Navigation

Zoran Obradović

051/234-100

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Expirimental model of osteoporosis on 14 week old ovariectomised rats: a biochemical, histological and biomechanical study

  Časopis Biologia Serbica
  Godina 2016
  Autori Tamara Popović, Ranko Škrbić, M Matavulj, Zoran Obradović, and Sanja Sibinčić

  Saobraćajni traumatizam sa smrtnom posljedicom u banjalučkoj regiji

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2014
  Autori Dalibor Nedić, Željko Karan, Zoran Obradović, and Mirjana Dragoljić
  Broj 45
  Strana od 22
  Strana do 24

  Polni dimorfizam hioidne kosti

  DOI 10.5937/gads1247239N
  Časopis Glasnik Antropološkog društva Srbije
  Godina 2012
  Autori Zorica Novaković, Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić, and Dalibor Vranješ
  Strana od 239
  Strana do 247
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1820-79361247239N

  Uticaj organizovane fizičke aktivnosti na antropometrijske mjere i rizične faktore kardiovaskularnih bolesti u studentskoj populaciji

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2011
  Autori Dušan Šuščević, Zoran Obradović, Proko Dragosavljević, Saša Dragić, Ilija Baroš, Ilija Ramić, Jelena Stanković, and Vladimir Mrđa
  Volumen 5
  Broj 46
  Strana od 331
  Strana do 338

  ANTHROPOMETRIC ANALYSIS OF THE NOURISHMENT OF POPULATION IN RURAL AREAS

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2009
  Autori Dušan Šuščević, Jelena Stanković, Biljana Šajić, Sanela Burgić, Zlatan Stojanović, Zoran Obradović, Željko Karan, and Goran Spasojević
  Broj 44
  Strana od 441
  Strana do 446
  Veb adresa http://www.antropoloskodrustvosrbije.com/content/glasnik-antropolo%C5%A1kog-dru%C5%A1tva-srbije

  QUANTITATIVE ANALYSIS OF SKELETON NEUROCRANIUM AND VISCEROCRANIUM

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2009
  Autori Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Zlatan Stojanović, Goran Spasojević, Ilija Baroš, Saša Dragić, and Ilija Ramić
  Broj 44
  Strana od 299
  Strana do 305

  Antropometrijska analiza uhranjenosti stanovništva u ruralnim područjima

  Časopis Glasnik Antroploskog drustva Srbije
  Godina 2009
  Autori Dušan Šuščević, Jelena Stanković, Jelena Šajić, Jelena Burgić, Zoran Obradović, and Goran Spasojević
  Volumen 44
  Strana od 441
  Strana do 446

  Prilog proučavanju metoda za brzu desno/lijevu orijentaciju kostiju stopala

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2008
  Autori Zoran Obradović, Željko Karan, Dušan Šuščević, Ilija Ramić, Saša Dragić, and Ilija Baroš
  Volumen 5
  Broj 43
  Strana od 342
  Strana do 348

  Prilog proučavanju metoda za brzu desno/lijevu orijentaciju kostiju šake

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2005
  Autori Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Ilija Baroš, Ilija Ramić, and Saša Dragić
  Broj 13
  Strana od 74
  Strana do 75

  Morphometry of The liver caudate lobe with a reference to its accessory biliari ductus

  Časopis Folia anatomica
  Godina 2004
  Autori Darko Jović, Dušan Šuščević, Goran Spasojević, S Bilbija, and Zoran Obradović
  Volumen 31
  Broj 1
  Strana od 17
  Strana do 23

  MORPHOLOGY OF THE LIVER CAUDATE LOBE WITH A REFERENCE TO ITS ACCESSORY BILIARY DUCTS

  Časopis Folia anatomica
  Godina 2004
  Autori Darko Jović, Dušan Šuščević, Goran Spasojević, Slobodan Bilbija, and Zoran Obradović
  Volumen 31
  Broj 1
  Strana od 23
  Strana do 27

  COMPARATIVE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN CYSTIC AND COMMON HEPATIC DUCT IN HEALTH INDIVIDUALS AND IN PATIENTS WITH GALLBLADDER DISEASES

  Časopis Folia anatomica
  Godina 2004
  Autori Goran Spasojević, Slavko Grbić, Zoran Obradović, and Slobodan Malobabić
  Volumen 31
  Broj 1
  Strana od 17
  Strana do 21

  MORFOLOŠKI TIPOVI SULCUS SUBPARIETALIS-a

  Časopis Folia anatomica
  Godina 2003
  Autori Goran Spasojević, Zoran Obradović, and Zlatan Stojanović
  Volumen 31
  Strana od 55
  Strana do 55

  Anatomical variability of the surface of the extrasulcal cortex of the man

  Časopis Folia anatomica
  Godina 2001
  Autori Goran Spasojević, S Malobabić, Dušan Šuščević, Zoran Obradović, and Darko Jović
  Volumen 219
  Broj 1
  Strana od 71
  Strana do 78

  Radio graphic determination of proportional of hiponepartis in construction of the acetabular rima

  Časopis Folia anatomica
  Godina 2001
  Autori Dušan Šuščević, Zoran Obradović, Željko Karan, Goran Spasojević, and Darko Jović
  Volumen 29
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 25

  ANATOMICAL VARIABILITY OF THE SURFACE OF EXTRASULCAL CORTEX OF THE CUNEUS OF MAN

  Časopis Folia Anatomica
  Godina 2001
  Autori Goran Spasojević, Slobodan Malobabić, Dušan Šuščević, Zoran Obradović, and Darko Jović
  Strana od 71
  Strana do 78

  RADIOGRAPHIC DETERMINATION OF PROPORTIONAL PARTICIPATION OF HIPBONE PARTS IN CONSTRUCTION OF THE ACETABULAR RIM

  Časopis Folia anatomica
  Godina 2001
  Autori Dušan Šuščević, Zoran Obradović, Željko Karan, Goran Spasojević, and Darko Jović
  Strana od 21
  Strana do 26

  VARIABILITY OF THE SURFACE OF EXTRASULCAL CORTEX OF THE CUNEUS OF MAN

  Časopis Folia anatomica
  Godina 2001
  Autori Goran Spasojević, Slobodan Malobabić, Dušan Šuščević, Zoran Obradović, and Darko Jović
  Strana od 71
  Strana do 78

  ANATOMSKE VARIJACIJE SULCUS SUBPARIETALISA

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2000
  Autori Goran Spasojević, Dušan Šuščević, Zoran Obradović, and Slobodan Malobabić
  Volumen 31
  Broj 1
  Strana od 29
  Strana do 32

  ANATOMSKE VARIJACIJE NEUROKRANIJUMA I NJIHOV KLINIČKI ZNAČAJ

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1999
  Autori Zoran Obradović, Željko Karan, Dušan Šuščević, and Goran Spasojević
  Volumen 30
  Broj 1
  Strana od 25
  Strana do 30

  RADIOGRAMETRIJSKE I MATEMATIČKE METODE KVANTIFIKACIJE GUBITKA KOŠTANE MASE U OSTEOPOROZI

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1998
  Autori Dušan Šuščević, Željko Karan, Goran Spasojević, and Zoran Obradović
  Volumen 29
  Broj 1
  Strana od 7
  Strana do 11

  RADIOGRAMETRIJSKE I MATEMATIČKE METODE KVANTIFIKACIJE GUBITKA KOŠTANE MASE U OSTEOPOROZI

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1998
  Autori Dušan Šuščević, Željko Karan, Goran Spasojević, and Zoran Obradović
  Strana od 7
  Strana do 11

Radovi sa skupova

  Benefits of early ultrasound diagnosis of congenital urinary tract obstruction in children

  Naučni skup International Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Abstract book
  Godina 2017
  Autori Sanja Jovičić, Mirka Šarović Vukajlović, Zoran Obradović, Ljubica Bojanić, and Snežana Petrović-Tepić
  Strana od 68
  Strana do 69

  DNA identification of plane crash victims at the airfield "Zalužani" Banja Luka

  Naučni skup International Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2017
  Autori Zoran Obradović, Mirka Šarović Vukajlović, Sanja Jovičić, Ljubica Bojanić, Željko Karan, and Branka Zorić
  Strana od 72
  Strana do 72

  Pharmacoeconomic analysis of antineoplastic agents consumption in Republic of Srpska during the period from 2011 to 2015

  Naučni skup International Conference of Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2017
  Autori Ljubica Bojanić, Mirjana Đermanović, Mirka Šarović Vukajlović, Sanja Jovičić, and Zoran Obradović
  Strana od 70
  Strana do 71

  Kvantitativna definicija acetabuluma 3D CAD modelom kuka

  Naučni skup Kongres antropološkog društva Srbije
  Godina 2011
  Autori Dušan Šuščević, Željko Jovičić, Zoran Obradović, Saša Dragić, Vladimir Mrđa, and Jelena Mrđa

  RADIOGRAMETRY OF UPPER LIMB LONG BONES (HUMERUS,RADIUS,ULNA ) . XLVII

  Naučni skup Congress of the Antropological Society of Serbia with International participation
  Godina 2008
  Autori Zlatan Stojanović, Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Goran Spasojević, Saša Dragić, Ilija Ramić, and Ilija Baroš
  Strana od 95

  CORRELATIONS BETWEN QUANTITATIVE PARAMETERS OF BONE MINERAL DENSITY

  Naučni skup XLVII Congress of Anthropological Society of Serbia
  Godina 2008
  Autori Zlatan Stojanović, Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Goran Spasojević, Ilija Ramić, Ilija Baroš, and Saša Dragić
  Strana od 94

  PRILOG ISTRAŽIVANJU MORFOLOŠKIH I MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA SULCUS CALCARINUSA LJUDSKOG MOZGA U ODNOSU NA POL I STRANU HEMISFERA

  Naučni skup Second Congress of Serbian Anatomical Society with international participation
  Godina 2008
  Autori Goran Spasojević, Dušan Šuščević, Zlatan Stojanović, Zoran Obradović, and Nenad Ponorac

  QUANTITATIVE ANALYSIS OF SKELETON NEUROCRANIUM AND VISCEROCRANIUM

  Naučni skup XLVII Congress of the Anthropological Society of Serbia with international participation
  Godina 2008
  Autori Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Zlatan Stojanović, Goran Spasojević, Ilija Baroš, Saša Dragić, and Ilija Ramić
  Strana od 92

  ANTHROPOMETRIC ANALISYS OF THE NOURISHMENT OF POPULATION IN RURAL AREAS. XXLVII

  Naučni skup Congress of the Anthropological Society of Serbia with international participation
  Godina 2008
  Autori Dušan Šuščević, Jelena Stanković, Biljana Sajić, Sanela Burgić, Zlatan Stojanović, Zoran Obradović, Željko Karan, and Goran Spasojević

  KVANTITATIVNA MATEMATIČKA (ALOMETRIJSKA) ANALIZA ODNOSA TURSKOG SEDLA I SFENOIDNOG SINUSA

  Naučni skup I Congress of Serbian Anatomical Society (with international participation)
  Godina 2006
  Autori Dušan Šuščević, Zlatan Stojanović, Zoran Obradović, Saša Dragić, Ilija Ramić, and Ilija Baroš

  MORPHOMETRIC RESEARCH OF SULCUS CINGULI SEXUAL DIMORPHISM

  Naučni skup Congress of the Serbian Anathomical Society with international pertitipation
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2006
  Autori Goran Spasojević, Zlatan Stojanović, Slavica Jandrić, Zoran Obradović, and Dušan Šuščević
  Strana od 25

  BIOMEHANIČKE KARAKTERISTIKE LIŠNJAČE (FIBULE)

  Naučni skup XLIV Congress of Anthropological Society of Yugoslavia with international participation
  Godina 2005
  Autori Dušan Šuščević, Zlatan Stojanović, Željko Karan, and Zoran Obradović

  EPIGENETIC TRAITS ON THE SKULLS FROM "ŽITOMISLIĆ" LOCALITY

  Naučni skup XVIII International Symposium on Morphological Sciences
  Godina 2005
  Autori Zoran Obradović, Željko Karan, Dušan Šuščević, Zlatan Stojanović, and Stojko Vidović

  ANTROPOMETRIJA TESTISA ČOVJEKA

  Naučni skup Zbornik sažetaka II simpozijuma antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2004
  Autori Vujadin Tatić, Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, and Zlatan Stojanović

  RADIOLOŠKA EVALUACIJA OSTEOPOROZE DUGIH KOSTIJU DONJIH EKSTREMITETA

  Naučni skup Zbornik sažetaka II simpozijuma antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2004
  Autori Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Zlatan Stojanović, and Stojko Vidović

  ANATOMSKE VARIJACIJE U VASKULARIZACIJI ŽUČNE KESE ČOVJEKA

  Naučni skup Zbornik sažetaka II simpozijuma antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2004
  Autori Goran Spasojević, Zlatan Stojanović, and Zoran Obradović

  ANATOMICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SURGICALLY REMOVED MENISCI

  Naučni skup B & H Symposium "Morphology in Science and Practise" with international participation
  Godina 2003
  Autori Dušan Šuščević, Vujadin Tatić, Zoran Obradović, and Zlatan Stojanović

  EPIGENETIC TRAITS ON THE SKULL OF A SKELETON DATING FROM ANCIENT ROMAN PERIOD

  Naučni skup 26th Congress of YAA with international participants
  Godina 2001
  Autori Željko Karan, Zoran Obradović, Dušan Šuščević, and Goran Spasojević

  DETERMINATION OF PROPORTIONAL PARTICIPATION OF HIP BONE PARTS IN CONSTRUCTION OF THE ACETABULUM

  Naučni skup 26th Congress of YAA with international participants
  Godina 2001
  Autori Zoran Obradović, Goran Spasojević, Dušan Šuščević, and Željko Karan

  MORPHOLOGICAL TYPES OF THE PARIETO-OCCIPITAL SULCUS OF THE HUMAN BRAIN

  Naučni skup 26th Congress of YAA with international participants
  Godina 2001
  Autori Goran Spasojević, Zoran Obradović, Dušan Šuščević, and Željko Karan

  THE STUDY OF SEX DIMORPHISM OF THE PARIETO-OOCCIPITAL SULCUS OF THE HUMAN BRAIN

  Naučni skup 26th Congress of YAA with international partisipants
  Godina 2001
  Autori Goran Spasojević, Zoran Obradović, Dušan Šuščević, and Slobodan Malobabić

  STEREOLOGICAL ANALYSIS OF THE CAUDATE NUCLEUS'S VASCULAR NET OF MAN

  Naučni skup The IVth National Congress of the Romanian Society of anatomists and I st Congress of the Anatomy of the Medical Union of Balkans and Black Sea region countries
  Godina 2000
  Autori Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća, Dušan Šuščević, Goran Spasojević, and Zoran Obradović

  THE CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE ANATOMICAL VARIATIONS OF NEUROCRANIUM

  Naučni skup The IVth National Congress of the Romanian society of anatomists and the Ist Congress of the Anatomy Department of the Medical Union of Balkans and Black Sea region countries. Romania
  Godina 2000
  Autori Dušan Šuščević, Zdenka Krivokuća, Goran Spasojević, Zoran Obradović, Tatjana Bućma, and Željko Karan

  ODREĐIVANJE POLOŽAJA TRIRADIJALNE “Y” HRSKAVICE NA ZGLOBNOJ ČAŠICI ( ACETABULUM) KARLIČNE KOSTI U ODRASLIH OSOBA

  Naučni skup 1 simpozijuma antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2000
  Autori Zoran Obradović, Dušan Šuščević, Željko Karan, Goran Spasojević, and Stojko Vidović
  Strana od 81
  Strana do 87

  ISTRAŽIVANJE POLNOG DIMORFIZMA MEDIJALNOG DIJELA SULCUS CENTRALISA

  Naučni skup 1 simpozijuma antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2000
  Autori Goran Spasojević, Dušan Šuščević, Zoran Obradović, and Slobodan Malobabić
  Strana od 89
  Strana do 94

  MORFOLOŠKE VARIJACIJE MEDIJALNOG DIJELA SULCUS CENTRALIS- ČOVJEKOVOG MOZGA

  Naučni skup 1 Simpozijuma antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2000
  Autori Goran Spasojević, Zoran Obradović, Dušan Šuščević, and Željko Karan
  Strana od 95
  Strana do 101

Ostali radovi

  THE BIOMECHANICAL CHARACTERISTICS OF THE FIBULA

  Godina 2007
  Autori Zlatan Stojanović, Dušan Šuščević, Zoran Obradović, Željko Karan, and Mitar Novaković

  THE RADIOLOGICAL EVALUATION OF LONG BONES OSTEOPOROSIS IN HUMAN LOWER LIMB

  Godina 2007
  Autori Zlatan Stojanović, Dušan Šuščević, Zoran Obradović, Željko Karan, and Mitar Novaković

Knjige

  ANATOMIJA priručnik za ponavljanje gradiva

  Izdavač Medicinski Fakultet Banja Luka
  ISBN 86-7496-013-8
  Godina 2002
  Autori Zdenka Krivokuća, Goran Spasojević, Tatjana Bućma, and Zoran Obradović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 450

  ANATOMIJA priručnik za ponavljanje gradiva

  Izdavač Medicinski Fakultet Banja Luka
  ISBN 86-7496-013-8
  Godina 2000
  Autori Zdenka Krivokuća, Dušan Šuščević, Goran Spasojević, Tatjana Bućma, and Zoran Obradović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 337