Navigation

doc. dr Bojan Vlaški
docent

Nastavnik - II-4
Pravni fakultet
051/339-039
lokal 139
Katedre
 • Pravni fakultet - Katedra za upravno, radno i socijalno pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Upravno pravo i uprava docent December 26, 2019

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa

Fakultet bezbjednosnih nauka

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Pravo na dobru upravu u Bosni i Hercegovini s osvrtom na ljudska prava

  DOI 10.5937/politeia0-43414
  Časopis POLITEIA
  Godina 2022
  Autori Nevenko Vranješ and Bojan Vlaški
  Volumen 12
  Broj 24
  Strana od 81
  Strana do 96
  Veb adresa https://aseestant.ceon.rs/index.php/politeia/article/view/43414

  Oblici i modeli zaštite konkurencije u uporednom pravu

  DOI 10.5937/zrpfns50-10462
  Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
  Godina 2016
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen L
  Broj 1/2016
  Strana od 291
  Strana do 310
  Veb adresa http://www.pf.uns.ac.rs/component/content/article/73-izdavastvo/zbornik/598-2014-01-09-09-41-15

  Upravne mjere upravljene prema privrednim subjektima-odabrana pitanja

  Časopis Pravo i privreda
  Godina 2016
  Autori Bojan Vlaški
  Broj 4-6/2106
  Strana od 584
  Strana do 597
  Veb adresa http://www.pravniciuprivredi.org.rs/casopis.htm

  Neki aspekti nadzora nad radom sektora bezbjednosti u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/BPG1601239V
  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2016
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen XII
  Broj 1-2/2016
  Strana od 239
  Strana do 258
  Veb adresa http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2016/04/06-BEZBJEDNOST-3-4-od-strucnih-radova-za-pregled.pdf

  Upravnopravni aspekti zaštite konkurencije u Bosni i Hercegovini

  DOI 10.7251/SPM162249002V
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2016
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen 22
  Broj 49/2016
  Strana od 45
  Strana do 69
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/bojan-vlaski/

  Sadržina i prav(n)a priroda koncepta dobre uprave

  Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
  Godina 2015
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen LIV
  Broj 71/2015
  Strana od 277
  Strana do 292
  Veb adresa http://www.prafak.ni.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=2069&Itemid=1621&lang=cir

  Organizacija i položaj uprave na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu vladavine Osmanskog carstva

  Časopis Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici
  Godina 2013
  Autori Nevenko Vranješ and Bojan Vlaški
  Volumen 6
  Broj 12
  Strana od 91
  Strana do 109
  Veb adresa http://www.prf.unze.ba/anali_tekst.html

  O prisustvu i primjeni evropskih načela dobre uprave u pozitivnom pravu Republike Srpske

  Časopis MODERNA UPRAVA
  Godina 2013
  Autori Bojan Vlaški
  Broj 9/10
  Strana od 131
  Strana do 145
  Veb adresa http://adu.vladars.net/cyrl/?page=74

  Sloboda pristupa informacijama - zašto je potrebna reforma pravnog okvira u Republici Srpskoj?

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2013
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen 10
  Broj 35
  Strana od 493
  Strana do 507
  Veb adresa http://udruzenjepravnika.org/Bibliografija.pdf

  Neki elementi razvojne dimenzije koncepta dobre uprave

  DOI 10.7251/GPF1335165V
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2013
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen 35
  Broj 35
  Strana od 165
  Strana do 166
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/?page_id=7

Radovi sa skupova

  Uloga organa državne uprave u ostvarivanju slobode vjeroispovijesti

  Naučni skup Savremeno državno-crkveno pravo - Uprednopravni izazovi i nacionalne perspektive
  DOI 10.56461/ZR_23. SDCP.
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa
  Godina 2023
  Autori Nevenko Vranješ, Bojan Vlaški, and Marko Romić
  Strana od 135
  Strana do 166

  Administrative legal mechanisms for data protection in the context of e-government

  Naučni skup Međunarodni naučni skup: Transformativne tehnologije: pravni i etički izazovi XXI vijeka"
  DOI 10.7251/NSTT2001389V
  Publikacija Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa: Transformativne tehnologije: pravni i etički izazovi XXI vijeka"
  Godina 2020
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 373
  Strana do 394

  Upravnopravni aspekti autonomnih poslova crkve

  Naučni skup Državno-crkveno pravo kroz vekove
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije
  Godina 2019
  Autori Nevenko Vranješ and Bojan Vlaški
  Strana od 393
  Strana do 429

  Švajcarski federalizam – paradigma za Bosnu i Hercegovinu?

  Naučni skup Ustav i izazovi ustavnog razvoja u složenim državama
  Godina 2017
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 265
  Strana do 282

  Standardi uslužnosti javne uprave u svjetlu dobre i loše uprave

  Naučni skup Usluge i zaštita korisnika
  Publikacija Usluge i zaštita korisnika, Zbornik referata sa Međunarodnog naučnog skupa održanog 8. maja 2015. godine, na Pravnom fakultetu u Kragujevcu
  Godina 2015
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 879
  Strana do 899

  Organizacija i položaj uprave na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu vladavine osmanskog carstva

  Naučni skup Međunarodna naučno-stručna konferencija: „Bosanskohercegovačke pravne tradicije u procesu prilagodbe pravnim tekovinama Evropske unije“
  Publikacija Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici
  Godina 2013
  Autori Nevenko Vranješ and Bojan Vlaški
  Strana od 91
  Strana do 109
  Veb adresa http://www.prf.unze.ba/Arhiva_Anali.html

Ostali radovi

  Publikacija „Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije“

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99976-54-10-6 340
  Godina 2021
  Autori Bosiljka Čubrilović Stamenić, Zoran Vasiljević, Radenko Jotanović, Nevenko Vranješ, Bojan Vlaški, Irena Radić, Darko Radić, Mirjana Rađenović, and Stojana Petrović
  Strana od 1
  Strana do 84

  The Anti-Corruption Policies in Bosnia and Herzegovina – Administrative-Legal Perspective

  Izdavač Cacucci Editore
  Godina 2021
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 277
  Strana do 307

  Prikaz: „Prof. dr Mirjana O. Rađenović, Pravo opšteg upravnog postupka i upravnog spora (Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2016, str. 365)

  Godina 2017
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 237
  Strana do 241

  Prikaz: „Prof. dr Petar Kunić, Promjene Ustava Bosne i Hercegovine – pro et contra: kritičke opaske na pojedina institucionalna rješenja: dosadašnja iskustva i moguća rješenja (Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2015, str. 137)

  Godina 2016
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 285
  Strana do 290

  Prikaz: Tatjana Jovanić, Proces regulacije (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, 2014, str. 428)

  Godina 2015
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 393
  Strana do 398

  Prikaz: Upravno pravo u kontekstu evropskih integracija (prof. dr Stevan Lilić u saradnji sa Katarinom Golubović, Evropsko upravno pravo sa osvrtom na upravno pravo Srbije u kontekstu evropskih integracija, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, 2014, str. 141)

  Godina 2012
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 283
  Strana do 287

Projekti

Odgovorno istarzivanje i inovacije

Project Number 1250197
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head doc. Andjela Pepic
Participants prof. dr Ivana Zecevic
doc. dr Natasa Vucenovic Gnjato
prof. dr Milena Karapetrovic
doc. dr Bojan Vlaski
prof. dr Dalibor Kesic
prof. dr Zorana Kovacevic
prof. dr Dalibor Savic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2022-12-01
End of the project 2023-06-30
Project value 18000.0 BAM

Bosna i Hercegovina, Ustav i pristupanje EU. Akademska platforma za diskusiju o opcijama

Project Number 1258004
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Pravni fakultet
Head doc. dr Bojan Vlaski
Participants prof. dr Nevenko Vranjes
prof. dr Matej Savic
prof. dr Igor Milinkovic
Business Partner CENTRALNOEVROPSKA INICIJATIVA -CEI
Beginning of realization 2021-11-01
End of the project 2023-12-31
Project value 977.0 BAM

Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

Project Number 1258002
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Pravni fakultet
Head prof. dr Zoran Vasiljevic
Participants prof. dr Darko Radic
prof. dr Mirjana Radjenovic
doc. dr Bojan Vlaski
Irena Radic, ma
prof. dr Nevenko Vranjes
prof. dr Radenko Jotanovic
Bosiljka Cubrilovic Stamenic, ma
Nikola Aleksic
doc. dr Stojana Petrovic
Business Partner Ministarstvo za evropske integracije i medjonarodnu saradnju Republike Srpske
Beginning of realization 2020-02-01
End of the project 2022-11-18
Project value 23902.25 BAM