Navigation

doc. dr Dragan Partalo
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet - Katedra za pedagogiju i metodike
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta pedagogija docent October 29, 2020

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Profesionalno izgaranje stručnih suradnika u školi

  Časopis Metodički ogledi
  Godina 2023
  Autori Tatjana Mihajlović, Margareta Skopljak, Nada Vaselić, and Dragan Partalo
  Volumen 30
  Broj 2
  Strana od 113
  Strana do 134
  Veb adresa https://doi.org/10.21464/mo.30.2.6

  Intergenerational learning and cooperation: a perspective of preschool teachers

  DOI https://doi.org/10.18844/cjes.v17i8.7410
  Časopis Cypriot Journal of Educational Sciences (CJES)
  Godina 2022
  Autori Jurka Lepičnik Vodopivec, Dragan Partalo, and Aleksandra Šindić-Radić
  Volumen 17
  Broj 8
  Strana od 2877
  Strana do 2887
  Veb adresa https://un-pub.eu/ojs/index.php/cjes/article/view/7410

  Predictors of Intergenerational Learning in Kindergarten

  DOI https://doi.org/10.31192/np.20.2.10
  Časopis Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja
  Godina 2022
  Autori Aleksandra Šindić-Radić, Dragan Partalo, and Nives Ličen
  Volumen XX
  Broj 20
  Strana od 375
  Strana do 387
  Veb adresa https://hrcak.srce.hr/280527

  Preschool teachers’ perspective on factors of intergenerational learning important for professional development

  DOI https://doi.org/10.21464/mo.29.1.125
  Časopis Metodički ogledi
  Godina 2022
  Autori Aleksandra Šindić-Radić, Dragan Partalo, and Nives Ličen
  Volumen 29
  Broj 1
  Strana od 125
  Strana do 142
  Veb adresa https://hrcak.srce.hr/clanak/404850

  Competencies and Intergenerational Learning of Preschool Teachers

  Časopis Didactica Slovenica
  Godina 2022
  Autori Dragan Partalo, Aleksandra Šindić-Radić, and Nives Ličen
  Volumen 37
  Broj 1
  Strana od 37
  Strana do 49
  Veb adresa http://www.pedagoska-obzorja.si/Revija/Vsebine/vs22-1.html

  Specifičnosti stručnog usavršavanja učitelja za nastavu muzičke kulture

  DOI DOI 10.51558/2490-3647.2021.6.4.375
  Časopis Društvene i humanističke studije
  Godina 2021
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić, Merima Čaušević, and Dragan Partalo
  Volumen 4(17)
  Strana od 355
  Strana do 372
  Veb adresa https://unitz.ba/wp-content/uploads/2021/12/DHS-br17-Drustvene_i_humanisticke_studije_FF_decembar2021.pdf

  Podsticanje kritičkog mišljenja u univerzitetskoj nastavi

  DOI https://doi:10.5937/nasvas1902231P
  Časopis NASTAVA I VASPITANJE
  Godina 2019
  Autori Dragan Partalo, Margareta Skopljak, and Tatjana Mihajlović
  Volumen 68
  Broj 2
  Strana od 231
  Strana do 250
  Veb adresa https://doi.org/10.5937/nasvas1902231P

  Unapređenje kvaliteta vježbi u univerzitetskoj nastavi

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2015
  Autori Brane Mikanović and Dragan Partalo
  Broj 3
  Strana od 441
  Strana do 456

  Primjena taksonomije vaspitno-obrazovnih ciljeva u analizi udžbenika prirode i društva

  Časopis UČITELJ
  Godina 2013
  Autori Drago Branković, Brane Mikanović, and Dragan Partalo
  Broj 4
  Strana od 539
  Strana do 551

  Metodološki pristupi istraživanju kompetencija nastavnika

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2012
  Autori Drago Branković and Dragan Partalo
  Broj 15
  Strana od 23
  Strana do 43

  Komplementarnost kvantitativne i kvalitativne istraživačke paradigme u pedagogiji

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2011
  Autori Drago Branković and Dragan Partalo
  Broj 3-4
  Strana od 5
  Strana do 22

  Vrijednosti i ograničenja sociometrije u pedagoškim istraživanjima

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2008
  Autori Dragan Partalo
  Broj 11
  Strana od 263
  Strana do 289

  Etape analize sadržaja u pedagoškim istraživanjima i proučavanjima

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2008
  Autori Dragan Partalo
  Broj 1-2
  Strana od 139
  Strana do 157

Radovi sa skupova

  Uloga mobilnih telefona u kontekstu fakultetskih obaveza studenata nastavničkih usmjerenja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Godina 2022
  Autori Draženko Jorgić, Tatjana Marić, Marko Obradović, and Dragan Partalo
  Strana od 305
  Strana do 323
  Veb adresa https://ff.unibl.org/admin/get-document-admin/537

  Emancipacija istraživača i ispitanika u pedagoškim istraživanjima

  Naučni skup Humanističko i emancipatorsko vaspitanje
  Publikacija Humanističko i emancipatorsko vaspitanje
  Godina 2016
  Autori Dragan Partalo
  Strana od 253
  Strana do 264

  Evaluacija kvaliteta procesa i ishoda univerzitetske nastave

  Naučni skup Nastava i učenje – evaluacija vaspitno-obrazovnog rada
  Publikacija Nastava i učenje – evaluacija vaspitno-obrazovnog rada
  Godina 2015
  Autori Drago Branković and Dragan Partalo
  Strana od 85
  Strana do 98

  Eksperiment s rotacijom faktora u pedagogiji

  Naučni skup Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama
  Godina 2015
  Autori Drago Branković, Margareta Skopljak, and Dragan Partalo
  Strana od 453
  Strana do 468

  Slobodno vrijeme i fakultetske obaveze studenata

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija VRIJEDNOSTI I PROTIVURJEČJA DRUŠTVENE STVARNOSTI
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović and Dragan Partalo
  Strana od 165
  Strana do 178

  Metodološki postupci analize kvaliteta sadržaja učenja u nastavi

  Naučni skup NASTAVA I UČENJE: kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa
  Publikacija NASTAVA I UČENJE: kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa
  Godina 2013
  Autori Drago Branković and Dragan Partalo
  Strana od 121
  Strana do 132

  Etnička distanca i kulturna podrška među studentima tri nacije u BiH

  Naučni skup Drugi kongres pedagoga Hrvatske
  Publikacija Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti
  Godina 2013
  Autori Nenad Suzić, Drago Branković, and Dragan Partalo
  Strana od 391
  Strana do 403

  Kompetencije za cjeloživotno učenje u kontekstu društva znanja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti DRUŠTVO ZNANJA I LIČNOST: PUTEVI I STRANPUTICE (DE)HUMANIZACIJE
  Publikacija DRUŠTVO ZNANJA I LIČNOST: PUTEVI I STRANPUTICE (DE)HUMANIZACIJE
  Godina 2012
  Autori Drago Branković and Dragan Partalo
  Strana od 43
  Strana do 54

  Metodološki problemi teorijskog definisanja i empirijskog istraživanja kompetencija nastavnika

  Naučni skup NASTAVA I UČENJE: stanje i problemi
  Publikacija NASTAVA I UČENJE: stanje i problemi
  Godina 2011
  Autori Drago Branković and Dragan Partalo
  Strana od 39
  Strana do 50

  Stavovi mladih o vrijednostima sporta

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa
  Godina 2010
  Autori Brane Mikanović, Draženko Jorgić, and Dragan Partalo
  Strana od 347
  Strana do 358

Ostali radovi

  Društveni angažman u akademskoj i društvenoj zajednici iz ugla studenata: predstavljanje rezultata kvalitativne studije

  Izdavač Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet i Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
  ISSN/ISBN 978-86-6065-832-8
  Godina 2024
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin, Dragan Partalo, and Marina Antonić
  Strana od 121
  Strana do 156
  Veb adresa https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/books/978-86-6065-832-8.pdf#page=121

  Društveni angažman u akademskoj i društvenoj zajednici iz ugla studenata: predstavljanje rezultata kvalitativne studije

  Izdavač Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet i Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
  ISSN/ISBN 978-86-6065-832-8
  Godina 2024
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin, Dragan Partalo, and Marina Antonić
  Strana od 121
  Strana do 156
  Veb adresa https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/books/978-86-6065-832-8.pdf#page=121

  Informacija o održavanju sedme zimske škole pedagoga i direktora

  Godina 2016
  Autori Dragan Partalo
  Strana od 141
  Strana do 143

  Osposobljavanje nastavnika za dijagnostiku vršnjačkog nasilja u školi

  Izdavač Filozofski fakultet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-59-52-6
  Godina 2014
  Autori Dragan Partalo
  Strana od 89
  Strana do 100

  Pedagoške vrijednosti virtuelnih socijalnih mreža

  Izdavač Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale
  ISSN/ISBN 978-99938-47-49-6
  Godina 2013
  Autori Draženko Jorgić and Dragan Partalo
  Strana od 256

  Tradicionalni i savremeni pristup tehnici intervjua u istraživanju vaspitnih pojava

  Izdavač Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale
  ISSN/ISBN 978-99938-47-40-3
  Godina 2012
  Autori Drago Branković and Dragan Partalo
  Strana od 146

Projekti

Vrednosne orijentacije i drustveni angazman studenata u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti u multietnickom okruzenju

Project Number 1251327
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin
Participants doc. dr Dragan Partalo
mr Kristijan Popovic
Marina Antonic
Business Partner AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST
Beginning of realization 2023-03-01
End of the project 2024-06-28
Project value 4918.0 BAM

Unapredjenje upravljanja i rukovodjenja kroz poducavanje

Project Number 1251324
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin
Participants prof. dr Tanja Stankovic - Jankovic
prof. dr Sanja Partalo
prof. dr Sinisa Lakic
dr Dragan Dragomirovic
prof. dr Dragan Matic
Zeljana Kovacevic
doc. dr Dragan Partalo
prof. dr Drazenko Jorgic
Business Partner EUROPEAN COMMISSION EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY
Beginning of realization 2022-12-01
End of the project 2025-11-30
Project value 46165.0 BAM

Obrazovanje za odrzivi razvoj na ranom uzrastu i medjugeneracijsko ucenje

Project Number 1251307
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Aleksandra Sindic-Radic
Participants doc. dr Zelimir Dragic
doc. dr Dragan Partalo
prof. dr Brane Mikanovic
prof. dr Sanja Partalo
prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin
Snjezana Jovanovic
Adrijana Jevtic Visnjic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2024-07-10
Project value 10000.0 BAM