Navigation

prof. dr Sanja Macura
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet
051/340-123
lokal 123
Katedre
 • Filološki fakultet - Katedra za srbistiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Teorija književnosti redovni profesor November 01, 2018

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Narativni postupci u Kočićevom "Zulumu Simeuna Đaka"

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2018
  Autori Sanja Macura
  Broj XXIII
  Strana od 349
  Strana do 362

  Savremeni roman(i) srpske (o)krajine: Virtuelni narativ kao način ispoljavanja prošlosti

  Časopis Filolog
  Godina 2018
  Autori Sanja Macura
  Broj 17
  Strana od 52
  Strana do 69

  "Banjolučki triptih"

  Časopis Književna istorija
  Godina 2017
  Autori Sanja Macura
  Broj 161
  Strana od 51
  Strana do 69

  "Zlostavljanje i (njegova) sjenka"

  Časopis Philologia mediana
  Godina 2017
  Autori Sanja Macura
  Volumen IX
  Broj 9
  Strana od 143
  Strana do 164

  Funkcija diobe u romanu "Sara" Petra Sarića

  Časopis Philologia mediana
  Godina 2016
  Autori Sanja Macura
  Broj 8
  Strana od 297
  Strana do 312

  Sunovrat u smijeh

  Časopis Radovi Filozofskog fakulteta
  Godina 2016
  Autori Sanja Macura
  Broj 18
  Strana od 69
  Strana do 79

  U Simaninom vjekovnom krugu

  Časopis LIK Literatura i kultura
  Godina 2016
  Autori Sanja Macura
  Broj 2
  Strana od 35
  Strana do 50

  Komentar rada na "modernizaciji" Nastavnog programa za srpski jezik od 1. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole

  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2015
  Autori Sanja Macura, Zorica Nikitović, and Duško Pevulja
  Broj III/1-2
  Strana od 211
  Strana do 232

  Figure čitanja kroz otpore i prekoračenja (prikaz)

  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2014
  Autori Sanja Macura
  Broj II/2
  Strana od 139
  Strana do 146

  Dva pisca jednog grada

  Časopis Godišnjak katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima
  Godina 2014
  Autori Sanja Macura
  Broj IX
  Strana od 207
  Strana do 224

  Tipologija likova u romanima Slobodana Selenića,

  Časopis Filolog
  Godina 2010
  Autori Sanja Macura
  Broj II
  Strana od 100
  Strana do 114

  "Damin iskorak u svijet" (prikaz)

  Časopis Letopis Matice srpske
  Godina 2009
  Autori Sanja Macura
  Broj god. 185, knj. 4
  Strana od 364
  Strana do 367

  "Sećanje kao dubok vremenski zahvat" (prikaz)

  Časopis Letopis Matice srpske
  Godina 2008
  Autori Sanja Macura
  Broj god. 184, knj. 48
  Strana od 698
  Strana do 700

  Poetika romana Slobodana Selenića

  Časopis Književna istorija
  Godina 2008
  Autori Sanja Macura
  Volumen XL
  Broj 134-135
  Strana od 167
  Strana do 178

  Prostor, vrijeme i fokalizacija u „Najvećoj tajni sveta“ Miodraga Bulatovića

  Časopis NOVA ZORA-časopis za književnost i kulturu
  Godina 2006
  Autori Sanja Macura
  Broj 10
  Strana od 43
  Strana do 51

  "Spomenica Slobodanu Seleniću" (prikaz)

  Časopis Književna istorija
  Godina 2005
  Autori Sanja Macura
  Broj 125-126
  Strana od 429
  Strana do 433

  Putovanja Svetog Save u ciklusu pjesama “Savin izvor” Vaska Pope

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2004
  Autori Sanja Macura
  Broj 9-10
  Strana od 44
  Strana do 48

  "Imagološko tumačenje Dučićevih putopisa" (prikaz)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2004
  Autori Sanja Macura
  Broj 7
  Strana od 362
  Strana do 366

  "Zaranjanje na površinu" (prikaz)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2004
  Autori Sanja Macura
  Broj 11
  Strana od 365
  Strana do 366

  Dorade i prerade u Dučićevim kritičko-esejističkim radovima

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2003
  Autori Sanja Macura
  Broj 47
  Strana od 213
  Strana do 230

  Izvor nepojamni – jedno moguće čitanje pjesme “Savin izvor” Vaska Pope

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2003
  Autori Sanja Macura
  Broj 7
  Strana od 184
  Strana do 186

  "Bol u pričama o drugima" (prikaz)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2003
  Autori Sanja Macura
  Broj 8
  Strana od 175
  Strana do 176

  "Hrestomatija Kočićevih lica" (prikaz)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2003
  Autori Sanja Macura
  Broj 7
  Strana od 225
  Strana do 226

  "O knjizi knjiga" (prikaz)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2003
  Autori Sanja Macura
  Broj 6
  Strana od 233
  Strana do 235

  Jovan Dučić kao književni kritičar (rani radovi)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2003
  Autori Sanja Macura
  Broj 6
  Strana od 167
  Strana do 180

  "Skriveno u dnu džepova" (prikaz)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2002
  Autori Sanja Macura
  Broj 4
  Strana od 205
  Strana do 205

  "Spomenica Jovanu Dučiću" (prikaz)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2002
  Autori Sanja Macura
  Broj 4
  Strana od 203
  Strana do 204

  "Revalorizacija djela" (prikaz)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2002
  Autori Sanja Macura
  Broj 4
  Strana od 193
  Strana do 196

  "U novom ruhu" (prikaz)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2002
  Autori Sanja Macura
  Volumen 3
  Strana od 251
  Strana do 253

  "Od kritike ka eseju" (prikaz)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2001
  Autori Sanja Macura
  Broj 1
  Strana od 191
  Strana do 194

  Zatočenice okamenjenih snova u Stankovićevoj pripovijednoj prozi

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2000
  Autori Sanja Macura
  Broj 37
  Strana od 165
  Strana do 178

Radovi sa skupova

  Slika Srbije u dvostrukom ogledalu Branka Ćopića

  Naučni skup Značaj srpskog jezika i književnosti za očuvanje identiteta Republike Srpske V: Srpski jezik i književnost u BiH i Srbiji
  Publikacija Značaj srpskog jezika i književnosti za očuvanje identiteta Republike Srpske V: Srpski jezik i književnost u BiH i Srbiji (ur. M. Kovačević)
  Godina 2019
  Autori Sanja Macura
  Strana od 165
  Strana do 177

  Jezik kao identiteska komponenta likova u romanima Slobodana Selenića

  Naučni skup Srpska književnost kao osnova srpskog jezika
  Publikacija Značaj srpskog jezika za očuvanje srpskog kulturnog identiteta II: Srpska književnost kao osnova srpskog jezika (ur. M. Kovačević)
  Godina 2019
  Autori Sanja Macura
  Strana od 111
  Strana do 132

  Funkcija fokalizovane naracije u pripovijeci „Zlostavljanje“ Ive Andrića

  Naučni skup Ivo Andrić i srpski jezik
  Publikacija Značaj srpskog jezika za očuvanje srpskog kulturnog identiteta – 1: Ivo Andrić i srpski jezik (ur. M. Kovačević)
  Godina 2018
  Autori Sanja Macura
  Strana od 241
  Strana do 262

  Narativizacija lirike na primjeru pjesama „Lutka sa naslovne strane“ i „On i njegov BMW“ Bore Đorđevića

  Naučni skup Jezik, književnost, muzika: Poezija i muzika Bore Đorđevića
  Publikacija Jezik, književnost, muzika: Poezija i muzika Bore Đorđevića (ur. M. Kovačević), edicija Dobitnici Andrićeve nagrade
  Godina 2018
  Autori Sanja Macura
  Strana od 125
  Strana do 138

  Narativizacija prostora u romanima Anđelka Anušića

  Naučni skup Jezik, književnost, prostor
  Publikacija Jezik, književnost, prostor, zbornik radova (ur. V. Lopičić i B. Mišić Ilić)
  Godina 2018
  Autori Sanja Macura
  Strana od 243
  Strana do 253

  (Ne)pristajanje na zlostavljanje

  Naučni skup Ivo Andrić u našem vremenu
  Publikacija Ivo Andrić u našem vremenu, zbornik radova (ur. A. Vraneš)
  Godina 2018
  Autori Sanja Macura
  Strana od 97
  Strana do 114

  Grad na dlanu - slika Banje Luke u romanima R. Risojevića

  Naučni skup San o gradu
  Publikacija San o gradu, zbornik radova (ur. A. Vraneš)
  Godina 2018
  Autori Sanja Macura
  Strana od 233
  Strana do 262

  Osobine fokalizovanog pripovijedanja u pripovijeci "Mrguda" Petra Kočića

  Naučni skup O Petru Kočiću
  Publikacija O Petru Kočiću, zborkik radova (ur. A. Vraneš)
  Godina 2017
  Autori Sanja Macura
  Strana od 65
  Strana do 84

  Istinitost narativa i narativna istina u "Sumnji u biografiju" Radoslava Bratića

  Naučni skup Srpska proza danas
  Publikacija SRPSKA PROZA DANAS - Književno djelo Radoslava Bratića (ur. J. Delić)
  Godina 2017
  Autori Sanja Macura
  Strana od 215
  Strana do 229

  Statičnost dinamičnosti ili dinamičnost statičnosti u književnoteorijskom kontekstu

  Naučni skup Jezik, književnost, vreme
  Publikacija Jezik, književnost, vreme (Zbornik radova, ur. V. Lopičić i B. Mišić Ilić)
  Godina 2017
  Autori Sanja Macura

  Pozadinski narativi

  Naučni skup Prvi svjetski rat: odraz u književnosti, jeziku i kulturi
  Godina 2016
  Autori Sanja Macura
  Strana od 184
  Strana do 196

  Slika Drugog u romanima Ranka Risojevića

  Naučni skup Nauka i sloboda
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i sloboda, Filozofski fakultet, Pale
  Godina 2015
  Autori Sanja Macura
  Strana od 747
  Strana do 762

  Ograde i okviri književnosti u Republici Srpskoj

  Naučni skup Značaj srpskog jezika i književnosti u očuvanju identiteta Republike Srpske IV - Budućnost srpskog jezika i književnosti u Republici Srpskoj i procesi (dez)integracija (okrugli sto na projektu)
  Publikacija Značaj srpskog jezika i književnosti u očuvanju identiteta Republike Srpske IV - Budućnost srpskog jezika i književnosti u Republici Srpskoj i procesi (dez)integracija, TEMATSKI ZBORNIK RADOVA (ur. M. Kovačević)
  Godina 2015
  Autori Sanja Macura
  Strana od 233
  Strana do 252

  Funkcija virtuelnog narativa u romanu "Osma ofanziva" Branka Ćopića

  Naučni skup O Branku Ćopiću
  Godina 2015
  Autori Sanja Macura
  Strana od 99
  Strana do 122

  L’immagine di Venezia nel romanzo serbo contemporaneo

  Naučni skup Convegno internationale L’Italia altrove, III Convegno internazionale di Studi dell’AIBA
  Publikacija Convegno internationale L’Italia altrove, Atti del il III Convegno internazionale di Studi dell’AIBA, Lulu Press, NC, USA
  Godina 2014
  Autori Sanja Macura and Valentina Milekić
  Strana od 21
  Strana do 30

  Narativni slojevi romana "Sara" i "Mitrova Amerika" Petra Sarića

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet 4
  Godina 2014
  Autori Sanja Macura

  Narativni slojevi u romanu „Bosanski dželat“ Ranka Risojevića

  Naučni skup Značaj srpskog jezika i književnosti u očuvanju identiteta Republike Srpske III, Slika Bosne i Hercegovine u djelima savremenih pisaca Republike Srpske (okrugli sto na projektu)
  Publikacija Značaj srpskog jezika i književnosti u očuvanju identiteta Republike Srpske III, Slika Bosne i Hercegovine u djelima savremenih pisaca Republike Srpske, TEMATSKI ZBORNIK RADOVA, ur. Miloš Kovačević
  Godina 2014
  Autori Sanja Macura
  Strana od 231
  Strana do 255

  Adresa Anušićeve Atlantide

  Naučni skup Ratna književnost Republike Srpske (okrugli sto na projektu)
  Publikacija Ratna književnost Republike Srpske, TEMATSKI ZBORNIK RADOVA, ur. Miloš Kovačević
  Godina 2014
  Autori Sanja Macura
  Strana od 273
  Strana do 282

  Narativ i vrijeme u romanima Jovana Radulovića

  Naučni skup Naučni skup Nauka i tradicija
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i tradicija, Filozofski fakultet, Pale
  Godina 2013
  Autori Sanja Macura
  Strana od 459
  Strana do 469

  „Morte a Venezia“ di Tomas Man e „Morte a Venedik“ di Meša Selimović

  Naučni skup Il sogno italiano, II Convegno internationale di Studi dell’AIBA
  Publikacija Atti del il II Convegno internazionale di Studi dell’AIBA, Lulu Press, NC, USA, 2013
  Godina 2013
  Autori Sanja Macura and Saša Šmulja
  Strana od 169
  Strana do 179

  Narativ i likovi u ciklusu pripovijedaka o Simeunu Đaku Petra Kočića

  Naučni skup Značaj srpskog jezika i književnosti u očuvanju identiteta Republike Srpske II, Književni klasici Republike Srpske: Kočić i Ćopić (okrugli sto na projektu)
  Publikacija Značaj srpskog jezika i književnosti u očuvanju identiteta Republike Srpske II, Književni klasici Republike Srpske: Kočić i Ćopić, TEMATSKI ZBORNIK RADOVA, ur. Miloš Kovačević
  Godina 2013
  Autori Sanja Macura
  Strana od 277
  Strana do 296

  Narativ i likovi u romanu „Otvoren prozor“ Desanke Maksimović Beograd

  Naučni skup Nad celokupnim delom Desanke Maksimović (okrugli sto na projektu)
  Publikacija Nad celokupnim delom Desanke Maksimović, TEMATSKI ZBORNIK RADOVA, ur. Staniša Tutnjević
  Godina 2013
  Autori Sanja Macura
  Strana od 129
  Strana do 144

  Funkcija ideologije u romanu “Sara” Petra Sarića

  Naučni skup Estetsko i ideološko u književnosti
  Godina 2011
  Autori Sanja Macura
  Strana od 5
  Strana do 15

  Žene kao nosioci muške rodne uloge u pripovijednoj prozi Bore Stankovića

  Naučni skup VI naučni skup Srpski jezik, književnost, umetnost
  Publikacija Zbornik radova sa VI naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost
  Godina 2011
  Autori Sanja Macura
  Strana od 313
  Strana do 322

  Narativ i vrijeme u „Vremenu vlasti“ I i II D. Ćosića

  Naučni skup Srpska proza danas – Književno djelo Dobrice Ćosića
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Srpska proza danas – Književno djelo Dobrice Ćosića (ur. J. Delić)
  Godina 2011
  Autori Sanja Macura
  Strana od 93
  Strana do 105

  Narativ i vrijeme u romanu „Ponornica“ Slendera Kulenovića

  Naučni skup Naučni skup Meša Selimović i Skender Kulenović u srpskom jeziku i književnostu
  Godina 2011
  Autori Sanja Macura
  Strana od 332
  Strana do 343

  Eksplicitna poetika Slobodana Selenića

  Naučni skup Naučni trudove na PU "Paisiй Hilendarski"
  Publikacija Naučni trudove na PU "Paisiй Hilendarski", t. 48, kn. 1, sb. B, Plovdiv, 2011
  Godina 2011
  Autori Sanja Macura
  Strana od 397
  Strana do 414

  Adresa Anušićeve Atlantide

  Naučni skup Nauka i politika
  Godina 2011
  Autori Sanja Macura
  Strana od 327
  Strana do 332

  Kulturni uticaji kao inicijator promjena u sistemu vrijednosti (u prozi Slobodana Selenića)

  Naučni skup Književnost i vrednosni sistemi (okrugli sto na projektu)
  Publikacija Književnost i vrednosni sistemi,TEMATSKI ZBORNIK RADOVA, ur. Mladenko Sadžak
  Godina 2008
  Autori Sanja Macura
  Strana od 107
  Strana do 147

  Motiv došljaka u romanima Slobodana Selenića

  Naučni skup Slika Drugog u balkanskim i srednjoevropskim književnostima
  Godina 2006
  Autori Sanja Macura
  Strana od 347
  Strana do 354

  Motiv došljaka u romanima Branka Ćopića

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Godina 2006
  Autori Sanja Macura

  Fokalizacija u romanu „Na Drini ćuprija“ Ive Andrića

  Naučni skup Nauka i obrazovanje
  Godina 2005
  Autori Sanja Macura
  Strana od 71
  Strana do 80

  Odnos tradicije i savremenosti u romanima Slobodana Selenića

  Naučni skup Tradicija i savremenost
  Godina 2004
  Autori Sanja Macura
  Strana od 199
  Strana do 205

  Jovan Dučić kao književni kritičar

  Naučni skup Dučićeve večeri poezije 2000-2003
  Godina 2004
  Autori Sanja Macura
  Strana od 223
  Strana do 230

  Istorija i legenda o Svetom Savi u ciklusu pjesama “Savin izvor” Vaska Pope

  Naučni skup Jedinstvo nauka danas – interdisciplinarni pristup saznanju
  Godina 2003
  Autori Sanja Macura
  Strana od 343
  Strana do 349

Ostali radovi

  "Zlehuda sudbina Sofkina" (lektirski predgovor)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2018
  Autori Sanja Macura
  Strana od 5
  Strana do 24

  "Let ka životu" (pogovor za roman)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2018
  Autori Sanja Macura
  Strana od 129
  Strana do 136

  XVI Međunarodni kongres slavista (učešće s izlaganjem u radu skupa)

  Izdavač MKS, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  Godina 2018
  Autori Sanja Macura

  Ivo Andrić i srpski jezik (učešće s izlaganjem u radu skupa)

  Izdavač Andrićev institut
  Godina 2018
  Autori Sanja Macura

  "Od narativa do narativnosti - From Narrative to Narrativity", međunarodni tematski zbornik radova (član uređivačkog odbora)

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
  Godina 2018
  Autori Sanja Macura

  "Srpska književnost u BiH", urednik dvodijelnog temata

  Izdavač Institut za književnost i umetnost
  Godina 2017
  Autori Sanja Macura

  "Savremeni roman srpske (o)krajine" (predavanje po pozivu)

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
  Godina 2017
  Autori Sanja Macura

  "Reci čarobnu riječ" (pogovor za roman)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2017
  Autori Sanja Macura
  Strana od 207
  Strana do 210

  San o gradu (učešće s izlaganjem u radu skupa)

  Izdavač Andrićev institut
  Godina 2017
  Autori Sanja Macura

  Ivo Andrić u našem vremenu (učešće s izlaganjem u radu skupa)

  Izdavač Andrićev institut
  Godina 2017
  Autori Sanja Macura

  Jezik, književnost, prostor (učešće s izlaganjem u radu skupa)

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
  Godina 2017
  Autori Sanja Macura

  Srpski jezik, književnost, umetnost XI (učešće s izlaganjem u radu skupa)

  Izdavač Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu
  Godina 2016
  Autori Sanja Macura

  "O djelu" (lektirski pogovor)

  Izdavač Art scena
  Godina 2016
  Autori Sanja Macura
  Strana od 133
  Strana do 136

  "Gromada iz jednog komada" (pogovor za roman)

  Izdavač Prometej
  Godina 2016
  Autori Sanja Macura
  Strana od 183
  Strana do 187

  "U svijetu radosti i topline" (lektirski predgovor)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2016
  Autori Sanja Macura
  Strana od 7
  Strana do 9

  "Iz recenzije" (pogovor za roman)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2016
  Autori Sanja Macura
  Strana od 581
  Strana do 582

  O Petru Kočiću (učešće s izlaganjem u radu skupa)

  Izdavač Andrićev institut
  Godina 2016
  Autori Sanja Macura

  Jezik, književnost, vreme (učešće s izlaganjem u radu skupa)

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
  Godina 2016
  Autori Sanja Macura

  Philologia Serbica (učešće s izlaganjem u radu skupa)

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Sanja Macura

  "Prvi svjetski rat - odraz u jeziku, književnosti kulturi", kourednik Zbornika

  "Prozor u djetinjstvo" (lektirski predgovor)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2015
  Autori Sanja Macura
  Strana od 5
  Strana do 9

  Saradnik u naučnom projektu (2013-2015)

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  Godina 2015
  Autori Sanja Macura

  Železnica, književnost, film (učešće s izlaganjem u radu skupa)

  Izdavač Andrićev institut
  Godina 2015
  Autori Sanja Macura

  Srpski jezik, književnost, umetnost X (učešće s izlaganjem u radu skupa)

  Izdavač Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu
  Godina 2015
  Autori Sanja Macura

  Nauka i evrointegracije (učešće s izlaganjem u radu skupa)

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  Godina 2015
  Autori Sanja Macura

  Saradnik u naučnom projektu

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Sanja Macura

  O Branku Ćopiću (učešće s izlaganjem u radu skupa)

  Izdavač Andrićev institut
  Godina 2014
  Autori Sanja Macura

  Književni teoretičar, stilističar, istoričar i komparatista Dragiša Živković (učešće s izlaganjem u radu skupa)

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  Godina 2014
  Autori Sanja Macura

  Nauka i savremeni univerzitet IV (učešće s izlaganjem u radu skupa)

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
  Godina 2014
  Autori Sanja Macura

  Srpski jezik, književnost, umetnost IX (učešće s izlaganjem u radu skupa)

  Izdavač Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu
  Godina 2014
  Autori Sanja Macura

  "Prvi svjetski rat - odraz u jeziku, književnosti kulturi" (učešće s izlaganjem u radu skupa)

  Izdavač Filološki fakultet
  Godina 2014
  Autori Sanja Macura

  XVIII Kongres Saveza slavističkih društava Srbije, (učešće s izlaganjem u radu kongresa)

  Izdavač Filološki fakultet
  Godina 2014
  Autori Sanja Macura

  Nauka i sloboda, naučni skup (učešće s izlaganjem u radu skupa)

  Izdavač Filozofski fakultet
  Godina 2014
  Autori Sanja Macura

  "Srpski jezik, književnost, umetnost VIII" (učešće s izlaganjem u radu skupa)

  Izdavač Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu
  Godina 2014
  Autori Sanja Macura

  "Poetika romana Slobodana Selenića" (doktorska teza)

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  Godina 2007
  Autori Sanja Macura

  Saradnik u projektu

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  Godina 2006
  Autori Sanja Macura

  Saradnik u projektu

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  Godina 2005
  Autori Sanja Macura

  Saradnik u projektu

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  Godina 2004
  Autori Sanja Macura

  "Jovan Dučić kao književni kritičar" (magistarski rad)

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2003
  Autori Sanja Macura

Knjige

  Čitanka za 2. razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a. d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-655-0
  Godina 2022
  Autori Sanja Macura, Mijana Kuburić, and Nina Govedar
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 105

  Radna sveska sa sadržajima srpskog jezika i jezičke kulture za 3. razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a. d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-660-4
  Godina 2022
  Autori Mijana Kuburić, Sanja Macura, and Nina Govedar
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 87

  Čitanka za 3. razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, a. d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-661-1
  Godina 2022
  Autori Sanja Macura, Mijana Kuburić Macura, and Nina Govedar
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 75

  Narativni lavirint - Ulazak (drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje)

  Izdavač Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN 978-99976-27-20-9
  Godina 2018
  Autori Sanja Macura
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 260

  Uvod u teoriju književnosti

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-58-46-8
  Godina 2018
  Autori Sanja Macura
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 164

  Narativni lavirint - U središtu

  Izdavač Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN 978-99976-27-21-6
  Godina 2018
  Autori Sanja Macura
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 218

  Čitanka za treći razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-302-3
  Godina 2017
  Autori Sanja Macura and Brane Mikanović
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Čitanka za drugi razred osnovne škole sa jezičkom kulturom i gramatikom srpskog jezika

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-266-8
  Godina 2016
  Autori Sanja Macura, Mirko Vuković, Duško Pevulja, and Mijana Kuburić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 106

  Narativni lavirint - Ulazak

  Izdavač Narodna u univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN 978-99938-30-52-8
  Godina 2012
  Autori Sanja Macura
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 176

  Epitaf zatrtima - Romani Slobodana Selenića

  Izdavač GrafoMark Laktaši
  ISBN 978-99938-57-48-5
  Godina 2011
  Autori Sanja Macura
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 324