Navigacija

doc. dr Bojan Vlaški
docent

Nastavnik - II-4
Pravni fakultet
051/339-039
lokal 139
Katedre
 • Pravni fakultet - Katedra za upravno, radno i socijalno pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Upravno pravo i uprava docent 26. decembar 2019.

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MS19AUUP Akti uprave i upravne procedure
MS19EUP Evropski upravni prostor
MS19NOJU Nauka o javnoj upravi
MS19OUP Opšte upravno pravo
MS19PUP Posebno upravno pravo
MS19SLP Službeničko pravo
MS19UPPOD Upravno procesno pravo- opšti dio
Akademske studije prvog ciklusa
OS07UPP Upravno pravo (opšti i posebni dio)
OS07UPU Upravni postupak i upravni spor
OS11JAU Javna uprava
OS11PUP Posebni upravni postupci

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
SR1-40 Osnove upravnog prava
SR1-46 Upravni postupak i upravni spor
SR20-36 Upravno pravo
SR-33 Osnove upravnog prava
SR-41 Upravni postupak
SRS-34 Upravni postupak sa osnovama upravnog prava

Fakultet bezbjednosnih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
OBK09UPP Upravno pravo
OBK16JVP Javna uprava
OBK17OUPBP Osnove upravnog i policijsko-bezbjednosnog prava
OBK20JVP Javna uprava
OBK20OUPP Osnove upravnog i policijskog prava

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Pravo na dobru upravu u Bosni i Hercegovini s osvrtom na ljudska prava

  DOI 10.5937/politeia0-43414
  Časopis POLITEIA
  Godina 2022
  Autori Nevenko Vranješ i Bojan Vlaški
  Volumen 12
  Broj 24
  Strana od 81
  Strana do 96
  Veb adresa https://aseestant.ceon.rs/index.php/politeia/article/view/43414

  Oblici i modeli zaštite konkurencije u uporednom pravu

  DOI 10.5937/zrpfns50-10462
  Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu
  Godina 2016
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen L
  Broj 1/2016
  Strana od 291
  Strana do 310
  Veb adresa http://www.pf.uns.ac.rs/component/content/article/73-izdavastvo/zbornik/598-2014-01-09-09-41-15

  Upravne mjere upravljene prema privrednim subjektima-odabrana pitanja

  Časopis Pravo i privreda
  Godina 2016
  Autori Bojan Vlaški
  Broj 4-6/2106
  Strana od 584
  Strana do 597
  Veb adresa http://www.pravniciuprivredi.org.rs/casopis.htm

  Neki aspekti nadzora nad radom sektora bezbjednosti u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/BPG1601239V
  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2016
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen XII
  Broj 1-2/2016
  Strana od 239
  Strana do 258
  Veb adresa http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2016/04/06-BEZBJEDNOST-3-4-od-strucnih-radova-za-pregled.pdf

  Upravnopravni aspekti zaštite konkurencije u Bosni i Hercegovini

  DOI 10.7251/SPM162249002V
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2016
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen 22
  Broj 49/2016
  Strana od 45
  Strana do 69
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/bojan-vlaski/

  Sadržina i prav(n)a priroda koncepta dobre uprave

  Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
  Godina 2015
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen LIV
  Broj 71/2015
  Strana od 277
  Strana do 292
  Veb adresa http://www.prafak.ni.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=2069&Itemid=1621&lang=cir

  Organizacija i položaj uprave na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu vladavine Osmanskog carstva

  Časopis Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici
  Godina 2013
  Autori Nevenko Vranješ i Bojan Vlaški
  Volumen 6
  Broj 12
  Strana od 91
  Strana do 109
  Veb adresa http://www.prf.unze.ba/anali_tekst.html

  O prisustvu i primjeni evropskih načela dobre uprave u pozitivnom pravu Republike Srpske

  Časopis MODERNA UPRAVA
  Godina 2013
  Autori Bojan Vlaški
  Broj 9/10
  Strana od 131
  Strana do 145
  Veb adresa http://adu.vladars.net/cyrl/?page=74

  Sloboda pristupa informacijama - zašto je potrebna reforma pravnog okvira u Republici Srpskoj?

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2013
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen 10
  Broj 35
  Strana od 493
  Strana do 507
  Veb adresa http://udruzenjepravnika.org/Bibliografija.pdf

  Neki elementi razvojne dimenzije koncepta dobre uprave

  DOI 10.7251/GPF1335165V
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2013
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen 35
  Broj 35
  Strana od 165
  Strana do 166
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/?page_id=7

Radovi sa skupova

  Administrative legal mechanisms for data protection in the context of e-government

  Naučni skup Međunarodni naučni skup: Transformativne tehnologije: pravni i etički izazovi XXI vijeka"
  DOI 10.7251/NSTT2001389V
  Publikacija Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa: Transformativne tehnologije: pravni i etički izazovi XXI vijeka"
  Godina 2020
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 373
  Strana do 394

  Upravnopravni aspekti autonomnih poslova crkve

  Naučni skup Državno-crkveno pravo kroz vekove
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije
  Godina 2019
  Autori Nevenko Vranješ i Bojan Vlaški
  Strana od 393
  Strana do 429

  Švajcarski federalizam – paradigma za Bosnu i Hercegovinu?

  Naučni skup Ustav i izazovi ustavnog razvoja u složenim državama
  Godina 2017
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 265
  Strana do 282

  Standardi uslužnosti javne uprave u svjetlu dobre i loše uprave

  Naučni skup Usluge i zaštita korisnika
  Publikacija Usluge i zaštita korisnika, Zbornik referata sa Međunarodnog naučnog skupa održanog 8. maja 2015. godine, na Pravnom fakultetu u Kragujevcu
  Godina 2015
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 879
  Strana do 899

  Organizacija i položaj uprave na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu vladavine osmanskog carstva

  Naučni skup Međunarodna naučno-stručna konferencija: „Bosanskohercegovačke pravne tradicije u procesu prilagodbe pravnim tekovinama Evropske unije“
  Publikacija Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici
  Godina 2013
  Autori Nevenko Vranješ i Bojan Vlaški
  Strana od 91
  Strana do 109
  Veb adresa http://www.prf.unze.ba/Arhiva_Anali.html

Ostali radovi

  Publikacija „Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije“

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99976-54-10-6 340
  Godina 2021
  Autori Bosiljka Čubrilović Stamenić, Zoran Vasiljević, Radenko Jotanović, Nevenko Vranješ, Bojan Vlaški, Irena Radić, Darko Radić, Mirjana Rađenović i Stojana Petrović
  Strana od 1
  Strana do 84

  The Anti-Corruption Policies in Bosnia and Herzegovina – Administrative-Legal Perspective

  Izdavač Cacucci Editore
  Godina 2021
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 277
  Strana do 307

  Prikaz: „Prof. dr Mirjana O. Rađenović, Pravo opšteg upravnog postupka i upravnog spora (Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2016, str. 365)

  Godina 2017
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 237
  Strana do 241

  Prikaz: „Prof. dr Petar Kunić, Promjene Ustava Bosne i Hercegovine – pro et contra: kritičke opaske na pojedina institucionalna rješenja: dosadašnja iskustva i moguća rješenja (Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2015, str. 137)

  Godina 2016
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 285
  Strana do 290

  Prikaz: Tatjana Jovanić, Proces regulacije (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, 2014, str. 428)

  Godina 2015
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 393
  Strana do 398

  Prikaz: Upravno pravo u kontekstu evropskih integracija (prof. dr Stevan Lilić u saradnji sa Katarinom Golubović, Evropsko upravno pravo sa osvrtom na upravno pravo Srbije u kontekstu evropskih integracija, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, 2014, str. 141)

  Godina 2012
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 283
  Strana do 287

Projekti

Odgovorno istarživanje i inovacije

Osnovni cilj Projekta je da podrži dodatne aktivnosti koje će imati za ishod jačanje kapaciteta UNIBL za ostvarivanje specifičnih ciljeva unutar evropskog okvira za odgovorna istraživanja...

Broj projekta 1250197
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim doc. dr Nataša Vučenović Gnjato
doc. dr Dalibor Savić
prof. dr Dalibor Kesić
prof. dr Milena Karapetrović
prof. dr Zorana Kovačević
prof. dr Ivana Zečević
doc. dr Bojan Vlaški
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 30.06.2023.
Vrijednost projekta 18000.0 BAM

Bosna i Hercegovina, Ustav i pristupanje EU. Akademska platforma za diskusiju o opcijama

Predlaže se program razmjene akademskog znanja, serija radionica i završna konferencija koji će istražiti različite opcije u vezi sa osnovnim pitanjima koja se odnose na ustavne izazove pristupanja EU. Projekat će uključiti i održavanje tehničke radionice u kojoj će se razmotriti dalje aktivnosti saradnje i biti istraženo kako bi se garantovala održivost mreže nakon završetka ovog projekta...

Broj projekta 1258004
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Pravni fakultet
Rukovodilac doc. dr Bojan Vlaški
Projektni tim prof. dr Matej Savić
prof. dr Nevenko Vranješ
prof. dr Igor Milinković
Finansijer CENTRALNOEVROPSKA INICIJATIVA -CEI
Početak realizacije 01.11.2021.
Završetak projekta 30.04.2023.
Vrijednost projekta 977.0 BAM

Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

Imajući u vidu da je BiH formalno aplicirala za članstvo u EU 15.02.2016. godine, te da je usklađivanje prava RS i BiH sa pravnom tekovinom EU obaveza koju je BiH preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine, jasno je da postoji potreba za sprovođenjem sveobuhvatne naučne analize usklađenosti domaćih propisa sa pravnom tekovinom EU. ..

Broj projekta 1258002
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Pravni fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Vasiljević
Projektni tim doc. dr Stojana Petrović
Nikola Aleksić
prof. dr Darko Radić
prof. dr Mirjana Rađenović
doc. dr Bojan Vlaški
Irena Radić, ma
prof. dr Radenko Jotanović
prof. dr Nevenko Vranješ
Bosiljka Čubrilović Stamenić, ma
Finansijer Ministarstvo za evropske integracije i međonarodnu saradnju Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2020.
Završetak projekta 18.11.2022.
Vrijednost projekta 23902.25 BAM