Navigation

Dejan Kantar, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Psihologija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Razvojna psihologija viši asistent May 31, 2018

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
PVPPD112 Psihologija predškolskog djeteta
PS1-SER31O Socijalno – emocionalni razvoj
PS1-TKR22O Teorije kognitivnog razvoja
PS1-TRSP3I Teorije razvoja simboličkih procesa
PS1-UURP Uvod u razvojnu psihologiju
RP111 Razvojna psihologija
RP1FZF Razvojna psihologija 1
RP2122 Razvojna psihologija 2

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
SR20-4 Razvojna psihologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Relationships between attachment dimensions and affect in adulthood: The mediating effects of psychological flexibility

  DOI DOI: https://doi.org/10.19090/pp.2021.2.173-188
  Časopis Primenjena psihologija
  Godina 2021
  Autori Aleksandra Hadžić and Dejan Kantar
  Volumen 14
  Broj 2 (2021)
  Strana od 173
  Strana do 188
  Veb adresa http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2326

  Stavovi prema religioznosti i relacije sa afektivnom vezanošću u poznoj adolescenciji.

  DOI 10.5937/PSISTRA23-24499
  Časopis Psihološka istraživanja
  Godina 2020
  Autori Dejan Kantar, Aleksandra Hadžić, and Srđan Dušanić
  Volumen 23
  Broj 1
  Strana od 63
  Strana do 78

  Materijal za ispitivanje matematičkih znanja i sposobnosti djece predškolskog uzrasta (MAZA): kreiranje i modifikacija zadataka.

  Časopis Radovi. Časopis za humanističke i društvene nauke. Zbornik radova III Otvoreni dani psihologije (Posebno izdanje 2018)
  Godina 2018
  Autori Dejan Kantar, Tamara Pribišev-Beleslin, and Aleksandra Hadžić
  Strana od 335
  Strana do 347

  O konstruktivističkom okviru Pijažeovog teorijskog pristupa

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2017
  Autori Dejan Kantar
  Broj 26
  Strana od (rad u štampi)
  Strana do (rad u štampi)

Radovi sa skupova

  GPA, Personality, Intelligence, and Attitudes Towards Science as Correlates of Scientific Misconceptions Amongst University Students

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija PROCEEDINGS OF THE XXVI SCIENTIFIC CONFERENCE EMPIRICAL STUDIES IN PSYCHOLOGY
  Godina 2020
  Autori Siniša Subotić, Dejan Kantar, Milana Damjenić, Ivana Zečević, Jovana Baošić, and Jelena Blažević
  Strana od 63
  Strana do 66
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2021/04/EIP2020_conf_proceedings.pdf#page=63

  Corporal Punishment in Childhood and Aggressiveness as Predictors of the Corporal Punishment Approval

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija PROCEEDINGS OF THE XXVI SCIENTIFIC CONFERENCE EMPIRICAL STUDIES IN PSYCHOLOGY
  Godina 2020
  Autori Dejan Kantar, Siniša Subotić, Marija Zotović, Ana Genc, and Ivana Zečević
  Strana od 83
  Strana do 85
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2021/04/EIP2020_conf_proceedings.pdf#page=83

  Materijal za ispitivanje matematičkih znanja i sposobnosti djece predškolskog uzrasta (MAZA): Kreiranje i modifikacija zadataka

  Naučni skup 3. Otvoreni dani psihologije, Banja Luka 2016.
  Publikacija Otvoreni dani psihologije: Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem.
  Godina 2018
  Autori Dejan Kantar, Tamara Pribišev-Beleslin, and Aleksandra Hadžić
  Strana od (rad u štampi)

  Materijal za ispitivanje matematičkih znanja i sposobnosti djece predškolskog uzrasta (MAZA) - Kreiranje i modifikacija zadataka

  Naučni skup Naučno – stručni skup sa međunarodnim učešćem “Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016", Studijski program Psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić", Novi Sad i Društvo psihologa Republike Srpsk
  Publikacija Knjiga sažetaka sa 3. međunarodnog naučno-stručnog skupa "Otvoreni dani psihologije 2016"
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Hadžić, Dejan Kantar, and Tamara Pribišev-Beleslin
  Strana od 88

  Etnocentrizam u zagrljaju različitih modela religioznih orijentacija

  Naučni skup Naučno - stručni skup sa međunarodnim učešćem ''3. otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016'', 15.–17. septembar 2016.
  Publikacija Knjiga sažetaka ''3. otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016'' (Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, 15–17. septembar, Banja Luka)
  Godina 2016
  Autori Srđan Dušanić, Vladimir Turjačanin, Biljana Mirković, and Dejan Kantar
  Strana od 31
  Strana do 31

  Ratni stresori i dimenzije afektivne vezanosti kao prediktori rezilijentnosti u ranoj odrasloj dobi

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije, Banja Luka 2014.
  Publikacija Otvoreni dani psihologije: Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Banja Luka 2014. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2015
  Autori Dejan Kantar
  Strana od 92
  Strana do 114

  Ratni stresori i dimenzije afektivne vezanosti kao prediktori rezilijentnosti u ranoj odrasloj dobi

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije, Banja Luka 2014.
  Publikacija Knjiga sažetaka sa međunarodnog naučno-stručnog skupa održanog 6−7. juna 2014. Banja Luka: Društvo psihologa Republike Srpske – Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Dejan Kantar
  Strana od 59

  Odnos afektivne vezanosti i kvaliteta prijateljstava na internet društvenim mrežama

  Naučni skup Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije
  Publikacija Knjiga sažetaka sa naučnog skupa održanog 2−3. novembra 2012, Banja Luka: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2012
  Autori Đundić Marija and Dejan Kantar
  Strana od 35
  Strana do 36

  Odnos afektivne vezanosti i kvaliteta prijateljstava na internet društvenim mrežama

  Naučni skup Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije
  Publikacija Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije. Zbornik radova sa naučnog skupa (2−3. novembar 2012. godine). Knjiga 13. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2012
  Autori Marija Đundić and Dejan Kantar
  Strana od 511
  Strana do 532

Ostali radovi

  RELACIJE USAMLJENOSTI SA DIMENZIJAMA AFEKTIVNE VEZANOSTI, PSIHOLOŠKOM NEFLEKSIBILNOŠĆU I BROJEM TRAUMATSKIH DOGAĐAJA TOKOM VANREDNOG STANJA ZBOG PANDEMIJE VIRUSA KOVID 19

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
  ISSN/ISBN 978-86-6349-160-1
  DOI 159.922.8.072:[616.98:578.834
  Godina 2021
  Autori Aleksandra Hadžić and Dejan Kantar
  Strana od 287
  Strana do 305
  Veb adresa https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/40675337 https://drive.google.com/file/d/11ax7LaCLTzI8S2WxI7znKDvFMLME-WQA/view http://fifa.pr.ac.rs/izdavacka_delatnost/monografije_izdavacka_delatnost/

Projekti

Drustveni identitet i ekstremni stavovi mladih

Project Number 1251309
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Vladimir Turjacanin
Participants Lana Vujakovic, ma
Marija Brankovic
Dejan Kantar, ma
Iris Zezelj
prof. dr Srdjan Dusanic
Milos Pralica
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2021-01-31
Project value 12950.0 BAM

Evaluacija dugorocnih efekata programa rane stimulacije razvojnih kapaciteta djece u Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja

Project Number 1251306
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Slavica Tutnjevic
Participants prof. dr Sinisa Lakic
Jelena Vilendecic, ma
Dejan Kantar, ma
Nela Marinkovic Saric, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-02-01
End of the project 2021-12-31
Project value 4000.0 BAM

Provjera djelotvornosti modela rane stimulacije razvojnih kapaciteta djece uzrasta od 0 do 6 godina u Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja

Project Number 0251303
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Slavica Tutnjevic
Participants Milana Damjenic, ma
prof. dr Sinisa Lakic
dr Tatjana Stefanovic-Stanojevic
Dejan Kantar, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2019-12-31
Project value 6500.0 BAM

Savremeni pristupi u metodici matematickog obrazovanja djece predskolskog uzrasta

Project Number 8301301
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin
Participants prof. dr Aleksandra Sindic-Radic
Tanja Glisic, ma
prof. dr Aleksandra Hadzic
prof. dr Tatjana Duronjic
Dejan Kantar, ma
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-03-01
End of the project 2018-02-18
Project value 15000.0 BAM