Navigation

Dejan Kantar, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet - Katedra za psihologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Psihologija viši asistent March 30, 2023

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Modeli uspješnog starenja

  DOI https://doi.org/10.2298/ZMSDN2385051K
  Časopis MATICA SRPSKA ODELJENJE ZA DRUŠTVENE NAUKE
  Godina 2023
  Autori Dejan Kantar
  Volumen 185
  Strana od 51
  Strana do 60

  The Relationships between attachment dimensions and affect in adulthood: The mediating effects of psychological flexibility

  DOI DOI: https://doi.org/10.19090/pp.2021.2.173-188
  Časopis Primenjena psihologija
  Godina 2021
  Autori Aleksandra Hadžić and Dejan Kantar
  Volumen 14
  Broj 2 (2021)
  Strana od 173
  Strana do 188
  Veb adresa http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2326

  Stavovi prema religioznosti i relacije sa afektivnom vezanošću u poznoj adolescenciji

  DOI 10.5937/PSISTRA23-24499
  Časopis Psihološka istraživanja
  Godina 2020
  Autori Dejan Kantar, Aleksandra Hadžić, and Srđan Dušanić
  Volumen 23
  Broj 1
  Strana od 63
  Strana do 78
  Veb adresa https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2615130&page=3&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d15130

  Polne razlike u preferencijama prema osobinama idealnog partnera i uloga afektivne vezanosti

  DOI https://doi.org/10.19090/pp.2020.2.191-209
  Časopis Primenjena psihologija
  Godina 2020
  Autori Dejan Kantar, Marija Zotović, and Siniša Subotić
  Volumen 13
  Broj 2
  Strana od 191
  Strana do 209

  Koncept orijentacije na um djeteta: osnovne postavke i perspektive

  DOI https://doi.org/10.2298/ZMSDN1972537K
  Časopis MATICA SRPSKA ODELJENJE ZA DRUŠTVENE NAUKE
  Godina 2019
  Autori Dejan Kantar and Jelica Petrović
  Broj 172
  Strana od 537
  Strana do 550

  O konstruktivističkom okviru Pijažeovog teorijskog pristupa

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2017
  Autori Dejan Kantar
  Broj 26
  Strana od (rad u štampi)
  Strana do (rad u štampi)

Radovi sa skupova

  The effect of cognitive load, age and driving experience on processing time in an experimental traffic task

  Naučni skup InPact 2023
  Publikacija Proceedings of the InPact 2023 Conference
  Godina 2023
  Autori Svetlana Borojević, Dejan Kantar, and Milana Damjenić
  Strana od 651
  Strana do 655
  Veb adresa https://inpact-psychologyconference.org/wp-content/uploads/2023/06/2023inpact143.pdf

  Afektivna vezanost i usamljenost kao prediktori depresivnosti, anksioznosti i stresa tokom COVID-19 pandemije

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Naučni skup Banjalučki novembarski susreti, Urednik: Siniša Lakić. Knjiga sažetaka
  Godina 2021
  Autori Aleksandra Hadžić and Dejan Kantar
  Strana od 95
  Strana do 96
  Veb adresa https://ff.unibl.org/sve-novosti/novost/664/naucni-skup-banjalucki-novembarski-susreti-2021

  GPA, Personality, Intelligence, and Attitudes Towards Science as Correlates of Scientific Misconceptions Amongst University Students

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija PROCEEDINGS OF THE XXVI SCIENTIFIC CONFERENCE EMPIRICAL STUDIES IN PSYCHOLOGY
  Godina 2020
  Autori Siniša Subotić, Dejan Kantar, Milana Damjenić, Ivana Zečević, Jovana Baošić, and Jelena Blažević
  Strana od 63
  Strana do 66
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2021/04/EIP2020_conf_proceedings.pdf#page=63

  Corporal Punishment in Childhood and Aggressiveness as Predictors of the Corporal Punishment Approval

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija PROCEEDINGS OF THE XXVI SCIENTIFIC CONFERENCE EMPIRICAL STUDIES IN PSYCHOLOGY
  Godina 2020
  Autori Dejan Kantar, Siniša Subotić, Marija Zotović, Ana Genc, and Ivana Zečević
  Strana od 83
  Strana do 85
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2021/04/EIP2020_conf_proceedings.pdf#page=83

  Materijal za ispitivanje matematičkih znanja i sposobnosti djece predškolskog uzrasta (MAZA): kreiranje i modifikacija zadataka

  Naučni skup III Otvoreni dani psihologije
  Publikacija Radovi. Časopis za humanističke i društvene nauke. Zbornik radova III Otvoreni dani psihologije (Posebno izdanje 2018.)
  Godina 2018
  Autori Dejan Kantar, Tamara Pribišev-Beleslin, and Aleksandra Hadžić
  Strana od 335
  Strana do 347

  Materijal za ispitivanje matematičkih znanja i sposobnosti djece predškolskog uzrasta (MAZA) - Kreiranje i modifikacija zadataka

  Naučni skup Naučno – stručni skup sa međunarodnim učešćem “Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016", Studijski program Psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić", Novi Sad i Društvo psihologa Republike Srpsk
  Publikacija Knjiga sažetaka sa 3. međunarodnog naučno-stručnog skupa "Otvoreni dani psihologije 2016"
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Hadžić, Dejan Kantar, and Tamara Pribišev-Beleslin
  Strana od 88

  Etnocentrizam u zagrljaju različitih modela religioznih orijentacija

  Naučni skup Naučno - stručni skup sa međunarodnim učešćem ''3. otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016'', 15.–17. septembar 2016.
  Publikacija Knjiga sažetaka ''3. otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016'' (Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, 15–17. septembar, Banja Luka)
  Godina 2016
  Autori Srđan Dušanić, Vladimir Turjačanin, Biljana Mirković, and Dejan Kantar
  Strana od 31
  Strana do 31

  Ratni stresori i dimenzije afektivne vezanosti kao prediktori rezilijentnosti u ranoj odrasloj dobi

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije, Banja Luka 2014.
  Publikacija Otvoreni dani psihologije: Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Banja Luka 2014. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2015
  Autori Dejan Kantar
  Strana od 92
  Strana do 114

  Odnos afektivne vezanosti i kvaliteta prijateljstava na internet društvenim mrežama

  Naučni skup Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije
  Publikacija Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije. Zbornik radova sa naučnog skupa (2−3. novembar 2012. godine). Knjiga 13. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2012
  Autori Marija Đundić and Dejan Kantar
  Strana od 511
  Strana do 532

Ostali radovi

  RELACIJE USAMLJENOSTI SA DIMENZIJAMA AFEKTIVNE VEZANOSTI, PSIHOLOŠKOM NEFLEKSIBILNOŠĆU I BROJEM TRAUMATSKIH DOGAĐAJA TOKOM VANREDNOG STANJA ZBOG PANDEMIJE VIRUSA KOVID 19

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
  ISSN/ISBN 978-86-6349-160-1
  DOI 159.922.8.072:[616.98:578.834
  Godina 2021
  Autori Aleksandra Hadžić and Dejan Kantar
  Strana od 287
  Strana do 305
  Veb adresa https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/40675337 https://drive.google.com/file/d/11ax7LaCLTzI8S2WxI7znKDvFMLME-WQA/view http://fifa.pr.ac.rs/izdavacka_delatnost/monografije_izdavacka_delatnost/

Projekti

Ispitivanje tipografskih karakteristika i citljivost cirilicnog pisma

Project Number 1251330
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Svetlana Borojevic
Participants doc. dr Zelimir Dragic
prof. dr Drazenko Jorgic
mr Nemanja Vukanovic
Dejan Kantar, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2023-12-01
End of the project 2024-12-31
Project value 4000.0 BAM

Drustveni identitet i ekstremni stavovi mladih

Project Number 1251309
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Vladimir Turjacanin
Participants prof. dr Srdjan Dusanic
Milos Pralica
Lana Vujakovic, ma
Marija Brankovic
Dejan Kantar, ma
Iris Zezelj
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2023-03-15
Project value 12950.0 BAM

Evaluacija dugorocnih efekata programa rane stimulacije razvojnih kapaciteta djece u Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja

Project Number 1251306
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Slavica Tutnjevic
Participants Dejan Kantar, ma
prof. dr Sinisa Lakic
Jelena Vilendecic, ma
Nela Marinkovic Saric, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-02-01
End of the project 2024-03-06
Project value 4000.0 BAM

Provjera djelotvornosti modela rane stimulacije razvojnih kapaciteta djece uzrasta od 0 do 6 godina u Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja

Project Number 0251303
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Slavica Tutnjevic
Participants Dejan Kantar, ma
Milana Damjenic, ma
prof. dr Sinisa Lakic
dr Tatjana Stefanovic-Stanojevic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2019-12-31
Project value 6500.0 BAM

Savremeni pristupi u metodici matematickog obrazovanja djece predskolskog uzrasta

Project Number 8301301
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin
Participants prof. dr Aleksandra Hadzic
prof. dr Aleksandra Sindic-Radic
prof. dr Tatjana Duronjic
Tanja Glisic, ma
Dejan Kantar, ma
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-03-01
End of the project 2018-02-18
Project value 15000.0 BAM