustva i moguća rješenja (Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2015, str. 137)

  Godina 2016
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 285
  Strana do 290

  Prikaz: Tatjana Jovanić, Proces regulacije (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, 2014, str. 428)

  Godina 2015
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 393
  Strana do 398

  Prikaz: Upravno pravo u kontekstu evropskih integracija (prof. dr Stevan Lilić u saradnji sa Katarinom Golubović, Evropsko upravno pravo sa osvrtom na upravno pravo Srbije u kontekstu evropskih integracija, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, 2014, str. 141)

  Godina 2012
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 283
  Strana do 287

Projekti

Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

Project Number 1258002
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Pravni fakultet
Head prof. dr Zoran Vasiljevic
Participants Bosiljka Cubrilovic
doc. Bojan Vlaski, ma
doc. dr Stojana Petrovic
prof. dr Radenko Jotanovic
Irena Radic
prof. dr Mirjana Radjenovic
prof. dr Darko Radic
Nikola Aleksic
doc. dr Nevenko Vranjes
Business Partner Ministarstvo za evropske integracije i medjonarodnu saradnju Republike Srpske
Beginning of realization 2020-02-01
End of the project 2021-02-01
Project value 23902.25 BAM