Navigation

prof. dr Jelenka Pandurević
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet
051/340-124
lokal 124
Katedre
 • Filološki fakultet -Studijski program: Srpski jezik i književnost
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Srpska književnost i kultura s komparatistikom i teorijom književnosti redovni profesor April 29, 2021

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2I19KUNN Upravljanje nematerijalnim kulturnim nasljeđem

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
KD123 Književnost za djecu
KD123-10 Književnost za djecu
PVKZPD-07 Književnost za predškolsku djecu
PVKZPD124 Književnost za predškolsku djecu

Akademija umjetnosti

Akademske studije drugog ciklusa
MUTK Usmeni tekst u kontekstu
Akademske studije prvog ciklusa
13MEMNK1 Narodna književnost 1
13MEMNK2 Narodna književnost 2

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MSUNO Uža naučna oblast
MSUTK Usmeni tekst u kontekstu
Akademske studije prvog ciklusa
09SNK1 Narodna književnost I
09SNK2 Narodna književnost II
09SNP Narodna predanja
12RSNKNJ Srpska narodna književnost
12SSNK1 Srpska narodna književnost 1
12SSNK2 Srpska narodna književnost 2
Akademske studije trećeg ciklusa
3UTIKO Usmeni tekst između književnog i obrednog

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Folklor NOB-a: izazov postsocijalističke i postjugoslovenske humanistike (U ŠTAMPI)

  Časopis Književna istorija
  Godina 2020
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od -
  Strana do -

  Simboličko mapiranje Kosova, Stare i Južne Srbije na stranicama Bosanske vile

  Časopis Zbornik Matice srpske za književnost i jezik
  Godina 2020
  Autori Jelenka Pandurević
  Volumen 1
  Broj LXVIII
  Strana od 7
  Strana do 21
  Veb adresa https//doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.1.1 ISSN 0543-1220

  Iz folklornog erotikona- Ogled o polifoniji i funkcionalnoj interpretaciji pripovjednih pjesama

  Časopis Književna istorija
  Godina 2018
  Autori Jelenka Pandurević
  Volumen L
  Broj 164
  Strana od 51
  Strana do 70

  Slovenska folklorna animalistika kao okvir za konstruisanje narativnog identiteta

  Časopis Filolog
  Godina 2018
  Autori Jelenka Pandurević
  Broj 17
  Strana od 70
  Strana do 93

  Krvca od obraza, i tome slično. Krv: književnost i kultura (ur. Mirjana Detelić i Lidija Delić) (PRIKAZ)

  Časopis Folkloristika: časopis Udruženja folklorista Srbije
  Godina 2017
  Autori Jelenka Pandurević
  Broj 2
  Strana od 241
  Strana do 244
  Veb adresa http://www.folkloristika.org/site/assets/files/1261/prikazi_folkloristika_2-2-2017.pdf

  Rukopisna zaostavština Jovana Mutića u Arhivi SANU

  Časopis Liceum: časopis za studije književnosti i kulture
  Godina 2017
  Autori Jelenka Pandurević
  Broj 18
  Strana od 9
  Strana do 47

  Srećna nova godina! Tradicija čestitanja i darivanja u folklornoj varijanti iz sjeverozapadne Bosne i Hercegovine

  Časopis Filološke studije
  Godina 2017
  Autori Irena Medar-Tanjga and Jelenka Pandurević
  Volumen XV
  Broj 1
  Strana od 156
  Strana do 177
  Veb adresa https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudies/article/view/245/177

  Visokopoštovana Akademijo (pogled iza kulisa)

  Časopis Liceum: časopis za studije književnosti i kulture
  Godina 2016
  Autori Jelenka Pandurević
  Broj 17
  Strana od 11
  Strana do 31

  Folklorni erotikon između obredne i poetske metafore

  Časopis Književna istorija
  Godina 2016
  Autori Jelenka Pandurević
  Volumen 48
  Broj 159
  Strana od 9
  Strana do 36

  Putovanja karavlaških lazarica: tradicija između identiteta,nostalgije i preduzetništva

  Časopis LICEUM: Časopis za studije književnosti i kulture
  Godina 2016
  Autori Jelenka Pandurević and Irena Medar-Tanjga
  Volumen XXII
  Broj 16
  Strana od 55
  Strana do 87
  Veb adresa http://www.liceum.kg.ac.rs/2016/07/tra_21.html

  Kultura Margine. Sonja Petrović, Siromaštvo u folklornoj tradiciji Srba od XIII do XIX veka. Prilog proučavanju narodne kulture (PRIKAZ)

  Časopis Književna istorija
  Godina 2015
  Autori Jelenka Pandurević
  Broj 155
  Strana od 299
  Strana do 303
  Veb adresa http://arhiva.knjizevnaistorija.rs/editions/155/pandurevic_155.pdf

  Književnost transkripta. Teorijski aspekti

  Časopis Zbornik Matice srpske za književnost i jezik
  Godina 2015
  Autori Jelenka Pandurević
  Volumen 63
  Broj 1
  Strana od 71
  Strana do 84

  Rukotvorine-umotvorine-književnost: pletenije smisla

  Časopis Philological Studies
  Godina 2015
  Autori Jelenka Pandurević
  Volumen 13
  Broj 1
  Strana od 283
  Strana do 304

  O bolestima junaka narodnih pjesama

  Časopis Philological Studies
  Godina 2014
  Autori Jelenka Pandurević
  Volumen 12
  Broj 2
  Strana od 359
  Strana do 373

  O bolestima junaka narodnih pjesama

  Časopis Philological Studies
  Godina 2014
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 359
  Strana do 373

  U potrazi za zaboravljenom pjesmom (Zoja Karanović, Nebeska nevesta, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd, 2010).Prikaz.

  Časopis Lipar
  Godina 2012
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 231
  Strana do 238

  Interkulturalni identitet nacionalne tradicije (Srpsko usmeno stvaralaštvo u interkulturnom kodu)

  Časopis Filolog
  Godina 2012
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 315
  Strana do 324

  Doktorska disertacija Ive Andrića i srpska usmena tradicija

  Časopis Naučni sastanak slavista u Vukove dane
  Godina 2012
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 289
  Strana do 304

  Mitske žene srpskih predanja

  Časopis Sveske Matice srpske
  Godina 2008
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 83
  Strana do 90

  Žene-vladarke i kulturnoistorijska predanja

  Časopis Naučni sastanak slavista u Vukove dane
  Godina 2008
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 91
  Strana do 101

  Proučavanje narodnih balada u nastavi

  Časopis RADOVI
  Godina 2005
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 149
  Strana do 160

  Vječna knjiga o ljubavi

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2005
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 181
  Strana do 182

  Narodne pjesme o ženi koja izdaje sina da bi sačuvala brata

  Časopis Zbornik Matice srpske za književnost i jezik
  Godina 2005
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 83
  Strana do 96

  Incest između brata i sestre u mitološkim i istorijskim baladama

  Časopis RADOVI
  Godina 2004
  Autori Jelenka Pandurević
  Volumen 7
  Strana od 157
  Strana do 174

  Paganski elementi Savinog lika (primjeri iz savremene srpske poezije)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2004
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 9
  Strana do 21

  Letopis Matice srpske i narodna književnost

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2003
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 185
  Strana do 187

  Kameni palimpsest

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2002
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 158
  Strana do 169

  Stare i nove pjesmarice

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2001
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 185
  Strana do 189

Radovi sa skupova

  Digital Monastery Libraries. Possibilities and Perspectives (ABSTRACT)

  Naučni skup 3rd International Conference „Ohrid-Vodici 2015“ – Rethinking the framework of Interdisciplinary cooperation between Cultural Heritige, Local Economic Development Tourism and Media
  Godina 2021
  Autori Jelenka Pandurević and Maja Anđelković

  Vitalnost tradicije u savremenom folklornom erotikonu Krajišnika

  Naučni skup Savremeno stanje identiteta krajiških Srba
  Publikacija Savremeno stanje identiteta krajiških Srba
  Godina 2021
  Autori Jelenka Pandurević

  Drugi život drue knjige. Usmena recepcija Vukove zbirke danas

  Naučni skup Vuk Stefanović Karadžić (1787-1864-2014)
  Publikacija Naučni skupovi Srpske akademije nauka i umetnosti, knj. CLVI, Odeljenje jezika i književnosti, knj. 27
  Godina 2021
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 327-347

  Srpska folkloristika u Bosni i Hercegovini (kratak pregled i perspektive)

  Naučni skup Savremena srpska folkloristika
  Publikacija Savremena srpska folkloristika 1
  Godina 2021
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 43
  Strana do 57

  Drekavac u folklornom imaginariju i metaforičkim strukturama kulture pamćenja

  Naučni skup Savremena srpska folkloristika VIII - Slovenski folklor i književna fantastika
  Godina 2020
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 85
  Strana do 114

  Istruli mi dunja u fioci. Usmenopoetsko nasljeđe i karika koja nedostaje

  Naučni skup Savremena srpska folkloristika VI
  Publikacija Savremena srpska folkloristika VI. Zbornik radova
  Godina 2019
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 97
  Strana do 120

  Narodna predanja o gradovima: usmena istorija ili kulturno pamćenje

  Naučni skup San o gradu II
  Publikacija San o gradu II
  Godina 2019
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 7
  Strana do 29

  Erotske metafore i poetika postfolklora

  Naučni skup Međunarodni slavistički centar
  Publikacija Karnevalizacija u srpskoj književnosti, Zbornik Međunarodnog slavističkog centra, 47/2
  Godina 2018
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 107
  Strana do 119

  Višnjićeva epska paradigma kao nematerijalno kulturno nasljeđe

  Naučni skup Filip Višnjić - pjesnik i besjednik
  Publikacija Tematski zbornik sa naučnog skupa Filip Višnjić - pjesnik i besjednik
  Godina 2018
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 63
  Strana do 106

  Contributions and limitations of Cvijić's methodology in contemporary research of local identities

  Naučni skup The Balkan Peninsula of Jovan Cvijić: Historical Background and Contemporary Trends ih Human Geography
  Publikacija The Balkan Peninsula of Jovan Cvijić: Historical Background and Contemporary Trends ih Human Geography, proceedings of the International Conference held in Tršić Loznica, Geographical Institute Jovan Cvijić SASA Belgrade
  Godina 2018
  Autori Irena Medar-Tanjga and Jelenka Pandurević
  Strana od 181
  Strana do 191
  Veb adresa http://www.gi.sanu.ac.rs/site/media/com_form2content/documents/c27/a539/f521/Balkan%20Peninsula_29-30_10_2018_Proceedings.pdf

  Digitalizacija manastirskih biblioteka kao vid prezentacije kulturne baštine

  Naučni skup Srpski jezik, književnost i umetnost
  Publikacija Srpski jezik, književnost i umetnost. Zbornik radova sa X međunarodnog naučnog skupa
  Godina 2016
  Autori Jelenka Pandurević and Maja Anđelković
  Strana od 101-107

  Putnice u usmenoj književnosti (literarni topos kao paradoks patrijarhalne kulture

  Naučni skup TRINADESETI MEŽDUNARODNI SLAVISTIČNI ČETENIЯ "MULTIKULTURALIZЪM I MNOGOEZIČIE"
  Publikacija Multikulturalizъm i mnogoezičie – Sbornik s dokladi ot Trinadesetite meždunarodni slavistični četeniя
  Godina 2016
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 157
  Strana do 168

  Interdisciplinarni aspekti folkloristike: Terenski zapisi između etnomuzikologije i studija književnosti

  Naučni skup Dani Vlade S. Miloševića - Tradicija kao inspiracija
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog. Tradicija kao inspiracija, tematski zbornik
  Godina 2016
  Autori Jelenka Pandurević, Dragica Panić Kašanski, and Irena Medar-Tanjga
  Strana od 390
  Strana do 405

  Omnia mea mecum porto. Mogućnosti implementacije konvencije UNESCO 2003. na primjeru sarajevsko-romanijske kajde

  Naučni skup Dani Vlade S. Miloševića - Tradicija kao inspiracija, Banja Luka
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog. Tradicija kao inspiracija, tematski zbornik
  Godina 2015
  Autori Dragica Panić Kašanski, Jelenka Pandurević, and Irena Medar-Tanjga
  Strana od 293
  Strana do 308

  Etnomuzikološka građa između rukotvorina i umotvorina

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog. Tradicija kao inspiracija
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog. Tradicija kao inspiracija
  Godina 2015
  Autori Jelenka Pandurević, Irena Medar Tanjga, and Dragica Panić Kašanski

  Omnia tea tecum porto. Mogućnost implementacije konvencije Unesko 2003 na primjeru sarajevsko-romanijske kajde

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija
  Publikacija Tradicija i inspiracija
  Godina 2015
  Autori Jelenka Pandurević

  Etnografska zbirka Arhiva SANU i srpska folkloristika. Problemi i perspektive

  Naučni skup Problemi i perspektive. Savremena srpska folkloristika
  Publikacija Savremena srpska folkloristika 2/05
  Godina 2014
  Autori Jelenka Pandurević

  Srpska folkloristika u Bosni i Hercegovini (kratak pregled i perspektive)

  Naučni skup Savremena srpska folkloristika 1
  Publikacija Savremena srpska folkloristika 1
  Godina 2013
  Autori Jelenka Pandurević

  Usmeni tekst između književnog i obrednog, na primjeru balade Mileta i Milica (APSTRAKT)

  Naučni skup Nauka i tradicija
  Publikacija Nauka i tradicija
  Godina 2012
  Autori Jelenka Pandurević

  Ženidba sivog sokola između lirike, epike i bajke (APSTRAKT)

  Naučni skup 42. međunarodni sastanak slavista u Vukove dane
  Godina 2012
  Autori Jelenka Pandurević

  Savjeti za bogougodan život u besjedničkoj i usmenopoetskoj tradiciji

  Naučni skup VI međunarodni naučni skup
  Publikacija Zbornik radova sa VI međunarodnog naučnog skupa
  Godina 2012
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 2
  Strana do 42

  O epskim ratnicima i hajdučicama, ili o igri identiteta u srpskoj narodnoj epici

  Naučni skup Žene: rod, identitet, književnost
  Godina 2011
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 21
  Strana do 32

  Objavljivanje narodnih umotvorina u Bosanskoj vili kao vid političke borbe

  Naučni skup Književnost, društvo, politika
  Godina 2008
  Autori Jelenka Pandurević

  Prilog proučavanju avunkulata u srpskim narodnim pjesmama

  Naučni skup Tradicija i savremenost
  Godina 2004
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 395
  Strana do 403

Ostali radovi

  Iz istorije srpske folkloristike: portret Veljka Radojevića (U ŠTAMPI)

  Izdavač Udruženje folklorista Srbije, Balkanološki institut SANU
  Godina 2021
  Autori Jelenka Pandurević

  Slovenska folklorna animalistika kao okvir za konstruisanje narativnog identiteta (APSTRAKT)

  Izdavač Savez slavističkih društava Srbije
  Godina 2021
  Autori Jelenka Pandurević

  Folklorni imaginarijum i poetika malih stvari (APSTRAKT)

  Izdavač FILUM
  Godina 2021
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 25
  Strana do 27

  Naučna istraživanja u kulturi i nematerijalno kulturno nasljeđe (APSTRAKT)

  Izdavač Akademija umjetnosti
  Godina 2021
  Autori Jelenka Pandurević, Irena Medar-Tanjga, and Dragica Panić Kašanski

  Folklorna kultura djetinjstva

  Izdavač Filozofski fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2020
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 98
  Strana do 120

  Studeničko pamćenje i predanje kao nematerijalno kulturno nasljeđe

  ISSN/ISBN 978-86-87345-20-1
  Godina 2019
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 77
  Strana do 101

  Sveti Sava u usmenopoetskim zapisima iz Bosne i Hercegovine (APSTRAKT)

  Izdavač Međunarodni slavistički centar
  Godina 2019
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 38
  Strana do 39

  Simboličko mapiranje Kosova, Stare i Južne Srbije na stranicama Bosanske vile (APSTRAKT)

  Izdavač Udruženje folklorista Srbije i Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“
  Godina 2019
  Autori Jelenka Pandurević

  Metodički pristup interpretaciji obrednih i mitskih struktura u književnom tekstu (APSTRAKT)

  Izdavač Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
  Godina 2018
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 71
  Strana do 74

  Vukovi sljedbenici i protivnici u Bosanskoj vili

  Godina 2017
  Autori Jelenka Pandurević

  Tkalačka terminologija i njena simbolika u tumačenju Andrićevog djela

  ISSN/ISBN 978-86-7025-773-3
  Godina 2017
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 207-223

  Srpkinja u kontekstu očuvanja i zaštite nematerijalnog kulturnog nasljeđa

  Izdavač Filološki fakultet
  Godina 2016
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 16
  Strana do 17

  Književna zoologija kao nematerijalno kulturno nasljeđe. Canis lupus i kulturno pamćenje

  Godina 2016
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 15
  Strana do 38

  Literarnost svjedočenja o ženskom iskustvu rata i svakodnevici života u pozadini

  Godina 2015
  Autori Jelenka Pandurević

  Poetika i praksa epsko-lirskih pjesama iz Bosne i Hercegovine (APSTRAKT)

  Izdavač Akademija umetnosti
  Godina 2015
  Autori Jelenka Pandurević and Dragica Panić Kašanski
  Strana od 37

  Digital monastery libraries. Possibilities and perspectives

  Godina 2015
  Autori Jelenka Pandurević

  Saradnici Bosanske vile i njihov rad na sakupljanju narodnih umotvorina

  ISSN/ISBN 978-99938-34-84-7
  Godina 2015
  Autori Jelenka Pandurević

  Narratives about the Second World War between oral history and folklore tradition

  ISSN/ISBN 978-86-6065-146-6
  Godina 2012
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 197
  Strana do 203

  Našarovanіstь odnіeї metafori. Golos ta slьozi яk axis mundi

  ISSN/ISBN 01306936
  Godina 2012
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 45
  Strana do 50

  O nekim terminološkim nedoumicama i problemima klasifikacije narodnih pjesama iz Bosne i Hercegovine

  ISSN/ISBN 978-83-232-2355-9
  Godina 2011
  Autori Jelenka Pandurević

  O čudesnim, letećim i podzemnim crkvama srpske usmene tradicije

  ISSN/ISBN 978-86-7179-071-0
  Godina 2011
  Autori Jelenka Pandurević

  Bosanska vila

  Izdavač Novi Sad : Matica srpska, Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti
  Godina 2010
  Autori Jelenka Pandurević

  Bilten Instituta za proučavanje folklora

  Izdavač Novi Sad : Matica srpska, Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti
  Godina 2010
  Autori Jelenka Pandurević

  Balada, narodna

  Izdavač Novi Sad : Matica srpska, Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti
  Godina 2010
  Autori Jelenka Pandurević

  Sestra či mati? Pričinki do vivčennя pіvdennoslov"яnsьkih narodnih balad

  Izdavač Lьvіvsьkiй nacіonalьniй unіversitet іm. І.Franka
  Godina 2009
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 158
  Strana do 162

  Jedna narodna pjesma iz Bosanske vile (problem žansrovskog prožimanja)

  ISSN/ISBN 978-86-6065-014-8
  Godina 2009
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 77
  Strana do 94

  Novelističke pjesme u Bosanskoj vili

  ISSN/ISBN 978-86-7095-138-9
  Godina 2008
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 35
  Strana do 389

Knjige

  Folklorni erotikon: erotika i poetika srpskih narodnih pjesama

  Izdavač Višegrad : Andrićev institut
  ISBN 978-99976-21-70-2
  Godina 2020
  Autori Jelenka Pandurević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 163

  Etnografska zbirka Arhiva SANU : pregled rukopisne građe / Ilija Nikolić

  Izdavač Banja Luka : Filološki fakultet
  ISBN 978-99955-58-55-0
  Godina 2019
  Autori Jelenka Pandurević and Slavica Garonja Radovanac
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 193

  Narodne pripovijetke i predanja

  Izdavač Banja Luka : Matica srpska, Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  ISBN 978-99976-33-06-4
  Godina 2018
  Autori Jelenka Pandurević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 337

  Lirske narodne pjesme

  Izdavač Banja Luka : Matica srpska, Društvo članova Matice Srpske u Republici Srpskoj
  ISBN 978-99976-33-04-0
  Godina 2018
  Autori Jelenka Pandurević and Saša Knežević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 298

  Epsko-lirske narodne pjesme

  Izdavač Banja Luka : Matica srpska, Društvo članova Matice Srpske u Republici Srpskoj
  ISBN 978-99976-33-03-3
  Godina 2018
  Autori Jelenka Pandurević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 364

  Nematerijalno kulturno nasljeđe. Teorijski, metodološki i administrativni aspekti

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-58-37-6
  Godina 2017
  Autori Irena Medar-Tanjga, Jelenka Pandurević, and Dragica Panić Kašanski
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 346

  Iz folklorne riznice Bosanske vile. Epsko-lirske pjesme. Tom II

  Izdavač Novi Sad : Matica srpska ; Beograd : Institut za književnost i umetnost ; Banja Luka : Matica srpska - Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  ISBN 978-99976-33-11-8
  Godina 2015
  Autori Jelenka Pandurević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 747

  Iz folklorne riznice Bosanske vile. Epsko-lirske pjesme. Tom I

  Izdavač Matica srpska (Novi Sad), Institut za književnost i umetnost (Beograd), Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj (Banja Luka)
  ISBN 978-99976-640-0-6
  Godina 2015
  Autori Jelenka Pandurević
  Tip knjige naučna knjiga

  Kratka istorija pisma, knjige i biblioteka

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci - Filološki fakultet - Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN 978-99938-30-77-1
  Godina 2015
  Autori Jelenka Pandurević and Maja Anđelković
  Tip knjige osnovni udžbenik

Projekti

Kulturni identitet – realnost kroz naucnu viziju

Project Number 1259048
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Irena Medar-Tanjga
Participants Ivana Dojcinovic
prof. dr Jelenka Pandurevic
prof. dr Neda Zivak
doc. dr Branka Zolak Poljasevic
Dragica Delic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 10000.0 BAM

Zanemareni arhivi knjizevnog i kulturnog nasljedja`

Project Number 1251608
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Jelenka Pandurevic
Participants doc. dr Nina Govedar
prof. dr Irena Medar-Tanjga
mr Danijel Dojcinovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-07-01
End of the project 2021-07-31
Project value 13750.0 BAM

Obiljezavanje 800 godina autokefalnosti SPC

Project Number 1251606
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Jelenka Pandurevic
Participants prof. mr Novak Demonjic
mr Danijel Dojcinovic
Business Partner MINISTARSVO PROSVJETE I KULTURE
Beginning of realization 2019-11-01
End of the project 2019-12-31
Project value 5000.0 BAM

Djecije stvaralastvo u predskolskim ustanovama

Project Number 1251304
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin
Participants Jasmina Becirovic
doc. dr Sanja Partalo
doc. Miroslav Drljaca
prof. dr Jelenka Pandurevic
mr Biljana Smailagic
Vladana Gajic
mr Danijel Dojcinovic
prof. dr Aleksandra Sindic-Radic
prof. dr Brane Mikanovic
prof. dr Biljana Babic
prof. dr Svetozar Bogojevic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2020-05-01
Project value 4500.0 BAM

Multidisciplinarni dijalog sa kulturnim nasljedjem

Project Number 1259025
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Irena Medar-Tanjga
Participants Dragica Delic
prof. dr Jelenka Pandurevic
prof. dr Neda Zivak
Ivana Dojcinovic
doc. dr Branka Zolak Poljasevic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2018-11-01
End of the project 2019-11-01
Project value 11400.0 BAM